Témata
Reklama

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn, 4. Jsou high-tech technologie zárukou úspěchu?

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Tento článek je součástí seriálu:
Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn
Díly
Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Karel Linert

Působí jako krizový manažer v oblasti strojírenství. Působil v celé řadě společností, jako TOS Hostivař, Fermat, TOS Kuřim a další. Specializuje se na výrobu a konstrukci obráběcích strojů.

Nový seriál, který pro naše čtenáře připravují odborníci ze společnosti TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko-OS upozorňuje na nutnost realizace změn jak uvnitř podniku, tak i směrem k zákazníkovi, pokud chce daný subjekt být i nadále konkurenceschopným a utkávat se na světovém hřišti s těmi nejlepšími. Právě probíhající proces v této firmě vychází nejen z myšlenek a tezí v následujícím seriálu prezentovaných. MM Průmyslové spektrum je poctěno možností předávat svým čtenářům tyto ideje, jež jsou okamžitě uváděny v reálný život fabriky, která historicky patří mezi klenoty našeho strojírenství.

1. Firemní přístup k zákazníkovi
2. Řízení podnikových procesů
3. Směr vývoje CNC obráběcích strojů
4. Jsou high-tech technologie zárukou úspěchu?
5. Případová studie TOS Kuřim I.
6. Role ekodesignu v konstrukci strojů
7. Případová studie TOS Kuřim II.

Motto: Odborníka pokaždé dopálí, když laika napadne něco, co by odborníka nikdy nenapadlo.
John Steinbeck

Reklama
Reklama
Reklama

Úvodem

Mít nejmodernější a poslední techniku, která mi usnadní tvorbu mého produktu, nutně neznamená zvítězit a mít náskok před konkurencí. Je to podmínka nutná, nikoliv však postačující. Při posuzování tohoto faktu nezapomínejme na skutečnost, že tím, kdo určuje úspěšnost, a to i za využití moderních technologií, je právě pracovník, jeho pracovní potenciál a invence. Často si vedoucí pracovníci myslí, že např. nasazení 3D technologií do tvorby výkresové dokumentace povede ke zvýšení produktivity v řádu sta procent. Avšak lidskou invenci tento SW nenahradí, protože z jeho samotného názvu vyplývá, že je pouze podporou v celém tvůrčím a realizačním procesu. Podpora tvořivosti má kořeny již v útlém věku. Firmy, jako je třeba naše, které toto pochopí a podporují již v mateřských školkách podporují technickou kreativitu dětí formou hry, konají velmi užitečnou práci, jejíž plody se budou sklízet v budoucnosti. Poznamenejme, že tvořivost se nedá naučit, ta se dá rozvíjet a člověk ji buď dostal darem při svém narození, nebo nedostal. Takoví lidé jsou největším bohatstvím každé firmy.

Předvýrobní etapy

V předvýrobních etapách je ukryto tajemství úspěchu všech firemních procesů a firmy samotné. Jsou to právě z velké části konstruktéři, kteří ovlivňují na 70 % všech dalších firemních procesů, a to nejenom z nákladového hlediska, ale i z pohledu hladkosti průběhu průchodu zakázky firmou. Velkým pomocníkem je v těchto etapách CAD/CAM systém, který je mohutným nástrojem při realizaci konstruktérské práce. Nemyslím tím, že tento software za vás vymyslí řešení, jak vykonstruovat ten či onen uzel stroje. To je na kreativitě konstruktéra, který svou myšlenku do tohoto HW a SW zavede a tím ji zhmotní do 3D modelů a posléze výrobních a montážních výkresů. Každá mince má dvě strany. Bohužel 3D SW ubíjí v konstruktérech prostorovou představivost, schopnost kreslení od ruky a cit pro umístění na ploše. To vše rádoby nahradil 3D SW. Tím nechci říci, že se nemá používat, nebo že není přínosem. Konstatuji pouze fakta, se kterými se každodenně setkávám. Na druhé straně existují konstruktérské úlohy, které by bez tohoto „podpůrného a výkonného kreslítka“ nebylo možné vyřešit. Doba, kdy jsme používali plastelínu nebo dřevěné modely, abychom si pomohli v prostorovém vidění své myšlenky, skončila.

Pánové na obrázku v době rýsovacích prken museli mít velmi rozvinutou představivost, jinak by se nemohli racionálně zapojit do diskuze při hledání řešení.

Velkou roli hrála manuální práce konstruktérů – tzv. „fušování“ při realizaci různých domácích strojů. Nadšení některých konstruktérů „kutilů“ kdysi neznalo mezí a jenom díky nim, se firmy posunuly tam, kde nyní jsou. Tím, že neměli moderní prostředky typu 3D tiskáren anebo virtuální realitu, svoji invencí byli nuceni hledat cestu, jak zhmotnit svůj nápad ještě před tím, než začali vlastní tvorbou výrobní dokumentace.

Díky moderní PC technice a SW je dnes možné provést realizaci designéerské kreativity na stroji, který je teprve montován a není zhotoveno krytování stroje. Martin Tvarůžek takto virtuálně ověřoval svůj designeérský nápad na fotografii stroje v montážní hale TOS Kuřim – OS.

Velké a netušené možnosti je v předvýrobních etapách jsou ve 3D tisku a virtuální realitě. Ve virtuálních komorách lze simulovat budoucí provoz a zejména pak údržbu obráběcích strojů. Je to pro konstruktéry velký pomocník, kdy si může mohou v tomto prostředí vyzkoušet, jak se jeho jejich budoucí výtvor osvědčí v provozu. Tím lze do budoucna odbourat řadu problémů, jenž by mohlyi firmě komplikovat život. Naše firma tyto aktivity začíná rozvíjet s pracovištěm doc. Blechy z VUT v Brně. Vhodným doplňkem, jak si konstruktér může šáhnout osahatna složité detaily ze svého díla, je 3D tiskárna. Úspěch může mít i vytištěný model vašeho obráběcího stroje, který postavíte před potenciálního zákazníka, – jenž ten se tak dostane lépe a hned od do obrazu o vašem nabízeném produktu.

Výrobní a po výrobní etapy

I když jak jsme poznamenali, že to jsou to konstrukční a technologická oddělení, kteráé z velké části ovlivňují chod firmy, tak na to, zda jejich snažení bude úspěšné, nebo ne, mají vliv i další útvary a prostředky, které používají. Konstruktérskou činnost velmi ovlivňují výrobní technologie, které konstruktér může používat při realizací svého nápadu. Pokud jsou osvojeny vynikající, racionální, hospodárné a přesné výrobní technologie, pak za pomoci technologa můžeme lze vytvořit efektivní dílo.

Nasazením moderních řezných nástrojů a racionální strategie obrábění izraelské firmy Iscar v kombinaci s vynikajícími dynamickými vlastnostmi strojů řady FUT z TOS Kuřim bylo docíleno úspěchu při obrábění oběžných kol Francisovy turbíny.

Nejde o to, zda vítězí strategie třískového obrábění vysokými rychlostmi, nebo vysokovýkonného odběru třísek, anebo obrábění laserem. Jde o jejich efektivní nasazení na konkrétní součásti, kterou které konstruktér navrhl. Praxe ukazuje, že šikovný obráběč využívající selský rozum, znající do detailu svůj stroj, docílí vynikajících výsledků i bez těchto strategií. Velkou roli hraje při montáži obráběcího stroje využívání lasertraceru, který zefektivňuje stavbu obráběcích strojů. Tím jsou nahrazeny staré neefektivní metody, jako je např. „měření na strunu“. Fortel montérů to však nenahradí. Ti musejí mít představivost srovnatelnou s konstruktéry, aby jejich dílo povýšili, a ne naopak svojí prací ponížili.

I při vlastním zkoušení obráběcí strojů pomáhají moderní výdobytky vědy. Jsou to například vysokorychlostní kamery, kterými jsme schopni snímat průběh tvorby třísky, anebo termo kamery schopné zjistit, kde je problém s přehříváním uzlů stroje. Moderní řídicí systémy umožňují při optimalizaci pohonů posuvových os obráběcího stroje provádět jejich ladění a docílit tak optimálního výsledku obrábění. To stejnéTotéž platí i pro celkové chování stroje z pohledu dynamické a teplotní stability, polohování a konečně přesnosti obrábění. Těmito efektivními prostředky SW high technologií však nesmějí být nahrazovány nedostatky řemeslného zpracování obráběcího stroje.

Moderní technologie je žádoucí nasazovat jako pomocníka i poté, co obráběcí stroj opustí brány závodu. Je to dálková diagnostika, která umožní rychle a efektivně zasáhnout při problému u zákazníka. Podobným prostředkem, který může pomoci provozu, a užívání stroje u zákazníka, jsou SW aplikace dodavatele stroje, v dnešní době nazývané Průmysl 4.0. Také firma TOS Kuřim - – OS v tomto vyvíjí velké aktivity, které budou zavčas představeny.

Závěrem

Jak je vidět z předchozích úvah, pokud jsou používány moderní technologie při tvorbě a předvádění vašeho produktu, tak dochází především ke zkracování času, zpřesnění lidské práce a eliminaci lidských chyb. Nejsou to jenom moderní technologie, které rozhodnou o vašem úspěchu. Všechny tyto prostředky jsou pouze podporou vedoucí k úspěchu a spokojenosti zákazníka. Jsou to lidé a jejich kreativita využívající moderní technologie, která zůstane hlavním hybatelem úspěchu a pokroku firem a společnosti. Lidé jsou tím nejcennějším, co firmy mají.

TOS Kuřim - OS a ČKD Blansko - OS

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek

marek@tos-kurim.cz

Kontrola jakosti ve výrobě přesných obráběcích strojů

Nedílnou a velice důležitou součástí výrobního procesu přesných obráběcích strojů je funkční systém kontroly jakosti. Nejinak je tomu i ve společnostech TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko- – OS. Systém kontroly je zde navázán na logistické uspořádání toku materiálu do firmy a uvnitř firmy.

Vstupní kontrola je velice účinným filtrem pro zachycení případných neshodných dodávek. Pro kvalitativní kontrolu jsou využívána jak klasická měřidla a měřicí metody, tak podpora 3D měřicího stroje. Naší snahou je však přenášení stále větší zodpovědnosti za kvalitu dodávek na jednotlivé dodavatele. Vstupní kontrola je též aktivní zpětnou vazbou pro úsek Logistiky. Zpracovávané rozbory kvality dodávek jsou jedním z hlavních kritérií pro hodnocení úrovně dodavatelů. Pracovníci vstupní kontroly sehrávají svoji významnou roli i v účasti na přejímkách součástí a komponent u dodavatelů. Zde se jednájde zejména o složité a rozměrné dodávky, kde účinná kontrola dokáže předejít případné neshodné dodávce se složitou opakovanou logistikou.

Mezioperační kontrola při výrobě středních a velkých dílců je zaměřena na komplexní průběžnou kontrolu během celého výrobního procesu, kdy z dodaných svařenců, odlitků či kompozitních dílů vznikají třískovým obráběním velice přesné stěžejní prvky finálního výrobku. Hlavní pozornost je zaměřena na kontrolu geometrické přesnosti vodiících ploch pro hydrostatické vedení, kluzná uložení, nebo pro instalaci lineárního vedení. Jako měřicí přístroje jsou využívány zejména autokolimátor a digitální libely, nebo jejich kombinace. Pro nejsložitější měřiící úlohy, zejména prototypového charakteru, využíváme měříicí zařízení lasertracker, pracující na principu laserového interferometru.

Pro měření obrobků střední velikosti, jako jsou převodové skříně, tělesa frézovacích hlav a podobně, je využívána podpora 3D měřiícího zařízení. Pracovníci technické kontroly jsou též, díky své velké erudici také, aktivními partnery pro pracovníky technologie a konstrukce – poskytují jim své poznatky a zjištění z reálného průběhu výroby a kontroly, které ve většině případů vedou k následné optimalizaci procesu.

Ve finální fázi navazuje kontrola montážní. Role pracovníků tohoto oddělení sestává z průběžné kontroly montáže jednotlivých uzlů stroje a zejména v provádění konečných zkoušek a testů dokompletovaného stroje. Zkoušky funkčnosti, geometrické přesnosti, zátěžové zkoušky, zkoušky pracovní přesnosti, kontrola a kompletace dodavatelské dokumentace a další jsou denním chlebem montážních a výstupních kontrolorů.

Práce každého jednotlivce, který se podílí na výše popsaném procesu, je střípkem v mozaice, která se po svém složení nazývá spokojeností zákazníka.

Viktor Dyk
Ředitel řízení a kontroly jakosti
TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko- – OS

Reklama
Související články
Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn, 3. Směr vývoje CNC obráběcích strojů

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn, 1. Firemní přístup k zákazníkovi

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Od oprav ke špičkovým portálovým obráběcím strojům

Strojírna Tyc se v současné době zabývá produkcí a vývojem vlastních portálových multifunkčních center. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné a tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí firma modernizaci a generální opravy různých strojů.

Související články
Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Na cestě ke zrození stroje, část 7: Realizace

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje,
část 2: Koncepce

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit