Témata

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn 2. Řízení podnikových procesů

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Tento článek je součástí seriálu:
Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn
Díly
Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Karel Linert

Působí jako krizový manažer v oblasti strojírenství. Působil v celé řadě společností, jako TOS Hostivař, Fermat, TOS Kuřim a další. Specializuje se na výrobu a konstrukci obráběcích strojů.

Nový seriál, který pro naše čtenáře připravují odborníci ze společnosti TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko-OS upozorňuje na nutnost realizace změn jak uvnitř podniku, tak i směrem k zákazníkovi, pokud chce daný subjekt být i nadále konkurenceschopným a utkávat se na světovém hřišti s těmi nejlepšími. Právě probíhající proces v této firmě vychází nejen z myšlenek a tezí v následujícím seriálu prezentovaných. MM Průmyslové spektrum je poctěno možností předávat svým čtenářům tyto ideje, jež jsou okamžitě uváděny v reálný život fabriky, která historicky patří mezi klenoty našeho strojírenství.

1. Firemní přístup k zákazníkovi
2. Řízení podnikových procesů
3. Směr vývoje CNC obráběcích strojů
4. Jsou high-tech technologie zárukou úspěchu?
5. Případová studie TOS Kuřim I.
6. Role ekodesignu v konstrukci strojů
7. Případová studie TOS Kuřim II.

Motto:
Naší největší hrozbou není to, že míříme k příliš vysokým cílům a  nedosáhneme jich, ale to, že míříme k cílům až příliš nízkým a těch také dosahujeme.
Michelangelo

Úvodem

Průmyslové výrobní podniky jsou živé organismy, v nichž se setkávají různí lidé s různými zájmy.

Prvními z nich jsou majitelé, kteří podnikají proto, aby měli přiměřený zisk a zaměstnávali lidi. Firemní obchodníci jsou druzí a jsou těmi, kteří jsou v první linii se zákazníkem. Další jsou konstruktéři a technologové tvořící duševní znalosti, dále pak tvůrci hmotných znalostí, což jsou nákupčí, výrobní, montážní a servisní dělníci. Patří sem i pracovníci všech ostatních útvarů, kteří vytvářejí zázemí, aby byly plněny cíle podniku – finančníci, údržbáři, investiční pracovníci, ostraha podniku, doprava.

Tvorba přidané hodnoty

Skloubit pracovní činnost všech výše uvedených pracovníků tak, aby bylo uspokojeno přání zákazníka, který vše platí, je mnohdy náročný úkol. Je to dáno především tím, že lidský faktor často významně komplikuje snahy o efektivní tvorbu přidané hodnoty vznikající na produktu. S tím souvisejí doprovodné vlastnosti, které by měly být součástí každé snahy řídit vše efektivně (včetně lidí), a sice jak kvalitně vše udělám, za jak dlouho to udělám a kolik mě to bude stát. Vzájemný poměr mezi kvalitou, časem a náklady vypovídá o efektivitě podnikání.

Je jisté, že jinak tvoří přidanou hodnotu malý, velký či střední průmyslový podnik. To je ovlivněno zejména způsobem řízení a mnohdy odlišnou strategií pro splnění přání zákazníka. Velké podniky totiž dokážou určitou dobu svou setrvačností a menší přizpůsobivostí odolávat výkyvům a nestabilnostem trhu. Adaptabilita podniku (tj. schopnost změny a přizpůsobení se vnějším podmínkám) je jednou z velmi důležitých vlastností podniku. Podstatou tohoto atributu je schopnost vyřešit problémy zákazníků laciněji, rychleji a kvalitněji než konkurence. Co je prioritní, zda rychlost, kvalita či cena, to určuje zákazník a může to být odvislé případ od případu.

Vlastnosti podnikových procesů

Všechny cílevědomé činnosti v podniku lze označit za procesy. Tyto procesy mají vedle svých obecných charakteristik, jako jsou např. transformace vstupů na výstupy či tok pracovních činností od jednoho útvaru k druhému, i jedno specifikum: že výsledkem podnikového procesu je výrobek nebo služba, která směřuje ke konkrétnímu zákazníkovi. Vstupem do podnikových procesů jsou abstraktní, hmotné, energetické, lidské a informační zdroje, výstupem produkt (výrobek nebo služba) pro zákazníka.

K základním podnikovým procesům průmyslového podniku patří následující procesy: obchodní a marketingové, konstrukční, zásobovací, technologické, výrobní, montážní, zajišťování jakosti, testovací, zkušební, skladovací, expediční, investiční, finanční, personální, vzdělávání pracovníků, případně další specifické pro konkrétní podnik.

Podnikové procesy mají mnoho vlastností. Jednou z nich by měla být dynamičnost. Dynamičnost znamená proměnnost v čase. Protože každý podnikový útvar může být více či méně časově proměnný, je proto každý podnikový proces dynamický. Jelikož je podnik ovlivňován i svým okolím, které je taktéž v dnešní době výrazně dynamické, mění se podmínky pro jeho existenci (důsledky hospodářské soutěže, konkurence ostatních podniků, ekonomická situace ve státě a ve světě), mění se zákazníci, mění se SW a HW prostředky používané v podnikových procesech. Již to stačí k tomu, že podnik musí této vnější dynamice přizpůsobovat svou vnitřní dynamikou. Při tvorbě průmyslových výrobků mohou existovat takové okolnosti, že proces je vysoce citlivý i na malé změny jeho vstupních parametrů. Jedním z nejkrizovějších parametrů pro vznik tohoto chaosu jsou pracovníci jako lidský činitel, se všemi svými psychickými vlastnostmi. Je patrné, že podnikové procesy může zásadním způsobem nejvíce ovlivnit jeho okolí anebo lidský činitel působící uvnitř podniku.

Řízení podnikových procesů

Všechno, co se v podniku děje, co vzniká, mění se a zaniká, je důsledkem procesů. Procesy lze vymezit jako posloupnost souvisejících činností, které vedou k předem stanoveným cílům (něco vyřešit, něco podniknout, něco vyrobit apod.) tím, že transformují vstupy do procesu na výstupy z něj. V průmyslovém podniku se vyskytují dva základní hodnototvorné procesy, a sice nehmotný (prodej, technologická příprava výroby, konstrukce, controlling a finance) a hmotný (výroba, montáž).

Podnik s tzv. funkčním řízením procesů je klasicky rozčleněn na organizační útvary (jednotky), tj. na provozovny, odbory a úseky, které jsou odděleně řízeny. Zaměstnanci se stejnými nebo podobnými úkoly, schopnostmi nebo aktivitami jsou zařazeni do jednoho útvaru. Každý útvar má svou agendu, delegovanou odpovědnost a pracuje autonomně. Je na něj nahlíženo jako na uzavřený celek. To v současné praxi odpovídá sériovému způsobu řízení podniku, u něhož jedno oddělení čeká, až druhé dokončí svou práci. Co je pro předchozí oddělení výstupem, je pro následné oddělení vstupem. Celý úsek je pak podřízen jednomu vedoucímu, kterému se zodpovídají vedoucí jednotlivých oddělení. Takové řízení umožňuje využít všechny výhody principu specializace. Vede však ke složitým hierarchickým organizačním strukturám, které mají často za následek ztrátu dynamičnosti. Velká většina tradičních průmyslových podniků v České republice je v současnosti stále řízena funkčně.

Funkční řízení průmyslových podniků často vede k přetěžování některých pracovišť. (Zdroj: Robert Jindra)

Procesní přístup je taková filozofie ve vztahu k podnikovým procesům souvisejícím s tvorbou produktů, která s využitím procesního řízení zajišťuje jejich efektivní výrobu, přičemž jakost produktů odpovídá požadavkům zákazníka a jsou přitom též zohledněny i zájmy podniku. Úkolem procesního řízení je navrhovat, sledovat, měřit a zlepšovat podnikové procesy s ohledem na požadavky a přání zákazníka, strategii a cílové chování podniku. V procesním podniku jednotlivé procesy probíhají napříč podnikovými útvary, které musejí sloužit výkonu procesu (nikoli naopak).

Nyní se nacházíme v pomyslném třetím stadiu přístupů k podnikovým procesům, v němž ekonomičtí teoretikové i praktikové přišli s progresivními variantami procesního přístupu k podnikovým procesům. Zatímco workflow pouze vylepšuje procesní přístup v tom, že tento je „počítačově podporovaný“, podnikové améby představují zcela novou filozofii organizace, výroby a řízení nejen výrobních procesů. Améba v podnikové sféře je nejmenší, podnikatelsky efektivní, sebe řídící a autonomní podnikatelská jednotka, která má vysokou dynamiku – améby vznikají, mohou měnit svou velikost, a případně i zanikají. Améba je nevýhodná především z pohledu zaměstnance, který ztrácí téměř všechny jistoty.

Jednou z možností, jak zajistit, že jakost produktů odpovídá požadavkům zákazníka, je virtuální realita, kdy zákazník vidí díly svého budoucího obráběcího stroje. (Pracoviště doc. Blechy z FSI VUT v Brně).

Závěrem

Bez ohledu na způsob řízení podnikových procesů může dojít k direktivnímu řízení zaměstnanců a ke špatnému toku informací. To se odráží v psychické a fyzické zátěži zaměstnanců ve snaze splnit špatně naplánované termíny. Prvopočátek všeho je nutné spatřovat v nesystémovém plánování a nulové schopnosti přizpůsobit se změnám. Pokud se přidá egoistické prosazování útvarových zájmů a používaní slov nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný, rozklad podniku je zaručen.

Dynamičnost při řízení podnikových procesů znamená každodenní realizaci změny. Změna je život. Toto přísloví, které se časem stalo zlidovělou prázdnou frází, každý z nás někdy slyší od svého okolí, když si stěžuje. Těch druhých se však změna netýká, oni ji neprožívají, a tak tato „hraběcí rada“ má utěšit protějšek, jenž si stěžuje. Takhle můžeme chápat změnu negativně. Ovšem změna, pokud je chápana pozitivně, může přinést pro jejího aktéra řadu výhod. Musí však být chápána jako součást každodenní praxe, protože vše kolem nás se neustále vyvíjí a mění. Nic není jistého, nic netrvá věčně na tomto světě a naše snaha zůstat v zaběhaných kolejích, v pochybné jistotě udržování současného stavu, je „naivní“.

Se změnou je to podobně jako se znalostmi – pokud nebudou důsledně realizovány, pokud nebudou v akci, jsou plány na změnu k ničemu. Takže jednou stranou mince je vědět, co a jak změnit, druhou pak důsledné a soustavné provedení této změny v každodenní podnikové praxi.

Na závěr poznamenejme, že jakýkoliv „zásah“ do zaběhnutých podnikových „pořádků“ a produktů je vlastně změna. Tou může v konečném slova smyslu být i inovace. Otázkou vždy zůstává, jak systematicky je tento „zásah“ veden.

TOS Kuřim - OS

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek

marek@tos-kurim.cz

Vyrábět s predikcí

Ve výrobním útvaru, kde vznikají všechny díly pro budoucí obráběcí stroj většinou třískovým opracováním, synergicky působí všechny ostatní podnikové procesy. Zde se v plné parádě ukáže, jak kvalitně pracovala konstrukce při tvorbě výkresové dokumentace, jak efektivně byl vytvořen technologický postup a zda byly nakoupeny kvalitní nástroje a polotovar obrobku. Kromě toho je nutné mít na paměti rovnoměrné používání výrobních prostředků a jejich úplné i hospodárného vytížení. Pokud není dobře a účelně uspořádán hmotný a nehmotný tok, pak nelze docílit rentabilního provádění výrobních operací včetně odstraňování příčin výroby neshodných dílů. V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli preventivní údržbu, aby se předešlo poruchám výrobních prostředků a výpadkům strategických technologií podniku. Podceňování proaktivní údržby se může také projevit v nedodržení požadované kvality předepsané na výrobní dokumentaci.

Proces výroby se tak stává jedním z důležitých článků hodnototvorného řetězce, kdy vzniká výrobek. Vzhledem k výše uvedeným rizikům při plnění výrobních úkolů je mnohdy důležitá velká flexibilita nejenom ostatních útvarů v podniku, ale subdodavatelů nástrojů a materiálů. Každé zaváhání v rychlé reakci na jakýkoliv rušivý vnější a vnitřní podnět vede k poklesu dynamičnosti výrobního procesu. Výrobní útvar se tak někdy může stát z velké části závislý na rychlé reakci týmových kolegů. Kromě toho musí do celého procesu vložit svoje znalosti, aby byla součást obrobena včas, kvalitně a rentabilně. Lidé ve výrobě jsou zvyklí řešit operativní problémy a časté změny, ale je nutná flexibilita i ostatních podnikových útvarů.

Petr Denemark
výrobní ředitel TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko-OS

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit