Témata
Reklama

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn 2. Řízení podnikových procesů

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Tento článek je součástí seriálu:
Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn
Díly
Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Karel Linert

Působí jako krizový manažer v oblasti strojírenství. Působil v celé řadě společností, jako TOS Hostivař, Fermat, TOS Kuřim a další. Specializuje se na výrobu a konstrukci obráběcích strojů.

Nový seriál, který pro naše čtenáře připravují odborníci ze společnosti TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko-OS upozorňuje na nutnost realizace změn jak uvnitř podniku, tak i směrem k zákazníkovi, pokud chce daný subjekt být i nadále konkurenceschopným a utkávat se na světovém hřišti s těmi nejlepšími. Právě probíhající proces v této firmě vychází nejen z myšlenek a tezí v následujícím seriálu prezentovaných. MM Průmyslové spektrum je poctěno možností předávat svým čtenářům tyto ideje, jež jsou okamžitě uváděny v reálný život fabriky, která historicky patří mezi klenoty našeho strojírenství.

1. Firemní přístup k zákazníkovi
2. Řízení podnikových procesů
3. Směr vývoje CNC obráběcích strojů
4. Jsou high-tech technologie zárukou úspěchu?
5. Případová studie TOS Kuřim I.
6. Role ekodesignu v konstrukci strojů
7. Případová studie TOS Kuřim II.

Motto:
Naší největší hrozbou není to, že míříme k příliš vysokým cílům a  nedosáhneme jich, ale to, že míříme k cílům až příliš nízkým a těch také dosahujeme.
Michelangelo

Reklama
Reklama
Reklama

Úvodem

Průmyslové výrobní podniky jsou živé organismy, v nichž se setkávají různí lidé s různými zájmy.

Prvními z nich jsou majitelé, kteří podnikají proto, aby měli přiměřený zisk a zaměstnávali lidi. Firemní obchodníci jsou druzí a jsou těmi, kteří jsou v první linii se zákazníkem. Další jsou konstruktéři a technologové tvořící duševní znalosti, dále pak tvůrci hmotných znalostí, což jsou nákupčí, výrobní, montážní a servisní dělníci. Patří sem i pracovníci všech ostatních útvarů, kteří vytvářejí zázemí, aby byly plněny cíle podniku – finančníci, údržbáři, investiční pracovníci, ostraha podniku, doprava.

Tvorba přidané hodnoty

Skloubit pracovní činnost všech výše uvedených pracovníků tak, aby bylo uspokojeno přání zákazníka, který vše platí, je mnohdy náročný úkol. Je to dáno především tím, že lidský faktor často významně komplikuje snahy o efektivní tvorbu přidané hodnoty vznikající na produktu. S tím souvisejí doprovodné vlastnosti, které by měly být součástí každé snahy řídit vše efektivně (včetně lidí), a sice jak kvalitně vše udělám, za jak dlouho to udělám a kolik mě to bude stát. Vzájemný poměr mezi kvalitou, časem a náklady vypovídá o efektivitě podnikání.

Je jisté, že jinak tvoří přidanou hodnotu malý, velký či střední průmyslový podnik. To je ovlivněno zejména způsobem řízení a mnohdy odlišnou strategií pro splnění přání zákazníka. Velké podniky totiž dokážou určitou dobu svou setrvačností a menší přizpůsobivostí odolávat výkyvům a nestabilnostem trhu. Adaptabilita podniku (tj. schopnost změny a přizpůsobení se vnějším podmínkám) je jednou z velmi důležitých vlastností podniku. Podstatou tohoto atributu je schopnost vyřešit problémy zákazníků laciněji, rychleji a kvalitněji než konkurence. Co je prioritní, zda rychlost, kvalita či cena, to určuje zákazník a může to být odvislé případ od případu.

Vlastnosti podnikových procesů

Všechny cílevědomé činnosti v podniku lze označit za procesy. Tyto procesy mají vedle svých obecných charakteristik, jako jsou např. transformace vstupů na výstupy či tok pracovních činností od jednoho útvaru k druhému, i jedno specifikum: že výsledkem podnikového procesu je výrobek nebo služba, která směřuje ke konkrétnímu zákazníkovi. Vstupem do podnikových procesů jsou abstraktní, hmotné, energetické, lidské a informační zdroje, výstupem produkt (výrobek nebo služba) pro zákazníka.

K základním podnikovým procesům průmyslového podniku patří následující procesy: obchodní a marketingové, konstrukční, zásobovací, technologické, výrobní, montážní, zajišťování jakosti, testovací, zkušební, skladovací, expediční, investiční, finanční, personální, vzdělávání pracovníků, případně další specifické pro konkrétní podnik.

Podnikové procesy mají mnoho vlastností. Jednou z nich by měla být dynamičnost. Dynamičnost znamená proměnnost v čase. Protože každý podnikový útvar může být více či méně časově proměnný, je proto každý podnikový proces dynamický. Jelikož je podnik ovlivňován i svým okolím, které je taktéž v dnešní době výrazně dynamické, mění se podmínky pro jeho existenci (důsledky hospodářské soutěže, konkurence ostatních podniků, ekonomická situace ve státě a ve světě), mění se zákazníci, mění se SW a HW prostředky používané v podnikových procesech. Již to stačí k tomu, že podnik musí této vnější dynamice přizpůsobovat svou vnitřní dynamikou. Při tvorbě průmyslových výrobků mohou existovat takové okolnosti, že proces je vysoce citlivý i na malé změny jeho vstupních parametrů. Jedním z nejkrizovějších parametrů pro vznik tohoto chaosu jsou pracovníci jako lidský činitel, se všemi svými psychickými vlastnostmi. Je patrné, že podnikové procesy může zásadním způsobem nejvíce ovlivnit jeho okolí anebo lidský činitel působící uvnitř podniku.

Řízení podnikových procesů

Všechno, co se v podniku děje, co vzniká, mění se a zaniká, je důsledkem procesů. Procesy lze vymezit jako posloupnost souvisejících činností, které vedou k předem stanoveným cílům (něco vyřešit, něco podniknout, něco vyrobit apod.) tím, že transformují vstupy do procesu na výstupy z něj. V průmyslovém podniku se vyskytují dva základní hodnototvorné procesy, a sice nehmotný (prodej, technologická příprava výroby, konstrukce, controlling a finance) a hmotný (výroba, montáž).

Podnik s tzv. funkčním řízením procesů je klasicky rozčleněn na organizační útvary (jednotky), tj. na provozovny, odbory a úseky, které jsou odděleně řízeny. Zaměstnanci se stejnými nebo podobnými úkoly, schopnostmi nebo aktivitami jsou zařazeni do jednoho útvaru. Každý útvar má svou agendu, delegovanou odpovědnost a pracuje autonomně. Je na něj nahlíženo jako na uzavřený celek. To v současné praxi odpovídá sériovému způsobu řízení podniku, u něhož jedno oddělení čeká, až druhé dokončí svou práci. Co je pro předchozí oddělení výstupem, je pro následné oddělení vstupem. Celý úsek je pak podřízen jednomu vedoucímu, kterému se zodpovídají vedoucí jednotlivých oddělení. Takové řízení umožňuje využít všechny výhody principu specializace. Vede však ke složitým hierarchickým organizačním strukturám, které mají často za následek ztrátu dynamičnosti. Velká většina tradičních průmyslových podniků v České republice je v současnosti stále řízena funkčně.

Funkční řízení průmyslových podniků často vede k přetěžování některých pracovišť. (Zdroj: Robert Jindra)

Procesní přístup je taková filozofie ve vztahu k podnikovým procesům souvisejícím s tvorbou produktů, která s využitím procesního řízení zajišťuje jejich efektivní výrobu, přičemž jakost produktů odpovídá požadavkům zákazníka a jsou přitom též zohledněny i zájmy podniku. Úkolem procesního řízení je navrhovat, sledovat, měřit a zlepšovat podnikové procesy s ohledem na požadavky a přání zákazníka, strategii a cílové chování podniku. V procesním podniku jednotlivé procesy probíhají napříč podnikovými útvary, které musejí sloužit výkonu procesu (nikoli naopak).

Nyní se nacházíme v pomyslném třetím stadiu přístupů k podnikovým procesům, v němž ekonomičtí teoretikové i praktikové přišli s progresivními variantami procesního přístupu k podnikovým procesům. Zatímco workflow pouze vylepšuje procesní přístup v tom, že tento je „počítačově podporovaný“, podnikové améby představují zcela novou filozofii organizace, výroby a řízení nejen výrobních procesů. Améba v podnikové sféře je nejmenší, podnikatelsky efektivní, sebe řídící a autonomní podnikatelská jednotka, která má vysokou dynamiku – améby vznikají, mohou měnit svou velikost, a případně i zanikají. Améba je nevýhodná především z pohledu zaměstnance, který ztrácí téměř všechny jistoty.

Jednou z možností, jak zajistit, že jakost produktů odpovídá požadavkům zákazníka, je virtuální realita, kdy zákazník vidí díly svého budoucího obráběcího stroje. (Pracoviště doc. Blechy z FSI VUT v Brně).

Závěrem

Bez ohledu na způsob řízení podnikových procesů může dojít k direktivnímu řízení zaměstnanců a ke špatnému toku informací. To se odráží v psychické a fyzické zátěži zaměstnanců ve snaze splnit špatně naplánované termíny. Prvopočátek všeho je nutné spatřovat v nesystémovém plánování a nulové schopnosti přizpůsobit se změnám. Pokud se přidá egoistické prosazování útvarových zájmů a používaní slov nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný, rozklad podniku je zaručen.

Dynamičnost při řízení podnikových procesů znamená každodenní realizaci změny. Změna je život. Toto přísloví, které se časem stalo zlidovělou prázdnou frází, každý z nás někdy slyší od svého okolí, když si stěžuje. Těch druhých se však změna netýká, oni ji neprožívají, a tak tato „hraběcí rada“ má utěšit protějšek, jenž si stěžuje. Takhle můžeme chápat změnu negativně. Ovšem změna, pokud je chápana pozitivně, může přinést pro jejího aktéra řadu výhod. Musí však být chápána jako součást každodenní praxe, protože vše kolem nás se neustále vyvíjí a mění. Nic není jistého, nic netrvá věčně na tomto světě a naše snaha zůstat v zaběhaných kolejích, v pochybné jistotě udržování současného stavu, je „naivní“.

Se změnou je to podobně jako se znalostmi – pokud nebudou důsledně realizovány, pokud nebudou v akci, jsou plány na změnu k ničemu. Takže jednou stranou mince je vědět, co a jak změnit, druhou pak důsledné a soustavné provedení této změny v každodenní podnikové praxi.

Na závěr poznamenejme, že jakýkoliv „zásah“ do zaběhnutých podnikových „pořádků“ a produktů je vlastně změna. Tou může v konečném slova smyslu být i inovace. Otázkou vždy zůstává, jak systematicky je tento „zásah“ veden.

TOS Kuřim - OS

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek

marek@tos-kurim.cz

Vyrábět s predikcí

Ve výrobním útvaru, kde vznikají všechny díly pro budoucí obráběcí stroj většinou třískovým opracováním, synergicky působí všechny ostatní podnikové procesy. Zde se v plné parádě ukáže, jak kvalitně pracovala konstrukce při tvorbě výkresové dokumentace, jak efektivně byl vytvořen technologický postup a zda byly nakoupeny kvalitní nástroje a polotovar obrobku. Kromě toho je nutné mít na paměti rovnoměrné používání výrobních prostředků a jejich úplné i hospodárného vytížení. Pokud není dobře a účelně uspořádán hmotný a nehmotný tok, pak nelze docílit rentabilního provádění výrobních operací včetně odstraňování příčin výroby neshodných dílů. V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli preventivní údržbu, aby se předešlo poruchám výrobních prostředků a výpadkům strategických technologií podniku. Podceňování proaktivní údržby se může také projevit v nedodržení požadované kvality předepsané na výrobní dokumentaci.

Proces výroby se tak stává jedním z důležitých článků hodnototvorného řetězce, kdy vzniká výrobek. Vzhledem k výše uvedeným rizikům při plnění výrobních úkolů je mnohdy důležitá velká flexibilita nejenom ostatních útvarů v podniku, ale subdodavatelů nástrojů a materiálů. Každé zaváhání v rychlé reakci na jakýkoliv rušivý vnější a vnitřní podnět vede k poklesu dynamičnosti výrobního procesu. Výrobní útvar se tak někdy může stát z velké části závislý na rychlé reakci týmových kolegů. Kromě toho musí do celého procesu vložit svoje znalosti, aby byla součást obrobena včas, kvalitně a rentabilně. Lidé ve výrobě jsou zvyklí řešit operativní problémy a časté změny, ale je nutná flexibilita i ostatních podnikových útvarů.

Petr Denemark
výrobní ředitel TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko-OS

Reklama
Související články
Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Výkon bez kompromisů

Mercedes-Benz má dlouhou a úspěšnou historii v oblasti motoristických soutěží. Od šedesátých let minulého stroletí pocházejí přesně seřízené motory vítězných vozů Mercedes od AMG - kdysi nezávislé firmy, kterou založili dva inženýři ze společnosti Mercedes, dnes už vlastní výkonové divize společnosti.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn, 3. Směr vývoje CNC obráběcích strojů

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn, 1. Firemní přístup k zákazníkovi

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit