Témata
Vydání #6
Červen 2002Téma měsíce

Řízení jakosti a metrologie v souvislosti se vstupem do EU

Čerpadla a armatury, hydraulika Nové stroje a technologie v oblasti zpracování plastů

Články

Servis

Strojní zařízení, pracovní stroj nebo technologické zařízení?

Ještě před zahájením vývoje, konstrukce a výroby nového stroje nebo strojního zařízení, musí výrobce sám zjistit, jaké technické předpisy (NV nebo Směrnice EU) se na dané zařízení vzta-hují. Jinak není schopen přesně stanovit všechny základní hygienické a bezpečnostní poža-davky, jejichž splnění může kontrolovat Česká obchodní inspekce.

Zvedne veletrh ELTEC nabídku palivových článků?

O palivových článcích a vodíku, jako energetickém, absolutně čistém a přitom obnovitelném zdroji budoucnosti, jsme již v našem časopise psali vícekrát. Jejich doba přichází však rychleji, než mnozí z nás očekávali a užití palivových článků, jako energetického zdroje, kde se v elektrochemickém procesu mění vodík a kyslík na elektrický proud za vývinu většího či menšího množství tepla, se už zdaleka neomezuje na výstavbu blokových nebo ještě větších kogeneračních jednotek.

Méně obyvatel, více Natálií

Počet obyvatel České republiky se v 1. čtvrtletí 2002 snížil o 10,4 tisíce osob

Průmyslová produkce, zaměstnanost, zahraniční obchod

Meziroční index průmyslové produkce dosáhl za první čtvrtletí 2002 104,8 % (po očištění od vlivu počtu pracovních dnů). Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (průměrné ceny roku 2000) se zvýšily o 2,1 %.Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků vzrostly o 10,3 %.

Nanotechnologie a povrchové inženýrství

Málokterý světový veletrh poskytuje takové možnosti shlédnout propojení jedné z nejúžasnějších technologií s povrchovými úpravami jako nastávající veletrh Materialica 2002 ve dnech 30. září až 3. října na výstavišti Neue Messe v Mnichově.

Informační technologie

Simulace procesů tepelného zpracování kovů

Pro simulace procesů tepelného zpracování kovů slouží Sysweld, což je balík programů od ESI Group, který je určen pro plně prostorovou simulaci procesů, při nichž dochází v uvažovaném materiálu k fázovým transformacím nebo ke změnám chemického složení materiálů.

Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií

Výsledky verifikací provedených v ústavu strojírenské technologie na ČVUT potvrzují reálnost nasimulovaných hodnot deformací a tím potvrzují možnosti, nebo spíše nutnosti, dalšího použití počítačové podpory při technologické přípravě hlubokého tažení.

Digitální prototyp - nová etapa digitálního vývoje výrobku

Digitální prototyp je počítačový model komplexního výrobku, na němž lze provádět některé zkoušky, kontroly a ověřování funkčnosti, a to obdobně, případně i lépe, než na fyzickém prototypu.

Zefektivnění vztahů výrobců s externími dodavateli a odběrateli

Rozvoj elektronického obchodování (e-commerce) lze v současné době rozdělit do tří segmentů. Jednak se jedná o B2C (Business to Commerce), tj. od prodejců ke spotřebitelům; dále pak o End-Use B2B (Business to Business), tedy prodej koncových výrobků firmám a konečně o Process B2B, tj. prodej výrobního materiálu v rámci dodavatelského řetězce. Posledně jmenovaný segment, který reprezentuje klasické dodavatelsko-odběratelské vztahy přetransformované na elektronickou bázi, nabízí výrobním podnikům obrovské možnosti zefektivnění nákupu a prodeje prostřednictvím vysoké automatizace procesů a účinné distribuce produktových informací.

Virtuální prototyping omezuje potřebu fyzických prototypů

MSC.DynamicDesigner je software, který slouží k simulaci funkce strojů, přístrojů a jiných mechanismů v prostředí CAD programů. Výstupem této simulace jsou inženýrské informace, které se zpravidla získávají zkouškou fyzického prototypu. Uvedený proces se nazývá virtuální prototyping.

Management

Leasing - cesta k potřebnému stroji či zařízení

Jedním z prostředků umožňujících krytí investičních, provozních či konzumních potřeb z cizích zdrojů patří v tržních ekonomikách leasing. V rámci leasingové operace pořizuje poskytovatel leasingu věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu požadovanou a často již i vybranou příjemcem leasingu.

Ženy ve firemním managementu

Příkladů o tom, že ženy jsou v globální míře stále diskriminovány, anebo mírně řečeno nepovažovány za příliš schopné k výkonu řídících manažerských funkcí, je stále víc než dost.

SST představuje

Trendy

Svařování termoplastů

Ještě zhruba před sedmi lety nebyla v ČR normalizace postupů pro svařování plastů řešena nijak. V té době se české svářečské školy ústně dohodly na používání postupů německého svazu pro svařovací techniku DVS.

Dokonalá harmonie - špičkové systémy kontroly výrobního procesu

Jak optické snímače, tak i špičkové systémy strojového vidění splňují hlavní současné požadavky uživatelů na minimální nároky při montáži a nastavování. Rozhodujícím faktorem celkového ekonomicky výhodného řešení je maximální možné využití jednotlivých vlastností systémů nebo i jejich vzájemných kombinací.

Stručné dějiny oborů - Strojírenství, Doprava

Nakladatelství Scientia vydalo řadu 11 útlých publikací či spíše sešitů ve formátu A4, které seznamují čtenáře se základními fakty z historie jednotlivých oborů lidského podnikání. K recenzi jsme vybrali ty, jejichž tematické zaměření je shodné se zaměřením našeho časopisu.

Elektronová mikroskopie oživla barvami

Zařízení Röntec MultiMax a Color SEM přináší barvu do šedivého světa REM mikroskopie a představuje rychlý přístroj s vysokým rozlišením obrazu Element Images. Ve srovnání s jinými umožňuje prostorové efekty a přináší informace s topografickými a chemickými detaily jako jsou fáze a hranice zrn, které mají větší vypovídací schopnost a dovolují vyslovení kvalifikovanějších závěrů.

Čerpadla s ponornou hydraulikou pro průmyslové aplikace

Řada čerpadel s ponornou hydraulikou je velmi variabilní co se týče možnosti volby ucpávky vhodné pro daný typ čerpané kapaliny, různých typů přírubových připojení, různých typů ložisek i motorů (možnost otáčkové regulace). Čerpadla jsou vyráběna v širokém spektru výkonových parametrů i maximálních tlaků, pro řadu provozních prostředí a pracovních teplot. Jsou navržena pro spolehlivý a bezporuchový provoz i za obtížných provozních podmínek, jejich účinnost přesahuje u některých modelů hranici 80%.

Využití ultrazvuku při svařování plastů

Ultrazvuková svařovací technika se během posledních dvaceti let prosadila jako důležitá spojovací technologie. Široké spektrum použití našla zejména při konstrukci elektrických přístrojů, domácích spotřebičů, v automobilovém a textilním průmyslu, kde se vyskytují velké výrobní série. Pro úspěšné svařování je totiž nutno pro každý spoj na míru vyrobit příslušné nástroje a přípravky. To je prakticky jediná nevýhoda této technologie. Jejími největšími přednostmi jsou naopak vysoká rychlost (desetiny, maximálně jednotky sekund), čistota a kompaktnost (zařízení zabírá málo místa a nepotřebuje speciálně upravené pracovní místo, lze jej umístit kdekoliv ve výrobní hale), nenáročnost na připojení (běžné napájení 220 V a přívod tlakového vzduchu), prakticky žádná údržba a to, že nevyžaduje žádný spotřební materiál, jako pájky apod. Velkou předností je rovněž vysoká životnost nástrojů, zpravidla statisíce svarů.

Moderní technologie a řízení jakosti svařování plastů

Plasty a jejich aplikace zasahují v současné době význačně do našeho života a tvoří jeho nedílnou součást. Vzrůst jejich výroby a spotřeby velmi podstatně převyšuje podobné ukazatele u materiálů klasických (kovových i nekovových).

Využití CAD/CAM systému při výrobě pneumatik

Silná konkurence na trhu s automobilovými pneumatikami nutí výrobce vyvíjet takové dezény, které by splňovaly stále náročnější požadavky na provozní vlastnosti. Tvarová složitost takových dezénů a současně nároky na produktivitu výroby vedou k použití výkonných 3D CAD/CAM systémů.

Nové armatury pro energetiku

Současný vývoj armatur směřuje ke zcela novým konstrukcím, jež mají jednak nahradit dosluhující konstrukce v řadě elektráren v zemích bývalého Sovětského svazu, jednak zlepšit průtočné vlastnosti celých potrubních smyček minimalizací tlakových ztrát. V neposlední řadě pak mají i zvýšit bezpečnost a ekologičnost provozovaných bloků.

Souřadnicová měření ve strojírenské výrobě

Na 11. mezinárodním semináři Měřicí technika pro kontrolu jakosti spojeném s výstavou byly kromě jiného představeny souřadnicové měřicí stroje, které patří mezi nejdynamičtěji se vyvíjející měřicí zařízení ve strojírenství.

Diagnostika metodou akustické emise

Jednou z moderních defektoskopických metod, zařazených do skupiny nedestruktivních zkoušek, je technika snímání tzv. akustické emise. Tato metoda je založena na snímání elastického vlnění, které vzniká v důsledku dynamických procesů objevujících se v materiálu při jeho zatěžování vnitřními nebo vnějšími silami.

Metoda akustické emise při tlakových zkouškách nádob

Moderní koncepce posuzování konstrukční integrity tlakových nádob vycházejí z existence defektů v plášti nádoby, zejména pak ve svarech a tepelně ovlivněných zónách či v oblastech zvýšené koncentrace namáhání. Vhodnou diagnostickou metodou je aplikace akustické emise, neboť z fyzikálního principu reaguje na případné okamžité změny v mikro- i makrostruktuře materiálu v průběhu aplikovaného tlakového cyklu.

Nové vysokotlaké příslušenství

Vývoj vysokotlakých vodních agregátů zaznamenává v posledních letech silný rozvoj. Kromě snahy o stálé zvyšování provozních tlaků a průtočných množství používaných pro mechanizované i automatizované manipulátory, dochází také k rozvoji použití horkých vysokotlakých paprsků.

Představujeme MSV 2002

V další části našeho seriálu o Mezinárodním strojírenském veletrhu 2002 se zaměříme na oborový celek Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace. Současně stručně představíme nově koncipovaný celek Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika.

Stoupá zájem o plastové armatury a čerpadla

Již předloňský ročník veletrhu Achema potvrdil stoupající zájem o celoplastové armatury a čerpadla, která patří ke stále žádanějším výrobkům pro chemickou, vodoinstalační a sanitární techniku. Důvodem jsou vyšší požadavky na čistotu médií, nová konstrukční řešení, nové materiály a vedle mechanického spojování zlepšení technologie spojování lepením a zvláště svařováním.

Měření a kontrola nástrojů

Zvýšení produktivity a kvality, minimalizace počtu vadných výrobků, snížení výdajů na nástroje a prodloužení jejich životnosti, to je jen několik výhod, jež přináší použití měřicího a seřizovacího přístroje.

Nejvýkonnější řezný materiál pro jemné třískové obrábění

Nové druhy materiálu na bázi cermetu od firmy Plansee Tizit odpovídají trendu moderního, vysoce výkonného třískového obrábění. Vyznačují se zejména optimálními vlastnostmi při soustružení nejvyššími řeznými rychlostmi a dále tím, že nevyžadují použití chladicí a mazací kapaliny.

Přístroje pro měření tvrdosti nekovových materiálů

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na kvalitu a vyrovnanost vlastností měkkých materiálů se zvyšují i požadavky na měření jejich tvrdosti. Touto problematikou se intenzivně zabývá německá firma Bareiss, která je výrobcem zkušebních zařízení pro měření tvrdosti a současně i akreditovanou zkušebnou.

Nové principy přesného měření pro strojírenství

Měřicí hlavice Amest umožňuje v sériové výrobě provádět 100% kontrolu válcových ploch od průměru 0,5 mm s přesností na tisíciny mm. V laboratořích firmy Amest byla rovněž vyvinuta dvě nová, patentově chráněná zařízení pro výrobní kontrolu ozubených kol, hřídelí a drážek.

Čerpadla s dálkovým přenosem dat

Pronikání elektronických prvků i do těch oborů strojírenství, které byly ještě před pár lety elektronikou nedotčeny, je dnes stále častější a v mnoha případech nezbytné a neodmyslitelné.

Měření tvrdosti odlitků dynamickou metodou

Článek se věnuje jedné z moderních metod měření tvrdosti přenosnými tvrdoměry, která je vhodná zejména pro měření hrubozrnných odlitků, popř. odlitků s nepříliš opracovaným povrchem. Popisuje princip metody a na jeho základě ukazuje na možné problémy při měření a pokouší se ukázat možné řešení.

Aplikace čerpadel na NC frézovací centra

Čerpadla, odborně nazývaná hydrogenerátory, slouží k přeměně mechanické energie na tlakovou a kinetickou energii kapalin. Na obráběcích strojích se většinou jako kapaliny používají vodní emulze, hydraulické oleje a mazací oleje.

Metody a způsoby měření tvrdosti nekovových materiálů

Pro měření tvrdosti měkkých nekovových materiálů, např. plastů, gumy, laků apod., je třeba zvolit vhodnou zkušební metodu. Mezi faktory nejvíce ovlivňující výsledek měření patří nedostatečná tloušťka zkoušeného vzorku.

Barevné koncentráty pro barvení termoplastů

Způsobů barvení termoplastů je více, ale nejčastěji se k němu používají barevné koncentráty.

Samonasávací mobilní čerpací agregát

Čerpadla užívaná ve stavebnictví by měla spolehlivě pracovat s minimálními nároky na obsluhu a údržbu, v rozličných provozních podmínkách, v širokém parametrovém spektru, nezávisle na cizím zdroji energie, s vysokou účinností a sací schopností, s nízkou hlučností a minimálními emisemi.Všechny tyto požadavky se v co nejlepší míře snaží splnit samonasávací čerpací agregát Sterling Autoprime.

Výroba

Nové trendy ve vývoji upínacího nářadí

Realizace každé operace obrábění vyžaduje určité konstrukční a technologické uspořádání obráběcího stroje, nástroje a obrobku. V návrhu konkrétního obráběcího uzlu sehrává významnou roli způsob upínání jednak nástroje, vesměs řešené konstrukcí obráběcího stroje, ale zejména upínání obráběné součásti.

Vrtání na strojích nižší tuhosti - příklad z praxe

Zkušenost pana Josefa Novotného, majitele firmy, která se zabývá výrobou strojních pil. Mezi stroji v dílně pana Novotného je CNC centrum nižší tuhosti, u kterého se mu často stávalo, že při použití monolitických vrtáků ze slinutých karbidů docházelo k jejich rychlému poškození. Když používal HSS nástroje efektivita výroby šla velmi rychle dolů.

Nový materiál pro monolitní přesné nástroje

Nový druh slinutého karbidu od firmy Sandvik Coromant, nazvaný Pluratech-GC H10P, umožní přechod od tradiční výroby lisovacích nástrojů a forem z měkkých ocelí na obrábění materiálů zpracovaných na vyšší tvrdost.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit