Témata
Reklama

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Pokud chceme nahlédnout do samé hloubky historie, musíme se vrátit o 150 let až do roku 1865, kdy na zdejším místě vznikla manufaktura na výrobu důlních lan. V místě dnešního závodu stával ve druhé polovině 19. století důl Thinnfeld. Nacházely se zde mechanické dílny, kde se vyráběla ocelová drátěná lana pro kladenské uhelné doly, kterých bylo na padesát. Tehdejší zkušenosti s technologií výroby lan bezesporu stály za změnou produkce do oblasti silových kabelů. To bylo v roce 1918 a o šest let později pak vznikl název Kablo Kladno, který je v povědomí široké veřejnosti dodnes. Celkový koncern Kablo měl v osmdesátých letech minulého století na deset podřízených závodů v celém Československu, avšak v rámci následné privatizace a globalizace všechny ztratily svůj původní název a mnohé z nich i v roce 1990 nabytou organizační, finanční a rozhodovací nezávislost.

Reklama
Reklama

Fakta a data

Skupina nkt cables group sdružuje výrobce kabelů v Dánsku, Německu, Norsku, České republice, Polsku a v Číně. Zaměstnává v nich přibližně 3 400 lidí a její roční obrat se pohybuje kolem 1,1 mld. eur. Své výrobky dodává především na evropské trhy, závod v Číně pak na čínský trh a do Austrálie, kde se velmi úspěšně prosazuje. Výrobky všech závodů skupiny nkt cables group nabízí pro své trhy také kladenské nkt cables. Vlastníkem nkt cables je NKT Holding A/S, který působí v různých průmyslových odvětvích a jehož výroba probíhá na čtyřech kontinentech. Zaměstnává na devět tisíc lidí.

Vraťme se ale zpět do Kladna. V roce 2000 se změnila vlastnická struktura tehdejších akcionářů a původní majitel – německá firma Felten&Guilleaume Energetik AG – převedl Kablo na svoji kabelářskou divizi, kterou následně prodal dánskému koncernu NKT Group, resp. do divize nkt cables group, sídlící v Kolíně nad Rýnem. Ta vlastní v České republice ještě další dva závody, ve Vrchlabí a ve Velkém Meziříčí. Dohromady zde pracuje na 900 lidí, z toho na 250 v kladenském závodě. Každá evropská fabrika má v rámci holdingu svůj unikátní sortiment. Z České republiky téměř šedesát procent produkce směřuje k německým distribučním společnostem, dále pak do Polska, Rakouska či Francie. Na dvacet procent výroby zůstává českým zákazníkům. Každý trh má specifické požadavky na vlastnosti kabelů, např. z hlediska použité izolace, což se pak odráží i na konkrétní výrobě.

Ředitel závodu nkt cables iIng. Jaroslav Žižka přišel do tehdejší kladenské Kablovky již v roce 1992. Začínal v dělnické profesi a postupně se vypracoval na ředitelské posty, které zastává již 14 let.

V loňském roce byla ve firmě nkt cables vytvořena nová pozice lean leader, kterou zastává Ing. Karel Holub. Za deset let praxe prošel pozicemi mistra a vedoucího výroby, odkud se vyprofiloval na štíhlou výrobu a kvalitu.

„V průběhu předchozích desetiletí došlo v naší firmě k celé řadě proměn,“ říká v úvodu našeho setkání ředidel zdejšího závodu Ing. Jaroslav Žižka, vystudovaný huťař, do roku 1992 učitel na střední škole, který do Kablovky nastoupil v roce 1992. „První kabely obsahovaly papírovou izolaci a později byly vyvinuty kabely středního napětí do 35 kV s papírovou izolací napuštěnou olejem. Ta byla poté nahrazena izolací z PVC či polyethylenu.“ dodává. Dnes se zde na Kladně vyrábějí měděné a hliníkové kabely nízkého napětí do 1 kV pro použití zejména v energetickém sektoru, bezhalogenové kabely se zvýšenou bezpečností v případě požáru určené pro moderní bezpečnou infrastrukturu a kabely pro speciální použití v různých průmyslových odvětvích. V letech 2004 až 2008 prošla společnost rozsáhlou racionalizací a optimalizací výroby. Výsledkem této přestavby závodu je moderní provoz s vysokou produktivitou a mnohem větší výrobní kapacitou, který je svou technologií a výrobním vybavením na špičce evropského kabelového průmyslu.

Strategie 2020

Výrobní závody nkt cables group patří k vysoce moderním provozům. Akcionáři do nich neustále investují, aby drželi krok s potřebnou vysokou technologickou úrovní a konkurenceschopností na vyspělých světových trzích. Například továrna F2C v Leverkusenu patří mezi nejvyspělejší svého druhu na světě. Podle slov ředitele Žižky je dlouhodobou strategií celého koncernu postupné zvyšování efektivity výroby s prevencí vzniku odpadu a co nejmenším dopadem na životní prostředí. K dalším stanoveným cílům patří vysoká kvalita výrobků, spolehlivost dodávek, bezpečnost práce, kvalitní výrobní prostředí a v neposlední řadě spokojení zaměstnanci.

Procesy zavádění štíhlé výroby

U samého zrodu štíhlé výroby zde na Kladně byl ředitel Jaroslav Žižka, který vzpomíná na první kroky: „Po roce 2000 jsem absolvoval celou řadu školení k této problematice, sledoval jsem, jak firmy zavádějí štíhlou výrobou. Následně v roce 2004 jsme i my začali realizovat první kroky v oblasti zavádění štíhlé výroby, navázali jsme spolupráci s externí poradenskou firmou. Odvedli jsme velký díl práce, celou realizaci jsme prováděli s týmem lidí, kteří se přímo zabývali řízením výroby a na lean jaksi nevycházel čas,“ říká ředitel Žižka. Nakonec tento proces ukončili a vrátili se k němu v roce 2008 – a bez konzultační firmy. „Pokaždé byl cíl jasný: eliminovat plýtvání,“ říká pan Žižka a pokračuje: „Z technologie jsme vyčlenili jednoho specialistu, který lean projekt úspěšně vedl až do roku 2011, kdy na náš obor dolehla ekonomická krize a bylo nutné redukovat veškeré aktivity jak po investiční stránce, tak i snižováním počtu zaměstnanců.”

Po vytažení drátu do potřebného profilu a průměru následuje jeho splétání do lan v provozu nazvaném lanárna.

Oba tyto stupně zavádění štíhlé výroby však posunuly zdejší závod o kousek dál v evoluční spirále a přinesly spoustu zkušeností. V loňském roce přišlo vedení holdingu s tím, že se projekty štíhlé výroby zavedou plošně ve všech evropských závodech a v Kladně tak dostali zelenou na vytvoření speciálního týmu. Vypsali konkurz na lean leadera, který vyhrál Karel Holub. V rámci celého koncernu je jmenován lean specialista – production excellent manager, se kterým všechny závody konzultují dílčí procesy zavádění štíhlé výroby. Nejdříve bylo nutné provést diagnostiku fází stávajícího stavu ve všech závodech koncernu, kterou na centrální úrovni prováděla společnost Boston Consulting Group. Ta stanovila konkrétní projekty, které by měly vést ke zvýšení produktivity, efektivity, úspor atd. Konkrétní realizace probíhá již s lokální konzultanskou firmou, v kladenském případě s API. Mají nastavený reálný cíl, kam je třeba se dostat, a plán, jak k němu dojít. Pro volbu konzultanské firmy realizovali výběrové řízení. Do finále postoupily tři firmy s podobnou finanční nabídkou, nakonec zvolili právě API. Jak ředitel Žižka uvádí, vybrali si ji jednak proto, že jde o zdejší firmu z nedalekého Slaného, a jednak proto, že již s ní měli zkušenosti se zaváděním štíhlé výroby ve vrchlabském závodě.
„První lean projekty byly zaměřeny na úzká místa výroby, kde se vyskytovalo nejvíce problémů, jež by ohrozily chod celé výroby,“ upřesňuje Karel Holub. „Zaměřili jsme se na lanovací linky, neboť jsme měli problém s včasnými dodávkami lan do dalších výrobních procesů. Hlavním úspěšně použitým nástrojem byla metodika SMED, která se zaměřila na rychlou výměnu nástrojů a seřízení strojů. Postupovali jsme pomocí videoanalýzy, díky níž jsme provedli rozbor veškerých prováděných pracovních činností, a nastavili jsme standardy práce rozdělené na činnosti interní a externí. Standardy a časy jsme verifikovali na různých pracovních směnách, aby nastavené parametry byly v reálu dosažitelné. Nastavené cíle tohoto dílčího projektu se daří stále udržovat,“ konstatuje lean leader společnosti nkt cables Karel Holub.

Letošní rok je pozornost zdejšího lean týmu soustředěna na další výrobní proces, kterým jsou stáčecí linky. V tomto výrobním kroku jsou stočená lana z předchozí operace stlačena do průřezu podle požadavku odběratele. Plán oddělení je zavést kompletní lean praktiky, tedy nejen z pohledu výroby, ale i myšlení a kultury do celého kladenského závodu.

Neodmyslitelnou součástí štíhlé výroby je i veřejně dostupný detailní popis operátorských zákroků výroby a údržby s hodnoticí grafickou symbolikou. Podobný vizuál je zavedený na většině pracovišť.

Ředitel Jaroslav Žižka má s procesy zavádění štíhlé výroby bohaté zkušenosti, což dokazuje i následujícím tvrzením: „Zhruba počítáme na lean projekt deset týdnů na jednu dvojici linek, tzv. dvojčat. Očekáváme, že zhruba 70 % až 80 % z celkového odhadovaného cíle se dosáhne na konci lean projektu, který se realizuje na konkrétních linkách. Ze zkušeností víme, že vše chvíli trvá, než celá kultura, dovednosti, myšlení lidí atd. dokulminují do cílového stavu. To máme naplánováno na jeden rok, kdy nesmí dojít k zastavení výroby. Je podstatné nastavit mechanismy neustálé kontroly a zainteresovanosti. Do procesu musí být zapojeni všichni napříč celou firmou. Pak teprve se dostaví kýžený výsledek.“

Plán na příští období

Po stáčecích linkách se budou v Kladně v oblasti štíhlé výroby věnovat oplášťovacím linkám, kde stočené kabely již dostávají finální povrchovou strukturu. Každá nová vlna projektu začíná zahajovacím „kick-off“mítinkem, kde jsou zaměstnanci informováni o celém procesu, co konkrétního bude obnášet a co je jeho cílovým stavem. „To je velmi důležitá část, všichni jsou vtaženi do děje. Dochází k pravidelným schůzkám mezi naším lean týmem, technologem a vedoucím výroby,“ říká lean leader Karel Holub.

Specifika kladenské štíhlé výroby

Výroba kabelů je absolutně odlišná od běžné strojírenské výroby a tomu odpovídá i odlišný přístup k zavádění mechanismů štíhlé výroby. K obecným výhodám, které změna přinese, lze podle ředitele Žižky uvést větší předvídatelnost, větší efektivitu výroby a ruku v ruce s tím jde samozřejmě i zvyšování kvality a bezpečnosti práce. Firma musí obstát na světových trzích z hlediska ceny a spolehlivosti dodávky. Poměřují zde tzv. ukazatel Order to confirm, který hodnotí spolehlivost dodávky zákazníkům. Hlavním kritériem je flexibilita dodávky a plnění termínu, na kterou jsou kladeny vysoké požadavky ze strany zákazníka. Plnit všechna tato kritéria jim pomáhá zavedení štíhlé výroby.

„Teorie lean, které jsou definovány pro automobilky, zde příliš nefungují.“ říká ředitel Žižka a pokračuje: „Při výrobě je třeba počítat nejen s přestavovacími časy, ale také s časy na obsazování linky. Prakticky každé čtyři hodiny musíme vyměňovat věší počet cívek. Zde není možné zrychlit výrobu, technologie je jednoznačně dána. Co však lze ovlivnit, je právě čas přestavby linky a další nevýrobní procesy.“ Podle pana Žižky jsou procesy ve výrobě složité i z pohledu plánování polotovarů. Ve výrobě se nachází na 25 linek, na kterých se za měsíc vyrobí na 400 různých variant produktů. To znamená, že se na každé lince dvakrát za směnu přenastavuje na jiný produkt a k tomu je třeba připočítat standardní doplňování v procesu výroby.

Výrobní linka na nanášení PVC či PE izolace technologií extruze. Tento kabel je následně kontinuálně měřen laserem. Celý proces je plně automatizován.

Podle slov pana Holuba zdejší lean není jenom o přípravě na výrobu konkrétního produktu, ale i na výrobu meziproduktů, které je nutné mít včas připraveny, aby nevznikaly prostoje. Jde o souběh prací, o průběžnou údržbu strojů.

Přístupy k inovačnímu procesu

V kladenském závodě nkt cables mají zavedený systém neustálého zlepšování, který je řízen pracovníky lean týmu. Celý proces spočívá v pečlivém sběru podaných návrhů od zaměstnanců pomocí schránek ve výrobě. Každý takto podaný nápad je zaevidován a je mu přidělen konkrétní realizátor. V pravidelných cyklech probíhá vyhodnocení formou nástěnky zlepšování, kde je přehled veškerých změn a jejich stav. Za dobré zlepšovací návrhy jsou zaměstnanci oceňováni. Každoročně komise vyhodnotí nejlepší zlepšováky a zlepšovatele. Existují zde dvě zlepšovatelské větve – jedna na zvýšení produktivity výroby a druhá na zvýšení její bezpečnosti. Zaměstnanci podávají ročně desítky návrhů na poli zlepšení provozu linky a stovky v oblasti bezpečnosti.

Průmysloví inženýři

Tým těchto profesionálů je složen z lean specialistů, kteří byli vybráni formou interního náboru ve firmě. Byly brány v potaz jejich praktické zkušenosti ve firmě a flexibilita. Jedná se o zaměstnance, kteří mají léta praxe ve společnosti. Každý lean specialista je odborníkem na určitý druh výroby. „V rámci lean týmu jsme rozdělili i kompetence, např. specialistu pro zavádění 5S, jiného pro preventivní údržby. Zastřešeno je to mojí osobou lean leadera,“ uvádí Karel Holub, jehož pozice vznikla v loňském roce. Má více než desetileté zkušenosti s vedením strojírenské výroby v mezinárodních společnostech. Lean leader je pozicí určitého mentora, resp. interního konzultanta, který vnáší do procesu svoje podněty, zkušenosti a nezávislý náhled.

Nikdy nekončící proces

Otázku, co je další metou v procesu odlaďování při dosažení optimálního stavu zdejší štíhlé výroby, pokládám na závěr našeho setkání. Ředitel Žižka na ni odpovídá, že nikdy není možné dostat se na konec – jedná se o spirálový proces. Stále a neustále je co a kde zlepšovat. Teď šli hrubším pohledem, ten příště zjemní a později ještě více. Další kapitolou je podle něho investice do strojů, jelikož strategie úspěchu je mimo jiné založena i na pravidelné obnově strojového parku.

Denní spotřeba mědi v kladenském závodě představuje 80 až 120 tun (tj. pět kamionů). Zásoby materiálů mají maximálně na tři dny. Na sklad vyrábějí 5 % až 10 % produkce, ostatní je na zakázku.

Podle pana Holuba je cílem zrušit lean oddělení. Za daný časový úsek se zavedou základní principy a nástroje štíhlé výroby, poté je realizována následná vlna pro jejich vštípení do DNA zaměstnanců. Úkolem týmu je toto všechno zrealizovat a vytvořit tím firemní kulturu.

Je celkem nezvyklé tvrdit, že ideálním cílem práce oddělení je dosáhnout takového stavu, kdy již nebudou potřební. O specialistech pro zavádění štíhlé výroby toto neplatí. Jedná se o specialisty, kteří pomáhají firmám, a pokud je jejich mise úspěšně završena, přesunou se „o dům dál“. Přejme jim jen samé úspěšné pobyty a spokojené hostitele.

Roman Dvořák
Kladno

roman.dvorak@mmspektrum.com

Zpráva API

V loňském roce byl úspěšně ukončen čtyřměsíční pilotní projekt zaměřený na zvyšování efektivity výrobních linek v nkt cables, pro který byly zvoleny dvě stáčecí linky. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit efektivitu měřenou ukazatelem OEE za pomoci lean metod a nástrojů, z nichž klíčové bylo zkracování časů příprav a přestaveb pomocí metodiky SMED. Jako podpůrné nástroje byly použity snímky pracovního dne, vizuální management, standardizovaná práce apod. Naprosto klíčová však byla během projektu spolupráce samotných operátorů i jednotlivých servisních oddělení, která byla podpořena řadou workshopů a tréninků. Pilotním projektem se tak podařilo zvýšit OEE na výrobních linkách o téměř 15 % a zredukovat přípravné časy o více než třetinu. Ještě důležitější než měřitelné přínosy však byla změna přístupu samotných pracovníků a příprava vhodné výchozí pozice pro pokračování lean aktivit napříč dalšími čtyřmi plánovanými projekty.

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 150457
Datum: 08. 04. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Logistika
Autor:
Firmy
Související články
Podpora zavádzania LOTO

Po úspešnej fáze implementácie konceptu TPM (Total Productive Maintenance) sa vedenie spoločnosti DS Smith, závod Martin, rozhodlo doplniť systematický prístup starostlivosti o výrobné zariadenia rovnako dôležitou súčasťou, nasmerovanou na starostlivosť o pracovníkov. Všetky aktivity súvisiace s výkonom údržby, obsluhy, nastavovania a dolaďovania výrobných zariadení sú späté s výkonom ľudskej práce a teda fyzického kontaktu človeka so strojom.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Kam směřuje LEAN

LEAN manufacturing, štíhlá výroba. Cílem a podstatou je maximalizovat přidanou hodnotu, snížit podíl činností nepřidávajících hodnotu a odbourat plýtvání, a to napříč celým hodnotovým tokem. „lean“ – pojem v této souvislosti použil prvně Jim Womack v 80. letech při popisu systému podnikání firmy Toyota. V článku se ovšem nechceme zabývat jen úzkou oblastí lean, ale celou řadou dalších sfér spadajících do oboru průmyslového inženýrství.

Tomu, kdo má nápad, svítí oči

O tom, že inovativní přístup je mocným nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti, není v dnešní době pochyb. Lze říci, že pokud společnost kontinuálně neinovuje své produkty a procesy, její šance obstát v konkurenčním prostředí se výrazně snižuje. Otázkou není, zda inovovat, ale spíše jak inovovat úspěšně a jak se vyvarovat chyb.

Štíhlá výroba v technologii tváření

Česká společnost Conteg je jedním z největších výrobců IT a průmyslových rozvaděčů, systémových řešení a služeb pro datová centra v Evropě a na Středním východě. Inovativní a modulární výrobky a řešení odpovídají nejnovějším trendům a jejich kvalita a funkčnost je již sedmnáct let prověřována zákazníky po celém světě.

Uplatnění leanu v malosériové výrobě

Na planetě Zemi žije sedm miliard lidí. Tento fakt je zároveň předpokladem, že by mnozí výrobci mohli své produkty vyrábět v hromadných až masových sériích. Ve skutečnosti tomu tak opravdu je. Vlivem vyspělosti ekonomiky a růstu kupní síly se však začínají požadavky zákazníků stále více specifikovat. S tímto faktem ‒ individualizací požadavků zákazníka ‒ se čím dál častěji setkávají i mnohé podniky v České republice, ať již působící v řetězci B2B nebo B2C.

Být jenom dobří už nestačí!

Následující článek přináší autentické zkušenosti se zaváděním moderních metod řízení a inovačního procesu do výroby. Společnost Greiner Packaging Slušovice, s. r. o., je největším výrobcem plastových obalů pro mlékárenský průmysl v České republice a na Slovensku. Na českém trhu působí již od roku 1987, kdy byl v tehdejším JZD AK Slušovice vytvořen Závod Plasty. V roce 1993 se stala dceřinou společností a součástí velké nadnárodní skupiny Greiner Group.

Zlepšujete procesy? Vyberte správnou metodu!

Při zlepšování procesů prosazují firmy různé strategie. Jejich přístupy k této problematice jsou často dány firemní kulturou, velikostí firmy, průmyslovým odvětvím, národností, postojem a hodnotami managementu či zkušenostmi samotných řídících pracovníků. Každá z firem má vždy svou vlastní a individuální cestu, avšak jejich přístupy se téměř vždy opírají o některou z filozofií prověřených v praxi během mnoha let.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit