Témata
Reklama

Členství v EU nám nepřinese větší exportní možnosti

23. 04. 2003

Marian Sedlář

MM: V roce 2004 má Česká republika vstoupit do EU. Jak ovlivní tato skutečnost chod vámi řízené firmy, a to jak z hlediska marketingu a obchodu, tak i technické úrovně, výroby a v neposlední řadě i logistiky?

Ing. Sedlář: Naše společnost je na vstup do Evropské unie připravena již delší dobu. Vychází to v podstatě ze struktury zákazníků TOSHULIN, kdy se od začátku orientujeme na nejvyspělejší trhy, k nimž patří i země Evropské unie. Neočekáváme žádné zásadní ani větší změny. Na trh Evropské unie vyváží TOSHULIN zhruba polovinu produkce a vstup do EU sám o sobě těžko povede k nějakému navýšení.
Abychom uspěli s našimi stroji na náročných západoevropských a světových trzích, museli jsme se již dávno přizpůsobit jejich požadavkům. Jedním z nich je například prohlášení o shodě s normami EU a označení strojů značkou CE. V současné době je prohlášení o shodě pro úspěch firmy již nutnou podmínkou, a TOSHULIN proto přenáší značku i na obchodní zástupce po celém světě. Znamená to, že i stroje prodávané třeba do USA či asijských zemí mají značku CE, a platí, že Evropská unie má v oblasti bezpečnosti daleko přísnější požadavky než zbytek světa. Vývoj norem pečlivě sledujeme, na strojích provádíme rizikové analýzy, abychom vyhověli bezpečnostním předpisům. Víme, kam se EU z hlediska bezpečnosti ubírá. Snažíme se co nejdříve reagovat na nové bezpečnostní požadavky a tlačíme k tomu i naše zákazníky. Jsme dnes na velice dobré úrovni a TOSHULIN je připraven na plnohodnotný vstup země do EU.
Reklama
Reklama

MM: Jaký dopad bude mít pro váš podnik větší otevření konkurenci a naopak, jak se zvýší vaše exportní možnosti?

Ing. Sedlář: Na světovém trhu dlouhodobě působíme, takže nečekáme z hlediska konkurence žádné zásadní změny. A ani exportní možnosti bych nedával do přímé souvislosti se vstupem země do EU. Mohu jen zopakovat, že TOSHULIN má na světovém trhu svislých soustruhů významné postavení, které se snaží ještě zvýšit, a nevidím přímou vazbu mezi členstvím v Evropské unii a většími exportními možnostmi.
Konkurence je značná sama o sobě i bez souvislostí se členstvím v EU. Plně se to projevuje v posledních měsících v souvislosti se světovou recesí. Bez ohledu na to musíme pomýšlet na další rozvoj firmy. Významnou investicí naší firmy v letošním roce je proto nákup nového informačního systému. Firma, která dlouhodobě pomýšlí na úspěch a na udržení konkurenceschopnosti, nemůže fungovat právě bez kvalitního informačního systému.
Představenstvo koncem loňského roku vybralo značkový zahraniční informační systém IFS-Applications 2002. Nákupem tohoto systému se naše firma dostává na standard běžný ve vyspělých zemích. To je cesta, kterou musíme jít. I přes pokračující recesi rozumně investovat a zvyšovat svoji konkurenceschopnost.
Současně se zavedením nového informačního systému provede naše společnost také koncepční rozvoj kontrolingu, což je možné pouze s využitím moderního systému. Jde o efektivitu výroby. TOSHULIN v tomto směru není žádnou výjimkou, je běžným jevem, že ve firmách se mění procesy. Nakupujeme zahraniční systém, který sám o sobě znamená jisté know-how a zvyšuje hodnotu celé firmy.
Zaměřujeme se na nové tržní segmenty, abychom zákazníkům nabídli i jiné typy strojů. Opět se vracím k otázce. Konkurence je již nyní veliká, naše firma působí na světovém trhu. Uspět tam znamená mít i kvalitní tým konstruktérů. Pracuje u nás řada velice zkušených konstruktérů, kteří mají možnost rozšířit si dál vzdělání. Kromě Hulína máme v současné době konstrukční pracoviště i v Brně, kde například vznikal projekt velkých karuselů.

MM: Po vstupu Irska do Společenství evropských států započala následně v této zemi masivní podpora vědy a výzkumu ze strany státu. Myslíte, že lze něco podobného očekávat i u nás?

Ing. Sedlář: Spolu s podporou podnikání je to z dlouhodobé perspektivy jediná možná cesta, jak zvýšit růst ekonomiky a výkon jednotlivých firem. Pevně věřím, že všichni zainteresovaní si to dostatečně uvědomí a případná podpora bude investována rozumně a především efektivně. Je třeba udělat všechno pro to, aby tak vychvalovaná kvalifikovaná pracovní síla v České republice nebyla brzy minulostí. Nikdo v rozvinutém světě na nás nebude čekat.

MM: Domníváte se, že stát změní svoji daňovou politiku vůči výrobcům nejen zvýhodněním nákladů na vývoj, ale i novou odpisovou politikou pro urychlení inovace a modernizace výrobní základny (podobně jako v Itálii či v poslední době v USA)?

Ing. Sedlář: Opět si myslím, že jde o nástroje k podpoře růstu celé ekonomiky. Mluvit o jednotlivých konkrétních nástrojích v dnešní době je opravdu předčasné. Těžko se reaguje na něco, co není. Těžko se spoléhat a upínat na nějaký nejistý termín v budoucnu. Život firmy neurčují přání, ale konkrétní kroky v současnosti. A pokud bych si měl zatipovat, tak se popravdě řečeno obávám, že v současném volebním období bohužel zůstane u nástrojů na podporu vývoje a třeba na urychlení modernizace výrobní základny jen u plánů a přání.

MM: Ve které zemi - a nemusí být pouze na evropském kontinentě - si myslíte, že jsou nejvýhodnější podmínky pro podnikání ve vaší komoditě?

Ing. Sedlář: V dnešní globalizované ekonomice již příliš nezáleží na tom, kde je sídlo společnosti a kde fakticky dochází k výrobě produktu. Podmínky se relativně rychle mění a výroba se bude do budoucna mnohem více než dosud přelévat podle střednědobé výhodnosti umístění výrobní jednotky. Česká republika má a v horizontu několika let ještě stále bude mít výhodu relativně příznivých výrobních nákladů. Pevně věřím, že do doby ztráty současných výhod stát vytvoří podmínky pro vznik nových výhod tak, aby nedošlo k masivnímu přelévání výroby do jiných zemí.

MM: Jak byste v krátkosti shrnul klady a zápory vstupu do EU nejen z pohledu vrcholového manažera firmy, ale též občana ČR?

Ing. Sedlář: Evropská unie bude po vstupu nových zemí podstatně větším ekonomickým prostorem. Určitě bude přínosem právní prostředí, rovnější přístup na trhy a také obdobná celní pravidla členských států. Jako plus do budoucna hodnotím také zavedení eura i v České republice a větší možnost mobility pracovní síly, byť tato možnost bude zpočátku omezena. Pozitivní bude také lepší zvuk "původu zboží".
Jako nevýhodu očekávám mnohem větší počáteční byrokracii a zneužívání požadavků Evropské unie k růstu státu a byrokracie.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30443
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: SST představuje / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit