Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

1. Vnímej podnik jako řízený organismus s cílem maximalizovat ROI

Reprodukce kapitálu podniku a ROI

Podnik je základní organizační jednotkou podnikání a jeho přirozený cíl je totožný s univerzálním cílem podnikání – maximalizovat výnos z jednotky investovaného kapitálu, tj. hodnotu ROI. Důležité je vnímání podniku jako organismu, který je v současnosti definován šířeji než jen jako biologická entita: „Živý, soběstačný systém, mající vlastnosti a funkce, určované nejen vlastnostmi a vztahy jeho jednotlivých částí, ale také charakterem celku, který tvoří, a vztahy částí k celku.“ To vše platí pro podnik beze zbytku.

Nepřetržitý život podniku probíhá prostřednictvím koloběhu kapitálu, ve kterém kapitál mění formy a reprodukuje hodnotu. Kapitál ve formě zdrojů se prostřednictvím procesů přeměňuje v kapitál ve formě produktů a po prodeji produktů zůstává jeho podstatná část podniku ve formě peněz, které se přeměňují buď v kapitál ve fyzických zdrojích, nebo v kapitál v produktech. Kapitál ve formě fyzických zdrojů zahrnuje pozemky, budovy, stroje aj. zařízení a nakupované materiály. Kapitál sloužící kompenzacím pracovníků a platbám za služby cirkuluje jen mezi peněžní formou zdrojů a kapitálem v produktech.


Cirkulace kapitálu

Závislost ROI podniku na informačním systému

Na rozdíl od biologických organismů nejsou konkrétní prvky podniku, a tedy ani hodnota ROI, primárně dány přírodou, a proměnlivost prvků podniku v čase je velká. Produkty, procesy a zdroje podniku musí být v zájmu maximalizace ROI voleny a řízeny lidmi v podniku. Je ale nemožné jen z hlavy lidí řídit portfolio a vlastnosti podnikových produktů a zdrojů i druhy a parametry procesů tak, aby ve vazbách vedly k maximální podnikové hodnotě ROI. Nutná je podpora informačním systémem, který úplně a přesně zobrazuje relevantní parametry produktů, procesů a zdrojů podniku dle jeho teritorií a obsahuje jejich matematické funkce, vyúsťující v podnikovou hodnotu ROI. PPROI je prvním a dosud jediným informačním systémem, který tuto podporu poskytuje.
(0);/*1569760970184*/">
ROI je mírou reprodukce kapitálu v příslušném období a je určena vzniklým, zaniklým a vázaným kapitálem. Čím vyšší je kladná hodnota ROI, tím víc podnik z jednotky disponibilního kapitálu přispívá daněmi celé společnosti, a tím větší prostředky vytváří pro vlastní rozvoj nebo pro bezprostřední uspokojení investorů (dividendami).
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

2. Mysli jako vnitropodnikový investor, měř penězočas určitým integrálem

Ekonomický zákon, zájem investora a komplexnost ROI

Maximalizace ROI představuje základní ekonomický zákon a respektuje hlavní zájem investora. Řídí-li manažeři cokoli v podniku s jiným cílem, jednají v rozporu se zájmy investorů. Činí-li tak manažeři, kteří jsou současně investory, jednají proti vlastnímu zájmu.

Unikátní vlastností ROI je i její komplexnost, správná reakce její hodnoty na hodnoty ostatních proměnných. Případná představa, že řízení zaměřené na nejlepší (nejvyšší nebo nejnižší) hodnoty dílčích proměnných vyústí v maximální hodnotu ROI, je lichá v důsledku možnosti rozporného hodnocení porovnávaných situací různými proměnnými.

Procesy podle produktů – oblasti vnitropodnikového investování

Kapitál je zhodnocován v procesech vymezených podle produktů. Tyto procesy se liší, vytvářejí produkty s rozdílnými vlastnostmi, různé jsou jejich ceny, náklady a vázaný kapitál, a proto i různé hodnoty ROI. Podniková hodnota ROI je určena hodnotami ROI v procesech pro jednotlivé produkty a podíly vázaného kapitálu v těchto procesech na celkovém vázaném kapitálu.

Měření vázaného kapitálu určitým integrálem v jednotkách penězočasu

V PPROI se měří vázaný kapitál v určitém prostoru a časovém intervalu určitým integrálem v peněžněčasových jednotkách. Obsahově nejde o nic převratného. Základním finančním principem, přirozeně uplatňovaným od vzniku peněz, je úměrnost očekávaného peněžního výnosu množství a době půjčených, resp. investovaných, peněz. Určitý integrál jen matematicky současně charakterizuje množství a dobu peněz. Vyjadřuje se v různých kombinacích měrných jednotek peněz a času, např. koruno-minutách nebo euro-letech. Tyto jednotky jsou převoditelné.

Vázaný kapitál v procesech pro určitý produkt je součtem určitých integrálů, charakterizujících stavy kapitálu obsaženého v objektech vztahujících se k příslušným procesům v úsecích času.

V manažerském účetnictví a v managementu obecně je vázaný kapitál v časech procesů pro produkty ignorován. Náklady produktů nemají časovou dimenzi a obvyklé očekávání zisku od nákladů je stejně absurdní, jako kdyby střadatel žádal od banky úrok z hodnoty vkladu bez ohledu na dobu vkladu. Finanční účetnictví naopak vázaný kapitál eviduje – v rozvaze, ale neobsahuje informace o procesech. Podnik nelze řídit k jeho objektivnímu cíli ani z dat manažerského účetnictví, ani z dat finančního účetnictví.


Pokračování příště

 

PPRO

Prof. Milan Matějka

matejka1@pproi.com

 

Další články

Management a řízení
Legislativa, nařízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj
Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: