Témata
Zdroj: Edwards

Vývoj a vysoce přesná výroba vakuových vývěv s nadstandardními požadavky na ekologii, čistotu výrobního prostředí, dodávky dílů a kvalitu výrobků samotných. 

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

To je velmi stručná charakteristika společnosti Edwards, která se stala držitelkou titulu Ambasador kvality České republiky pro rok 2022. Redakce MM Průmyslového spektra měla možnost si pohovořit s Janem Závodským, manažerem kvality této společnosti.

MM: Vaše společnost vloni v listopadu získala ocenění ČSJ Ambasador kvality roku 2022. Víte, proč odborná komise vybrala právě vás?

J. Závodský: Při hodnocení naší společnosti odborná komise České společnosti pro jakost pozitivně hodnotila zejména náš důraz na inovace a systém řízení jakosti ve výrobním procesu i ve vztahu k zákazníkům. Ocenila také, že máme propracovaný systém firemního interního vzdělávání, ve kterém se na kvalitu výrazně zaměřujeme. Mimo to také při hodnocení přihlížela k ekonomickým výsledkům společnosti, zda uplatňujeme zásady udržitelného rozvoje v podnikání a jaký máme přístup k ochraně životního prostředí. V neposlední řadě se zaměřila také na to, zda se Edwards zapojuje do společensky odpovědných projektů a podílí se na zlepšování života obyvatel v místě svého působení. V této oblasti, mimo jiné, hodnotitelé vyzdvihli naši spolupráci s regionálními základními, středními a technicky zaměřenými vysokými školami.

Spokojený zákazník je ten, který se rozhodne, že se k nám vrátí a dá přednost našim výrobkům před konkurenčními produkty,“ říká Jan Závodský.
(Zdroj: Edwards)

MM: O vaší společnosti je známo, že klade velký důraz na ekologičnost svých produktů. Můžete nám přiblížit vaši činnost a vaše „vlajkové lodi“, tedy ty své produkty, které považujete z hlediska ekologie za nejvýznamnější?

J. Závodský: Ekologičnost je jednou z klíčových vlastností našich vývěv. Kromě toho, že již z podstaty své funkce snižují energetickou náročnost zákaznických procesů, kde se používá vakuum, tak i u samotných vývěv se už ve výzkumu a vývoji cílí na vlastnosti ovlivňující životní prostředí. Donedávna jsme se zaměřovali čistě na efektivitu mechanismu a spotřebu elektrické energie při použití, kdy třeba u nové generace Rootsových vývěv nXRi dosahujeme až o 40 % nižší spotřeby elektrické energie oproti konkurenci. Je to díky optimalizovanému mechanismu a na míru vyvinutému motoru. Tento přístup se v posledních letech rozšířil o hodnocení udržitelnosti, tzn. zohlednění celého životního cyklu vývěvy. Komponenty pro nově vyvíjené produkty už procházejí tzv. topologickou optimalizací, která pomáhá snížit množství materiálu, a přispívá tak i ke snížení uhlíkové stopy. Toto je plně aplikované na nové šnekové vývěvě, která je nyní ve vývoji a půjde brzy na trh. Nedílnou součástí naší strategie je ekologické balení a prodloužení servisních intervalů.

MM: Jakou tradici má ve vaší firmě, respektive v celé skupině, důraz na kvalitu?

J. Závodský: Důraz na kvalitu je dlouholetá záležitost. V celé skupině je kvalita podporována napříč celým managementem. Již několik let po sobě u nás probíhá „týden kvality“. Divize uděluje ceny v oblasti kvality jak jednotlivcům, tak i celým týmům. V minulém roce náš tým inženýrů obdržel cenu kvality od vědecké divize za zlepšení spolehlivosti jednoho z našich klíčových produktů.

Vývoj a výroba vakuových vývěv. To je velmi stručná charakteristika společnosti Edwards. (Zdroj: Edwards)

Klíčové ukazatele kvality pravidelně revidujeme na denní, týdenní, měsíční i roční bázi. Jsme tak schopni reagovat na případné nežádoucí vlivy, které mají nebo my mohly mít na kvalitu dopad, a podniknout akce k jejich eliminaci.

MM: Které konkrétní hodnoty kvality vaše firma vyznává a proč?

J. Závodský: Naše společnost se opírá o čtyři základní hodnoty kvality: spokojenost zákazníka, preciznost, přístup „správně ode mne“ a neustálé zlepšování. A proč právě tyto a jak spolu všechny dohromady souvisejí? Spokojenost zákazníka je pro nás základním kamenem. Zákazník je ten, kdo rozhoduje, zda naše výrobky splňují jeho očekávání a dosahují požadované úrovně kvality. Spokojený zákazník je ten, který se rozhodne, že se k nám vrátí a dá přednost našim výrobkům před konkurenčními produkty.

Aby naše výrobky neustále se zvyšující zákaznické nároky splnily, je nezbytné, abychom byli precizní a důslední ve všech našich činnostech, které děláme. Proto preciznost.

Přístupem „správně ode mne“ zabraňujeme, aby se neshodné výrobky nebo chybné výstupy z jakékoliv naší činnosti dostaly dále v našem procesu, v nejhorším možném případě dokonce až k zákazníkovi.

Reklama
Reklama
Reklama

Jsme si vědomi, že nejen velké projekty, ale zejména malá zlepšení každý den přinášejí do budoucna zlepšení nejen v kvalitě. Věříme, že každá činnost, kterou aktuálně děláme, se dá ještě více vylepšit. Proto neustálé zlepšování.

MM: Jak se to u vás odráží na pracovním procesu?

J. Závodský: Ve výrobě klademe důraz zejména na přístup „správně ode mne“. Tento přístup znamená, že kdokoli, kdo zjistí, že je někde chyba, ať již pochází z předchozího procesu, nebo vznikla v daném okamžiku, na problém upozorní, a dá tak impulz k jejímu odstranění. Jedině tak se dá včas na zjištěný problém efektivně reagovat. Jednoduše řečeno tím tvrdíme: „Nepřijímej zmetky, nevyráběj zmetky a nepředávej zmetky dál.“ Pokud se ve výrobě objeví podezřelý nebo neshodný materiál, řešíme jej na pravidelných denních ranních schůzkách MRB (material review board) a rozhodujeme o dalších krocích. Dlouhodobější akce vedoucí ke zlepšení kvality řešíme pomocí QIP (quality improvement project) a tzv. kroužků kvality.

Na neustálé zlepšování se zaměřujeme také v našem procesu Kaizen.

MM: Jak byste ve stručnosti popsal vaši politiku kvality?

J. Závodský: Politika kvality je platná pro celou naši vakuovou divizi a vychází z již zmíněných čtyř hodnot kvality.

Důležité je, že klade důraz zejména na to, že za kvalitu je zodpovědný každý z nás. Každý v naší společnosti se podílí na výsledné kvalitě našeho produktu a našich procesů. Není to úloha jednoho oddělení nebo omezené skupiny lidí.

Společnost Edwards se opírá o čtyři základní hodnoty kvality: spokojenost zákazníka, preciznost, přístup „správně ode mne“ a neustálé zlepšování. (Zdroj: Edwards)

Politika kvality je orientovaná na spokojenost zákazníka, který je finálním posuzovatelem naší kvality.

V naší politice se zavazujeme neustále na sobě pracovat, učit se a dodržovat předepsané standardní procesy. Pokud ale procesy neplní naše požadavky, jsme oprávněni je řízeně upravovat a zlepšovat.

MM: Jak probíhá z hlediska řízení kvality pracovní proces ve vaší firmě?

J. Závodský: Klíčové díly si obrábíme sami. Tyto díly požadují dodržení mikronových přesností. Ověření kvality těchto komponent probíhá na 3D měřicích zařízeních. Nakupované položky, než je začneme používat do sériové výroby, musí být schváleny PPAP procesem. Pro sériově nakupované díly pak máme zavedenou selektivní vstupní inspekci kvality. V případě nálezu neshodných komponentů, ať už v průběhu vstupní kontroly, nebo procesu výroby, pak máme proces MRB (material review board).

Během samotné montáže máme pro každý typ výrobku definované mezioperační kontroly. Všechny naše výrobky pak musí podstoupit zátěžový test trvající několik hodin. Během těchto testů ověřujeme, že výrobek splňuje předepsané technické parametry.

Během obrábění i montáže jsou pro každý typ výrobku definovány mezioperační kontroly. (Zdroj: Edwards)

Každý výrobek je před zabalením vizuálně zkontrolován pracovníky zodpovědnými za balení. Jednotlivé komponenty, které jsou součástí balení finálního výrobku, jsou ověřovány scanováním příslušného čísla dílu, abychom měli systémově opatřeno, že žádný komponent nechybí, nebo jsme nepřibalili nesprávnou položku. Obsah balení a stav finálního výrobku nezávisle na pracovnících balení kontrolují inspektoři kvality na náhodně vybraných kusech. Ověřujeme tak, že je dodržován proces balení a kontroly výrobku před balením a že k zákazníkům doputují jen prémiové produkty.

MM: Jak se péče o kvalitu ve vaší firmě konkrétně projevuje na vašich produktech? Lze uvést nějaký příklad, třeba o kolik procent by byla vyšší zmetkovitost, kdybyste nekladli takový důraz na řízení kvality?

J. Závodský: Před 15 lety jsme měli desítky reklamací ročně – zákazníci reklamovali chybějící příslušenství, záměnu položek v balení, případně vizuální vady hotových výrobků. V posledních letech takové reklamace téměř neevidujeme.

Reklama

Pokud bychom se dlouhodobě na kvalitu nezaměřovali, pak by náklady na zákaznické reklamace několikanásobně vzrostly. V oblasti zákaznických reklamací se nám daří již několikátý rok v řadě držet stále se zlepšující trend. Například jen oproti předchozímu roku se nám podařilo na zákaznických reklamacích ušetřit průměrně více než 220 000 Kč měsíčně.

Ke snižování počtu zákaznických reklamací výrazně přispívají i kolegové z oddělení vývoje a procesního inženýringu, protože se jim za poslední roky designovými změnami, případně změnami ve výrobním procesu, podařilo vyřešit řadu problémů na našich výrobcích, a zajistit tak spokojenost našich zákazníků.

MM: Jak u vás probíhá péče o zákazníky a na co ve vztahu k nim kladete největší důraz?

J. Závodský: Se zákazníkem v naší organizaci přichází v první řadě do styku naše zákaznická centra, která jsou umístěna po celém světě. S nimi máme nastavené pravidelné telekonference, abychom mohli reagovat a dávat správné priority zákaznickým potřebám. Velmi často musíme porozumět specifickým potřebám našich zákazníků při aplikaci našich produktů – tedy proč, jak a kde naše vakuové vývěvy používají. Stává se totiž, že s daným typem výrobku má specifické potíže jen jeden zákazník a naším cílem je pak pochopit příčinu tohoto problému a odstranit ji. Musíme však přitom brát ohled na ostatní zákazníky, aby případné změny v našem procesu nebo na výrobku neměly dopad na jejich aplikaci našich produktů. Proto je nutné se s našimi zákazníky navzájem navštěvovat, abychom si co nejlépe porozuměli.

Ekologičnost je jednou z klíčových vlastností zdejších vývěv. Kromě toho, že snižují energetickou náročnost zákaznických procesů, kde se používá vakuum, tak i u samotných vývěv se už při vývoji cílí na vlastnosti ovlivňující životní prostředí. (Zdroj: Edwards)

MM: Vaše společnost je dále známá svojí spoluprací se středními i vysokými školami v regionu. Jak konkrétně je tato spolupráce realizována?

J. Závodský: Zájem o technické vzdělávání se snažíme vzbuzovat již na základních školách, protože chceme jejich žáky (a následně i studenty středních škol) motivovat k výběru technicky zaměřených studijních oborů. Řadě škol jsme darovali vakuovou vývěvu, aby se mohlo v hodinách fyziky experimentovat s vakuem. A žáci a studenti poznali svět vakua jako zajímavý obor, bez nějž se naše budoucnost neobejde. Nebo si umíte představit svět bez léků, mobilních telefonů, počítačů, LED displejů či aut, k jejichž výrobě je potřeba vakuum? Ve spolupráci s učiteli se na středních i vysokých školách zapojujeme do výuky nebo žáky a studenty zveme k nám na exkurze. Chceme jim ukázat, že výroba může probíhat i v čistém prostředí a je plná moderních technologií. Dále máme pro studenty středních i vysokých škol připraven stipendijní program a pro absolventy vysokých škol tzv. graduate program. V něm si mohou během dvou let vyzkoušet různé pozice a najít tu nejlepší cestu pro svou budoucí profesní kariéru.

Zdroj: Edwards

MM: Jak vidíte z pohledu řízení kvality budoucnost vaší firmy?

J. Závodský: Důležité je, aby kvalita nebyla brána jen jako procesy kontroly a nějakého dozoru. Naším cílem je, aby byla přirozenou součástí naší každodenní práce pro všechny naše zaměstnance. Značka Edwards je známá kvalitou svých výrobků. Aby tomu bylo tak i nadále a dokázali jsme kvalitu našich výrobků stále zlepšovat, musí se kvalita stát naší DNA. Musí být podporována na všech úrovních. Toto je dlouhá a nikdy nekončící cesta. Ale tato cesta stojí za to a my jsme se vydali tím správným směrem.

Investujeme do nových technologií a neustále vyvíjíme nové produkty tak, abychom i v budoucnu mohli naše zákazníky uspokojit.


Jan Závodský
Po vystudování VUT v Brně svou pracovní kariéru začal jako konstruktér železničních výhybek, následně se věnoval kvalitě dodavatelů komponentů pro elektrické plotýnky, termostaty a topné tyče. Do Edwards v Lutíně nastoupil v roce 2007 a jako inženýr kvality měl na starosti kvalitu na montážních linkách. Postupně prošel téměř všemi výrobními linkami, které se postupně přesouvaly z Velké Británie do Lutína. Byl členem globálního SAP týmu, kde byl zodpovědný za design Quality modulu pro Edwards. Poté se věnoval výrobkům určeným do výbušného prostředí (ATEX) a poslední dva roky je členem vedení společnosti se zodpovědností za kvalitu.

Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Investice pro budoucí expanzi

Ve svém výrobním závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí společnost Edwards špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. Aby byla schopna pokrýt poptávku po svých produktech i realizovat zamýšlené projekty, navyšuje Edwards výrobní kapacity lutínského závodu a připravuje další výrobní prostory pro nové produkty. O plánovaných investicích na rok 2024 jsme hovořili s Janem Večeřou, generálním ředitelem lutínského závodu.

Související články
Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Svět zpoza volantu zatraceně rychlého náklaďáku

Sednout za volant, nastartovat, přidat plyn a ten držet na podlaze, pokud to jde. Šílená rychlost, mraky prachu za autem, to jsou atributy závodění, jak jej vidí spousta příznivců Rallye Dakar. V něm drží nepřehlédnutelnou roli klan Lopraisů. Ti starší si budou pamatovat na Karla Lopraise, Monsignora Dakar, který výrazně vstoupil do davu kamionů a dokázal pokořit i firemní flotily.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit