Témata
Reklama

Svislá soustružnická obráběcí centra

Rotační součásti zaujímají významný podíl z celkového množství všech obráběných součástí.

Soustruhy a obráběcí centra na rotační součásti, popř. soustružnické automaty, na kterých se tyto operace provádějí, mohou mít osu vřetena ve svislé nebo vodorovné poloze. Svislá poloha obrobku není předurčena pro výrobu z tyčových polotovarů, ale omezuje se na přírubové součásti. Jedná se však o zajímavou skupinu strojů, protože umožňují obrobit součásti v mnohem větším rozsahu průměrů než stroje s vodorovnou osou.
Reklama
Reklama
Reklama

Definice obráběcího centra

Obráběcím centrem rozumíme číslicově řízený obráběcí stroj, který:
 • pracuje v automatickém obráběcím cyklu;
 • má možnost provádění více operací třískového obrábění na jedno upnutí;
 • má automatickou výměnu nástroje;
 • může mít automatickou výměnu obrobků;
 • má schopnost práce v bezobslužném provozu;
 • je opatřen prvky diagnostiky a monitorování stavu;
 • může realizovat víceosé obrábění;
 • může pracovat technologií vysokorychlostního, suchého či tvrdého obrábění.
 • Obráběcí centrum je tedy obecný pojem, který je dále precizován podle toho, zda nástroj pracuje ve svislé, či horizontální rovině. Dále je nutné rozlišovat, zda je obráběcí centrum určeno pro obrábění rotačních, nebo prizmatických obrobků.

  Svislé soustruhy (karusely)

  Soustruhy se svislou osou rotace obrobků (nazývané též někdy karusely) mohou splňovat náročné požadavky na obráběcí centrum (v souladu se shora uvedenou definicí). Tím je uživateli umožněno provádět obrábění i tvarových součástí, které jsou situovány mimo osu rotace a symetrie. Takový stroj musí být navíc (oproti klasickému konvenčně řízenému karuselu) vybaven těmito hlavními skupinami:
 • C osou;
 • náhonem rotačních nástrojů;
 • automatickou výměnou nástrojů rotačních a soustružnických.
 • Svislé soustružnické obráběcí centrum má desku stolu s náhonem, lože nebo základ, stojan, příčník s náhonem zvedání, saňovou část suportu s náhonem (osa X), smýkadlovou část suportu se smýkadlem a jeho náhonem (osa Z) a náhon rotačních nástrojů s upínáním.
  Základní parametr svislých soustruhů je dán největší velikostí soustruženého průměru, který lze na stroji obrobit. Další operace a parametry, na které je moderní centrum navrženo, jsou motivovány snahou zcela obrobit součást na jediném stroji. Také podle průměru desky jsou svislé soustruhy rozdělovány na malé, střední a velké, přičemž průměr desky posledně jmenovaného stroje může být třeba deset metrů.

  Deska stolu

  Kruhová upínací deska slouží k upínání obrobku a uděluje mu v případě soustružnických operací hlavní řezný pohyb. V kombinaci s osou C dovoluje polohování obrobku pro jiné než soustružnické operace, např. pro vrtání otvorů. Těmto dvěma základním činnostem musí být uzpůsobena konstrukce pohonu. Krouticí moment se na stůl přenáší buď středovou hřídelí, nebo u větších strojů pastorkem a ozubeným věncem vyrobeným na jejím obvodu. Pro malé průměry obrobku, na rozdíl od klasického uspořádání (obrobek je nad deskou), bylo navrženo umístění obrobku ve "visící" poloze, kdy obrobek je upnut ve sklíčidle přímo spojeném se servopohonem.
  Mimo zmíněné způsoby pohonu desky stolu se v oblasti obráběcích strojů objevila novinka v podobě přímých pohonů ve tvaru prstence. Jedná se o obdobu přímých lineárních pohonů, avšak "stočených" do kružnice. Jejich konstrukce je podobná a potýká se s obdobnými problémy. Při konstrukci stroje musí být zohledněny vlivy magnetických sil, jež způsobují přídavná zatížení vedení. U karuselu např. centrálního ložiska v případě, že je dělicí rovina pohonu kolmá na osu desky. Aby se tyto přitažlivé magnetické síly eliminovaly, jsou lineární pohony používány v páru a umísťovány protilehle, čímž se magnetické síly eliminují. U rotačního přímého pohonu je možné orientovat vinutí motoru radiálně, a tak se docílí obdobného účinku. Aplikace přímých rotačních pohonů u obráběcích center na rotační součásti (karuselů) jsou průkopnické kroky, přesto se již podobné úvahy dříve objevily v oblasti automobilového průmyslu. Pro provoz elektromobilů je výhodné pohánět každé kolo zvlášť. Umístí-li se pohon přímo do disku kola, odpadají mechanické rozvody krouticího momentu na jednotlivá kola. Automobil se stává lehčím a prostornějším a díky elektronickému ovládání či samostatnému natáčení jednotlivých kol lze výrazně ovlivnit jízdní vlastnosti. I když požadavky obráběcích strojů jsou místy odlišné od automobilů, přesto se možná v budoucnu dočkáme suportu na magnetickém polštáři známém z rychlovlaků.

  Realizace posuvů u svislého obráběcího centra

  Vraťme se k obráběcím centrům na rotační součásti používaným v současnosti. Jejich nedílnou součástí jsou kuličkové šrouby a matice a pohybové šrouby, které ve spojení s elektromotory a digitálními servopohony slouží ke konání přímočarých pohybů suportů a příčníků. Typický jednostojanový svislý soustruh (obráběcí centrum) obsahuje jeden trapézový šroub orientovaný vertikálně (posuv příčníku). Jestliže by délka vyložení příčníku dosahovala příliš velké hodnoty, jež přímo souvisí s velikostí průměru otočné desky a velikosti obrobku, používá se koncepcí dvoustojanových. V tomto případě je v každém stojanu umístěn posuvový šroub a příčník má charakter nosníku na dvou podporách. Ale i u jednostojanového karuselu může být posuv příčníku proveden pomocí dvou šroubů. Aby při vertikální změně polohy příčníku nedocházelo k jeho příčení v přímočarých vedeních, jsou natočení šroubu synchronizována. Jedním z dosud platných způsobů je mechanický rozvod od jednoho elektromotoru. Je-li s každým šroubem spojen samostatný elektromotor, sfázování se zásadně provádí elektricky (méně časté využití).
  Uložení vertikálně orientovaného posuvového šroubu "těžkého" svislého obráběcího centra na rotační součásti je jedním ze základních způsobů uchycení do rámu stroje. Šroub je namáhán jednostranně orientovaným zatížením od hmotnosti příčníku a smýkadla. Proto se tyto šrouby ukládají letmo. Veškeré axiální síly jsou zachyceny ložisky v horní části. Vodorovně uložený kuličkový šroub je podepřen na obou koncích a slouží k posuvu suportu po vedení příčníku. Vedení je valivé, hydrostatické nebo kombinované. Náhon posuvu smýkadla, jehož středem prochází náhonový mechanismus rotačních nástrojů, je realizován kuličkovým šroubem, vedení je taktéž valivé, hydrostatické nebo kombinované.

  Rámy obráběcích center

  Na výrobní přesnost obráběcích strojů má mimo jiné významný vliv jejich statická tuhost. U obráběcích strojů je charakterizována především tuhostí jejich rámů, protože ty přenášejí silová zatížení a jsou nositeli většiny technických zařízení nezbytných pro plnění jejich funkce. Kromě statické tuhosti se na velikosti celkové deformace podílí tuhost spojů (tuhost šroubového spoje, rozmístění a počet a jejich zakomponování do stroje), styková tuhost kontaktních ploch a nezanedbatelné jsou vlivy otvorů (odlehčovacích a jiných). Vhodnou konstrukcí rámu lze ovlivnit deformační chování (tvar a velikost deformací) při zatížení, které je způsobeno nejčastěji vlivem řezných sil. U karuselů (ale i u jiných "těžkých" obráběcích strojů, jako jsou vodorovné vyvrtávačky - horizontky) jsou deformace způsobeny především vlivem vlastní hmotnosti jednotlivých částí stroje.
  Na velikost deformace rámů z pohledu jejich konstrukčního provedení mají vliv tyto parametry:
 • tvar vnější (základní) geometrie;
 • žebrování (rozmístění a orientace);
 • tloušťky vnějších (obvodových) stěn a žeber;
 • umístění, počet a velikost otvorů;
 • materiál rámu.
 • Obecně musí geometrie rámu splňovat podmínky vyrobitelnosti a požadavky technologie výroby a zohledňovat odvod třísek, řezné kapaliny, rozvod médií a mnohé další.
  Ostatní konstrukční části
  Jako znaky obráběcích center byly již v úvodu zmíněny automatické výměny nástrojů a obrobků. Výměna nástrojů se nijak nevymyká ze známých způsobů, zato výměna středně velkých a velkých (u těchto se již automatická výměna nerealizuje) obrobků se odehrává v "jiných hmotnostních dimenzích". Samotné ustavení obrobku na otočný stůl je časově náročná operace. Obrobky se upínají na desky stolu - palety a jako celek se pomocí otočného manipulátoru zakládají a vyjímají z pracovního prostoru stroje.

  Závěr

  Soustružnická centra jsou plnohodnotná obráběcí centra umožňující širokou variabilitu při obrábění, protože mohou být také vybavována inprocesní a postprocesní kontrolou, vysokotlakým přívodem řezné kapaliny středem nástrojů. Představují náročný investiční celek jak z hlediska dodavatele, tak i z hlediska uživatele.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 10427
  Datum: 11. 04. 2001
  Rubrika: Trendy / Obrábění
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Pohodlné upínání magnetem

  Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

  Strojírenské podniky v době pandemie

  Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

  Kloubový robot uvnitř stroje

  V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

  Související články
  Přesnost zvyšující produktivitu

  Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

  Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

  Vlajková loď pětiosého obrábění

  Český výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS v letošním roce slaví úspěch se svojí high-tech produkcí, zejména s pětiosými vertikálními obráběcími centry řady MCU. Tyto stroje se daří firmě umísťovat na náročné trhy Evropské unie i jinde ve světě, cenné reference sbírají především v leteckém průmyslu.

  Pro větší efektivitu ve výrobě

  Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

  Československá stopa u nového rekordu

  Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

  Novinka z varnsdorfské líhně

  Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

  Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

  Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

  Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

  Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

  Vyvrtávání hlubokých otvorů

  V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

  Robot s dvojitým uchopovačem zrychlil obsluhu CNC stroje

  Osvald Jensen A/S je dánská rodinná firma dodávající strojírenské produkty pod vlastní značkou. Ve své továrně v Dánsku firma vyvíjí a vyrábí součástky do převodovek pro široké spektrum využití. Zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních šnekových převodovek, převodových ústrojí a ozubených kol nejrůznějších velikostí.

  Multifunkční obráběcí centra

  Tento typ obráběcích center patří do bouřlivě se rozvíjející skupiny CNC obráběcích strojů. Představuje typ obráběcího stroje, který reflektuje rostoucí požadavky uživatelů na obrobení součásti při jednom upnutí. Ve své podstatě jde o CNC stroje sdružující dvě základní operace třískového obrábění, a sice soustružení a frézování, do jednoho stroje. Kromě tohoto atributu mají tyto stroje i jiné vlastnosti, které budeme dále diskutovat.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit