Témata
Reklama

Mezinárodní technologická a výzkumná spolupráce

Na sklonku loňského roku se v hotelu Corinthia Prague v Praze konala výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamrer of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj. Hlavním mottem konference byla podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU.

Při příležitosti této akce, jíž se zúčastnilo na 130 posluchačů, jsme požádali o shrnující rozhovor dosavadního pětiletého působení sítě EnterpriseEurope Network v České republice její koordinátorku a vedoucí oddělení rozvoje podnikání v Technologickém centru AV ČRIng. Danielu Váchovou.

MM: I když není pravděpodobné, že by naši čtenáři neznali podstatu sítě EnterpriseEurope Network, přesto prosím úvodem představte, co je její náplní a v čem spočívají její služby.

Ing. Váchová: V dnešní době je síť zastoupena v 54 zemích světa, jedná se tedy o světovou síť, i když byla založena jako síť evropská, jak napovídá její název. Hostitelské organizace zapojené do sítě mají vynikající podmínky pro poskytování služeb klientským organizacím –firmám, ale i výzkumným ústavům a univerzitám. Právě informační propojení hostitelských organizací umožňuje síti poskytovat služby, které se týkají zejména podpory zahraniční spolupráce, tedy vyhledávání zahraničního partnera pro obchodní, technologickou nebo výzkumnou spolupráci. Nejedná se všakjen o tyto služby. Hostitelské organizace, které nazýváme síťovými partnery, poskytují svým klientům i další služby a informace, které jsou například zacíleny na vyhledání vhodných finančních zdrojů pro rozvoj firmy nebo na rozšíření firemních inovačních aktivit. Firmy oceňují také informace o podnikatelské legislativě v členských zemích EnterpriseEurope Network, zvláště o podmínkách k zakládání firem, o daňových či celních podmínkách apod.

MM: Z jakých zdrojů je činnost sítě financována?

Ing. Váchová: Činnost hostitelských organizací, které služby EnterpriseEurope Network poskytují, je financována z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace a kofinancována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Protože je činnost sítě financována ze 100 %, veškeré informace a služby poskytujeme zdarma.

Reklama
Reklama
Koordinátorka působení sítě EnterpriseEurope Network v České republice a vedoucí oddělení rozvoje podnikání v Technologickém centru AV ČR Ing. Daniela Váchová.

MM: Jaké synergické efekty jsou patrné při působení sítě v rámci ČR?

Ing. Váchová:EnterpriseEurope Network není jediná iniciativa, která podnikům a výzkumným institucím poskytuje možnost zahraniční spolupráce nebo souvisejících informací o příslušné legislativě. Výhoda této sítě je ale bezesporu v jejím světovém rozsahu a v partnerském, v mnoha případech si dovolím říci i v přátelském vztahu s ostatními hostitelskými organizacemi EnterpriseEurope Network. Tento přímý, někdy osobní kontakt se zahraničním partnerem sítě umožňuje získat pro klienta podrobné a specifické informace, které mu často usnadní rozhodování o plánovaném obchodu nebo technologickém transferu. Co se naší spolupráce s organizacemi nabízejícími komplementární služby týče, spolupracujeme velmi dobře například s ekonomickými diplomaty při velvyslanectvích ČR v některých státech, se Svazem průmyslu nebo s Hospodářskou komorou. Dobrá je také spolupráce s agenturou CzechInvest, zejména při organizování misí firem na zahraniční veletrhy. Tato spolupráce vytváří synergický efekt, který přináší českým subjektům výrazně příznivější podmínky při exportních aktivitách nebo při zahraniční technologické či výzkumné spolupráci.

Podle Ing. Karla Klusáčka, MBA, ředitele Technologického centra AV ČR, úspěch Enterprise Europe Network, ať již v České republice nebo celosvětově, ukazuje nejen konkrétní výsledky, ale také stále větší prostor, který je síti věnován v různých strategických dokumentech na evropské i národní úrovni.

MM: Původně byla síť vybudována zejména pro podporu spolupráce mezi členskými zeměmi EU, časem se však rozrostla do 54 zemí celého světa. Co bylo hlavním důvodem této expanze a je možné uvést, jaký je v současné době zhruba podíl spolupráce mezi členskými zeměmi EU navzájem a mezi členskými zeměmi EU a zeměmi mimo EU?

Ing. Váchová: Síť byla opravdu původně vytvořena pro podporu zahraničních obchodních vztahů na tzv. vnitřním trhu EU. Ovšem velmi rychle se ustavila a vzájemný úzký kontakt a intenzivní a efektivní spolupráce mezi partnerskými organizacemi sítě byly zřetelné i ve státech mimo EU. V době, kdy EU začala klást politický důraz na rozšíření exportních aktivit mimo vnitřní trh, zvláště po nástupu rychle rostoucích ekonomik v Asii a v Jižní Americe, se přistoupení ostatních států mimo EU k Enterprise Europe Network projevilo jako velmi strategické. Je třeba říci, že mnohé tyto státy projevily samy prvotní zájem o přistoupení k síti. EnterpriseEurope Network se tak stala významným nástrojem pro podporu exportu a mezinárodního technologického transferu, výzkumnou spolupráci nevyjímaje.Nicméně počet exportních případů či technologických transferů v rámci vnitřního trhu EU, včetně asociovaných států, je stále zřetelně vyšší než počet zahraničních spoluprací mezi zeměmi EU a tzv. třetími zeměmi. Zde tedy leží významný úkol proEnterpriseEurope Network do budoucna –vytvořit pro evropské subjekty takové podmínky, aby se rozšířily možnosti a zvýšil zájem o spolupráci se subjekty v zemích mimo EU.

MM: Které obory jsou v České republice těmi nosnými, jež nejčastěji navazují spolupráci v rámci sítě? Ve kterých z nich vidíte budoucí potenciál?

Ing. Váchová: Pracovníci zapojení do práce EnterpriseEurope Network z Technologického centra AV ČR a z partnerských organizací pomohli za pět let trvání sítě uzavřít českým firmám a výzkumným institucím více než 150 zahraničních obchodních, technologických či výzkumných spoluprací. Nejvíce těchto případů se týkalo sektoru obnovitelných zdrojů energie, životního prostředí a materiálů. Myslím, že tyto výsledky jsou v souladu se závěry různých analýz průmyslových sektorů ČR.

MM: V nedávné době byla realizována dotazníková akce za účelem zjištění přínosu sítě u evropských firem a institucí. Jaké informace přinesla?

Ing. Váchová:Výsledky byly rozhodně zajímavé a svědčí o zřetelném přínosu EnterpriseEurope Network pro ekonomický růst firem. Průzkum byl proveden v evropských firmách, kterým síť pomohla uzavřít zahraniční spolupráci, a to jak v rámci vnitřního trhu EU, tak i spartnerem v některé zemi mimo EU. Celkem bylo získáno 1077 odpovědí. Téměř 56% respondentů odpovědělo, že pomoc ze strany sítě jim přinesla nárůst obratu v rozsahu od 1 tisíce do více než 1 mil. EUR. Dále 26 % firem odpovědělo, že počet jejich zaměstnanců následkem uzavřené zahraniční spolupráce za pomoci sítě vzrostl až o 50 osob. A více než 70 % firem změnilo na základě podpořené zahraniční spolupráce vlastní strategii, inovovalo svůj produkt nebo technologii nebo zlepšilo své postavení na některém zahraničním trhu.

MM: Pět let je již dostatečně dlouhá doba, aby výsledky úspěšné spolupráce v rámci sítěEnterprise přinášely své plody v komerčním nasazení. Uveďte prosím tři, které pokládáte za ty „nej“.

Ing. Váchová: Těžko budu vybírat případy, které by bylo možné považovat za nejdůležitější nebo které měly největší ekonomický dopad na firmu či vykázaly největší potenciál v technologickém transferu. Všechny uzavřené případy zahraniční spolupráce měly pro naše české subjekty svůj potenciální význam a přispěly tím ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Nicméně, spíše pro názornost, mohu uvést například spolupráci, která byla dojednána při organizované misi firem a institucí na veletrh NanoTokyo 2012, kde se setkaly japonská Univerzita Shinshu v Uede s Centrem nanomateriálů, pokročilých technologií a inovací při Technické univerzitě v Liberci a dohodly se na společném postupu v oblasti výzkumu povrchů. Jiným příkladem může být česká firma Foton, s. r. o., která poskytla portugalskému Centru fyziky plazmatu při Institutu Superior Técnico (IST) vakuový kontrolér a související technologie pro řízení a monitorování stavu vakuových pump, ventilů, měřičů podtlaku a systémových signálů. Nebo společnost Envinet, s. r. o., která poskytla technologii optimalizace scintilačních detektorů Laboratoři nukleárních problémů sídlící v ruském Spojeném ústavu pro jaderný výzkum v Dubně.

Profesor Michal Mejstřík, předseda International Chamber of Commerce ČR, se ve svém poutavém vystoupení na výroční konferenci sítě EEN zabýval podnikatelským sektorem. Uvedl, že je nejvýznamnějším z hlediska počtu pracovišť věnujících se VaVaIi z hlediska užití finančních prostředků z VaV. V roce 2010 byl výzkum a vývoj prováděn na 2130 pracovištích podnikatelského sektoru, což představuje 82% všech pracovišť v ČR věnujících se VaV. Z tohoto počtu pak pouze 508 subjektů vykazovalo roční výdaje na VaV vyšší než 10 mil. Kč.

MM: Jakou spatřujete perspektivu sítě v dalších pěti letech?

Ing. Váchová: Jak už jsem uvedla na začátku našeho rozhovoru, EnterpriseEurope Network získala velmi uznávané postavení nejen v EU, ale i v ostatních zemích světa. Její obrovský informační potenciál, podpořený sítí expertů na technologický transfer a rozvoj podnikání a vlastní světovou aktivní databází technologických a obchodních nabídek a poptávek, prokázal viditelný přínos pro dobré konkurenční postavení firem na světových trzích a zároveň i efektivní zdroj informací potřebných pro podnikatelské, ale i výzkumné aktivity. Z těchto důvodů je síť považována za jeden z vysoce efektivních a důležitých nástrojů nového evropského programu COSME (Competitiveness of Enterprises and SME program) pro programové období 2014 až 2020, který je cílený na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnost podniků, posílení podnikatelské kultury a růstu a zakládání nových firem.Je tedy zřejmé, že síť bude ve svém poslání a úkolech pokračovat i v dalším období, a to nejen jako nástroj podpory podnikání, ale pravděpodobně také v roli kouče a mentora pro podniky, které se zapojí do výzkumných projektů v rámci programu Horizont 2020.

MM: Děkuji vám za rozhovor a síti EEN přeji do dalších let mnoho spokojených partnerů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Redakční reportáž z konference vč. prolinku na stažení všech přednášek naleznou zájemci na www.mmspektrum.com v sekci Očima redakce.

Tabulka č. 1

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 130134
Datum: 15. 02. 2013
Rubrika: Servis / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit