Témata
Reklama

Perspektivy a rizika využívání jaderné energie

V minulém čísle jsme věnovali pozornost otázkám jaderné bezpečnosti a problematice vyhořelého jaderného paliva. V závěrečné části seriálu se pokusíme zhodnotit JE Temelín a všimneme si životnosti, konkurenceschopnosti a tzv. kultury bezpečnosti jaderných elektráren.

Když bylo před řadou let rozhodováno o výstavbě jaderné elektrárny v Temelíně, počítalo se, že elektrárna bude mít 4 reaktorové bloky, každý s elektrickým výkonem zhruba 1000 MWe. Hlavní argumentací pro její stavbu tehdy byl očekávaný růst spotřeby elektrické energie, vyčerpání severočeských hnědouhelných pánví a neúnosné životní prostředí, které s sebou klasická energetika v té době nesla. Je zřejmé, že v těchto předpokladech došlo k několika změnám. Předně spotřeba elektrické energie díky úsporám i transformaci našeho průmyslu roste proti dřívějším očekáváním výrazně pomaleji, v několika minulých letech došlo i k jejímu poklesu. Tepelné elektrárny byly vybaveny odsiřovacím zařízením a celkově byl významně snížen jejich negativní vliv na životní prostředí. Hrozící nezaměstnanost v severočeském regionu, která by mohla být způsobena snížením zájmu o uhlí, bývá rovněž uváděna jako argument proti Temelínu, i když to někdy připomíná obrázky ze starých učebnic, na nichž dělníci rozbíjejí stroje, aby nepřišli o práci. Na druhé straně se v současné době ani do budoucna nejeví pro potřeby České republiky jiný dostatečně mohutný energetický zdroj, který by zajišťoval potřebnou míru diverzity i značné nezávislosti na dovozech klasických paliv (např. plynu). K tomu ostatně docházejí i některé země, které se rozhodly postupně nebo zcela jadernou energii nevyužívat.
Reklama
Reklama

Zhodnocení JE Temelín

Pokud by měla být JE Temelín přehledně zhodnocena a zařazena na základě již dříve popsaných požadavků, resp. oceněna její rizika, pak je dobré uvést, že:
* jaderná elektrárna Temelín má všechny předpoklady k tomu, aby patřila mezi nejbezpečnější elektrárny v Evropě a dlouhodobě představovala ekologický, spolehlivý a stabilní zdroj elektrické energie;
* pokud bude JE Temelín v provozu po dobu své plánované životnosti, resp. její provoz bude ještě dodatečně prodloužen, půjde o ekonomicky vysoce konkurenceschopný energetický zdroj. Pokud by z nějakého důvodu byla elektrárna provozována kratší dobu, může jít s ohledem na vysoké investiční nároky i o ztrátu;
* je-li jaderná elektrárna bezpečně provozována, včetně nakládání s vyhořelým jaderným palivem, patří mezi ekologicky velmi čisté zdroje. Ve srovnání s jinými zdroji obdobné mohutnosti je její vliv na životní prostředí buď obdobný, např. pokud jde o spotřebu chladicí vody či výpusti kondenzačního tepla, nebo výrazně nižší, zejména v celkových výpustích skleníkových plynů a v množství vyprodukovaných odpadů. To ale neznamená, že ekologická rizika, která se mohou při porušení zásad jaderné bezpečnosti zřetelně projevit, neexistují;
* dobře provozovaná jaderná elektrárna reprezentuje technickou vyspělost dané země;
* i přes svoji často vynikající technickou úroveň, představovanou například plně číslicovým řídicím systémem či moderní koncepcí paliva, a dobré zkušenosti s tlakovodními reaktory VVER patří JE Temelín asi mezi poslední dostavěné elektrárny svého druhu v Evropě. Pokud dojde k renesanci využívání jaderné energie, budou se již patrně využívat tzv. pokročilé typy reaktorů. Ty jsou reprezentovány projekty evropského tlakovodního reaktoru EPR, pokročilých varných reaktorů ABWR či SBWR nebo i intenzivně studovanými vysokoteplotními reaktory s kulovými palivovými články.

Životnost a návratnost JE Temelín

Plánovaná životnost JE Temelín je 30 let. Přitom bude velice pečlivě sledován stav všech zařízení elektrárny, zejména pak zařízení důležitých z hlediska bezpečnosti. Již nyní se počítá s tím, že v průběhu životnosti elektrárny budou některá její zařízení vyměněna nebo nahrazena modernějšími (např. pohony regulačních klastrů, řídicí systém apod.). Přibližně deset let před ukončením plánované životnosti se na základě výsledků pečlivého zhodnocení stavu elektrárny rozhodne, zda a za jakých podmínek může být její provoz prodloužen. Na základě současných zkušeností může délka prodloužení činit patnáct až dvacet let. Např. evropský tlakovodní reaktor EPR má již být projektován s životností dokonce 60 let.
Doba návratnosti JE Temelín bude záležet na dvou základních faktorech: na ceně elektrické energie a na celkovém součiniteli využití elektrárny. Ten bude odrážet jak potřebu elektrické energie, tak i její provozní pohotovost. Podle stávající situace by doba návratnosti měla být rozhodně kratší než 20 let.

Vyřazování JE z provozu

Jedna firma, která nabízí vyřazování jaderných elektráren z provozu, ve svém reklamním materiálu uvádí, že demontáž JE končí až odpalem prvního golfového míčku na místě, kde dříve elektrárna stála. Chce tím říci, že je možné celou stavbu elektrárny odstranit a její lokalitu plně využít k jinému účelu. Vyřazení JE z provozu, které probíhá podle předem připravené a schválené koncepce, zahrnuje dekontaminaci, demontáž, demolici, jakož i úpravu, skladování, přepravu a zneškodnění odpadů. Předpokládaný způsob vyřazení JE z provozu (vyřazování jednorázové, postupné, s demontáží, bez demontáže, ochranné uzavření apod.) pak musí být každých pět let aktualizován již během provozu JE. Běžně se předpokládá, že v první fázi budou z jaderné elektrárny odstraněny ozářené jaderné materiály, především vyhořelé palivo, a aktivované materiály, mezi něž patří vnitřní části reaktoru, tlaková nádoba, zařízení primárního okruhu apod. Na to pak již mohou navázat běžné demoliční postupy. Bezpečné ukončení provozu JE a její vyřazení z provozu je značně náročný proces, a to jak po odborné stránce, tak i pokud jde o celkovou pracnost a finanční náklady. Ty mohou představovat až desítky procent původních investičních nákladů elektrárny.

Kultura bezpečnosti a konkurenceschopnost

Těmito dvěma pojmy lze charakterizovat perspektivu využívání jaderné energie. Cena elektřiny a její skladba (pevné a proměnné náklady) z různých zdrojů v ČR jsou patrné z obrázku. Ukazuje se, že jaderné elektrárny jsou z tohoto pohledu velice dobře konkurenceschopné.
Kulturou bezpečnosti se souhrnně rozumí prostředky prevence selhání lidského faktoru a využití pozitivních hledisek lidského jednání. Většinou bývá kultura bezpečnosti definována jako takový soubor postojů a charakteristik organizací i jednotlivců, který zajišťuje, že problémům bezpečnosti jaderných zařízení je věnována ta nejvyšší priorita, jakou si jejich významnost zasluhuje. Definice tak dává kulturu bezpečnosti do přímé souvislosti s osobními myšlenkovými postoji a zvyky a s celkovým stylem řízení a jednání. Zřetelně se ukazuje, a lze to i doložit, že zřejmě ani přesné předpisy a dobré postupy nemohou být považovány za zcela správné, pokud se používají pouze mechanicky. Kultura bezpečnosti vyžaduje, aby všechny povinnosti důležité pro bezpečnost nebo s bezpečností přímo související byly vykonávány správně, s náležitou pozorností, s uvědomělým logickým myšlením a plnou znalostí, na základě zdravého úsudku a s náležitým smyslem pro odpovědnost. A právě zde vidíme i u nás na jaderné fakultě jednu ze svých hlavních rolí ve vztahu k využívání jaderné energie v naší zemi.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10309
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Výroba / Energetické strojírenství
Autor:
Firmy
Související články
Ruské jádro s českými dodavateli

České firmy budou pomáhat stavět ruské jaderné elektrárny po celém světě, a to bez ohledu na fakt, zda se ruská státní společnost Rosatom bude podílet na dostavbě JE Temelín. K tomuto stanovisku došli účastníci 2. středoevropského fóra jaderného průmyslu Atomex - Europe, které se v polovině října konalo v Praze.

Indie zvažuje náklady a hledá optimální podmínky

Mezi země s nejrychlejším růstem ekonomiky patří již více než deset let Indie. Na druhé straně ovšem stále postrádá dostatek energetických zdrojů k tomu, aby takovouto expanzi zvládla. Zvyšující se náklady a stále častější výpadky energie ji nutí přehodnocovat své dosavadní plány.

Zakázka pro Rostovskou jadernou elektrárnu

Strojírenská společnost ZVU POTEZ Hradec Králové odeslala začátkem října do Ruska pět speciálních výměníků. Určeny jsou k termoregulaci hydrosystému parogenerátoru v primárním okruhu 4. bloku Rostovské jaderné elektrárny, která leží u vodní nádrže na řece Don.

Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Kompletní obrábění rotorů turbín velkých hmotností

Koncem února uvedla společnost Doosan Škoda Power oficiálně do provozu nové horizontální obráběcí centrum řady ultraturn MC od společnosti Georg, kterou v České a Slovenské republice zastupuje firma Stroje JMK. Pomocí tohoto zařízení bude firma Doosan vyrábět rotory turbín o hmotnosti až 140 tun.

Český řídicí systém SandRA pro energetiku

Řídicí systémy a know-how české společnosti ZAT využívají energetické společnosti i firmy z oblasti průmyslu v téměř 60 zemích světa. „V současné době působíme na 265 klasických elektrárnách, teplárnách a spalovnách a více než čtvrtině jaderných elektráren v Evropské unii a na 10 procentech ve světě. V České republice jsme letos úspěšně dokončili několikaletý projekt rekonstrukce SKŘ Elektrárny Opatovice,“ konstatuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Cena Energy Efficiency Award

Z nejnovějšího průzkumu německého hospodářského institutu vyplynulo, že otázka efektivního využívání energetických zdrojů resp. energetické efektivity, bude hrát do budoucna v kovozpracovatelském průmyslu stále větší roli. V této souvislosti doufá více než 60 procent všech dotázaných firem ve správné "impulzy k inovaci". Fa Emag vyvíjí obráběcí stroje a výrobní procesy s podstatně nižšími energetickými vstupy. Toto úsilí ocenil koncern ZF v rámci své soutěže "Energy Efficiency Award": soutěžní příspěvek fy Emag byl vyznamenán jako jeden z pěti nejlepších.

Kombinované sklíčidlo

Nové synchronizované sklíčidlo GűhroSync vybavila firma Gűhring kombinovaným upínacím systémem pro závitovací nástroje. Spojením předností klasických synchronizovaných a hydraulických sklíčidel do jednoho celku je nabízena novinka s mimořádnými funkčními vlastnostmi.

Řídicí systémy nejen pro energetiku

Česká společnost ZAT, a. s., je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, letos slaví 50 let od svého založení.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Od matematických modelů k domácí elektrárně

Technici znají organický Rankinův cyklus (ORC) již od 19. století, ale až donedávna se nedařilo pro něj nalézt praktické využití. V posledních letech se na využití principu ORC zaměřili v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výzkum tepelných cyklů s nízkým výkonem se jevil jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. Zvýšený zájem o ORC souvisel především s vývojem „domácí“‎ mikroelektrárny WAVE, která nyní již úspěšně „běží“‎ ve zkušebním provozu.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit