Témata
Reklama

Leasing - cesta k potřebnému stroji či zařízení

Jedním z prostředků umožňujících krytí investičních, provozních či konzumních potřeb z cizích zdrojů patří v tržních ekonomikách leasing. V rámci leasingové operace pořizuje poskytovatel leasingu věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu požadovanou a často již i vybranou příjemcem leasingu.

Leasing je cestou k naplnění takových záměrů, které nevyžadují okamžité získání předmětu leasingu do vlastnictví uživatele. Jeho předmětem bývají movité věci (stroje, technologické linky, počítače, zařízení, dopravní prostředky), nemovitosti i nehmotná práva (včetně softwaru). V praxi jde především o předměty, které lze odepisovat pro daňové účely. Je využíván k uspokojování potřeb obchodních společností a jiných podnikatelských subjektů, veřejnoprávních institucí i spotřebitelů.
Reklama
Reklama
Reklama

Druhy leasingu

V leasingové praxi jsou využívány především dva základní druhy leasingu - finanční a operativní. Rozlišujícím kritériem je i perspektiva (opce) převodu vlastnictví leasované věci na příjemce leasingu a délka leasingové operace.
V rámci finančního leasingu je na příjemce přenášena odpovědnost za předmět leasingu (údržba, opravy) i nebezpečí a rizika vztahující se jak k předmětu leasingu (např. nebezpečí poškození tohoto předmětu, riziko poklesu jeho tržní hodnoty), tak k jeho užívání (včetně nebezpečí plynoucích z provozu tohoto předmětu pro třetí osoby). Doba finančního leasingu se většinou řídí daňovými předpisy a blíží se fiskální (odpisové) době příslušné komodity. Při finančním leasingu disponuje příjemce leasingu zpravidla právem získat pronajímaný majetek do vlastnictví při splnění všech podmínek leasingové smlouvy. V podobě, v jaké je finanční leasing nabízen u nás, jsou jeho oba základní aspekty - pořizovací a užívací - v symbióze.
Operativní (provozní) leasing je cestou k užívání potřebného majetku na dobu omezenou potřebami příjemce. Nebezpečí škody na věci, běžná vlastnická rizika i investiční riziko nese v operativním leasingu zásadně leasingová společnost. Odpovídá za provozuschopnost předmětu leasingu a za dosahování dohodnutých provozních parametrů tohoto předmětu. Nese náklady na údržbu a opravy předmětu. Při jeho poruše bránící dohodnutému užívání zpravidla poskytuje náhradní předmět podobných parametrů. Po skončení operativního leasingu je příslušný majetek vrácen leasingové společnosti, pokud nedojde k jiné dohodě. V operativním leasingu dominuje užívací aspekt leasingu. Operativní leasing je vhodnou cestou především k užívání věcí, které podléhají prudkému technologickému rozvoji či módním trendům (např. počítače, komunikační technika či osobní vozy). Umožňuje pravidelnou obměnu potřebné věci. Zbavuje uživatele starostí s provozováním předmětu leasingu. Leasingová společnost odpovídá za dodržování předpisů souvisejících s provozem předmětu leasingu (např. za absolvování předepsaných technických či ekologických kontrol) a hradí daně i poplatky spojené s jeho vlastnictvím a provozem. Jde o komplexní službu. Uživatelé volí operativní leasing v případech, kdy nemají zájem na vlastnictví příslušného majetku a očekávají, že tento majetek bude udržován v bezchybném (provozuschopném) stavu leasingovou společností, byť i za cenu vyšších nákladů.

Modifikované formy leasingu

Na našem leasingovém trhu se však oba základní leasingové produkty všeobecně nevyvinuly v takto vyhraněné polaritě. Vedle klasického finančního leasingu je nabízen spíše modifikovaný finanční leasing s dělbou rizik zůstatkové (tržní) hodnoty na konci leasingové operace, leasing s předvídanou vysokou zůstatkovou hodnotou (s dílčí amortizací užívané věci během leasingové operace) či finanční leasing bez kupní opce. Běžný finanční leasing je stále častěji doplňován řadou doprovodných služeb. Je nabízen i hromadný leasing majetkových souborů, např. flotil aut či počítačových sítí.
Leasing však jde ve své využitelnosti v podnikatelské praxi dál. Nabízí se i jako účinný nástroj využití vnějších provozních zdrojů a prostředek řízení finančních toků ekonomických subjektů. Právě tento rys dominuje při zpětném leasingu. V jeho rámci kupuje leasingová společnost předmět leasingu a následně ho původnímu majiteli poskytuje do finančního pronájmu. Smyslem této transakce pro příjemce leasingu je opatření potřebných prostředků, např. při časovém nesouladu mezi úvěrem poskytnutým na nákup předmětu leasingu a jeho životností. Bývá využíván i k optimalizaci kapitálové struktury - k dosažení co nejvhodnějšího poměru vlastních a cizích zdrojů financování aktiv a celkových finančních toků příjemce zpětného leasingu. Motivy zájmu o využití zpětného leasingu mohou být i daňové v případě, že jeho příjemce nemůže účinně využít daňové odpisy v případě vykázané hospodářské ztráty. Předmětem zpětného leasingu bývají majetkové hodnoty, které jsou minimálně nebo pouze částečně odepsané.
V případě leasingu s vysokou zůstatkovou hodnotou jde o produkt s částečnou amortizací předmětu leasingu a s pouze dílčí úhradou nákladů leasingové společnosti na pořízení předmětu leasingu, na opatření potřebných finančních zdrojů, jejích režijních výloh apod. Jde většinou o variantu operativního leasingu. Leasingová společnost nese investiční riziko, zejména pokud jde o fyzickou využitelnost předmětu a o jeho uplatnitelnost na trhu použitého zboží po skončení leasingu.

Výhody leasingu

Leasing je pro příjemce zdrojem vnějšího financování. Může být využit v rámci řízení finančních toků a k optimalizaci daňového zatížení. Umožňuje účelnější nebo aktuálnější využití provozního kapitálu či hotovosti a úvěrových zdrojů příjemců leasingu. Může příznivě ovlivnit jejich cash flow a likviditu. Umožňuje dosahovat souběh nákladů a výnosů a zjednodušit účetnictví i evidenci. Umožňuje také zkrácené odepisování investice a její rychlejší obnovu. Možností řadit leasingové splátky do nákladů příjemců leasingu (při splnění podmínek příslušných obecně závazných předpisů veřejného práva) je leasing zajímavý pro podnikatele i z daňového hlediska. Slouží i ke zmírňování důsledků inflace.
Leasingové transakce se vyznačují značnou pružností. Výše a četnost splátek i délka leasingového období může být přizpůsobena reálným možnostem příjemce leasingu a zohlednit např. jeho sezonní příjmy nebo očekávané reálné výnosy z leasované věci. V rámci leasingu jsou nabízeny některé doprovodné služby, které mohou zlevnit a racionalizovat pořízení či užívání potřebného majetku a oprostit příjemce leasingu od řady administrativních či technických úkonů.

Limity leasingu

Leasing ovšem není využitelný a výhodný ve všech situacích a pro všechny subjekty. Pořízení potřebného předmětu leasingem je pro příjemce leasingu většinou dražší než jeho koupě za hotové či pořízení s využitím úvěru. Příjemce leasingu je při užívání předmětu vázán podmínkami leasingové smlouvy, které jsou v tomto ohledu většinou velmi restriktivní. Po dobu leasingu disponuje příjemce nízkým objemem využitelného zisku. Po skončení leasingu přechází do jeho vlastnictví většinou již odepsaná nebo téměř odepsaná majetková hodnota. Pokud neuvažuje o její obnově, stírá se daňová výhoda zkrácených odpisů v době leasingové operace. V leasingu totiž nejde o snížení daňového zatížení příjemce leasingu, ale spíše o časový posun jeho daňových odvodů. Problém může přinést i přenesení řady vlastnických rizik na uživatele ve finančním leasingu. Zanedbatelné není ani nebezpečí bankrotu leasingové společnosti před dokončením leasingové operace.

Smluví aspekty leasingu

Leasingový nájemce je povinen vrátit po výpovědi smlouvy pronajímatelem leasovanou majetkovou hodnotu pronajímateli podle jeho dispozic, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, vystavuje se důsledkům vymáhání jejího vydání soudní cestou či svépomocí a také nebezpečí trestního postihu za spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Při hodnocení smluvně předvídané reakce na porušení podstatných závazků nájemce z leasingové smlouvy je třeba připomenout, že leasingový pronajímatel (leasingová společnost) zůstává po celou dobu leasingu, ať již jde o finanční či operativní pronájem, výlučným a jediným vlastníkem leasované majetkové hodnoty. Žádný z atributů jeho vlastnického práva, jak jsou formulovány v ustanovení § 123 OZ, nezaniká. Na leasingového nájemce převádí pronajímatel leasingovou smlouvou dlouhodobě a úplatně užívací práva k předmětu leasingu a také plody a užitky spojené s užíváním předmětu leasingu - včetně užitků z podnájmu tohoto předmětu (sub-leasingu), pokud je jeho uzavření leasingovou smlouvou umožněno. Absolutní povaha ani podstata vlastnictví leasingové společnosti jako věcného práva není postoupením příslušné majetkové hodnoty do leasingu dotčena.
Při respektování těchto aspektů postupu leasingové společnosti na základě leasingové smlouvy nelze v žádném případě souhlasit s názory některých nájemců, že jde o opatření v rozporu s dobrými mravy, se zásadami poctivého obchodního styku nebo o zneužití práva.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 20622
Datum: 12. 06. 2002
Rubrika: Management / Finance
Autor:
Firmy
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Internetový vyhledávač dotací

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Související články
Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit