Témata
Zdroj: FS ČVUT v Praze

160 let strojařského vzdělávání v Praze
Od Božkova parovozu ke kosmickým technologiím

Výuka strojírenství začala na jedné z prvních technických vysokých škol v Evropě – pražské Stavovské inženýrské škole – již na počátku 18. století. Po transformaci na Český stavovský polytechnický institut v roce 1864 začalo systematické vzdělávání inženýrů v řadě oborů. Založením české polytechniky začíná také historie Fakulty strojní ČVUT v Praze. Po celých 160 let ovlivňovaly studium oboru změny, které přímo souvisely s vývojem vědy, rozvojem průmyslu a požadavky společnosti.

Tento článek je součástí seriálu:
160 let strojařského vzdělávání v Praze
Díly
Reklama

Fakulta strojní nejen vzdělává mladé odborníky, ale stále stojí v čele pokroku, věnuje se výzkumu, vývoji a aktivně spolupracuje se stovkami průmyslových podniků a více než stovkou univerzit z celého světa. Její významné výročí si připomínáme seriálem článků, které budou mapovat šíři oborů, jimiž se odborníci na Fakultě strojní ČVUT v Praze v současné době zabývají. Cestu od vzniku polytechniky až po současnost vám přiblíží krátká historická exkurze.

Počátek české polytechniky

O povolení vyučovat prvních 12 studentů umění inženýrskému požádal Christian Josef Willenberg císaře Leopolda I. Habsburského v roce 1705. Přestože Leopoldův následník, císař Josef I., vydal v roce 1707 reskript, kterým doporučil českým stavům projednat Willenbergův návrh a nařídil, aby pro něho zřídili stálé profesorské místo pro vyučování, trvalo stavům devět let, než tento návrh „projednaly“. Až v roce 1717 vydaly dekret o zřízení inženýrské profesury pro Willenberga. Ten začal vyučovat především disciplíny aplikovatelné ve vojenství a jeho následovník, prof. Jan František Schor (1726–1767), zavedl přednášky z optiky a geografie.

Reklama
Reklama
Reklama

Český stavovský polytechnický institut

Profesor František Josef Gerstner, při návrhu založení technické univerzity roce 1798, zdůraznil: „Nezměrný užitek přinese polytechnika důkladným vyškolováním vedoucích odborných sil pro celý průmysl, všem úředníkům i řemeslníkům, podnikatelům i státu.

František Josef Gerstner, matematik, fyzik a inženýr. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)

Císař František I. v roce 1803 reagoval na návrh dekretem o založení Českého stavovského polytechnického institutu. F. J. Gerstner se proslavil návrhem koněspřežné dráhy Č. Budějovice – Linec. V té době přijal jeho nabídku na funkci technika v mechanickém kabinetu Josef Božek. Gerstnera zaujal jeho model postřihovacího stroje. Do povědomí veřejnosti Božek vešel jako zhotovitel tehdejších kvalitních protéz a konstruktér modelů hodinových kroků až po věžní hodiny. V roce 1811 Božek přivezl první parní stroj a úspěšně se pustil do jeho zprovoznění. Zkonstruoval vlastní parní vůz, který jako první na našem území předvedl 24. září 1815, a sestrojil také dva parníky. Poté však na experimenty s parním strojem zanevřel. Zhotovoval vagony pro Gerstnerovu koněspřežnou železnici České Budějovice – Linec a věnoval se výrobě protéz.

Josef Božek, český mechanik a konstruktér. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)

Vznik strojní fakulty

Historie strojní fakulty se píše od roku 1864, kdy se na tehdejším Českém stavovském polytechnickém institutu začalo vyučovat strojnictví jako samostatný obor. Nástup průmyslové revoluce se výrazně projevil ve výuce, která měla co nejvíce odpovídat potřebnému rozvoji průmyslu. Vyučovalo se strojnictví, strojnická technologie, teoretická mechanika, stavba strojů, hutnictví a praktická cvičení v dílnách. Společně s parními stroji se na Ústavu stavby strojů vyučovaly spalovací motory a železniční vozidla. Výuka pístových strojů byla postavena na přednáškách profesorů Salaby, Schmidta, Hausmanna, Zengera. Mechanickou technologii přednášel Jan Tille a stavbu strojů August Salaba. V roce 1883 se už ve strojnickém odboru vyučovaly předměty matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, statika a dynamika, hydraulika, nauka o pružnosti a pevnosti, stavba strojů, mechanická technologie, chemie a účetnictví. V roce 1901 přibyly ještě přednášky z elektrotechniky. Skladba vyučovaných předmětů se během historie osvědčila – tyto předměty najdeme i v dnešních studijních plánech.

Pražská polytechnika z roku 1864 na Karlově náměstí. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)

Vznik republiky a ČVUT v Praze

Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty Československé republiky z 1. září 1920 vzniklo České vysoké učení technické v Praze jako svazek sedmi samostatných vysokých škol technických. Do něj patřila i Vysoká škola strojního a elektrotechnického inženýrství. Období po vzniku ČSR probíhalo ve znamení rozvoje průmyslu, zejména elektrifikace, výroby aut, letadel a zbraní. Akademická sféra se aktivně zapojovala také do řešení výzkumných úkolů při hledání efektivnějších zdrojů energie, zejména turbín, které se později uplatnily i v letectví. Udržení výkonných turbín ve stabilním stavu postupně vedlo ke vzniku automatického řízení strojů. Výuka strojírenství se postupně zkvalitňovala doplňováním o laboratorní cvičení a zapojováním studentů do výzkumné činnosti. Jedním z mnoha důkazů aktualizací skladby studijních předmětů bylo zřízení Ústavu spalovacích motorů pod vedením profesora Jana Košťála již v roce 1921 a zahájení výuky aerodynamiky a letectví v roce 1924. Výuka probíhala v Husově ulici, později i v Lichtenštejnském paláci, v Resslově ulici a na Karlově náměstí, kde v letech 1918 až 1926 na nádvoří postupně vznikly strojní laboratoře.

Současná budova Fakulty strojní ČVUT v Praze 6. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)

Poválečné období

Po válečných letech 1939–1945 se začalo vyučovat již v roce 1945. V roce 1950 byl vydán první zákon o vysokých školách, po kterém následoval i nový statut ČVUT. Vysoké školy se rozdělily podle vzoru univerzit na fakulty a uvnitř na katedry, dříve nazývané jako vysokoškolské ústavy. Nově byly zavedeny vědecké aspirantury. ČVUT mělo v té době osm fakult. Dnešní Fakulta strojního inženýrství vznikla v roce 1951 a měla 12 studijních oborů: stavební, dopravní a zdvihací stroje, automobily a traktory, zemědělské stroje, pístové stroje, chladicí technika, kotle, projektování, stavba a provoz tepelných a energetických zařízení, vytápění a vzduchotechnika, chemické a potravinářské stroje, strojírenská technologie, obrábění, obráběcí a tvářecí stroje, přesná mechanika a optika, provozní praxe. Koncem 50. let měla fakulta 18 kateder a dva kabinety. Od roku 1960 se zde vyučovaly obory strojírenská technologie, tepelně energetická zařízení, motorová vozidla a pístové stroje, stroje stavební, zdvihací a dopravní, zemědělské stroje, obráběcí a tvářecí stroje, vzduchotechnika a chladicí zařízení, stroje chemického a potravinářského průmyslu, přesná mechanika a optika, ekonomika, organizace a plánování strojní a elektrotechnické výroby. V roce 1951 byla zřízena Katedra automobilů, traktorů a zemědělských strojů profesora Jana Petránka. V roce 1965 byla sloučena s Ústavem spalovacích motorů. V roce 1969 byly Pod Juliskou uvedeny do provozu těžké laboratoře, které využívalo šest kateder. Rozvoj fakulty doprovázely také organizační změny. Začátkem 80. let se název změnil na Fakultu strojní ČVUT v Praze, na které působilo do roku 1998 celkem 33 kateder. K další reorganizaci došlo v roce 1998 zřízením ústavů, které vznikly sloučením stávajících oborově příbuzných kateder.

Reklama

Současnost

Po roce 1989 došlo k určitému poklesu zájmu o studium strojírenských oborů a současně k výraznému rozvoji spolupráce školy s průmyslovými podniky. Fakulta zajišťuje výuku strojních inženýrů a současně významně přispívá k rozvoji poznání vlastním výzkumem a k přenosu nových znalostí do praxe. Ve spolupráci s průmyslovými partnery se podílí na vývoji nových efektivnějších strojů, výrobních technologií i zdrojů energie, a tím pomáhá českému průmyslu udržovat konkurenceschopnost. Tvůrčí potenciál fakulty spočívá ve vědecko-výzkumných a pedagogických pracovnících i ve studentech, kterých je téměř 3 000.

Zařízení S.A.W.E.R. na získávání vody ze vzduchu. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)
Laboratoř robotiky a výrobní techniky. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)

Záběr FS ČVUT prostupuje napříč celým strojírenstvím, jež se vyznačuje multidisciplinaritou. Obor integruje ve svých produktech celou řadu dalších technických disciplín, které strojní inženýr musí ovládat alespoň na úrovni komunikace s odborníky – matematiky, fyziky, chemiky, elektroinženýry, datovými inženýry, IT specialisty, lékaři a dalšími. Tomu odpovídají aktuální vzdělávací plány, jež obsahují jak tradiční předměty, které fakulta vyučuje již od svého založení, tak i řadu aktuálních inženýrských témat.

Ilustria, největší studentská raketa v Česku (Zdroj: FS ČVUT v Praze)
Příprava rakety na mezinárodní soutěž. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)

V současnosti tvoří Fakultu strojní ČVUT v Praze celkem 20 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají široký záběr inženýrských odborností od technické matematiky a fyziky, mechaniky, termodynamiky a materiálových věd po jednotlivé výrobní technologie, mechatroniku, řízení a automatizaci aplikované při návrhu či projektování, konstruování, výrobu v oborech automobilů, letadlové a kosmické techniky, výrobních strojů, chemického a zpracovatelského průmyslu, v energetice a technice prostředí. Zdejší vědci znají nové trendy ve strojírenství a výsledky výzkumu se promítají do společných projektů fakulty s nejvýznamnějšími firmami. Průmyslové firmy, které s Fakultou strojní ČVUT v Praze spolupracují, kladně vnímají přínosy jak v oblasti přípravy kompetentních pracovníků, tak i v oblasti inovací a znalostí.

Ukázková jízda repliky parovozu Josefa Božka. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)
Studentská formule FS.15 s hybridním pohonem. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)

Fakulta na tomto poli uplatňuje holistický přístup, nutný pro řešení problémů současnosti se zahrnutím co nejširšího okruhu partnerů v rámci velkých projektů. Příkladem je výzkumný záměr Integrované inženýrství, výzkumná centra a nyní Národní centra kompetence, propojující mobilitu na silnici a na kolejích, dále úzká spolupráce mezi fakultami ČVUT v Praze a VŠCHT v Praze, Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika nebo v současnosti Národní centrum kompetence Strojírenství, Centrum leteckého a kosmického výzkumu a další. Navzdory tomu, že kvalita vědy a výzkumu na vysokých školách je hodnocena především podle publikačních výsledků, se fakulta snaží stále zkoumat a vyvíjet efektivnější stroje a technologie pro průmysl, a tím pro celou společnost. Dobré aplikační výsledky ocenila i Technologická agentura ČR výročními cenami za spolupráci a Mezinárodní evaluační panel v rámci hodnocení Metodika 2017+, kdy se ČVUT spolu s VŠCHT jako jediné technické školy v ČR dostaly do kategorie A.

Logaritmické pravítko pro výpočet převodu pro stroj na výrobu závitů, které je částí nejstarší dochované investice FS ČVUT z roku 1865. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)
Testování kompozitového vzduchovodu pro cvičný proudový letoun Aero L-39NG. (Zdroj: FS ČVUT v Praze)

V dalších vydáních letošního roku, kdy Fakulta strojní ČVUT v Praze slaví 160 let od zahájení výuky, přineseme podrobnější informace o aktuálních aktivitách univerzity v jednotlivých oblastech.

Související články
Monitoring stavu
mazací vrstvy valivých ložisek

Jednou z cest ke zvyšování spolehlivosti ložisek je monitoring, umožňující průběžně sledovat stav ložiska a s dostatečným předstihem plánovat servisní zásahy. V současné době však není k dispozici žádný nástroj, který by dokázal průběžně monitorovat stav mazací vrstvy, jejíž problémy jsou jednou z nejčastějších příčin poškození ložisek.

Technická soutěž EBEC 2020

Již po dvanácté proběhne na VUT v Brně lokální kolo soutěže EBEC (European BEST Engineering Competition). Ta se pyšní statusem největší soutěže pro studenty technických vysokých škol v Evropě. Soutěží se na lokální, regionální a celoevropské úrovni. Letošní finále se uskuteční ve Varšavě.

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Související články
Jak vytvořit draka

Už několikrát jsme v našem časopise představili formule, které jsou dílem studentů českých technických univerzit. Mezi nimi rozhodně nesmí chybět ta, která spatřila světlo světa na VUT v Brně – dravý i elegantní Dragon 9.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Studentská formule pro světové autodromy

Ve středu 22. května letošního roku se mohli příznivci rychlých aut zúčastnit slavnostního odhalení formule Vector 05, kterou sestavili studenti VŠB – Technické univerzity Ostrava. Cílem studentského týmu Formula TU Ostrava bylo postavit již pátý monopost konkurenceschopného závodního vozidla kategorie pro spalovací motory a získat zkušenosti ve využití standardních a nestandardních technologií, a samozřejmě vyhrát na mezinárodních závodech Formula Student.

České a slovenské odborné školství

Přinášíme vám pohled na problematiku školství a jeho vliv na tvorbu vyspělé ekonomiky očima dvou odborníků - slovenského výzkumného pracovníka a podnikatele prof. Milana Gregora a podnikatele a neústupného reformátora českého školství ing. Jiřího Rosenfelda. S oběma dotyčnými jsme v předchozích vydáních realizovali profilové rozhovory mapující jejich dosavadní profesní příběh. Oblast školství jsme z nich vyjmuli pro tento komplexní pohled, který ve společném regionálním kontextu spatřujeme za velmi poučný a inspirující. Názory vycházejí a jsou opřeny o bohaté zkušenosti jejich působení jak na akademické půdě, tak i v byznyse.

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

Česko a Sasko společně pro plasty

Pracovní skupina zabývající se technologiemi plastů a vláknových kompozitů se na Vysoké škole v Žitavě/Zhořelci (Hochschule Zittau/Görlitz) začala postupně ustavovat v zimním semestru roku 2015.

Česko-francouzskou cestou vzhůru

Kombinace magisterského titulu z oboru Industrial Engineering na VUT a inženýrského diplomu ze školy Arts et Métiers – to je dokonalý startovní můstek pro uplatnění ve špičkových zahraničních firmách. Pro brněnskou rodačku Pavlínu Trubačovou to byl začátek profesní cesty do CERNu.

Český manažer, technolog i dobrodruh

Jan Jakoubek je poměrně netypickým příkladem člověka, kterého lze s jistou nadsázkou nazvat „self made man“. A to i přesto, že jeho kariéru spoluutvářely i odborné školy a univerzity, včetně pražské ČVUT.

Český mozek pro světové vozy

Rozhodnete-li se pořídit si nový vůz, pravděpodobně nebudete znát člověka, který rozhodl o konkrétním dílu, jež bude součástí automobilu. Pokud však tím vozem bude Škodovka, pak je velmi pravděpodobné, že mužem, který o mnohém ve vašem voze rozhodoval, je Ing. Radek Urbiš, PhD., MBA.

České vize pro evropské plastikářství

Od raného mládí to šluknovského rodáka Zdeňka Rybczuka táhlo ke strojařině. Navzdory tomu je dnes vrcholovým manažerem v oblasti plastikářství – konkrétně působí ve firmě Coveris Rigid Zell Deutschland na pozici ředitele výroby a obchodu. Jaká byla jeho životní cesta a jak se stalo, že „konvertoval“ od kovů k plastům?

Světový design s českými kořeny

„Kolikrát jste se snažili otevřít dveře na špatnou stranu? Mně se to stává neustále,“ říká známá designérka, působící momentálně v Mnichově, Charlota Blunárová.

Výzkum, vývoj, simulace - z Čech až na konec světa

„Všeobecný přehled je vlastně to nejlepší, co styl vysokoškolského vzdělání v Česku mladým lidem dává. Ještě zlepšit jazyky a máme – s malou nadsázkou řečeno – celou Evropu v hrsti.“ To jsou slova Ing. Jakuba Jelínka, vedoucího Střediska virtuálních simulací v německé společnosti TÜV SÜD Czech, které se věnuje nejen zkušebnictví a testování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit