Témata
Reklama

Moderně řízená úspěšná chemička

Břeclavská společnost Fosfa není pravděpodobně mezi strojírenskou komunitou tak dobře známa jak by si zaloužila, adekvátně ke svému postavení v chemickém oboru, kde patří mezi světovou špičku. O to více byl důvod, proč naše redakce využila možnost návštěvy této společnosti, z níž vám přinášíme následující článek.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Bezesporu u nás existuje celá řada diskusních společenství manažerů napříč celou řadou oborů, více či méně úspěšných. Jedno z nich, které se řadí k první skupině s dlouhou tradicí, vzniklo z iniciativy profesora Milana Zeleného a naši čtenáři měli možnost v posledních dvou letech získávat základní teze závěrů setkávání formou článků, viz např. MM 9/2011 (www.mmspektrum.com/ 110922). Autorem těchto příspěvků byl jeden z účastníků, profesor Marek z Toshulinu, který mezi účastníky poznal svého blízkého kolegu a přítele Ing. Ivana Baťku, generálního ředitele firmy Fosfa. A díky tomuto svazku jsme dostali podnět k realizaci reportáže v této břeclavské firmě. Tolik úvodem – nyní pojďme společně nahlédnout do “kuchařky” návodů, jak během deseti let udělat z krachující firmy světovou špičku ve svém oboru.

Reklama
Reklama
Fosfa dnes

Téměř 130 let historie

Prvopočátek společnosti Fosfa sahá do daleké historie. Kořeny zdejší výroby začínají už v roce 1884, kdy pražská firma Adolf Schram v nejproduktivnější oblasti Rakouska vybudovala chemický závod na výrobu kyseliny sírové a supersfosfátu. Zásadním důvodem volby lokality dnešní Břeclavi bylo napojení na železniční trať, jež zajišťovala vývoz produkce na jižní Moravu, do Dolního Rakouska a Horních Uher. Následný vývoj společnosti a jeho produkce šly ruku v ruce s historií a požadavky naší republiky – od expanze ve výrobní program, bohužel i k jeho postupnému útlumu.

Po sto letech od založení společnosti byla v roce 1984 uvedena do provozu výrobna krmného dikalciumfosfátu s kapacitou 50 000 t/rok a o dva roky později výrobna tripolyfosfátu sodného s kapacitou 30 000 t/rok. Tyto moderní výrobny pozvedly nejen technologickou úroveň výroby, ale i její technické zázemí. V průběhu osmdesátých let se výrazně změnila tvář celého areálu závodu, zmizely dřevěné a hrázděné výrobní budovy z dob Rakouska-Uherska a byly nahrazeny moderními výrobními halami. V roce 1990 byl státní podnik Fosfa transformován na akciovou společnost. Podle slov ing. Baťky následná privatizace však bohužel vedla k výraznému útlumu výroby až na jediný výrobní program, jenž mezi lety 1997 a 2001 byla výroba krmných fosfátů.

Podíl dílčích komodit na celkové produkci firmy Fosfa prodávaných v roce 2001 a 2011. Zde je patrná zásadní změna v produktovém portfoliu společnosti během deseti let.

Za minutu dvanáct

Naštěstí v roce 2002 převzal společnost Fosfa právě Ing. Ivan Baťka, který zahájil novou etapu rozvoje zdejšího podniku. Stoletá tradice chemické výroby v Poštorné na Břeclavsku tak dostala nový náboj. Došlo k okamžité obnově výroby kyseliny fosforečné termické, fosforečných solí a detergentů. Během několika let si společnost Fosfa dokázala vybudovat významnou pozici na evropském trhu kyseliny fosforečné potravinářské. Současný rozvoj společnosti se ubírá především cestou speciálních produktů s vysokou přidanou hodnotou pro konečného spotřebitele. Jestliže v roce 2002 byl poměr tuzemský/zahraniční trh 82/18 %, v loňském roce činil 91 % ve prospěch exportu. Nejvíce firma vyváží do Německa, Maďarska, Rakouska. K výčtu aktivit v zahraničí ing. Baťka uvádí společný podnik KAZFOS v Kazachstánu se společností Kazphosphate.

ZIPFES – základní stategie rozpadu cílů společnosti Fosfa

Současné portfolio

Během deseti let se výrobní program postupně utvářel podle požadavků trhu a nutnosti diverzifikace cílových zákazníků. Fosfa dosáhla statutu největšího zpracovatele žlutého fosforu v Evropě.

Produkce firmy je nyní je rozdělena na čyři programy:
- technické aplikace;
- potravinářské aplikace;
- detergenty;
- hnojiva.

K největší komoditě patří výroba technických fosfátů, které se používají v různých průmyslových oblastech, jako je výroba čisticích prostředků, úprava vody, výroba skla a keramiky, metalurgie, povrchová úprava, výroba žáruvzdorných materiálů. Kyselina fosforečná je rovněž používána v různých technických oborech, např. při povrchové úpravě kovů, fosfatizaci, průmyslovém čištění, chemické úpravě vody, výrobě sloučenin fosforu atd.

Druhou komoditou jsou potravinářské aplikace. Kyselina fosforečná je vyráběna termickým procesem – spalováním žlutého fosforu, což je nejčistší způsob výroby kyseliny fosforečné, a díky tomu se používá především v potravinářském průmyslu, jako např. při výrobě nápojů, kvasnic, při rafinaci cukrů a tuků, při fermentačních procesech apod.

Všechny potravinářské fosforečnany a směsi si Fosfa vyrábí z vlastní kyseliny fosforečné, což zaručuje jejich vysokou čistotu. Jsou používány jako aditiva, která ochraňují a vylepšují kvalitu potravin. Používají se v mnoha potravinářských oborech – zejména při zpracování masa, mořských plodů, v mlékárenství a pekárenství.

Detergenty patří do třetí výrobní komodity. Společnost Fosfa je jedním z nejvýznamnějších výrobců detergentů pod privátními a vlastními značkami ve střední Evropě, který mj. dodává do obchodních řetězců, jako je Tesco, Globus, Penny, Billa, Kaufland, Coop, Carrefour atd. Jde především o prací, čisticí a dezinfekční prostředky.

Fosfa produkty v komoditě detergentů. Vedle samotné kvality firma velmi dbá na design. Fosfa si uvědomuje důležitost přírody jako něčeho nenahraditelného, a proto vyrábí výrobky s hlubokým respektem k přírodě. Je prvním a zatím jediným výrobcem ekologicky šetrných výrobků certifikovaných ekologickou značkou EU ve střední Evropě. Garancí ekologického přístupu k výrobě ekologické řady detergentů Feel Eco je získání certifikátu Ecolabel.

Čtvrtou, poslední divizí cílí své produkty Fosfa na drobné pěstitele, ovocnáře, zelináře a zahradníky. Produkcí hnojiv se zde navazuje na více než stoletou tradici. Zdejší výroba nejen v této komoditě je podporována vlastním výzkumným a analytickým centrem, tak i spoluprací s akademickými pracovišti. Například spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc při vývoji regulátorů růstu by měla přispět k základu nových, tzv. chytrých hnojiv.

Fosfa Univerzita

V poslední době si výrobní firmy stále častěji zakládají své vzdělávací instituce. Jednak je k tomu vede skutečnost, že přijímaní zaměstnanci s praxí či čerství absolventi nemají odpovídající znalosti, které je třeba dodatečně doplnit. Dalším důvodem je pak vznik společné platformy pro řešení projektů v jednotlivých odděleních firmy s úsilím o propojení teorie s praxí. Oba tyto aspekty bezesporu vedly i firmu Fosfa k založení Fosfa Univerzity. Stalo se tomu tak na jaře roku 2009, patronem univerzity se stal profesor Milan Zelený, jeden z nejvýznamnějších a nejcitovanějších ekonomů českého původu. Univerzita se snaží ve své činnosti navazovat na úspěchy podnikatelů, jakými byli pánové Baťa, Welch, Likera či Imaae.

Filozofie univerzity je v úzké vazbě na strategické cíle společnosti Fosfa, tedy žádní dělníci, ale 100 % spolupodnikatelů. V současné době zde studuje na 24 studentů.

Mezi hlavní cíle Fosfa Univerzity patří naučit zaměstnance – techniky – identifikaci a řešení problému, sjednocení společného jazyka ve firmě, vytváření a rozvoji firemní kultury. Studenti se učí pomocí analytických nástrojů najít systematické a dlouhodobé řešení problémů. Získat osobní zodpovědnost, sebedůvěru, otevřenost, odvahu a umět pracovat v týmu. Další osvojenou znalostí by měla být optimalizace procesu během každodenní praxe.

Fosfa Univerzita je v této době určena pouze pro zaměstnance společností. Vzdělávací systém je rozdělen na dva samostatné ročníky. Studium probíhá prostřednictvím modulového systému a unikátním způsobem kombinuje rozvoj profesních, procesních a „měkkých“ dovedností a znalostí s řešením konkrétních pracovních projektů. Profesní dovednost prezentovaná lektorem zaměřeným na tuto oblast je vzápětí doplněna potřebnou dovedností z oblasti „soft skills“ zprostředkovanou expertem v této oblasti. Nácvik obojího pak probíhá přímo na pracovištích jednotlivých studentů za podpory obou lektorů, kteří poskytují svým svěřencům zpětnou vazbu.

V rámci systému hodnocení dostávají studenti pravidelnou zpětnou vazbu od lektorů, mentorů a svých nadřízených. Na konci ročníku pak tato vazba obsahuje i rozvojový plán pro studenta. Studenti 2. ročníku jsou motivováni finanční odměnou za ukončený projekt s ověřením jeho účinnosti. Od roku 2009 univerzitu úspěšně ukončilo 98 absolventů 1. ročníku a 29 absolventů 2. ročníku. V současné době je 18 projektů realizovaných studenty Fosfa Univerzity. Studium je zakončeno závěrečnou prezentací projektu nebo řešeného problému. Letos v květnu byl otevřený tzv. nultý ročník univerzity – Tréninkové centrum, určené pro nové zaměstnance. Do budoucna má univerzita v plánu pořádat vzdělávací a podnikatelské konference, otevřít 3. a 4. ročník v angličtině a zpřístupnit univerzitu ostatním studentům, nejen vlastním zaměstnancům. Z důvodu nedostatku kvalitních středoškoláků uvažuje také o otevření své střední školy.

Náplně vzdělávacího systému 1. a 2. ročníku Fosfa Univerzity v tzv. měkkých a tvrdých dovednostech.

Ve firmě Fosfa byl vyvinut strategický systém hodnocení zaměstnanců společnosti. Jde o komunikační nástroj napříč celou organizací. Systém vyvinul ředitel společnosti Able Engineering – Lee Benson se svým týmem. Hodnocení zaměstnanců vychází z diferenciace podle Jacka Welch, akcionáře ETW, jenž se i nadále osobně podílí na jeho rozvoji.

Filozofie Kaizen – změna k lepšímu

Úspěch společnosti Fosfa lze mj. připsat i striktnímu ctění filozofie tohoto japonského systému řízení, jenž je zaměřen na zlepšování procesů ve výrobě a řízení podniku. Je ve firmě implementován od roku 2005. Kaizen ve své podstatě pobízí k nepatrnému, avšak neustálému zlepšování pracovních podmínek a následnému zvýšení efektivity práce. Za výsledné zlepšení jsou zodpovědní všichni pracovníci podniku, nejen management firmy, ale i ostatní zaměstnanci. Japonské učení o systematickém sebezdokonalování, řádu a kolektivní snaze o společný úspěch stojí bezesporu za současným postavením firmy Fosfa.
Ivan Ba’tka k tomuto tématu uvádí: “Jako významnou podporu a ohodnocení naší činnosti považujeme návštěvu největšího propagátora filozofie Kaizen, pana Masaaki Imaie, zakladatele a ředitele japonského Institutu Kaizen v naší firmě v roce 2006 a pana Ashoka Puriho, ředitele indického Kaizen Institutu, v květnu 2007.”

V roce 2009 se ve Fosfě rozhodli zrevidovat úroveň 5S – tzv. pět kroků dobrého hospodaření ve firmě, což je jeden ze základních úkonů k odstraňování plýtvání a zároveň k upevňování a neustálému zlepšování a zefektivňování již zavedené metodiky. Zároveň se rozhodli spustit projekt orientovaný na tok informací a materiálu, který má odhalit plýtvání jak v administrativních, tak i ve výrobních procesech.

Výroba – srdce fabriky

Závěrem se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu ve firmě, do oblasti výroby. Při vstupu do firmy vás v přijímacích prostorech čeká posterová prezentace zlepšováků, které se podařilo realizovat jednotlivým zaměstnancům na jejich pracovištích. Toto poznání vám dává jasně najevo, s kým máte tu čest. Na oblast výroby se ve Fosfě klade zásadní důraz. Na snižování pracnosti, spotřeby vstupního materiálu, zvyšování výkonu, produktivity práce atd. Chemický proces s sebou přináší velké množství odpadního tepla, které je zde do důsledku využíváno a zpětně do procesu vraceno. Například firma již není závislá na dodávkách elektrické energie, ale je plně soběstačná a v některých okamžicích dodává i do sítě.

O úrovni modernizace výrobního parku a inženýrských zdrojů a sítí ve firmě Fosfa dávají představu uvedené obrázky.

Automatická plnička
Vnitřní vybavení ORC
Robotizované pracoviště ve výrobě potravinářských aplikací.
Pohled na modernizovanou plynovou kotelnu
Nová kogenerační jednotka

Týmová práce s výborným koučem

Při návštěvě ve firmě Fosfa jsem byl přítomen na všech klíčových odděleních a útvarů celé společnosti – od obchodu přes výrobu, logistiku, projektové řízení, plánování výroby, IT až po vzdělávání a školení. Kompletní management se sestává z mladých zapálených odborníků, kteří velmi dobře vědí, co je jejich posláním, jaké cíle si definují a mají před sebou a jakým způsobem jich dosáhnou. Bylo to patrné z předkládaných úspěchů, z dosažených milníků, řešených projektů i z poučení z předešlých chyb. Přesně a jasně vše nalajnováno.

Širší tým vedení společnosti Fosfa v čele s generálním ředitelem Ing. Ivanem Baťkou (pátý zprava) absolvoval 14denní tzv. USA Tour, jejímž smyslem bylo navštívit Světové obchodní fórum a inspirovat se systémy řízení předních amerických a světových firem jako Google, Ford, Toyota, Jiffy Mix apod.

Generální ředitel Ivan Baťka kolem sebe vytvořil tým velice schopných lidí, kteří vědí, že úspěšné dosažení daného cíle je otázkou týmové práce. Jednotliví manažeři praktikují moderní způsoby řízení v kombinaci s lidským přístupem, dokážou lidi ve svých pracovních týmech zapálit pro společnou věc. Výsledek je patrný. Máme se zde všichni co učit.

Roman Dvořák
Poštorná, Břeclav
Foto: archiv firmy


Reklama
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Mezinárodní technologická a výzkumná spolupráce

Na sklonku loňského roku se v hotelu Corinthia Prague v Praze konala výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamrer of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj. Hlavním mottem konference byla podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU.

Související články
Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Začátky těžké, současnost jistá, budoucnost perspektivní

Firma Brück AM v letošním roce slaví dvacetileté výročí. Na zelené louce od roku 1993 postupně vyrostla strojírenská firma s loňským obratem téměř 1 mld. Kč, která nabízí profesní uplatnění zhruba 280 lidem z blízkého i vzdáleného okolí. Letošní den otevřených dveří byl ve znamení onoho jubilea a také netradičního rekordu. Pojďme se společně podívat do výrobních prostor v Zámrsku na to, co zaměstnance firmy, jejich rodinné příslušníky a obchodní partnery na konci června čekalo, a ještě předtím zavzpomínejme, jak to zde všechno vznikalo.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Z Aše do celého světa

Podkrušnohorský výběžek má nejen své kouzlo turisticko-lázeňského charakteru, ale i z historického hlediska, kdy se zde nacházela celá řada výrobních firem, odkud do světa putovalo zboží rozmanitého charakteru. Bohužel odsunem sudetských němců se tradice textilní, porcelánové a sklářské výroby zásadně přerušila a následný komunistický režim krizi nadále prohluboval. Nyní se zde však nachází několik zdravých prosperujících firem, které vám čas od času na stránkách MM Průmyslového spektra představujeme. Nyní jsme se vydali až na nejzápadnější cíp naší země, do ašské společnosti ASTOS Machinery.

Bratrský přístup

Často se v podnikatelském životě stává, že produkt, který je zkonstruovaný a následně ve své výrobě používaný jako podpůrný k výrobě hlavního produktu, se následně stane nosným portfoliem a ten původní z různých důvodů následně zaniká. Vzpomeňme například japonské výrobce obráběcích strojů. Mori Seiki a jejich textilní stroje, tkalcovské stavy firmy Mazak či potravinářské stroje od Okumy - ty všechny neměly dlouhého trvání v jejich sortimentu. Až na jeden případ - firmu Brother. Ta své šicí stroje a kancelářské přístroje vyrábí dodnes. Vedle nich pak i špičkové obráběcí centra, jenž prý patří k jedněm z nejrychlejších na světě. A kde se takové stroje rodí? Naše redakce MM Průmyslového spektra měla možnost navštívit výrobní závod Brother Industries nacházející se v městečku Mizuho-ku asi půldruhé hodiny cesty z Nagoji.

Nové jihokorejské obráběcí stroje v ČR

Na český trh míří další renomovaný výrobce obráběcích strojů z Jižní Koreje. Je jím SMEC - Samsung Machine Tool, producent soustružnických a frézovacích center, robotů a laserů. MM Průmyslové spektrum mělo tu čest být první zahraniční redakcí, která výrobní závod navštívila, a na následujících stránkách vám z této cesty přinášíme reportáž.

Slovanská vzájemnost

Šumperský výrobce řezných nástrojů Pramet Tools dalším krokem potvrzuje své zahraniční aktivity když na sklonku loňského roku slavnostně otevírá školicí centrum v Moskvě. Proč právě v Ruské federaci? Odpověď je nasnadě. Po domácím trhu se jedná o druhé největší odbytiště jejich produkce. V současné době je Pramet číslem tři na ruském trhu a plán do roku 2018, kdy chce dosáhnout obratu přes miliardu rublů, je obsadit druhou příčku za Sandvik Coromantem.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit