Témata

Strojírenské fórum 2020: Průmysl v době postcovidové

Letošní podzimní, v pořadí již osmé Strojírenské fórum, se odehrálo 5. listopadu. Tentokrát však nikoli v prostorách některé z našich technických univerzit nebo na jiném inspirativním místě. Proběhlo virtuálně, z improvizovaného televizního studia vytvořeného ve společnosti Exponex v Brně. Přesto nebylo ani méně zajímavé ani méně navštívené, než akce předcházející.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Roman Dvořák a Jiří Holoubek (Foto: Jakub Klečka)


Improvizované televizní studio ve společnosti Exponex. (Foto: Jakub Klečka)

Hlavními tématy, která zde zazněla, byly Ekonomika a strojírenství v době covidové z pohledu makro i mikroekonomického, vizionářského i manažerského a dále Nástroje digitalizace pro zvýšení efektivity procesů. Účastníci měli prostřednictvím svých počítačů nebo mobilních zařízení příležitost vyslechnout názory a zkušenosti odborníků z akademické i komerční sféry. Ve dvou panelových diskuzích, které následovaly po prvním a druhém bloku přednášek, zazněly vysoce fundované názory k tématům Kroky ke stabilní prosperitě a posléze Nástroje digitalizace pro zvýšení efektivity.

Moderování konference se opět ujali Roman Dvořák, vydavatel a šéfredaktor MM Průmyslového spektra, které je spolupořadatelem konference, a Jiří Holoubek 01, prezident Elektrotechnické asociace ČR. Oba pánové účastníky srdečně přivítali a krátce se zamysleli nad tím, jaké výzvy před český i světový průmysl staví „chlupatá kulička“ představující virus.

Oslovili jsme renomované ekonomy, stratégy, vizionáře, interim a krizové manažery, ale i zástupce firem, které dokázaly svými produkty a proaktivním přístupem být v těžkých pandemických časech nablízku svým zákazníkům a pracovaly na projektech, které v postcovidovém přerodu naleznou plné uplatnění,“ řekl Roman Dvořák.

Tradiční exkurze, která vždy Strojírenské fórum zakončila, byla tentokrát nahrazena virtuální prohlídkou zařízení společnosti Pilz Czech, během které bylo účastníkům prostřednictvím rozšířené reality umožněno seznámit se s inteligentním monitoringem technologických zařízení. Firmou účastníky konference provedli pánové Aleš Malý a Michal Nevěřil.

I. blok – Kroky ke stabilní prosperitě

Prvním prezentátorem se stal Miroslav Singer ze společnosti Generali CEE Holding. Jeho prezentace nesla název Změna ekonomického světa, jak covidová krize mění rozložení sil ekonomických mocností. Mimo jiné v ní zazněla myšlenka, že technika má v dnešní době mnohem větší jistoty než ekonomika. Podle jeho slov peníze v budoucnosti poplynou do nových ekonomik a dojde k proměně schématu současné výroby. Na jednom ze svých slidů – Svět po covidu – vítězové a poražení – představil jako evidentní vítěze Asii a Čínu, dále Afriku a Indii. Evropa, jakožto „stará společnost“, podle něj ztratí nejvíce, přičemž USA pravděpodobně ztratí méně než Evropa.
Po něm s přednáškou Krize jako síto – oddělí schopné podniky od těch ostatních následoval Petr Karásek z firmy Ascalae. Jeho přednáška objasnila, co vlastně krize obecně je, jakými zákonitostmi se zpravidla projevuje – a to jak při jejím postupném vzniku, tak i při jejím řešení.

„Podniková krize je většinou vnímána pouze z pohledu ekonomického, případně obchodního či personálního, ale má i svůj výrazný rozměr mentální,“ sdělil Karásek. Podle něj právě firmy, které jsou dostatečně mentálně připravené na možné změny na trhu, mají znatelný náskok před těmi, které jen pasivně reagují sledujíce s obavou změny udávající se v jejich okolí.

Třetí osobností, která hovořila v prvním bloku konference, byl Martin Wichterle z Wikov Industry, a to v rámci své přednášky s názvem Příklad diverzifikace podnikatelského portfolia, které dokáže čelit ekonomickým výkyvům způsobeným celosvětovou pandemií. Tento majitel firmy, která je dominantně zaměřena na výrobu vysoce speciálních průmyslových převodovek, se ve svém vystoupení zamyslel nad tím, že krize může být očistná, avšak tato – covidová krize – je jiná než všechny předcházející, tudíž její dopad nelze zatím plně předpovědět. Podle jeho slov jednou z nejpostiženějších oblastí je sklářský průmysl.

Prezentace, které zazněly v prvním bloku, zakončila Lucie Teisler ze společnosti Anderson Willinger s přednáškou Efektivní využívání lidského potenciálu a nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu v krizovém období. Její prezentace se týkala především lidských zdrojů. „Majitelé firem budou v této době více přemýšlet, koho zaměstnají a jak lidský potenciál využijí. Většina firem se na rozdíl od krize 2008 poučila. Nechce radikálně šlápnout na brzdu v náboru nových talentů a tvůrců byznysů,“ uvedla mimo jiné a dodala: „Ti, kteří chápou bezprecedentnost dnešní situace, nabírat zaměstnance budou. Poptávka bude po zaměstnancích, kteří mají potenciál přicházet s inovativními myšlenkami.“

Panel 1

V panelu, který následoval po první části konference v garanci přednášejících, zazněla témata stability – makroekonomická, krizové řízení, podnikatelská a stabilita personální. Jako první se ujal slova Miroslav Singer, který mimo jiné řekl: „Nikdy bych si nemyslel, že v demokratické společnosti lze dělat takovéto restrikce. Žijeme v mimořádně nesnadné době.“ Jako druhý hovořil Martin Wichterle, podle jehož slov jsou především nebezpečné restrikce týkající se školství, které hrozí nejen snížením kvality vzdělání, ale také asocializací mladých lidí. Na rozdíl od něj se Lucie Teisler domnívá, že za pár let možná zhodnotíme, že to bylo dobře. Podle ní je české školství na nízké úrovni a tohle je může rozhoupat. Souhlas s tvrzením Martina Wichterleho projevil Petr Karásek. Také Miroslav Singer s uzavřením škol nesouhlasí a podotkl, že vyspělejší země školy zavřené nemají. „To, co se děje se školstvím, je šokující – nestaráme se o to, jak bude vypadat budoucí generace,“ řekl doslova.

II. Blok – Nástroje digitalizace pro zvýšení efektivity

Druhou část konference zahájil Matěj Sulitkaz Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT ČVUT v Praze. Svoji přednášku nazval Data a digitální nástroje pro zdokonalenou podporu procesů obrábění. Zaznělo v ní například, že koncept inteligentní výroby je naplňován řadou přístupů, jejichž společným jmenovatelem je snaha o lepší plánování a řízení výroby a efektivnější využití strojů.

„Rozumět výrobě a umět ji efektivně plánovat a řídit znamená mít k dispozici data, umět tato data zpracovat a uplatnit získanou znalost ve výrobních procesech,“ řekl mimo jiné.

O své praktické zkušenosti s moderními informačními systémy se poté s posluchači podělil Karel Tonner z TPV group. Jeho přednáška s názvem Tvorba technické dokumentace, od nabídky až po výrobní dokumentaci představila systém TPV2000Plus – moderní, flexibilní a otevřený informační systém nejen pro technickou přípravu výroby, správu dokumentů a další funkce běžné v ERP systémech. Bývá integrován jako plnohodnotná součást vyspělých PLM systémů. Jeho základní myšlenkou je realizovat jakoukoliv činnost, od konstrukčního vývoje výrobku přes konstrukční a technologickou přípravu až po výrobu a plánování.
Na něj navázal Tomáš Duba ze společnosti Siemens. Jeho prezentace na téma Digitální dvojče obráběcího stroje – jeho přínos pro výrobce i uživatele nabídla využití této převratné technologie na příkladu obráběcího stroje, včetně z něj plynoucích výhod z pohledu výrobce i koncového uživatele. Konkrétně řekl: „Začít s digitalizací není nikdy pozdě. A právě covid ukazuje, že přežijí jen ti nejpřipravenější a schopní dívat se do budoucnosti.“ Podle jeho slov při využití digitálního dvojčete lze zkrátit dobu uvedení stroje do provozu až o 25 %, neboť je takto významně zvýšena flexibilita celého procesu.
U virtuálního řečnického pultu jej poté vystřídal Aleš Malý z firmy Pilz Czech s přednáškou Pilz Data System – Inteligentní řešení pro monitoring a optimalizaci výroby i údržby. Jak řekl, tento systém řeší efektivně monitoring výroby a procesů, ale nejenom to – dokáže růst s požadavky svých uživatelů, je ekonomický pro ruční pracoviště, vhodný pro sledování nových i starých strojů, i pro rozsáhlé technologie. Jde o skutečně komplexní systém, který mimo jiné „vychytávky“ nabízí také augmented reality.
Blok prezentací zakončil Zdeněk Havelka ze společnosti 33A+ solutions přednáškou A- Brain: algoritmický mozek výrobní linky – cesta k strojovému vědomí.

Podle jeho slov jsou stávající informační technologie založeny na takzvané Von Neumannově architektuře a z hlediska průmyslu jsou schopny plnit pouze podpůrné funkce. Tématem průmyslové výroby 21. století proto bude integrace specifických průmyslových znalostí se schopností inteligentního zpracování a řízení dat autonomními výrobními systémy. K tomu poslouží tzv. nová informatika – na paralelně zpracovaných datech a hlubokém zpětnovazebném strojovém učení založený kyberfyzický výrobní systém.

Panel 2

Konferenci zakončila další velice zajímavá panelová diskuze. Téma otevřel Matěj Sulitka odpovědí na otázku, co je vlastně inteligentní výroba. Zdeněk Havelka pokračoval tvrzením, že vizí budoucnosti je zcela autonomní výroba, která se obejde bez přítomnosti člověka. Podle jeho slov časem mohou být vyvinuty i počítače s DNA. Po něm následoval Tomáš Duba s myšlenkou, že je třeba výrobě opravdu dobře rozumět, a teprve potom ji můžeme úspěšně řídit. Ke slovu se poté vrátil Zdeněk Havelka, který řekl, že podle něj časem nastane ve vývoji softwaru posun k neomorfní architektuře. Následně se řeč stočila k digitálním dvojčatům. Aleš Malý k tomu nadnesl zajímavou úvahu: „Jestliže může digitální dvojče modelovat stroj, proč by nemohlo modelovat například i chování zákazníka?“

Závěrem se pak s účastníky strojírenského fóra rozloučili moderátoři Jiří Holoubek a Roman Dvořák se slovy, že doufají v setkání na dalším Strojírenském fóru v květnu 2021 – snad již prezenčně…

Vydání #11&12
Kód článku: 201150
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Redakce / Reportáž
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit