Témata
Reklama

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum jsme vám představili oborový celek Obrábění, tváření a povrchové úpravy. Dnes vás čekají oborové celky Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika a Ekotechnika a prezentace Mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky Transport a logistika, jehož první ročník proběhne souběžně s MSV 2001.
Reklama
Reklama
Reklama

Představujeme oborový celek MSV 2001: Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika

...o oboru

Hornictví a hutnictví se v minulém století staly pilířem, na kterém vyrostl český průmysl. Současná situace je samozřejmě jiná, ale tradice do značné míry přetrvává. Česká těžba hnědého uhlí se v roce 2000 meziročně zvýšila z 25 na 30 milionů tun a díky evropské konjunktuře ocelářského průmyslu vzrostla i těžba černého uhlí na 15 milionů tun.
Stejně tak i zařízení na výrobu a zpracování kovů zůstávají žádaným artiklem, čemuž napomáhá především úspěšný rozvoj českého slévárenství. Tato stěžejní kovozpracující technologie v současnosti prochází progresivním vývojem a výrazně se zde prosazují nové materiály vyšších užitných vlastností. V ČR dynamicky roste zejména výroba odlitků ze slitin hliníků a z tvárné litiny. Téměř dvě třetiny české slévárenské produkce v hodnotě přibližně 13 mld. Kč se vyvážejí.
Exportně mimořádně úspěšným odvětvím je i sklářský průmysl, který je převážně v rukou zahraničních majitelů. Vysoce žádané jsou nejen tradiční výrobky stolního skla, které vyvážíme na nejvyspělejší světové trhy, ale i produkty technologie skleněných vláken, užívané v automobilovém a leteckém průmyslu, aj. Investiční "boom", který je letos v českém sklářském průmyslu patrný, by měl pokračovat i v nejbližší budoucnosti.
Také český keramický průmysl ovládají převážně zahraniční investoři a produkty jemné a sanitární keramiky jsou ve velké míře určeny na export.

Členění oborového celku

První oblastí jsou důlní, zeměvrtná a úpravárenská zařízení, sloužící nejen pro povrchovou a hlubinnou těžbu, ale i pro geologický průzkum, úpravu uhlí a rud a zpracování nerostných surovin. Nechybí zde ani dopravní a skladovací zařízení, řídicí systémy těžebních strojů, servis a technologie pro těžební procesy.
Zařízení na výrobu a zpracování kovů - hutní zařízení - zahrnují výrobu surového železa i neželezných kovů, zařízení oceláren, válcoven a tažíren, zařízení na úpravu a zpracování šrotu, průmyslové pece pro zpracování kovů, výrobu přesných odlitků apod.
Poslední skupinou jsou stroje a zařízení pro keramický a sklářský průmysl. Sem patří například žárové technologie, technologie chlazení skla aj., stejně jako projektování a výstavba skláren nebo realizace investičních celků pro sklářský a keramický průmysl.

Potenciál oboru

Na MSV 2000 vystavovalo v oborech důlní, hutní, slévárenské, keramické a sklářské techniky 56 firem, tj. 2,3 % z celkového počtu vystavovatelů. Jako hlavní cíl návštěvy veletrhu uvedlo tyto obory 6,9 % registrovaných návštěvníků.
S podporou know-how veletrhu
Prezentace oborového celku Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika se koná s podporou know-how veletrhů GIFA a METEC Düsseldorf.

Představujeme oborový celek MSV 2001: Ekotechnika

...o oboru

S ohledem na konání specializovaného mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO stál tento obor na minulých ročnících MSV poněkud stranou. Avšak pokud jde o budoucnost, vývojové trendy hovoří jasně. Ekotechnika je jednou z perspektivních oblastí, které do MSV pojatého jako komplexní prezentace průmyslové výroby rozhodně patří. Připomeňme si, že v nejvyspělejších zemích je již dnes v průmyslu zaměřeném na ochranu životního prostředí zaměstnáno přibližně 1 % všech pracujících.
Ochrana životního prostředí patří k prioritám české ekonomiky už s ohledem na náročné podmínky v zemích EU. Celkové náklady na splnění environmentálních požadavků EU odhaduje Ministerstvo životního prostředí ČR na 250 mld. Kč. Modernizace české průmyslové výroby z pohledu nároků na ochranu životního prostředí patří k finančně nejnáročnějších úkolům, které nás v souvislosti se vstupem do EU čekají. Nejde však o samoúčelnou investici, protože progresivní, ekologicky šetrné a méně znečisťující technologie jsou obvykle také méně energeticky náročné a jejich výsledné produkty mají vyšší konkurenceschopnost. Přinášejí tzv. řešení dvojího zisku: jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska ekonomického.

Členění oborového celku

Z širšího pohledu aplikace ekologicky šetrných technologií je ekotechnika součástí většiny oborových celků nového MSV. Ekotechnika v užším slova smyslu odstraňuje či zmírňuje negativní dopady průmyslové výroby - a lidské činnosti vůbec - na životní prostředí..V rámci nového oborového celku Ekotechnika se budou prezentovat zařízení pro čištění vzduchu a spalin; úpravny vody, čerpací stanice; technika pro čištění odpadních vod ze strojírenské výroby; zařízení pro třídění a manipulaci s odpadem a stroje pro průmyslové čištění a mytí.

Potenciál oboru

Ekotechnika je nejmenším oborovým celkem nového MSV, ovšem s velkou perspektivou. V roce 2000 v této oblasti vystavovalo 19 firem, tj. 0,8 % vystavovatelů MSV. Hlavním cílem návštěvy byla pro 2,5 % z celkového počtu registrovaných odborných návštěvníků. Letos je již půl roku před zahájením přihlášeno 23 vystavovatelů.

S podporou know-how veletrhu

Prezentace oborového celku Ekotechnika se koná s podporou know-how veletrhu ENVITEC Düsseldorf.

Představujeme Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika

Souběžně s letošním Mezinárodním strojírenským veletrhem bude mít na brněnském výstavišti premiéru Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika. Nový veletrh naváže na tradice Středoevropských veletrhů logistiky Intrama a Cenetra, stejně jako na prezentace dopravní, manipulační a montážní techniky v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Umožní tak představit problematiku dopravy a logistiky v nové, komplexní podobě.
Veletrh Transport a logistika má všechny předpoklady stát se nejvýznamnějším oborovým veletrhem v ČR i v celém regionu střední a východní Evropy. Termínové spojení s MSV mu již při premiéře zaručuje návštěvu stotisícové odborné klientely. Jsou to totiž právě průmyslové podniky, které v rostoucí míře hledají efektivní logistická řešení.
Na druhé straně spojení obou veletrhů vychází vstříc i klientům MSV, kteří mohou již v průběhu strojírenského veletrhu projednat logistická zajištění svých kontraktů.

... o oboru

Sektor logistiky u nás v současné době prochází obdobím rozvoje. Úroveň organizování a řízení transportních a skladovacích procesů se stává klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. Kvalita logistických technologií se postupně zvyšuje a z průzkumů vyplývá, že již více než 70 % českých průmyslových podniků vlastní nové nebo částečně nové vybavení. Relativně nejdále postoupila modernizace v oblasti manipulační techniky a informačních systémů, přičemž do popředí poptávky se nyní dostávají systémy skladového vybavení. Současně přibývá specializovaných firem, které jsou schopny zajistit celý komplex dopravních a logistických činností včetně systému řízení. Vznikají logistická centra, která spojují skladové zázemí s nabídkou celních a spedičních služeb.
Doprava se vlivem rostoucí mobility osob a stále užšího propojení ekonomik stává nejen jedním z nejperspektivnějších sektorů, ale i globálním problémem. Navzdory nejistému vývoji na ropných trzích i negativním ekologickým vlivům současnému logistickému řetězci nadále vévodí doprava silniční. Také výkony české silniční přepravy vzrůstají na úkor ostatních druhů, především pak železnice. Je to dáno jednak změnou předmětu výroby, kdy odvětví náročná na zpracování surovin ustupují do pozadí, ale i změnou procesu výroby, protože ve snaze co nejvíce omezit zásoby mnoho podniků pracuje systémem "just in time". Zde silniční doprava jasně vítězí nad železnicí svou operativností, schopností doručit zásilku rychle, přesně a prakticky na jakékoliv místo.

Členění veletrhu

Veletrh Transport a logistika je koncipován tak, aby dokázal nabídnout komplexní systémová řešení pro vnitřní i vnější dopravu a manipulaci. Tzv. "hardwarová část" je členěna do těchto oborů: lodě, letadla, kolejová vozidla, jeřáby, zvedací mechanismy, dopravní a zdvihací vozíky, výtahy, transportní zařízení, zařízení pro dopravu po laně, manipulační zařízení, lešení, pracovní, bezpečnostní a evakuační technika pro práci ve výškách, montážní stroje a zařízení, montážní a manipulační roboty, skladovací technika a provozní vybavení, průmyslová vrata, brány, závory, CAD, CAM, CIM v dopravní, manipulační a montážní technice, servis a opravy, repasovaná technika, technologie a konečně realizace investičních celků v dopravní, manipulační a montážní technice.
Velká pozornost je věnována oblasti služeb. Ta je členěna do oborů: služby pro přepravce, dopravní terminály, služby pro dopravu, telematika, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku, literatura, poradenství, školení a servis, výzkum a vývoj v logistice a dopravě a organizace, asociace, svazy a sdružení v logistice a dopravě.

Doprovodný program

Významnou součástí nového veletrhu bude doprovodný program zaměřený na aktuální problémy logistické teorie i praxe. Z chystaných akcí můžeme již dnes jmenovat dopravní informační dopoledne na téma "Co je nového v české a evropské dopravě a spedici v roce 2001", které proběhne za účasti náměstka ministra dopravy a spojů ČR v pondělí 24. září.
Záštitu nad veletrhem převzal Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR, jeho odbornými garanty jsou Česká logistická asociace a Svaz spedice a logistiky ČR.

Zájem vystavovatelů

Půl roku před zahájením 1. mezinárodního veletrhu Transport a logistika je k účasti přihlášeno na sto přímých vystavovatelů. Velká konkurence se představí v oblasti dopravních a zdvihacích vozíků, významně budou zastoupeny i další obory speciální dopravní a manipulační techniky nebo manipulační zařízení.
V souladu s tradicemi brněnských strojírenských veletrhů bude velký prostor věnován prezentaci kolejových vozidel.

Perspektiva

Bienální veletrh Transport a logistika bude probíhat vždy v lichých letech, zatímco v sudých letech se jeho náplň stane integrální součástí MSV jako specializovaný oborový celek Transport, manipulace, skladování, logistické služby.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10527
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Na výstavě manipulačních řešení Big Solutions

Ve druhé polovině září se konala výstava Big Solutions 2017 společnosti Hyster Europe, konstruktéra a výrobce vysokozdvižných vozíků a zařízení sloužících k manipulaci s různými typy nákladu. Dvoudenní akce se uskutečnila ve firemním zkušebním centru pro velkou manipulační techniku v německém Weeze nedaleko Düsseldorfu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Budeme cestovat vagony bez oken?

Ve dnech 20.–23. září 2016 se v Berlíně konal 11. ročník veletrhu InnoTrans. Jedná se o největší mezinárodní veletrh dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel a systémů na světě. Jedním z českých vystavovatelů byla společnost UniControls, která na veletrhu oslavila 25 let od svého založení a pozvala nás na prohlídku veletržního stánku.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Umělé svaly, část 3: Dielektrické elastomery, 2. díl

Náš seriál pokročil do 21. století, ve kterém se téma umělých svalů stále častěji spojuje s technologií dielektrických elastomerů. Mobilní roboti, výrobní stroje, linky, dopravníky… všude zde se nabízí jejich využití. 2. díl je pokračováním a dokončením tématu dielektrických elastomerů

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Ocelové město a CO2

Co Jules Verne nemohl tušit… Nebo mohl? Zlého profesora nechává umřít na zadušení kysličníkem uhličitým…

Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Udržitelnost v oblasti procesní výroby

Každý chce mít udržitelné produkty a prodejci stále více tlačí na výrobce, aby dodávali zboží vyhovující novým preferencím zákazníků, kteří žádají ekologičtější a čistší varianty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit