Témata
Reklama

Desatero pro export - Příprava na export

Počínaje tímto vydáním vám předkládáme první díl malé poradny pro začínající exportéry – celoroční seriál připravený ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Cílem našeho „desatera“ je seznámit zájemce z řad malých a středních firem, které v sobě tuší dosud nevyužitý exportní potenciál, se základními informacemi, na něž by se při zvažování, zda se do vývozu pustit, nemělo zapomenout. Ambicí seriálu není poskytnout vyčerpávající odpovědi na všechny související otázky, ale jeho smyslem je nastínit, oč by se měl začínající exportér přednostně zajímat, případně v obecných rysech uvést možné scénáře a postupy.

Tento článek je součástí seriálu:
Desatero pro export
Díly

Problematika exportu je velmi různorodá. Jinak se vyváží do Evropské unie, jinak do Vietnamu nebo Jižní Afriky. Velké jsou samozřejmě i rozdíly v exportu různých druhů zboží. Prodej softwaru do zahraničí se bude značně lišit od prodeje osobního auta, obráběcího stroje nebo motorového oleje.

Prvním tématem, o kterém bychom se chtěli zmínit, je firemní business plán. U něj je vhodné provést revizi profilu společnosti, která se skládá z posouzení podnikání z hlediska produktu, obchodních procesů, zdrojů a role exportu při dosahování firemních cílů.

Reklama
Reklama
Reklama

Produkt

Zásadní otázkou je, zda je váš výrobek vhodný pro export. Tedy zda zahrnuje klíčové charakteristiky a výhody, jež ho dělají atraktivním pro potenciální zákazníky v zahraničí. Z toho vyplývají nutné nebo vhodné změny produktu požadované na jednotlivých zahraničních trzích. Zde je zapotřebí zvážit změny, které bude potřeba provést pro exportní trhy. Jedná se o změny designu, balení, velikosti balení, o případnou změnu obchodní značky, označování zboží, překonstruování obsahu atd. Dalším důležitým bodem je výrobní kapacita (viz Zdroje).

Obchodní procesy

Dále je potřeba posoudit, zda exportní zájmy nějakým způsobem změní základní principy vašeho podnikání. V tomto ohledu je třeba zaměřit se především na obchodní procesy, kterým se budeme věnovat v jednom z příštích čísel.

Role exportu

Při určování role exportu je potřeba položit si několik základních otázek:

 • Jakou roli bude hrát export v mém podnikání?
 • Chci zvýšit profit?
 • Chci zvýšit objem tržeb?
 • Hodlám rozšířit zákaznickou základnu?
 • Jakou předpokládám návratnost investic?
 • Za jak dlouho předpokládám, že bude provoz v zahraničí soběstačný a udržitelný?

Zdroje

Mezi zdroje, které je potřeba před zahájením exportu analyzovat, patří finanční, lidské, materiální a výrobní. Z hlediska finančních zdrojů je potřeba podrobně popsat výši marketingového rozpočtu a způsob jeho využívání. Zásadní je nezapomenout zahrnout náklady na návštěvy cizích trhů (alespoň 2x za rok), propagační materiály, poplatky za „zalistování“, školení zahraničního personálu atd. Dále je užitečné určit, jak firma vyřeší cash flow pro potenciálně velké objednávky. To se týká doby, po niž musí firma hradit výdaje, aby splnila dodávku, ale doposud nemá od zákazníka zaplaceno. Posledním tématem finančních zdrojů je udržitelnost rozpočtu na export. Firma musí unést výdaje spojené s rozvojem exportu ve střednědobém horizontu do doby, než zahraniční prodeje začnou generovat zisk. Je vhodné tuto dobu předem definovat. Téměř vždy zabere rozvíjení exportních aktivit víc času, než se původně plánovalo.

Lidské zdroje zahrnují zaměstnance a management s relevantními zkušenostmi. Zde je potřeba vyčíslit, zda bude potřeba získat další pracovníky, např. marketingového specialistu pro export, prodejce nebo výrobní personál. U materiálních zdrojů je zásadní komunikace s dodavateli a znalost kapacity jejich dodávek v čase. Často je nutné nebo alespoň dobré mít alternativy za individuální dodavatele. Z pohledu produkce je třeba zabývat se dopodrobna volnými výrobními kapacitami, včetně jakýchkoli sezonních výkyvů a vytvořit tak základ pro důležité diskuze s potenciálními zákazníky nebo obchodními partnery. Díky nabytým informacím byste měli získat jistotu, že budete schopni dodat požadované zboží v daném množství a čase. Pokud máte málo volných kapacit, pak je potřeba naplánovat jejich zvýšení, abyste mohli dostát potenciálním obchodním závazkům. Čekat až na okamžik, kdy dostanete objednávku, bude s největší pravděpodobností znamenat, že již bude na tyto úvahy příliš pozdě.

Příště se budeme věnovat stanovení optimální exportní strategie

Partnerem seriálu Desatero pro export je agentura CzechTrade, která nabízí služby exportérům ve svých více než padesáti zahraničních kancelářích nacházejících se na všech kontinentech. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se vašeho exportu, můžete se obrátit přímo na její pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře či pražskou centrálu získáte na www.czechtrade.cz.

CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

miroslav.mandak@czechtrade.cz

Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Německo

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na náš klíčový exportní trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Turecko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na turecký trh.

Související články
CzechTrade pomáhá strojařům, Kolumbie

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na jihoamerický trh, konkrétně do Kolumbie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům, Bulharsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na bulharský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům, Francie

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na francouzský trh.

CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Desatero pro export: Státní podpora exportu

V České republice je státní podpora exportu zajišťována několika spolupracujícími institucemi. Jsou to agentura CzechTrade, Česká exportní banka a vývozní pojišťovna Egap, zastupitelské úřady (spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí), Ministerstvo průmyslu a obchodu, oborové organizace, svazy a komory. Další organizace se pak problematiky exportu mohou dotýkat i přesto, že se nejedná o jejich primární agendu (CzechInvest, Ministerstvo zemědělství, TA ČR atp.). V následujícím oddíle si velmi stručně vysvětlíme, co která instituce dělá a s čím se na ně mohou podnikatelé obracet. Článek rozdělíme nikoli podle institucí, ale podle témat, která příslušné organizace zpracovávají.

Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Desatero pro export Distribuční kanály na zahraničním trhu

V dalším díle našeho exportního seriálu navážeme na téma distribučních kanálů využívaných v mezinárodním obchodě. Po stručném představení práce s agenty v minulém čísle MM Průmyslového spektra se zde zaměříme na práci s distributory a její výhody a rizika.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Desatero pro export: Exportní strategie

V minulém díle našeho exportního seriálu jsme se dotkli úvodních úvah týkajících se nutných změn ve stávajícím byznys plánu, které vyvolá váš záměr exportovat. V něm jsme si určili, jaké oblasti vašeho podnikání plánovaný vývoz ovlivní, a identifikovali jsme možnosti a potřeby, se kterými by se firma mohla potýkat. Na základě získaných informací jsme tedy určili, jakým způsobem exportní zájmy ovlivní současné podnikání, jeho nároky a požadavky. Zásadní otázkou, na kterou bychom měli v této fázi dostat odpověď, je to, zda přínosy exportu převažují nad očekávanými výdaji. A to bychom měli zjistit sestavením exportní strategie.

Írán - země nových možností

Pokud inspekce Mezinárodní agentury pro jadernou energii shledá, že Írán dodržuje podmínky dohody, budou na konci letošního roku zrušeny vůči této zemi hospodářské sankce, které před deseti lety vyhlásily EU a USA. Jejich opatření tehdy vyzvala k zákazu dovozu zboží, technologií a know-how, které by podporovaly íránský program vývoje jaderných zbraní a raketových technologií. Nyní by se tak mohly opět otevřít nové možnosti českým firmám.

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit