Témata
Reklama

Podpora zavádzania LOTO

Po úspešnej fáze implementácie konceptu TPM (Total Productive Maintenance) sa vedenie spoločnosti DS Smith, závod Martin, rozhodlo doplniť systematický prístup starostlivosti o výrobné zariadenia rovnako dôležitou súčasťou, nasmerovanou na starostlivosť o pracovníkov. Všetky aktivity súvisiace s výkonom údržby, obsluhy, nastavovania a dolaďovania výrobných zariadení sú späté s výkonom ľudskej práce a teda fyzického kontaktu človeka so strojom.

Nie zriedka dochádza v podmienkach priemyselnej výroby práve pri spomínaných činnostiach človeka k pracovným úrazom. Podľa štatistík Národného inšpektorátu práce za r. 2014 predstavuje podiel úrazov v priemysle 28,65 % najväčšiu časť. Nasledujú stavebníctvo, doprava, skladovanie atď.

Spomínaných 28 % možno rozčleniť na úrazy s ťažkým ublížením na zdraví celkovo 46 krát a bohužiaľ i prípady s následkami smrti celkovo 7 krát. V štatistike by sme mohli pokračovať rozborom k hlavným zdrojovým skupinám, ktoré zapríčinili úraz, či rozborom pracovného priestoru, strojov a materiálov. Dôležité ale je, že otázka bezpečnosti sa týka všetkých a s určitou nadsázkou všade. Predovšetkým v kontexte priemyselnej výroby.

Reklama
Reklama
Reklama

Pilotné zariadenie

Spoločne s pracovným tímom a súhlasom vedenia spoločnosti sme vybrali pilotné zariadenie pre implementáciu metodiky LOTO – zvlňovacie stolice (EWR-D, Peters, MF) a BGM Containerline (CTL).

Úvodného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia útvaru údržby, operátori strojov, procesný inžiniering a tiež výrobno-technická riaditeľka spoločnosti. Projekt zo strany DS Smith zastrešil ako projektový manažér CIP/Lean coordinator.

Začali sme teoretickou prípravou, kde sme s pozície externého partnera predstavili všetkým metodiku LOTO, technické princípy, spôsob aplikácie v podmienkach výrobných podnikov a spoločne diskutovali jednotlivé kroky vo väzbe na podmienky výrobných zariadení v DS Smith. Ďalší krok znamenal prípravu na praktickú fázu v podobe obhliadky zvolenej pilotnej výrobnej linky s vyhotovením fotodokumentácie rizikových uzlov.

Celú linku sme rozčlenili na samostatné celky, pre ktoré sme spoločne začali identifikovať kritické uzly, pri kontaktu s ktorými môže dôjsť k ohrozeniu zdravia pracovníka podľa jednotlivých energií.

V rámci spoločnosti IPA máme vypracovanú štandardizovanú metodiku hodnotenia rizikových uzlov stroja (tzv. register rizík) a na základe predpripravenej šablóny sme krok za krokom definovali možné ohrozenia človeka pri činnostiach preventívnej údržby, autonómnej údržby, korektívnej údržby, zoraďovania a ďalších špecifických výkonov.


Obr. 1. Ukážka registra rizika
Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Výsledkom analýzy rizika je stanovenie miery rizika, ktorá v prípade jej výskytu môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť. Hodnota miery rizika je vypočítaná na základe pravdepodobnosti jej vzniku a možného dôsledku, pričom kalkulované hodnoty môžu nadobúdať status (viz tab. 1.):

Extrémne riziko Vysoké riziko Stredné riziko Malé riziko

vyžaduje okamžitú nápravu a zavedenie LOTO zvýšená pozornosť a zavedenie LOTO musí sa špecifikovať zodpovednosť a zvážiť potrebu LOTO riadi sa bežnými postupmi


Tab. 1. Miera rizika
Pro zvětšení klikněte na tabulku.


Obr. 2. V rámci vyplnenia registra rizika sme postupne prechádzali všetky možné druhy rizikových energií v tomto nasledovnom poradí
Pro zvětšení klikněte na tabulku.


Po kompletnom vyplnení registra rizík, sme pre každú rizikovú energiu (so statusom extrémne riziko, vysoké riziko a stredné riziko) identifikovali tzv. štartér rizikovej energie, čo v praktickom poňatí predstavuje akékoľvek tlačidlo, spínač, ventil, páku a pod., ktorá napr. v prípade vypínača spôsobí spustenie mechanizmu nástroja (časti stroja) s následkom pomliaždenia, amputácie, porezania, stlačenia a pod..


Obr. 3. Ukážka pákového spúšťača energie a popis štartérov rizikovej energie.
Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Identifikáciou „štartérov“ rizikových energií a následným definovaním spôsobu ich uzamknutia a označenia sme ukončili analytickú fázu a začali sme s obstarávaním LOTO hardvéru, čiže špecifických zámkov, visačiek, či špeciálne upravených ističov pre ich individuálne uzamknutie.

Obr. 4. Ukážka LOTO hardvéru (zámky, visačky, LOTO stanica)

Pre praktickú aplikáciu LOTO sme spoločne vypracovali štandardizovaný postup, ktorý bude vizualizovaný priamo pri jednotlivých technických úsekoch linky.
Štandard sumarizuje, pri ktorých aktivitách je potrebné použiť aplikáciu LOTO, spôsob aplikácie a lokalitu, teda miesto uzamknutia.


Obr. 5. Ukážka časti matice procesov vyžadujúcich zaistenie LOTO
Pro zvětšení klikněte na tabulku.


Obr. 6. Ukážka z LOTO procedúry – štandard aplikácie na kritickom mieste

Pro zvětšení klikněte na tabulku.

V súčasnosti prebehla v spoločnosti DS Smith finálna fáza implementácie metodiky a jej uvedenie do praktického používania, ktorá vyústi do popísania podnikovej smernice LOTO. Jej cieľom je sumarizovať všeobecné ustanovenia s popisom a vysvetleniami metodiky a tiež schválenými procedúrami, štandardami a tréningom zamestnancov.

Po pilotnej aplikácii bude v ďalšej fáze prebiehať rolovanie LOTO na všetky ďalšie výrobné zariadenia s cieľom minimalizovať výskyt pracovných úrazov vo výrobných priestoroch. Túto fázu budú realizovať pracovníci už bez podpory IPA Slovakia. To bol jeden z cieľov pilotného projektu – doladiť metodiku pre konkrétne potreby firmy a naučiť to ľudí, aby LOTO ďalej implementovali sami a začali sa starať o svoju procesnú bezpečnosť aktívne a aktívnym systémom LOTO. Nie teda pasívne. To je cesta.

IPA Slovakia

Ing. Ľudovít Boledovič

boledovic@ipaslovakia.sk

www.ipaslovakia.sk

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 160435
Datum: 13. 04. 2016
Rubrika: Monotematická příloha / Inovace ve štíhlé výrobě
Autor:
Firmy
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
IoT na insfrastruktuře elektrických rozvodů

V minulém vydání jsme představili nový systém WorkSys, otevřenou IoT platformu pro tvorbu nových aplikací a jejich propojení s již existujícími. Dnes toto téma uzavřeme a představíme nástroj FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Kam směřuje LEAN

LEAN manufacturing, štíhlá výroba. Cílem a podstatou je maximalizovat přidanou hodnotu, snížit podíl činností nepřidávajících hodnotu a odbourat plýtvání, a to napříč celým hodnotovým tokem. „lean“ – pojem v této souvislosti použil prvně Jim Womack v 80. letech při popisu systému podnikání firmy Toyota. V článku se ovšem nechceme zabývat jen úzkou oblastí lean, ale celou řadou dalších sfér spadajících do oboru průmyslového inženýrství.

Tomu, kdo má nápad, svítí oči

O tom, že inovativní přístup je mocným nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti, není v dnešní době pochyb. Lze říci, že pokud společnost kontinuálně neinovuje své produkty a procesy, její šance obstát v konkurenčním prostředí se výrazně snižuje. Otázkou není, zda inovovat, ale spíše jak inovovat úspěšně a jak se vyvarovat chyb.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit