Témata
Reklama

Finanční podpora exportu

Financování vývozu a jeho pojištění tvoří jen jeden z předpokladů úspěšného exportu. Důležitými atributy úspěšné vývozní transakce jsou především kvalita a cena vyvážených výrobků, rychlé přizpůsobení technickému pokroku a požadavkům zákazníků, servis, spolehlivost a rychlost dodávek.

Rostoucí konkurence na domácím trhu, jeho úzký prostor a nasycenost spolu s probíhající politickou a hospodářskou integrací národních ekonomik a vznikem nových hospodářských seskupení - to vše představuje výzvu k hledání možností odbytu na zahraničních trzích. Strategie odbytu zacílená na zahraniční trhy neskýtá příležitosti jen pro velké firmy s rozsáhlými objemy produkce, ale nabízí značný potenciál efektů i pro podniky malé a střední velikosti.
Reklama
Reklama
Reklama

Podpora exportu

Úspěšnost vývozu je především dílem samotných vývozců, jejich vývojových, výrobních, marketingových a finančních schopností a možností. Určitý podíl na úspěšnosti vývozu může mít i podpora nabízená různými státními či nestátními institucemi.
Podpora exportu sahá od klasických nástrojů v podobě poradenství a poskytování zahraničněobchodních informací přes nepřímé zásahy do tržního dění, jako jsou financování a pojištění exportu, garance, kurzová a daňová opatření, až po nestandardní přímé zásahy do tržního dění, založené na cenové a kvantitativní regulaci exportu.
Podobně jako ve světě je i u nás podpora exportu především v ingerenci státu a je doplňována proexportními aktivitami nestátních institucí.
Proexportní politika našeho státu má charakter nepřímé podpory, zachovává soutěžní prostředí a je plně konsistentní s mezinárodními standardy (Konsensus OECD apod.). Zaměřuje se především na odstraňování bariér vývozu, na financování a pojišťování vývozu, informační podporu, poradenství, marketingové služby, propagaci českých výrobků v zahraničí apod.
Nestátní sektor zastupovaný institucemi, jako jsou Hospodářská komora, Czech Trade, Mezinárodní obchodní komora a Svaz průmyslu a dopravy, napomáhá vývozu především nabídkou informací o ekonomické a obchodní situaci jednotlivých zemí, ověřováním bonity zahraničních firem, prezentací nabídek tuzemských firem v zahraničí, vyhledáváním a zprostředkováváním obchodních kontaktů, udržováním databází potenciálních obchodních partnerů, poradenstvím a marketingovými službami.

Rizika exportu

Stále více komplexnější a složitější svět obchodu spolu s dynamicky se měnícími podmínkami světového hospodářství staví exportéry do nepřehledných a rizikových situací. Nejde jen o rizika spojená s chováním samotného zákazníka, ale i o rizika země, z níž pochází. Jedná se např. o rizika v podobě odstoupení odběratele od kontraktu či jeho snahy kontrakt modifikovat ve svůj prospěch, neschopnosti či neochoty odběratele uhradit odebrané zboží, nebezpečí politické nestability, válek, přírodních katastrof, omezení transferu plateb, vyhlášení moratoria, znehodnocení smluvní měny, devizových a celních omezení.
Možnosti vývozců monitorovat a hodnotit rizika spojená s vývozními transakcemi jsou omezené. Je to proces velice náročný na sběr, správu, analýzu a aktualizaci dat, který je ve světě zajišťován specializovanými institucemi disponujícími rozsáhlými databázemi informací, které jsou relevantní pro hodnocení bonity podniků. Jako příklad lze uvést německou pojišťovací společnost Hermes-Kreditversicherung A. G., disponující celosvětovým systémem včasného varování vybaveným databázi v rozsahu tří milionů podniků.

Financování exportu

O realizaci vývozního kontraktu nerozhoduje jen cena a kvalita vyváženého zboží, ale také platební, respektive úvěrové podmínky nabízené odběrateli. Zahraniční odběratelé vyžadují odklad splatnosti platby pohybující se případ od případu v řádu měsíců či let. Úměrně s prodlužováním splatnosti vyváženého zboží roste spokojenost dovozce, vývozci však narůstají obavy z nedobytnosti pohledávek a problémy s cash-flow. To platí zejména pro podniky malé a střední velikosti, které mají ve srovnání s velkými podniky nižší vyjednávací sílu, omezenější přístup k úvěrům a ke zdrojům na kapitálovém trhu.
Vývozci zde může významně pomoci financování vývozních transakcí formou odběratelských úvěrů nabízených jak velkými bankovní domy, tak i státními institucemi. Banky nabízejí financování vývozu zpravidla jako součást celkové obsluhy exportní transakce, do níž patří i předexportní financování, platební styk a záruky. Stát poskytuje exportní úvěry prostřednictvím České exportní banky.

Česká exportní banka (ČEB)

ČEB představuje nástroj státní podpory vývozu srovnatelný se způsoby podpory vývozu rozvinutých tržních ekonomik, který je konstruovaný plně v souladu s přístupy WTO a regulemi OECD a EU. Poskytování vývozních úvěrů a finančních služeb spojených s vývozem se děje za zvýhodněných podmínek, zejména pokud jde o úrokové sazby a dobu splatnosti úvěru. Předmětem podpory jsou především dodávky investičních celků a strojírenských výrobků do rozvojových zemí či do zemí s probíhající transformací, tedy do teritorií, kde mají dovozci obecně obtížnější přístup k finančním zdrojům potřebných k finančnímu krytí dovozu. Vývozní úvěr je zpravidla poskytován zahraničnímu dovozci, a to přímo v jeho prospěch nebo je úvěr použit bankou (ČEB) k přímé úhradě plateb za dodávky ve prospěch vývozce.

Výhody pro exportéry

Vývozní úvěr přináší vývozci celou řadu výhod, z nichž nejpodstatnější jsou:
 • rychlé zaplacení za dodávku zboží z poskytnutého bankovního úvěru - zrychlení cash-flow;
 • důkladné prověření bonity zahraničního odběratele bankou;
 • eliminace rizika nezaplacení zahraničním odběratelem (v kombinaci s pojištěním vývozu);
 • nezvyšování úvěrové zátěže vývozce (úvěrovým dlužníkem je dovozce);
 • získání nadějnějšího postavení v tendrech nabídkou výhodného financování kontraktu.
 • Podmínky pro získání úvěru ČEB
  K získání vývozního úvěru je třeba splnit řadu podmínek. V případě ČEB je vyžadováno:
 • pojištění vývozních rizik u EGAP;
 • dosažení požadovaného podílu domácí produkce na hodnotě vývozu (min. 60 % - nutno prokázat osvědčením o původu zboží ve smyslu celního zákona);
 • spoluúčast dovozce na financování (min. 15 % hodnoty kontraktu by mělo být hrazeno ve formě akontace nebo plateb při dodávce zboží, maximální výše poskytnutého úvěru pak činí 85 % hodnoty vývozu);
 • prokázání návratnosti poskytnutých zdrojů;
 • délka splatnosti úvěru podle druhu zboží a teritoria odbytu v rozmezí 2 - 10 let.
 • Pojištění exportu

  Význam pojištění vývozních transakcí proti teritoriálním a komerčním rizikům doceňuje stále více domácích vývozců. Jen pomalu se odbourává postoj, kdy je pojistné pojímáno jen jako dodatečný náklad, aniž by se plně vnímala potřeba a výhoda zaplacení poplatku (pojistného) za "úlevu" od rizika platební neschopnosti odběratele.
  V ČR je pojištění vývozních transakci zajišťováno monopolně státem prostřednictvím společnosti EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost). Za dobu své téměř 10leté existence pojistil EGAP vývozní úvěry za více než 300 mld. Kč. V roce 2001 činila výše pojištěných úvěrů zhruba 85 mld. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2000 o 19 %, přičemž cca 34 mld. Kč úvěrů bylo pojištěno se státní podporou a cca 51 mld. Kč činilo komerční pojištění. Mezi nejznámější obchodní případy pojištěné EGAP patří např. vývoz tepelné elektrárny do Shen Tou v Číně, hliníkárny do Iránu, tramvají a autobusů do Uzbekistánu, telekomunikačního zařízení Strom Telecom do Ruska. EGAP pojišťuje vedle úvěrů ČEB i vývozní úvěry poskytnuté komerčními bankami. Tím usnadňuje vývozcům získání bankovních úvěrů v situacích, kdy jsou rizika spojená s financováním vývozních kontraktů bankami neakceptovatelná.
  Význam pojištění vývozu celosvětově roste. Jen německá státní pojišťovna Hermes pojistila v roce 2000 objem úvěrů ve výši 100 mld. eur. Předmětem pojištění přitom nejsou jen vývozy směrované do rizikovějších teritorií, ale rovněž i vývozy realizované mezi partnery vyspělých tržních ekonomik. Statistiky ukazují, že obchody realizované v rámci zemí OECD zaujímají v celosvětovém objemu pojištěných vývozů značnou část. Vývozci by neměli vždy spoléhat na proklamovanou vyšší morálku a kultivovanost podnikatelských subjektů těchto zemí. Čísla konkurzů podniků jdoucí v jednotlivých zemích OECD do desetitisíců ukazují, že riziko platební neschopnosti je i v tomto regionu velmi naléhavé.

  Výhody pojištění pro vývozce

  Výhody pojištění pro vývozce lze spatřovat v jeho zajišťovací a preventivní funkci. Pojištěním si vývozce zajišťuje jistotu zaplacení pohledávky. Vznikne-li pojistná událost, EGAP odškodní pohledávku v souladu s uzavřenou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami. Zároveň vývozce získává uzavřením pojistné smlouvy vhodné zajištění úvěrů, což mu otevírá přístup k vývoznímu úvěru, neboť banky zpravidla podmiňují poskytnutí úvěru úvěrovým pojištěním EGAP.
  Preventivní funkce pojištění spočívá v pomoci při výběru spolehlivých obchodních partnerů. Při pojišťování vývozních úvěrových rizik se posuzuje především riziko návratnosti úvěru dané platební schopností kupujícího (dlužníka) a stabilitou země, z níž má být pohledávka uhrazena. EGAP rozděluje země podle teritoriálního rizika do sedmi skupin. Od zařazení země do určité skupiny, výše pojistné hodnoty a rozsahu spoluúčasti pojištěného se odvíjí nejen výše pojištění, ale i požadavky na případné dodatečné zajištění vývozního kontraktu.
  Při určování výše sazeb pojistného vychází EGAP z harmonizovaného systému pojistných sazeb dohodnutých mezi členy OECD. Tyto sazby představují minimální úroveň a je v kompetenci každé země stanovit i sazby vyšší. Nejnižší sazby se přiznávají tzv. suverénním dlužníkům (Ministerstva financí a Centrální banky), vyšší sazby se uplatňují u veřejnoprávních dlužníků a nejvyšší sazby jsou přiznány soukromým dlužníkům.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 20423
  Datum: 17. 04. 2002
  Rubrika: Management / Finance
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

  Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

  Internetový vyhledávač dotací

  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

  Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

  Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

  Související články
  Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

  Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

  Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

  Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

  Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

  Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

  Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

  Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

  Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

  Jiný pohled na věc?

  Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

  Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

  Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

  Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

  Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

  Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

  Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

  Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

  Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

  Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

  V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit