Témata
Foto: Hana Janišová

Šluknovský výběžek a konkrétně slévárna Metalurgie Rumburk. To byl cíl cesty naší redakce. Do této tradiční slévárny šedé a tvárné litiny jsme se vypravili proto, že se zde odehrávalo slavnostní otevření nového výrobního provozu, který je nyní, kromě jiného, především významně proekologický.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Na místě jsme měli možnost absolvovat velice zajímavou prohlídku výrobních prostor, při níž jsme zhlédli odpich tavicí pece a následné odlévání těžkého odlitku o hmotnosti 8 000 kg a i další související činnosti. A na živo samozřejmě i nelehkou práci lidí, kteří jsou tvůrci zdejších produktů. Poté jsme se přesunuli do improvizovaného prostoru pro prezentace, kde jsme se dozvěděli, jak to vše bylo. Tak tedy…

21. října 2021 se v areálu společnosti Metalurgie Rumburk odehrálo slavnostní otevření nového ekologického výrobního provozu. (Foto: Roman Dvořák)

Historie rumburské slévárny s původním jménem Gustaw Thiele se píše již od roku 1903. Tehdy se místní výroba specializovala především na odlitky pro komponenty textilních strojů. V roce 1945 byla slévárna původním německým majitelům zkonfiskována a od té doby, již jakožto národní podnik, byla postupně součástí různých výrobních závodů, především od roku 1950 součástí TOSu Varnsdorf. Zařízení slévárny a používaná výrobní technologie se však časem staly zastaralými, a několikrát se dokonce uvažovalo o uzavření zdejšího provozu. V 90. letech, po privatizaci TOS Varnsdorf, se však slévárna odrazila od pomyslného dna, aby se z ní v roce 1996 stala firma Metalurgie Rumburk, jejímž majitelem je nově vzniklá akciová společnost TOS Varnsdorf. Od té doby nabrala rumburská slévárna doslova druhý dech. Postupně došlo k řadě významných investic do technického vybavení, zařízení a rekonstrukce budov. Vše vyvrcholilo v letošním roce otevřením nového, vysoce ekologického provozu.

Reklama
Reklama

Záměr snížit emise

Projekt ekologizace zdejší výroby – zkráceně EKVYS – byl zahájen jeho přípravnou fází již v roce 2016. Jeho cílem bylo především významné snížení emisí tuhých látek do okolního ovzduší. Byl realizován za dodatečné finanční podpory státu a Evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, který do zvýšení ekologičnosti slévárenské výroby vložil přes 137 milionů korun (tedy 55 % z celkových zhruba 258 milionů).

Zhlédli jsme i nelehkou práci lidí, kteří jsou tvůrci zdejších produktů. (Foto: Roman Dvořák)

Oficiální název veřejné zakázky zněl „Ekologizace výroby odlitků ve slévárně Metalurgie Rumburk – snížení emisí“, veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí a podle Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Cílem projektu bylo snížení fugitivních emisí tuhých znečišujících látek z provozu slévárny do ovzduší částicemi PM10 a PM2,5.

„Konkrétně zde šlo o zhruba čtyři roky trvající realizaci komplexu stavebně technických opatření, kdy instalací nových výrobních technologií a nových odlučovacích zařízení došlo k výraznému snížení emisí TZL do ovzduší o cca 82 % oproti původnímu stavu, tj. snížení o cca 20 tun polétavého prachu za rok,“ vysvětlil nám Ing. Václav Kročil, technický ředitel a jednatel společnosti.

Při prohlídce výrobních prostor jsme viděli odpich tavicí pece a následné odlévání těžkého odlitku.

„Ekologizace výroby odlitků v Metalurgii je naší největší investicí do jednoho projektu,“ vysvětlil nám Jan Rýdl, předseda správní rady TOS Varnsdorf. „Byla však nezbytná pro udržení provozu slévárny, která se nachází v obytné zóně města. Nešlo jen o snížení emisí tuhých látek, ale také o snížení hluku, který byl předmětem nejednoho sporu se sousedy.“

Podle jeho slov to pro TOS Varnsdorf však byla především strategická investice. Zajistila soběstačnost ve výrobě odlitků, které jsou základem zdejších obráběcích strojů.

Projekt byl realizován ve dvou etapách, a to za nepřerušeného provozu slévárny. (Zdroj: Metalurgie Rumburk)

Za plného provozu

Z důvodu věcných vazeb a časové náročnosti výstavby byl projekt realizován ve dvou etapách, a to za nepřerušeného provozu slévárny. V první z nich byla provedena demolice části stávajících objektů, byly realizovány stavební úpravy tavírny, dílny údržby a na uvolněném území došlo k výstavbě nové dvoulodní haly čistírny odlitků, včetně přístavku centrálních šaten a sociálního zázemí. Současně vznikaly nové rozvody médií a energetických sítí, rozvody silnoproudu, venkovního osvětlení, přeložky splaškové a dešťové kanalizace, rozvody pitné a požární vody a přeložky plynovodu. A byly též vystavěny nové komunikace a zpevněné plochy. V téže etapě došlo také k instalaci nových výrobních zařízení, tedy k osazení technologie tavírny, přípravny a regenerace formovacího písku, čistírny odlitků a lakoven. Byla též realizována nová vzduchotechnika objektů pro odprášení tavírny, přípravny a čistírny. A v neposlední řadě také rekuperace tepla odpadních spalin tavicí pece, přesun kompresorovny a rozvodů stlačeného vzduchu, podtlakové centrální čištění a provozní vzduchotechnika.

Reklama

Druhá etapa pak znamenala realizaci rozšíření formovny a jaderny, včetně doplnění vzduchotechniky s odprášením. Došlo také k instalaci nových výrobních zařízení na těžkou jadernu. Poté následovala dostavba a doplnění kompresorovny. Součástí této fáze přerodu firmy bylo i dokončení demolice části stávajících objektů a dokončení nových rozvodů médií a sítí, komunikací a zpevněných ploch.

Součástí této fáze přerodu firmy bylo i dokončení nových rozvodů médií a sítí, komunikací a zpevněných ploch. (Zdroj: Metalurgie Rumburk)

„Nyní, po dokončené realizaci investičního záměru, je v naší firmě zároveň umožněna výroba velkých odlitků o hmotnosti až 15 tun, u kterých je obecně dosahováno nižší měrné emise TZL v průběhu výroby a vyšší produktivity práce a jejichž nabídka na trhu je omezená,“ dodal Václav Kročil.

„V rozvoji Metalurgie budeme pokračovat,“ uzavřel Jan Rýdl. „V nejbližší době zde chceme postavit hrubovnu, která umožní dodávat opracované odlitky, a to nejen pro naši firmu. Je to produkt, který je na trhu stále více žádaný. Prostě projekt Ekologizace vytvořil nové příležitosti, jejichž využití zajistí nezbytnou návratnost vložených investic.“

Na realizaci nebyli lidé z Metalurgie Rumburk pochopitelně sami. Proto v rámci slavnostního zahájení provozu vedení firmy poděkovalo nejvýznamnějším partnerům, kterými byly společnosti:

Ascend, která pomohla vytvořit žádost o poskytnutí dotace, připravit dokumentaci k ROPD (rozhodnutí o poskytnutí dotace) a též zajišťovala administraci projektu podle požadavků OPŽP;

MT Legal, která připravila komplexní realizaci zadávacího řízení a právní poradenství v průběhu projektu;

• generální dodavatel projektu Pro-Filtr Brno zajistil průběžnou koordinaci a řízení veškerých poddodávek a přímou dodávku odlučovacích a filtračních zařízení;

• realizátor projekční části Metakon Brno;

ProProjekt Rumburk, jakožto technický dozor investora a koordinátor BOZP;

SpS Praha, jakožto technický dozor investora pro technologie.

Poděkování vedení však směřovalo nejen k nim, ale i k celému realizačnímu týmu z Metalurgie Rumburk.

Vydání #12
Kód článku: 211230
Datum: 15. 12. 2021
Rubrika: Redakce / Reportáž
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Slévání hliníku s velkou tradicí

Společnost Kovolis Hedvikov se již dlouho specializuje na tlakové slévání hliníkových slitin a nabízí svým zákazníkům kompletní řešení v této oblasti. Připravili jsme pro vás reportáž, která představí celou společnost a necháme vás nahlédnout do nynějšího výzkumu a vývoje.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích, Daňové odpočty

V prvním díle našeho miniseriálu o podpoře výzkumu a vývoje v České republice jsme se věnovali porovnání základních druhů podpory výzkumu a vývoje v České republice s uvedením jejich základních specifik a odlišností. V tomto díle bychom se rádi detailněji zaměřili na možnost podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Po vylisování prvních briket jsme se rozhodli lisy vyrábět sami

Před 23 lety se dva inženýři pustili do projektu, o němž se v Čechách zatím jen snilo. Brzy se ale Miroslav Medek a Miroslav Šmejkal přesvědčili, že co funguje v zahraničí, má šanci i v zemi s rodící se demokracií. Dnes stroje značky BrikStar od firmy Briklis na výrobu briket ze dřeva, kovu, papíru, polyuretanu a dalších materiálů znají v mnohých zemích světa.

Tradice a perspektivy slévárenství

Slévárenství je jedním z nejstarších výrobních oborů, odlitky velmi úspěšně nahrazují součásti, vyráběné svařováním nebo obráběním z hutních polotovarů. Slévárenství umožňuje vyrobit velmi složité dílce pro nejrůznější odvětví průmyslu. Odlitky jsou využívány také v lékařství (kloubní náhrady, dentální odlitky a podobně), slévárenské postupy jsou využívány ve šperkařství a dalších výtvarných oborech (drobné plastiky, prsteny, náramky, brože, reliéfy, sochy a podobně).

Trh výroby drátů a trubek

Na düsseldorfském výstavišti bude druhý dubnový týden 2014 opět představen obor technologie zpracování a opracování drátů a kabelů, resp. trubek a rour na veletrzích wire a Tube. Bližší informace k této akci jsme vám přinesli v prosincovém vydání MM Průmyslového spektra, ale jelikož se následně konala tisková konference organizátora Messe Düsseldorf, jenž tradičně dodává hodnotné analýzy a statistická data k daným oborům, přinášíme vám výběr toho nejzajímavějšího.

Nový rámcový program pro financování výzkumu

Základní informace o programu Horizont 2020 přednesl W. Burtscher, zástupce generálního ředitele direktorátu pro výzkum a inovace, na konferenci s názvem "The EU Horizon 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area" (H2020-TEERA), která se uskutečnila 17. a 18. října 2013. Uvedl, že H2020 je součástí víceletého finančního rámce (MFF), který v období 2014-2020 bude disponovat rozpočtem 960 miliard eur.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit