Témata
Reklama

Pomocná ruka českým podnikům

V době dokončování tohoto článku se zdá, že v České republice doznívá první vlna covid-19 a dochází k postupnému rozvolňování restriktivních opatření, která zmírňovala zdravotní dopady pandemie na českou populaci. Česká republika patří naštěstí k těm zemím, které byly ušetřeny drastických statistik nakažených s vážným, či dokonce fatálním průběhem onemocnění, ale to vůbec neznamená, že pandemie společně s vládními protiopatřeními nebude mít v řadě českých podniků ekonomicky a organizačně velmi negativní důsledky a že cesta ke znovunastartování širokého spektra českých podniků i ekonomiky jako celku nebude dlouhá a trnitá.

Při překonávání všech aktuálních problémů a budování dobré výchozí pozice pro blízkou budoucnost budou české firmy, a zejména malé a střední podniky, potřebovat využít veškerou pomoc, která je k dispozici. Firmy, před kterými dnes stojí nutnost znovu rozběhnout svou činnost, by měly využít energii vloženou do tohoto procesu tak, aby cílem nebyl stav „před koronavirem“, ale dobře fungující podnik schopný flexibilně reagovat na současné, očekávané, ale i nepředvídatelné změny na svých trzích či v odběratelsko-dodavatelských řetězcích. Jedná se o náročnou změnu v řízení podniků, pro kterou budou podniky muset aktivovat veškeré dostupné interní a externí zdroje a využít všechny možné nástroje a osvědčené podpůrné služby.

Reklama
Reklama
ng. Petr Hladík, Ph.D., FENg., vedoucí Oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR. Stěžejní částí práce Petra Hladíka je koordinace sítě Enterprise Europe Network v ČR, tematicky pak zejména aktivity v oblasti podpory rozvoje podnikání, inovačního managementu, aplikovaného výzkumu a ekonomického rozvoje. (Zdroj: Technologické centrum AV ČR)

Z tohoto důvodu jsme se s kolegy z Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR rozhodli představit vám právě v této době podnikatelské a technologické služby našeho týmu. Většinu služeb poskytujeme v rámci našeho více než 10letého působení v mezinárodní síti podpory podnikání Enterprise Europe Network, a to nám umožňuje nabízet je českým podnikatelům zcela bezplatně. Pro článek jsme spolu se čtyřmi našimi odborníky vybrali čtyři typy našich služeb, které by vám právě v dnešní době mohly být užitečné.

Mnoho zejména malých a středních podniků může z důvodu koronavirové krize ztratit stávající odběratele a obchodní partnery. Jiné firmy zase mohly přijít o část svého dodavatelského řetězce. Jaké jsou jejich možnosti v identifikování nových obchodních nebo technologických partnerů a jak jim v tom může pomoci Technologické centrum AV ČR?

Ing. Jiří Janošec, Ph.D., FENg., Oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR. Jiří se v rámci sítě EEN v České republice specializuje na podporu malých a středních firem a jejich spolupráci s výzkumně-orientovanými infrastrukturami a na rozvoj inovací a mezinárodní transfer technologií.

(Zdroj: Technologické centrum AV ČR)

Jiří Janošec: Technologické centrum AV ČR jako jeden ze šesti českých partnerů sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network nabízí podporu malým a středním podnikům jednak při komercializaci jimi vlastněné technologie díky využití rozsáhlé online databáze nabídek a poptávek po technologiích, spolupráci nebo obchodním partnerství. Zájemci mohou v databázi bezplatně vyhledávat nebo nabízet své technologie nebo různé formy spolupráce, nebo naopak hledat vhodné řešení svých potřeb pro inovace svého podnikání, výzkum a vývoj, technologickou nebo obchodní spolupráci. V případě zájmu o vložení nabídky svého řešení nebo poptávky po vyhledání vhodného partnera doporučujeme kontaktovat zástupce sítě Enterprise Europe Network v regionu.

Další možností pro navázání nové spolupráce, se kterou vám můžeme pomoci, jsou B2B setkání. Jedná se o předem připravená setkání s možnými obchodními nebo technologickými partnery, ať už „tváří v tvář“ v rámci konkrétní akce (jako je např. Kontakt-Kontrakt v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně), nebo nyní i online setkávání pomocí videokonference. Kalendář námi nabízených kooperačních akcí, na kterých lze nabízet vaše řešení nebo hledat partnery, je dostupný na našich webových stránkách.


Umožňují dotační programy rychlejší rozvoj technologických firem i v době koronavirové krize? Jakou roli zde sehrává síť Enterprise Europe Network ČR?

Ing. Barbora Vacátková, Oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR. Barbora je součástí týmu EEN v České republice, má na starosti poradenství a monitoring různých národních i evropských programů podpory rozvoje podnikání a inovací. (Zdroj: Technologické centrum AV ČR)

Barbora Vacátková: Na trhu je široká nabídka dotačních programů, které podporují rozvoj technologických firem, ať v rámci českých programů (např. OP PIK a programů TAČR), tak na evropské úrovni (pilotní nástroj EIC, Eureka/Eurostars aj.), kde je kladen velký důraz na inovativní, přelomové inovace. Ač si to mnohé podniky stále neuvědomují, právě inovace (ať už technologická, procesní, či organizační) je pro podnik klíčová, aby měl šanci uspět v mezinárodní konkurenci. Dotace tak mohou být hnacím motorem či impulzem pro uskutečnění změn v podniku. Navíc, kromě nesporné finanční podpory lze především u evropských dotačních programů vnímat jako velký benefit i to, že firma samotnou přípravou projektu (zpracováním business plánu, přípravou obhajoby projektu) získá celou řadu zkušeností a bude lépe připravena i na další strategická rozhodnutí či investiční příležitosti. Formou mentoringu nabízíme firmám pomocnou ruku při přípravě podkladů pro vysoce konkurenční evropské finanční nástroje (např. EIC Accelerator) a poskytujeme také pomoc při hledání partnerů pro účast v mezinárodních projektových konsorciích. Účast v mezinárodních projektech obohacuje firmu o nové kontakty a rozšiřuje její povědomí o nových trzích a stejně tak jí umožňuje realizovat průlomové inovace napříč obory.

V souvislosti s koronavirovou krizí zareagovali mnozí poskytovatelé dotačních programů vyhlašováním mimořádných výzev, úpravami stávajících (např. prodloužením termínů pro příjem žádostí, přijetím opatření pro rychlejší vyřízení žádostí) a vznikem nových iniciativ, s cílem zmírnit negativní dopady pandemie. Tuto situaci sledujeme a pomáháme firmám se v široké nabídce orientovat a identifikovat pro ně vhodné dotační nástroje. Informace lze sledovat na webových stránkách Technologického centra AV ČR a EEN, nebo je možné si domluvit osobní konzultaci.

Svět se změnil, změnilo se spotřebitelské chování lidí, mění se potřeby zákazníků. Některá odvětví zažívají dramatický nárůst, jiná se potýkají s velkým propadem tržeb. Současný stav pro všechny firmy znamená jakýsi bod zlomu a nutí firmy zamyslet se nad tím, co vše lze ve firmě změnit, zlepšit, zefektivnit, jak přizpůsobit svůj byznys nové situaci, upravit strategii pro budoucnost, inovovat byznys model či přejít na zcela nový výrobní program. Jak vám mohou odborníci z Technologického centra AV ČR pomoci vyjít z krize silnější, inovovat a dále rozvíjet své inovační kapacity?

Ing. Silvia Jirásková, Oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR. Silvia je součástí týmu EEN v České republice, specializuje se na poradenství v oblasti rozvoje podnikání, zvyšování inovačních kapacit a na mentoring projektového financování malých a středních firem. (Zdroj: Technologické centrum AV ČR)

Silvia Jirásková: V současné situaci je o to potřebnější zkoumat nové trhy a segmenty, změny chování zákazníků či celých dodavatelských řetězců. Mění se také ekosystém, do byznysu vstupují pokročilé technologie, data mají cenu zlata. To je právě vhodná situace pro implementaci nových inovací a posilování kapacit pro řízení inovačního procesu v podniku. Naše pomoc spočívá ve sběru a analýze relevantních informací při 1,5hodinovém strukturovaném rozhovoru s řediteli či majiteli, kdy se společně probíráme současnými podmínkami ve firmě, interními i externími zdroji, partnerskými vztahy, a v přístupu, jakým zachází s nápady a podněty od zaměstnanců či z vnějšího prostředí. Díky nám mají klientské firmy možnost podívat se na to, co dělají, s odstupem a patřičným nadhledem, a společně hledáme cesty, jak se firma může posouvat dál a inovovat i s využitím celé škály služeb a znalostí, kterými disponuje síť Enterprise Europe Network. O efektivitě tohoto přístupu svědčí to, že s řadou firem jsme v dlouhodobém kontaktu, jako mentoři, průvodci permanentní změnou.

Věnujeme se i mladým firmám, které se připravují na expanzi do zahraničí, čeká je růst v obratu i lidských zdrojích, často spojený s potřebou investice. Takovou expanzi firmy je nutné správně nasměrovat, dobře promyslet, na jaké trhy zamířit a jak se na nich úspěšně uchytit. V Technologickém centru AV ČR vytváříme podmínky pro vzájemné sdílení zkušeností mladých firem a expertů z řad sériových podnikatelů, business angelů, zástupců venture capital fondů a korporací, kteří firmám poskytují velmi cennou zpětnou vazbu k jejich podnikatelským záměrům. To zvyšuje šance firem, aby na nových trzích, zejména v zahraničí, obstály co nejlépe. Pro firmy je to zároveň příležitost seznámit se se zajímavými lidmi, šířit povědomí o svých projektech a naučit se prezentovat zásadní rysy svého podnikání. To je základní dovednost například při přípravě projektových žádostí k získání financování z vysoce konkurenčních evropských grantových nástrojů, se kterou našim klientům také často pomáháme.

Sdílení zkušeností je jednou z forem vzdělávání, které u nás firmy mohou využít. Dlouhodobě také spolupracujeme s několika externími specialisty na pořádání cyklu seminářů (v poslední době především webinářů) na téma klíčových strategií v době koronakrize, adaptace byznys modelů na současný stav či řízení cash flow, stanovení priorit a milníků v podnikání nebo rozvíjení lidského potenciálu.

S jakými jednoduchými a levnými postupy nebo strategiemi pro ochranu a komercializaci duševního vlastnictví vám mohou experti Technologického centra AV ČR poradit a pomoci?

Ing. Václav Suchý, CSc., Oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR. Václav se v rámci sítě EEN v České republice věnuje tématu duševního vlastnictví a širokého spektra strategií a nástrojů jeho ochrany v komerční i výzkumné sféře. (Zdroj: Technologické centrum AV ČR)

Václav Suchý: V současné době je v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví nejčastěji zmiňováno, jako hlavní a účinná strategie, patentování. Patenty samotné, a zejména jejich počet, jsou někdy dokonce považovány za měřítko inovační schopnosti a agility firem. Často se při tom zapomíná na to, že patentování, které je obvykle finančně i časově náročnou záležitostí, má pro firmy význam jen za zcela určitých a specifických výrobních či obchodních situací a že ho nelze aplikovat zdaleka na všechny typy inovací.

Ve skutečnosti existuje, mimo patentů, i široká škála dalších, často levnějších a jednodušších nástrojů a strategií, kterých k ochraně a komerčnímu zhodnocení svých inovací mohou firmy rovněž využívat. Například, mnoho výrobků, které sice nesplňují přísná kritéria pro udělení patentové ochrany, ale současně jsou nové a blízké k uvedení na trh, lze chránit relativně levně pomocí tzv. užitného vzoru. Podobně, některé ojedinělé charakteristiky související s vnějším vzhledem, estetickým ztvárněním či materiálovým zpracováním výrobků lze účinně a relativně levně chránit s využitím tzv. průmyslového vzoru (designu). Širší výrobní produkci nebo jednotlivé význačné originální výrobky či služby si firmy mohou rovněž ochránit pomocí registrovaných ochranných známek apod. Další zajímavé možnosti využitelné ve strategických firemních plánech skýtají i alternativní postupy, například jednoduché utajování, nebo naopak prodej či licencování nově vyvinutých výrobků nebo výrobních postupů. V neposlední řadě lze zmínit také veřejně dostupné databáze domácích i zahraničních registrovaných patentů, užitných vzorů, designů a dalších forem duševního vlastnictví, jejichž analýza, českými firmami dosud jen málo využívaná, může poskytovat množství cenných inspirací pro vlastní vývoj i strategicky využitelné informace o světových trendech a aktivitách konkurence.

Otázka, jakou strategii ochrany a jaké konkrétní nástroje zvolit, nabývá na významu právě v současné době, kdy většina firem bude nepochybně vedena snahou rychle obnovit výrobu a snížit své finanční ztráty způsobené pandemickým útlumem. Za této situaci může Technologické centrum AV ČR v rámci svých EEN aktivit sehrát důležitou roli prvotního poradce či průvodce, který firmám bezplatně napomůže rychle posoudit jejich inovační plány či nové výrobky a navrhne nejlepší postupy jejich následné ochrany a komerčního zhodnocení. I když toto poradenství je nezávazné a svoji podstatou jednoduché, přesto může sehrát podstatnou roli zejména tam, kde se firmám nedostává vlastních lidských či finančních kapacit nutných k hlubšímu analyzování těchto zásadních otázek firemní strategie.

Všechny informace o nabídce služeb sítě Enterprise Europe Network, v rámci kterých mj. Technologické centrum AV ČR vyhledává zahraniční partnery nebo nabízí řešení a technologie z České republiky do zahraničí a naopak, jsou dostupné na internetových stránkách www.een.cz. Zajímavý potenciál sítě Enterprise Europe Network mohou využít podnikavé společnosti bez ohledu na svoji velikost.

Ing. Petr Hladík, PhD., FENg.

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200633
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Redakce / Výzkum a vývoj
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit