Témata
Reklama

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Obráběcí stroje jsou již celkem běžně osazovány nejrůznějšími systémy pro odsávání a filtraci olejové mlhoviny či emulzního aerosolu, často je ale volbě těchto doplňkových zařízení věnována mnohem menší pozornost, než by bylo potřebné. Výsledkem pak může být nedostatečná kapacita nebo snížená účinnost, aniž by na vině byla vlastní filtrační jednotka – pouze je prostě použita nesprávná technologie filtrace nebo nevhodný princip.

Filtrační věž Absolent pro filtraci koncentrovaného olejového kouře

Pojďme si shrnout body, které by si měl projít každý pracovník předtím, než se pustí do projektu odsávání a filtrace.

Reklama
Reklama
Reklama

Jakou vzdušninu chci odsávat

Zásadně mylný je názor, že lze dlouhodobě, s vysokou účinností a s malými provozními náklady jedním filtračním systémem odsávat stroj, na kterém se střídá suché obrábění s obráběním pod emulzí či olejem. Pro každý typ vzdušniny se používá zcela jiný filtrační princip – pokud se na skládaný povrch filtračních patron pro odsávání prachu pustí kapalina, zalepí se a zničí se. Pokud se do odlučovače vlhké vzdušniny nechá nasát suchý prach, rychle se zablokuje a přestane plnit svoji funkci. Pro stroje, uvažované pro práci v tomto dvojím režimu, existuje bohužel jediné dlouhodobě funkční řešení – osadit je dvěma filtračními systémy, které se mohou spínat i zcela automaticky v závislosti na NC programu; toto řešení nabízí například pražská firma Wemac.

Centrální, nebo lokální princip odsávání?

Velmi dobrá otázka, na kterou neexistuje zcela jednoznačná odpověď. Obě varianty mají své příznivce, nicméně trendy posledních let spíše hovoří ve prospěch semilokálních nebo ještě spíše lokálních instalací.

Elektrostatický filtr

• Flexibilita – až překvapivě často dochází v současných (zejména mezinárodních) výrobních firmách ke změnám rozestavění obráběcích strojů. Pokud je stroj osazen lokálním filtračním systémem, je tato úloha snadná, v případě centrálního řešení je však často třeba zhotovit kompletně nové potrubní sací rozvody

• Nároky na prostor – výrobní firmy zcela běžně využívají své výrobní prostory na maximum a často bývá velmi obtížné najít místo pro ustavení poměrně velké centrální jednotky. Dalším problémem je pak potrubní sací rozvod. Musíme si uvědomit, že již při kapacitě cca 8 000 m³.hod-1 (což může představovat např. pouhá čtyři mírně větší obráběcí centra) je na vstupu do filtrační věže potřebné sací potrubí o průměru 400 až 500 mm, které nesmí nikde překážet a které se postupně větví na menší průměry směrem k odsávaným strojům. Toto potrubí se obvykle věší pod strop, kde je však již obvykle mnoho jiných rozvodů elektrické energie, vzduchu apod.

• Riziko závady – je velký rozdíl, zda ve výrobní hale z důvodů poruchy vypadne jeden z mnoha malých lokálních systémů, nebo zda dojde k fatálnímu přerušení funkce velké centrální jednotky, kdy se začne pracovní prostředí v hale okamžitě prudce zhoršovat.

• Snadnější údržba – pro pracovníky údržby je mnohem snazší postupovat při pravidelné údržbě ve výrobní hale blokově krok za krokem a krátkodobě vypínat jeden stroj za druhým. Údržba velkých centrálních systémů se obvykle provádí s ohledem na její náročnost najednou např. v době celozávodních dovolených. Velkým problémem je pochopitelně údržba sacího potrubí, které může být již po velmi krátké době silně zanesené, jeho průměr se tím neustále zmenšuje a tím klesá i úroveň odsávání. Na druhé straně je ale pravda, že v případě centrálního řešení je technická údržba a kontrola filtračního systému soustředěna na jednom jediném místě – tento bod je tedy třeba posuzovat individuálně.

• Energetická náročnost – motor ventilátoru centrální jednotky musí vykrýt i ztráty v sacím potrubí. Ovšem to nemusí platit vždy. Velká centrální jednotka může být (a měla by být) již vybavena frekvenčním měničem, který umožňuje změnu otáček ventilátoru a tím i změnu průtoku, což znamená, že např. při zcela nových filtračních elementech, kdy je jejich průchodnost nejlepší, lze tímto opatřením docílit značné úspory elektrické energie. Osazovat malé lokální jednotky frekvenčními měniči je sice technicky možné, ale vysoce neekonomické.

• Nutnost celkové vyšší kapacity – s ohledem na ztráty v sacím potrubí musí být centrální jednotka silněji dimenzována, než je součet potřebné kapacity průtoku jednotlivých lokálních jednotek. To ale nemusí platit v takových provozech, kde stroje pracují převážně v bezobslužném provozu (např. soustružnické automaty, pracující z tyčového materiálu) a prakticky nikdy nemůže dojít k tomu, aby se dveře všech těchto strojů otevřely najednou (výpočet potřebné kapacity metodou celkové otevřené plochy, viz dále). V takových provozech může být naopak dosaženo nižší celkové kapacity, než by byl součet kapacity všech lokálních odlučovačů.

• Možnost postupného osazování strojního parku – rozložení finančních nákladů do delšího časového období je bezpochyby též jedním z důvodů, proč výrobní firmy dávají přednost lokálním instalacím. Rovněž nákup a následné lokální osazení nového stroje je snadné, zatímco jeho napojení na stávající centrální systém je velmi problematický, protože každý centrální systém je nějakým způsobem vyprojektován a dimenzován pro určitou celkovou kapacitu

Jaký filtrační princip zvolit

Je bohužel smutná pravda, že v řadě případů je pro pořízení vhodného filtračního systému rozhodující pouze a jen cena. To je sice pochopitelně jeden z důležitých parametrů, neměl by však být ten hlavní. Problém spočívá v tom, že aerosol, produkovaný při obrábění, může mít diametrálně rozdílné parametry, především z hlediska koncentrace, teploty a objemového složení. Zatímco vzdušninu o typické teplotě cca 40 °C, koncentraci okolo 10 mg.m-³ a složení převážně z částic o velikosti 1–10 mikrometrů (to je například typická vzdušnina na obráběcím stroji bez vysokotlakého chlazení, který příliš nehrubuje nebo obrábí neželezné kovy) dokáže velmi uspokojivě zpracovat kdejaký jednoduchý filtrační princip, se vzdušninou o koncentraci 150 mg.m-³, teplotě 65 °C a složení převážně z částic menších než jeden mikrometr (např. vysoce produkční technologie s vysokými otáčkami nástrojů, velkými úběry, vysokými tlaky chladicích kapalin) si umí poradit pouze systémy několika světových firem.

Odstředivé odlučovače Filtermist.

Pokud se tuto komplikovanou vzdušninu pokusíte odsávat jednoduchým levným filtračním systémem, docílíte buď extrémních provozních nákladů (filtrační elementy se budou zanášet neskutečně rychle), nebo toho, že z filtrační jednotky se stane tovární komín, ze kterého se budou velkou rychlostí valit oblaka aerosolu či olejového kouře.

Čtyři základní principy filtrace

Pro odsávání a filtraci aerosolů dnes v zásadě existují čtyři základní principy filtrace:

• Systémy s pasivními filtračními prvky, kterými postupně vzduch prochází – výhodou těchto principů je obvykle pořizovací cena, nevýhodou vysoké provozní náklady. Aerosol postupně prochází sestavou stále jemnějších filtračních materiálů, které krok za krokem zachycují částice různé velikosti. Tím se ovšem tyto pasivní prvky postupně zanášejí, a pokud nejsou pravidelně měněny či čištěny, rychle zablokují proudění vzduchu. Na složitější typy vzdušnin se nehodí.

• Elektrostatické odlučovače – princip tohoto filtračního systému spočívá v tom, že částice aerosolu nejprve získají při průletu vysokonapěťovou jednotkou náboj a poté prolétají komorou, kde jsou umístěny sběrné lamely s opačným nábojem. Částice jsou tak k povrchu sběrných lamel přitahovány. Problémem je klesající účinnost tak, jak se postupně sběrné lamely zanášejí. Pro vyšší vstupní koncentrace (cca 20 mg.m-³ a více) se tento filtrační princip nehodí, protože částic je příliš mnoho a nestačí se zachytit. Diskutabilní obvykle též bývá provozní spolehlivost – elektrické vysokonapěťové prostředí odlučovače se obvykle příliš nesnáší zejména s emulzními aerosoly na vodní bázi.

• Odstředivé odlučovače – dnes pravděpodobně nejrozšířenější princip. K oddělení částice emulze/oleje dochází na fyzikálním principu v odstředivé separační komoře. Odstředivé odlučovače jsou malé, lehké, vysoce spolehlivé (protože jsou jednoduché) a provozně nenáročné a pro základní typy vzdušnin jsou optimální volbou, protože dosahují překvapivě dobrých účinností. Nevýhodou jsou kapacitní limity; s ohledem na konstrukci sestavy jsou maximální průtoky pouze cca 3 000 m³.hod-1 (cca 10–12 m³ odsávaného prostoru stroje).

• Systémy s aktivními filtračními prvky – dnes asi nejdokonalejší filtrační princip. Vzduch postupně prochází jednotlivými filtračními stupni, ale na rozdíl od systémů s pasivními elementy jsou tyto jednotky schopny samočištění, resp. samodrenáže. Tyto systémy dosahují vynikající úrovně filtrace a až neuvěřitelných životností interních filtračních elementů (až v řádu několika let), a to i pro nejnáročnější typy vzdušnin.

Systém pro odsávání a filtraci suchého prachu.

Vnitřní skládaný povrch konické patrony pro odsávání suchého prachu.

Kapacitní návrh

Pokud bylo rozhodnuto o výše uvedených koncepčních bodech, je třeba ještě stanovit správně potřebnou kapacitu centrálního systému, resp. lokálních jednotek. To se u krytovaných strojů stanovuje obvykle podle velikosti vnitřního prostoru daného stroje. U otevřených strojů je výpočet jen o něco složitější.

Existuje pochopitelně celá řada dalších, velmi důležitých kritérií, které je třeba vzít při návrhu vhodného filtračního principu v úvahu (v neposlední řadě i „reputaci“ potenciálního dodavatele a jeho schopnost reagovat v krizových situacích), ale tento článek neměl za cíl předložit kompletní teorii a nauku o odsávání aerosolů – jen upozornit, že i realizace této zdánlivě okrajové a doplňkové problematiky může být zapeklitá a komplikovaná a měla by být řešena kompetentními odborníky komplexně.

David Kratochvíl

Reklama
Vydání #9
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit