Témata

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn, 4. Jsou high-tech technologie zárukou úspěchu?

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Tento článek je součástí seriálu:
Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn
Díly
Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Karel Linert

Působí jako krizový manažer v oblasti strojírenství. Působil v celé řadě společností, jako TOS Hostivař, Fermat, TOS Kuřim a další. Specializuje se na výrobu a konstrukci obráběcích strojů.

Nový seriál, který pro naše čtenáře připravují odborníci ze společnosti TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko-OS upozorňuje na nutnost realizace změn jak uvnitř podniku, tak i směrem k zákazníkovi, pokud chce daný subjekt být i nadále konkurenceschopným a utkávat se na světovém hřišti s těmi nejlepšími. Právě probíhající proces v této firmě vychází nejen z myšlenek a tezí v následujícím seriálu prezentovaných. MM Průmyslové spektrum je poctěno možností předávat svým čtenářům tyto ideje, jež jsou okamžitě uváděny v reálný život fabriky, která historicky patří mezi klenoty našeho strojírenství.

1. Firemní přístup k zákazníkovi
2. Řízení podnikových procesů
3. Směr vývoje CNC obráběcích strojů
4. Jsou high-tech technologie zárukou úspěchu?
5. Případová studie TOS Kuřim I.
6. Role ekodesignu v konstrukci strojů
7. Případová studie TOS Kuřim II.

Motto: Odborníka pokaždé dopálí, když laika napadne něco, co by odborníka nikdy nenapadlo.
John Steinbeck

Úvodem

Mít nejmodernější a poslední techniku, která mi usnadní tvorbu mého produktu, nutně neznamená zvítězit a mít náskok před konkurencí. Je to podmínka nutná, nikoliv však postačující. Při posuzování tohoto faktu nezapomínejme na skutečnost, že tím, kdo určuje úspěšnost, a to i za využití moderních technologií, je právě pracovník, jeho pracovní potenciál a invence. Často si vedoucí pracovníci myslí, že např. nasazení 3D technologií do tvorby výkresové dokumentace povede ke zvýšení produktivity v řádu sta procent. Avšak lidskou invenci tento SW nenahradí, protože z jeho samotného názvu vyplývá, že je pouze podporou v celém tvůrčím a realizačním procesu. Podpora tvořivosti má kořeny již v útlém věku. Firmy, jako je třeba naše, které toto pochopí a podporují již v mateřských školkách podporují technickou kreativitu dětí formou hry, konají velmi užitečnou práci, jejíž plody se budou sklízet v budoucnosti. Poznamenejme, že tvořivost se nedá naučit, ta se dá rozvíjet a člověk ji buď dostal darem při svém narození, nebo nedostal. Takoví lidé jsou největším bohatstvím každé firmy.

Předvýrobní etapy

V předvýrobních etapách je ukryto tajemství úspěchu všech firemních procesů a firmy samotné. Jsou to právě z velké části konstruktéři, kteří ovlivňují na 70 % všech dalších firemních procesů, a to nejenom z nákladového hlediska, ale i z pohledu hladkosti průběhu průchodu zakázky firmou. Velkým pomocníkem je v těchto etapách CAD/CAM systém, který je mohutným nástrojem při realizaci konstruktérské práce. Nemyslím tím, že tento software za vás vymyslí řešení, jak vykonstruovat ten či onen uzel stroje. To je na kreativitě konstruktéra, který svou myšlenku do tohoto HW a SW zavede a tím ji zhmotní do 3D modelů a posléze výrobních a montážních výkresů. Každá mince má dvě strany. Bohužel 3D SW ubíjí v konstruktérech prostorovou představivost, schopnost kreslení od ruky a cit pro umístění na ploše. To vše rádoby nahradil 3D SW. Tím nechci říci, že se nemá používat, nebo že není přínosem. Konstatuji pouze fakta, se kterými se každodenně setkávám. Na druhé straně existují konstruktérské úlohy, které by bez tohoto „podpůrného a výkonného kreslítka“ nebylo možné vyřešit. Doba, kdy jsme používali plastelínu nebo dřevěné modely, abychom si pomohli v prostorovém vidění své myšlenky, skončila.

Pánové na obrázku v době rýsovacích prken museli mít velmi rozvinutou představivost, jinak by se nemohli racionálně zapojit do diskuze při hledání řešení.

Velkou roli hrála manuální práce konstruktérů – tzv. „fušování“ při realizaci různých domácích strojů. Nadšení některých konstruktérů „kutilů“ kdysi neznalo mezí a jenom díky nim, se firmy posunuly tam, kde nyní jsou. Tím, že neměli moderní prostředky typu 3D tiskáren anebo virtuální realitu, svoji invencí byli nuceni hledat cestu, jak zhmotnit svůj nápad ještě před tím, než začali vlastní tvorbou výrobní dokumentace.

Díky moderní PC technice a SW je dnes možné provést realizaci designéerské kreativity na stroji, který je teprve montován a není zhotoveno krytování stroje. Martin Tvarůžek takto virtuálně ověřoval svůj designeérský nápad na fotografii stroje v montážní hale TOS Kuřim – OS.

Velké a netušené možnosti je v předvýrobních etapách jsou ve 3D tisku a virtuální realitě. Ve virtuálních komorách lze simulovat budoucí provoz a zejména pak údržbu obráběcích strojů. Je to pro konstruktéry velký pomocník, kdy si může mohou v tomto prostředí vyzkoušet, jak se jeho jejich budoucí výtvor osvědčí v provozu. Tím lze do budoucna odbourat řadu problémů, jenž by mohlyi firmě komplikovat život. Naše firma tyto aktivity začíná rozvíjet s pracovištěm doc. Blechy z VUT v Brně. Vhodným doplňkem, jak si konstruktér může šáhnout osahatna složité detaily ze svého díla, je 3D tiskárna. Úspěch může mít i vytištěný model vašeho obráběcího stroje, který postavíte před potenciálního zákazníka, – jenž ten se tak dostane lépe a hned od do obrazu o vašem nabízeném produktu.

Výrobní a po výrobní etapy

I když jak jsme poznamenali, že to jsou to konstrukční a technologická oddělení, kteráé z velké části ovlivňují chod firmy, tak na to, zda jejich snažení bude úspěšné, nebo ne, mají vliv i další útvary a prostředky, které používají. Konstruktérskou činnost velmi ovlivňují výrobní technologie, které konstruktér může používat při realizací svého nápadu. Pokud jsou osvojeny vynikající, racionální, hospodárné a přesné výrobní technologie, pak za pomoci technologa můžeme lze vytvořit efektivní dílo.

Nasazením moderních řezných nástrojů a racionální strategie obrábění izraelské firmy Iscar v kombinaci s vynikajícími dynamickými vlastnostmi strojů řady FUT z TOS Kuřim bylo docíleno úspěchu při obrábění oběžných kol Francisovy turbíny.

Nejde o to, zda vítězí strategie třískového obrábění vysokými rychlostmi, nebo vysokovýkonného odběru třísek, anebo obrábění laserem. Jde o jejich efektivní nasazení na konkrétní součásti, kterou které konstruktér navrhl. Praxe ukazuje, že šikovný obráběč využívající selský rozum, znající do detailu svůj stroj, docílí vynikajících výsledků i bez těchto strategií. Velkou roli hraje při montáži obráběcího stroje využívání lasertraceru, který zefektivňuje stavbu obráběcích strojů. Tím jsou nahrazeny staré neefektivní metody, jako je např. „měření na strunu“. Fortel montérů to však nenahradí. Ti musejí mít představivost srovnatelnou s konstruktéry, aby jejich dílo povýšili, a ne naopak svojí prací ponížili.

I při vlastním zkoušení obráběcí strojů pomáhají moderní výdobytky vědy. Jsou to například vysokorychlostní kamery, kterými jsme schopni snímat průběh tvorby třísky, anebo termo kamery schopné zjistit, kde je problém s přehříváním uzlů stroje. Moderní řídicí systémy umožňují při optimalizaci pohonů posuvových os obráběcího stroje provádět jejich ladění a docílit tak optimálního výsledku obrábění. To stejnéTotéž platí i pro celkové chování stroje z pohledu dynamické a teplotní stability, polohování a konečně přesnosti obrábění. Těmito efektivními prostředky SW high technologií však nesmějí být nahrazovány nedostatky řemeslného zpracování obráběcího stroje.

Moderní technologie je žádoucí nasazovat jako pomocníka i poté, co obráběcí stroj opustí brány závodu. Je to dálková diagnostika, která umožní rychle a efektivně zasáhnout při problému u zákazníka. Podobným prostředkem, který může pomoci provozu, a užívání stroje u zákazníka, jsou SW aplikace dodavatele stroje, v dnešní době nazývané Průmysl 4.0. Také firma TOS Kuřim - – OS v tomto vyvíjí velké aktivity, které budou zavčas představeny.

Závěrem

Jak je vidět z předchozích úvah, pokud jsou používány moderní technologie při tvorbě a předvádění vašeho produktu, tak dochází především ke zkracování času, zpřesnění lidské práce a eliminaci lidských chyb. Nejsou to jenom moderní technologie, které rozhodnou o vašem úspěchu. Všechny tyto prostředky jsou pouze podporou vedoucí k úspěchu a spokojenosti zákazníka. Jsou to lidé a jejich kreativita využívající moderní technologie, která zůstane hlavním hybatelem úspěchu a pokroku firem a společnosti. Lidé jsou tím nejcennějším, co firmy mají.

TOS Kuřim - OS a ČKD Blansko - OS

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek

marek@tos-kurim.cz

Kontrola jakosti ve výrobě přesných obráběcích strojů

Nedílnou a velice důležitou součástí výrobního procesu přesných obráběcích strojů je funkční systém kontroly jakosti. Nejinak je tomu i ve společnostech TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko- – OS. Systém kontroly je zde navázán na logistické uspořádání toku materiálu do firmy a uvnitř firmy.

Vstupní kontrola je velice účinným filtrem pro zachycení případných neshodných dodávek. Pro kvalitativní kontrolu jsou využívána jak klasická měřidla a měřicí metody, tak podpora 3D měřicího stroje. Naší snahou je však přenášení stále větší zodpovědnosti za kvalitu dodávek na jednotlivé dodavatele. Vstupní kontrola je též aktivní zpětnou vazbou pro úsek Logistiky. Zpracovávané rozbory kvality dodávek jsou jedním z hlavních kritérií pro hodnocení úrovně dodavatelů. Pracovníci vstupní kontroly sehrávají svoji významnou roli i v účasti na přejímkách součástí a komponent u dodavatelů. Zde se jednájde zejména o složité a rozměrné dodávky, kde účinná kontrola dokáže předejít případné neshodné dodávce se složitou opakovanou logistikou.

Mezioperační kontrola při výrobě středních a velkých dílců je zaměřena na komplexní průběžnou kontrolu během celého výrobního procesu, kdy z dodaných svařenců, odlitků či kompozitních dílů vznikají třískovým obráběním velice přesné stěžejní prvky finálního výrobku. Hlavní pozornost je zaměřena na kontrolu geometrické přesnosti vodiících ploch pro hydrostatické vedení, kluzná uložení, nebo pro instalaci lineárního vedení. Jako měřicí přístroje jsou využívány zejména autokolimátor a digitální libely, nebo jejich kombinace. Pro nejsložitější měřiící úlohy, zejména prototypového charakteru, využíváme měříicí zařízení lasertracker, pracující na principu laserového interferometru.

Pro měření obrobků střední velikosti, jako jsou převodové skříně, tělesa frézovacích hlav a podobně, je využívána podpora 3D měřiícího zařízení. Pracovníci technické kontroly jsou též, díky své velké erudici také, aktivními partnery pro pracovníky technologie a konstrukce – poskytují jim své poznatky a zjištění z reálného průběhu výroby a kontroly, které ve většině případů vedou k následné optimalizaci procesu.

Ve finální fázi navazuje kontrola montážní. Role pracovníků tohoto oddělení sestává z průběžné kontroly montáže jednotlivých uzlů stroje a zejména v provádění konečných zkoušek a testů dokompletovaného stroje. Zkoušky funkčnosti, geometrické přesnosti, zátěžové zkoušky, zkoušky pracovní přesnosti, kontrola a kompletace dodavatelské dokumentace a další jsou denním chlebem montážních a výstupních kontrolorů.

Práce každého jednotlivce, který se podílí na výše popsaném procesu, je střípkem v mozaice, která se po svém složení nazývá spokojeností zákazníka.

Viktor Dyk
Ředitel řízení a kontroly jakosti
TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko- – OS

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit