Témata
Zdroj: archiv J. Zdebora

Jaderné dny 2023: Ohlédnutí

Jaderné dny 2023 začínaly, jako již tradičně, dvoudenní mezinárodní konferencí, letos s podtitulem „Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy“, a ukončily svůj oficiální program 18. října poslední přednáškou pro střední školy.

Jan Zdebor

Vysokoškolské studium absolvoval na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni (nyní Západočeská univerzita v Plzni), obor Stavba jaderných zařízení, kde také získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd.

Po nástupu do koncernu Škoda pracoval postupně jako konstruktér, vedoucí oddělení Vývoje, Konstrukce a Servisu pro JE. Ve Škoda JS vedl kromě jiného vývoj nových generací pohonů regulačních orgánů pro reaktory VVER 1000 i VVER 440 a řídil jejich zavádění na JE v ČR, SR, Maďarsku a na Ukrajině. V letech 2008–2012 pracoval jako technický ředitel společnosti Škoda JS. Po odchodu do penze působí dosud jako technický poradce generálního ředitele Škoda JS.

Je spoluautorem řady vynálezů a průmyslových vzorů. Publikoval desítky odborných článků na mnoha mezinárodních konferencích a v odborných časopisech.

Působí také na Západočeské univerzitě v Plzni, kde je členem vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni a vědecké rady Technologického centra ZČU v Plzni a proděkanem pro spolupráci s praxí Fakulty strojní ZČU v Plzni, na níž rovněž přednáší. Na katedře Energetických strojů a zařízení vede oddělení Jaderná energetika. Vedl řadu bakalářských a diplomových prací. V současné době je školitelem dvou externích doktorandů. Působí jako člen zkušební komise pro státní zkoušky v magisterském i doktorském studijním programu. Přednáší také na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Od roku 2010 zajišťuje organizaci každoroční akce Jaderné dny v Plzni, spojené s mezinárodní výstavou o využívání jaderné energie a s přednáškami a odbornými semináři pro studenty středních a vysokých škol a širokou veřejnost.

Od roku 2015 organizoval každoroční účast studentů českých VŠ na letních školách jaderného inženýrství na Ukrajině, kde rovněž přednášel, stejně jako na Letní škole jaderného inženýrství CENEN v ČR.

Je členem redakční rady časopisů All for Power a Jaderná energie. Je také členem Inženýrské akademie ČR, České nukleární společnosti a spolku Jaderní veteráni ČR.

O jaderné energii přednášel každoročně na celorepublikové vědecko-popularizační akci Noc vědců a také na Univerzitě třetího věku při ZČU v Plzni a na Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM.

Reklama

V letošním ročníku, oproti zvyklostem minulých let, zahajoval každý den konference kulatý stůl. První kulatý stůl na téma „Podíl jaderné energie na energetickém mixu ČR a EU“ přinesl řadu zajímavých informací. V úvodní přednášce Dr. Ehler z MPO informoval o aktuálním stavu přípravy nového jaderného zdroje (NJZ) v Dukovanech, notifikaci veřejné podpory pro NJZ, financování a smluvního uspořádání po r. 2024. Zazněla také důležitá informace o nezbytnosti přípravy dalších jaderných zdrojů jak v lokalitě Dukovany, tak v lokalitě Temelín, jako jediné schůdné cestě pro řešení budoucích nároků na zdroje elektřiny v ČR. Nejen v této přednášce, ale i v řadě dalších se opakovala naléhavá potřeba zajistit lidské zdroje pro nejbližší, ale i následné období. Dr. Ehler zmínil rovněž přísliby změny přístupu EU k využívání jádra, s poukazem na studii Deloitte k ekosystému jaderné energetiky v EU.

Dr. Ehler, ředitel odboru JE MPO při zahajovací přednášce. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Také všechny další přednášky tohoto úvodního kulatého stolu se týkaly aktuálních témat a naléhavosti zajištění energie pro ČR i Evropu v nejbližším období. Dr. Barták, prezident francouzské poradenské firmy NucAdvisor, se tématu zajištění energetické bezpečnosti v Evropě a přístupu jednotlivých zemí věnoval velmi podrobně. Konstatování, že „jaderná energie je nepostradatelná pro energetickou bezpečnost EU, průmyslový rozvoj a dekarbonizaci“ zaznělo i během jeho přednášky, a plně tak souznělo s tématem letošních JD.

Dr. Barták, prezident NucAdvisor Francie. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Téma: Zdrojová nepřiměřenost

Na tom, že jaderná energie je cestou z energetické krize Evropy i ČR a že je nezbytné se tomu věnovat na všech úrovních, se shodli všichni účastníci.

Výsledky analýz indikují značnou zdrojovou nepřiměřenost v ČR pro nejbližší období,“ konstatoval ve své přednášce Dr. Vinkler, ředitel strategie ČEPS. Je zajímavé, že se tato informace v poslední době ve vystoupení řady expertů opakuje, ale odpovídající odezva na politické úrovni chybí.

Představitelé průmyslu jako GŘ Škoda JS Ing. Krček a provozní ředitel Doosan Škoda Power JUDr. Procházka ve svých vystoupeních prezentovali schopnost a připravenost českých firem se do procesu výstavby NJZ zapojit, což je jistě důležitý signál také pro studenty, budoucí odborníky v energetickém oboru. Naléhavá výzva směrem ke studentům zazněla i ve vystoupení dalších řečníků. Zejména prof. Cizelj, prezident ENS a ENEN, upozorňoval na obrovskou potřebu nových odborníků v jaderných oborech v Evropě v příštích letech.

Reklama
Reklama
Reklama

Francouzský přístup

První pracovní sekce konference, tradičně věnovaná představitelům firem, které nabízejí svůj projekt pro dostavbu NJZ v ČR, byla letos zaměřena na výchovu nových odborníků pro nové projekty JE v EU i v ČR. Patrik Soukup, vedoucí útvaru přípravy provozu NJZ EDU II se zabýval problémem identifikace potřebného personálu a jeho kvalifikace pro NJZ. Podle ČEZ je nábor pracovníků zodpovědností investora a ten úzce spolupracuje se 70 středními a 15 vysokými školami. Zde je třeba zdůraznit, že na rozdíl od představ investora ale skutečný zájem studentů, kteří by měli tvořit hlavní část personálu v období realizace a provozu NJZ, tomu dnes neodpovídá.

S francouzským týmovým přístupem k budování lidských kapacit seznámila přítomné paní Karen Daifuku, výkonná ředitelka i2EN (International Institute of Nuclear Energy). Ve své přednášce upozornila na to, že pro vzdělávání a výcvik v oblasti jaderné energetiky je nezbytné předvídat! Zdůraznila, že „vytváření nových akademických programů, nové učební osnovy nejsou jedinou odpovědí. Přilákání nové generace do jaderného sektoru je klíčem k úspěchu“. O úspěšném korejském programu rozvoje lidských zdrojů v oblasti jaderné energetiky (HRD) informoval ve své přednášce profesor Ki Sig Kang z korejského Kings (KEPCO International Nuclear Graduate School).

Karen Daifuku, výkonná ředitelka i2EN. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Dalším tématem konference byl konec palivového cyklu. O obtížné cestě při přípravě realizace hlubinného úložiště v ČR, která s koncem palivového cyklu bezprostředně souvisí, informoval ve své přednášce ředitel SÚRAO Dr. Lukáš Vondrovic, který současně vedl tuto sekci. SÚRAO je dlouhodobým partnerem Jaderných dnů a jeho exponáty, jako je mlžná komora a model kontejneru pro hlubinné úložiště, patří k nejvíce vyhledávaným na doprovodné výstavě JD. S provozem hlubinného úložiště je bezprostředně spojena také problematika dlouhodobého skladování vyhořelého jaderného paliva a jeho vlastnosti, kterým se ve své přednášce věnoval Dr. Linhart z firmy Alvel.

Studenti u modelu kontejneru pro HÚ. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Každé lidské dílo končí svůj životní cyklus fází vyřazování z provozu. U jaderné elektrárny je to obzvláště citlivé a technicky velmi náročné, ale i zajímavé téma. Dr. Rapant ze slovenské firmy Javys měl na tento námět velmi poutavou přednášku. Firma Javys je tradičním účastníkem Jaderných dnů v Plzni.

Energie a teplo

Druhý den byl zahájen kulatým stolem na téma „Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR“. Úvodní přednáškou s názvem „Program rozvoje SMR ve Skupině ČEZ“ otevřela toto aktuální téma Ing. Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ve skupině ČEZ. Úvahy ČEZu, kde a kdy postaví první SMR v ČR, se těšily velkému zájmu přítomných, ale i těch, kdo sledovali konferenci na streamu přes YouTube.

Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ve skupině ČEZ. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Zaujala také přednáška na aktuální téma, kterým je teplovod z JE Temelín do Českých Budějovic, již přednesla představitelka Chemoprojektu Dr. Lucie Židová.

Stejně tak upoutala přednáška „Tepelný napaječ Dukovany – Brno“ technického ředitele Tepláren Brno Ing. Martina Šroubka. Potěšující byla informace z úst technického ředitele SÚAS Group Dr. Čermáka o tom, jak se Sokolovská uhelná připravuje na možnost umístění malého modulárního reaktoru (SMR), který by měl v budoucnu nahradit uhelné energetické zdroje. Téma využití SMR pro zásobování teplem rozvinul ve své přednášce „Calogena – nízkouhlíkové řešení pro městské vytápění“ také Dr. Barták, prezident francouzského NucAdvisor, a podpořil tak hlavní téma konference „Jaderná energetika: cesta z energetické krize Evropy“.

Modely palivových kazet budily pozornost návštěvníků výstavy. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

K tomu, aby jaderné elektrárny byly spolehlivým zdrojem, je nezbytné, aby řízení doby jejich životnosti byla věnována patřičná pozornost. Tímto tématem se zabývala poslední odborná sekce konference. Kromě jiného zazněla řada zajímavých přednášek od kolegů z ÚJV Řež. Velký ohlas vzbudila přednáška Dr. Bartáka z NucAdvisoru s názvem „Koroze pod napětím – jevy praskání na francouzské jaderné flotile“. Způsob řešení tohoto problému vzrušoval v loňském roce Evropu, vzhledem k tomu, že řada francouzských jaderných elektráren byla kvůli tomu dlouho mimo provoz.

Reklama

Studenti (nejen) soutěžili

Velmi potěšující byla velká účast v posterové soutěži studentských prací, která konferenci již tradičně provází. Letos se přihlásili se svými pracemi studenti z řady univerzit z celého světa. Studentka univerzity Univerzidad Nacional Mayor de San Marcos v Peru obdržela za svou práci zvláštní cenu rektora Západočeské univerzity v Plzni. Práce studentů italských univerzit Politecnico di Torino a Sapienza University of Rome byly hodnoceny odbornou porotou velmi dobře a studenti se umístili v kategoriích magisterských i doktorských prací na prvních místech. Účast na konferenci umožnila zahraničním studentům podpora z projektu CENEN. Zajímavou práci poslala i studentka z National Technical University – Kharkiv Polytechnic Institute.

Student Mauro Spró z Politecnico di Torino přebírá diplom za 1. místo v posterové soutěži v magisterské kategorii. (Zdroj: archiv J. Zdebora)
Studentky z Ghany a Ukrajiny, účastnice soutěže studentských prací na výstavě. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Tradičně nejvíce účastníků i mezi oceněnými bylo ale mezi studenty z českých vysokých škol.

Výstavní část letošních Jaderných dnů měla kromě tradičních exponátů také fotopoint, který poskytl ČEZ, a po dobu konference se mohli návštěvníci zúčastnit i virtuální návštěvy Temelína.

Virtuálně na Temelíně. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Avšak Jaderné dny nejsou jen konference. Po dobu pěti týdnů je provázela výstava a přednášky pro studenty středních škol. Ti si již tradičně mohli po vyslechnutí přednášky své vědomosti ověřit v následném testu a ti nejúspěšnější postoupili do druhého kola, kde soutěžili o tablet, který věnoval sponzor tématu týdne.

Vítěz 2. kola soutěže přebírá tablet a diplom. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Zájem středních škol byl opravdu velký. Letos se zúčastnilo celkem přes 450 studentů středních škol v Plzeňském kraji.

Studenti SŠ při přednášce. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Studenti FS/KKE vydávají jaderný týdeník. Ten je součástí Jaderných dnů, vychází celý rok a je k dispozici na jejich webu. V průběhu konání Jaderných dnů vycházel česky i anglicky a těšil se značnému zájmu návštěvníků výstavy.

Jaderný týdeník. (Zdroj: archiv J. Zdebora)

Na závěr snad můžeme vyjádřit naději, že zájem studentů o Jaderné dny se v příštích letech projeví také ve zvýšeném zájmu o studium jaderných oborů na technických fakultách v ČR.

Vydání #11
Kód článku: 231126
Datum: 15. 11. 2023
Rubrika: Servis / Energetické strojírenství
Autor: Jan Zdebor
Související články
V únoru bude Plzeň patřit strojařům

Již 9. ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň chystá na začátek února příštího roku Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Na podrobnosti jsme se zeptali doc. Miroslava Zetka, hlavního organizátora konference.

Za modulárními jadernými reaktory do Plzně

Již doslova za dveřmi je akce, která každoročně přiláká do Plzně všechny, kdo se zajímají o jadernou energii – výstava Jaderné dny. Ty letošní proběhnou ve dnech 14. září – 18. října, již tradičně v univerzitním kampusu Plzeň-Bory. První dva dny se zde bude konat Mezinárodní konference na téma Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy. Na podrobnosti, nejen k Jaderným dnům, ale k celé problematice jsme se opět zeptali Ing. Jana Zdebora, CSc., z pořádající Západočeské univerzity v Plzni, který je duchovním otcem Jaderných dnů.

Jádro: Cesta z energetické krize

Letos v září ve svých prostorách kampus Plzeň-Bory Západočeské univerzity v Plzni opět přivítá účastníky mimořádně zajímavé akce s názvem Jaderné dny 2023. Tématem, bude – jak jinak – jaderná energetika z nejrůznějších úhlů pohledu. Duchovním otcem celé akce je již od roku 2010 Ing. Jan Zdebor, CSc., kterého jsme se i letos zeptali na podrobnosti.

Související články
Ohlédnutí za jadernými dny

Letošní jaderné dny na Západočeské univerzitě v Plzni probíhaly v atmosféře prohlubující se energetické krize v Evropě. Také úvodní konference, která měla ve svém názvu "Jaderná energetika a Green Deal", se tímto tématem měla zabývat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pravda o jádru zazní v Plzni

Jaderné dny 2022. Tak se nazývá mimořádně zajímavá výstava, která se bude konat ve dnech 14. září–19. října 2022 v kampusu Západočeské univerzity na Borských polích. V rámci výstavy proběhnou též nejrůznější konference a semináře se společným jmenovatelem – jaderná energetika. Duchovním otcem celé akce je již od roku 2010 Ing. Jan Zdebor, CSc., proděkan Fakulty strojní pořádající Západočeské univerzity v Plzni.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Stroje v pohybu – Autonomní studentská formule

Prostřednictvím našich článků už jsme vám na stránkách časopisu představili mezinárodní soutěž Formula Student a také několik týmů z českých technických univerzit, jež se do ní každoročně zapojují s vlastnoručně postavenými závodními auty. Tentokrát bude řeč o novince – prvním českém samořiditelném monopostu, s nímž se tým eForce z ČVUT účastní této soutěže v nové kategorii Driverless.

Projekt Resindustry: Digitální továrna

Dornbirn je největším městem rakouské spolkové země Vorarlberg, nacházející se na jejím nejzápadnějším cípu, co by kamenem dohodil od romantické procházky podél Bodamského jezera a na dohled zasněženým kopcům rakouských, italských i švýcarských Alp. Krom nádherné panoramatické restaurace s visutou vyhlídkou nad městem ve výšce 976 m n. m. je zde také muzeum automobilů Rolls-Royce, a především univerzita FH Vorarlberg, která se na počátku března tohoto roku stala místem setkání mezinárodního projektu RESindustry (www.interregeurope.eu/resindustry/) zaměřeného na výzkum a výměnu zkušeností v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v průmyslu.

Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Jak vytvořit draka

Už několikrát jsme v našem časopise představili formule, které jsou dílem studentů českých technických univerzit. Mezi nimi rozhodně nesmí chybět ta, která spatřila světlo světa na VUT v Brně – dravý i elegantní Dragon 9.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Studentská formule pro světové autodromy

Ve středu 22. května letošního roku se mohli příznivci rychlých aut zúčastnit slavnostního odhalení formule Vector 05, kterou sestavili studenti VŠB – Technické univerzity Ostrava. Cílem studentského týmu Formula TU Ostrava bylo postavit již pátý monopost konkurenceschopného závodního vozidla kategorie pro spalovací motory a získat zkušenosti ve využití standardních a nestandardních technologií, a samozřejmě vyhrát na mezinárodních závodech Formula Student.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit