Témata
Reklama

Průmyslové pojištění a bezpečnostní kultura

Pojištění bylo vždy založeno na solidaritě. Čím rovnoměrněji a vyváženěji bylo riziko mezi pojištěnými rozloženo, tím lépe pro všechny zúčastněné.

Pokud pojišťovna chce vložit průmyslové riziko do svého portfolia, musí kontrolovat kvalitu tohoto rizika a srovnávat je s riziky ostatními, což není možné bez návštěvy u klienta na místě. Touto návštěvou získává informace nutné ke zhodnocení rizika. Z analýz škod a studia jejich příčin ví, že bezpečnost dnešní sofistikované výroby s monitorováním jednotlivých procesů nezávisí ani tolik na technologii, jako na systému managementu a na povědomí o riziku u všech zaměstnanců.
Reklama
Reklama

Bezpečnost závisí na bezpečnostní kultuře

Bezpečnost závisí na bezpečnostní kultuře - na způsobu, jakým pojišťovna pracuje s rizikem.
Jiný pohled na pojištění může ukázat korelaci mezi vyspělostí státu a pojištěním. To, že společnost je schopna zvládat "nepřízně osudu" jako požáry a ztroskotání lodí právě pomocí pojištění, je pravděpodobně jedna z charakteristik, které nejvíce odlišují vyspělé země od rozvíjejících se ekonomik. Ty státy, které mají rozvinuté pojišťovnictví, jsou vyspělými státy. Souvisí to s tím, že občané solidarizující prostřednictvím pojišťovny mají více uvolnitelných prostředků a vlastně se mohou pouštět do podnikání, které v průměru přináší více zisku, i když s vysokou volatilitou (standardní možnou odchylkou zisku), než ti, kteří pojištěni nejsou. Pojištění volatilitu snižuje, a tím snižuje rizika podnikání.
Je zřejmé, že v takovém prostředí pojišťovny musí napomáhat tvorbě prostředí, ve kterém budou pojišťovány různé a komplikované aktivity. Přitom musí správně odhadovat výši rizika, které na sebe přebírají. V dobrém konkurenčním prostředí je to snadnější než v dobách rychlých změn, kdy konkurence může být krátkozraká.

Pojišťování průmyslových rizik

Při pojišťování průmyslových rizik je vedle základního požárního majetkového (pojištěný se stará o svůj majetek a krytí tohoto rizika kupuje od pojišťovny) a odpovědnostního (pojištěný se stará o škody, které by mohl způsobit někomu jinému a krytí tohoto rizika kupuje od pojišťovny) pojištění potřeba starat se také o nový majetek, který při investování do výstavby pojištěnému přibývá. Je třeba zabezpečit majetek, který může být poškozen jiným než požárním nebezpečím, např. selháním části stroje. Nebo o majetek, který je tak specifický, jako je elektronika, kde dojde ke škodě v důsledku náhlé změny elektrických vlastností nějaké součástky. Všechny tyto škody mohou způsobit pojištěnému také následnou škodu, která se projeví ztrátou zisku. Ta může být jen výjimečně jednoduchá a její kompenzace představuje stálé náklady a ušlý zisk. Často bývá poměrně složitá, jak to je v případě ztráty výhodného postavení na trhu, v důsledku přechodu zákazníků ke konkurenci, nebo při odškodnění ušlého zisku složitého komplexu např. rafinerie ropy. Rizik, která kryje pojišťovna, je tedy mnoho. Mezi ty zajímavější patří pojištění technická a pojištění ztráty zisku.

Začátek éry technického pojištění

Na začátku průmyslové revoluce v polovině 19. století začala také éra technického pojištění (engineering insurance). Průmyslová revoluce začala vynálezem parních kotlů Papinem v roce 1690, Newcomenem 1725 a dvojčinným průmyslovým parním strojem Jamese Watta v roce 1781. Manufaktura se postupně vyvinula do strojové výroby a společnost se výrazně změnila. S použitím této technologie také došlo k výbuchům kotlů a roztržení setrvačníků velkých parních strojů, čímž vznikly dosud nevídané typy majetkových škod a zranění v továrnách a jejich okolí. Proto již v roce 1854 provozovatelé zahájili pravidelné inspekce kotlů a byla zahájena školení jejich obsluh. Tak se postupně vyvinuly profese inspektora a pojišťovacího inženýra. Vedlo to k výraznému snížení počtu nehod a způsoby výroby kotlů i použitý materiál byly soustavně vylepšovány. Výrobci měli nad sebou dohled nezávislých expertů a hotová díla byla kolaudována (commissioning).
V roce 1859 se inženýři v Anglii dohodli a založili Steam Boiler Assurance Company - (Společnost pro pojištění parních kotlů) a v roce 1866 je následovali Američané společností Hartford Steam Boiler Inspection & Insurance Company (Hartfordova inspekční a pojišťovací společnost pro parní kotle), která se stala největší pojišťovací a inspekční společností v tehdejších USA.

Strojní a montážní pojištění

Řada vynálezů v 19. století urychlila průmyslovou revoluci a poptávku po přiměřené pojistné ochraně. To se týká zejména procesů spojených s výrobou energie. Vývoj byl velmi bouřlivý a pokračuje. V roce 1900 to byla 1MW turbína v Německu a ke konci 20. století to byly 1000MW turbíny a větší na několika místech ve světě, včetně ČR (Temelín).
Rychle rostoucí města vyžadovala levné a účinné zpracování odpadních vod, a tak byly vyvinuty prakticky uzavřené technologie, které potřebují minimum vnější energie na zpracování městské odpadní vody, při němž se používají obří plynové motory spalující bioplyn.
A složité technologie potřebují patřičné pojistné krytí. To poskytuje pojištění strojů, které koncipoval zakladatel Mnichovské zajišťovny a pojišťovny Allianz. S otevřením pobočky Allianz v Mnichově roku 1900 začala tato společnost prodávat strojní pojištění zajištěná Mnichovskou zajišťovnou. Strojní pojištění bylo velmi úspěšné a již roku 1910 bylo rozšířeno pojištěním, které se staralo o ztrátu zisku.
Krátce po první světové válce ve finančně nestabilním prostředí (hyperinflace) byl zaveden na pojišťovací trh další produkt nazývaný montážní pojištění EAR (Erection All Risk Insurance).
Jde o velmi široké pojištění, kde je klient pojištěn jednoduchým pojištěním na prakticky všechna hrozící rizika - mezi jiným na škody způsobené požárem, výbuchem a přírodními živly. V anglickém prostředí se používají názvy Construction Insurance nebo Builders Risk Insurance.
Pojištění kryje při výstavbě ta nejkritičtější období a po skončení výstavby kryje majetek do kolaudace budovaného zařízení - proto je důležité, neboť výše zmíněné majetkové požární pojištění může být sjednáno pouze po kolaudaci zařízení. Nejkritičtější období zkušebního provozu tedy bez tohoto pojištění nemůže být zajištěno. Navíc se netýká pouze pojištění majetku pojištěného, ale také základního pojištění odpovědnosti za škody způsobené při montáži třetím osobám.
Toto pojištění bylo v poslední době doplněno o pojištění předpokládaného zisku ALoP (Advance Loss of Profits Insurance), které se také nazývá pojištění opožděného spuštění DSU (Delayed Star-up).
Specifické pojištění pro stavební práce je pojištění CAR (Contractors All Risk), které je také pojištěním na všechna rizika a jehož podmínky vycházejí z pojištění popsaného v předešlém odstavci EAR. Český pojišťovací trh zjednodušil pro klienty rozhodování, když například v České pojišťovně vznikl společný produkt pro oba typy pojištění pod názvem pojištění stavebně-montážní. Možné škody při tomto pojištění jsou enormní (tunely, mosty, podzemní práce) a přímé pojištění bez zajištění prakticky není možné.

Pojištění následných (finančních) škod

Jedná se o pojištění zisku, o který pojištěný přišel v důsledku škody způsobené nějakým pojištěným nebezpečím. Anglické prostředí používá pro toto pojištění nejčastěji pojem Business Interruption Insurance a pro škody způsobené požárem se používá již od roku 1797. Zpočátku šlo o pojištění následných škod, které se odškodnily procentem pojistné částky, a toto pojištění bylo možnou součástí pojištění požárního. Na přelomu 19. a 20. století se toto pojištění nazývá pojištěním ztráty zisku a v druhé polovině 20. století se mluví o pojištění přerušení provozu. Pojistné podmínky jsou v této oblasti velmi přesně definovány.
Moderní technologie potřebují toto pojištění naléhavěji než technologie klasické a starší. Ve finanční struktuře moderního podniku jsou totiž velmi často zahrnuty splátky za investici do nové technologie. Při výpadku technologie se celý podnik může stát nesolventním. Proto je třeba využívat tohoto produktu extenzivním způsobem. Nejen po kolaudaci, ale i ve spojení s pojištěním CAR/EAR, které zahrne již zmíněné pojištění ALoP (DSU) pojištění očekávaného zisku, tj. opožděného spuštění. Česká pojišťovna nabízí toto pojištění právě pro nové technologie.

Pojištění povodňových škod

V poslední době se zájem firem i občanů hodně zaměřuje na pojištění povodňových škod. Česká pojišťovna při obou velkých povodních 1997 a 2002 správně odhadla předem nebezpečí, které jí z povodně hrozí a příslušným způsobem se zajistila na zajišťovacích trzích. Proto mohla velmi rychle dostát svým závazkům a na pojišťovacím trhu si upevnit své postavení. Toto však bylo doplněno detailní analýzou pojistného nebezpečí, z níž vyplynula řada opatření. Předně u tohoto pojištění přešla na pravděpodobnostní vyjadřování rizika, které je kompatibilní s daty jiných státních struktur, např. jednotlivých správ povodí a Českého hydrometeorologického ústavu, Ministerstva zemědělství. Pojišťovna zmapovala (určila souřadnice) pro všechna místa pojištění, která mají adresu. Provedla segmentaci všech zaplavovaných oblastí podle fyzikální pravděpodobnosti povodně a omezila svou maximální expozici (nejvyšší možné odškodnění) u velkých průmyslových podniků.
To vedlo k pozitivním změnám u klientů, kteří pochopili, že pojišťovny do budoucna nebudou moci nést plné neomezené riziko, ale že bude nutné se o toto riziko s klientem dělit a zejména provést opatření, která toto riziko sníží.

Správný odhad rizika

Vraťme se k úvodu a k několika poznámkám o bezpečnostní kultuře. Je pravda, že bohatí mohou vždy šetřit snadněji než ti chudí. O to důležitější však je pro většinu těch chudších provádět správný odhad rizika. Bylo řečeno, že u moderních technologií je hlavním rizikem management. Změna systému managementu je to nejlevnější, co se dá provést; nepotřebuje investice. Vyžaduje však dobrou analýzu rizika. Česká pojišťovna i jiné velké pojišťovny tuto službu nabízejí. Mohou provést analýzu s návrhem opatření. Odborníci z útvaru risk managementu mají výhodu, neboť mohou srovnávat jednotlivé podobné podniky a často znají jednoduché a nepříliš drahé řešení, které s vybraným pojištěním pokryje riziko, jež je třeba krýt. Tedy nabídnou i správný pojistný program. U dobrých podniků v tomto programu bude hrát významnou roli pojištění přerušení provozu.
Ing. Vladislav Hančil
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 40399
Datum: 10. 03. 2004
Rubrika: Management / Finance
Autor:
Firmy
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Financování podnikatelských investic

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky všechny segmenty nebankovního trhu rostly.

Leasing strojů a zařízení

Společnost Deutsche Leasing ČR působí v České republice již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

Související články
Finance pro podnikání, aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit