Témata
Reklama

Řízení údržby - skrytá příležitost

Údržba sítí a další infrastruktury představuje oblast, kde nasazení progresivních informačních technologií může přinést podstatnou strategickou výhodu – pokud si organizace včas uvědomí její význam

Údržba zařízení nepůsobí na první pohled jako oblast, kde by nasazení sofistikovaných informačních technologií mohlo přinést výraznou konkurenční výhodu. Zejména ve srovnání s naoko atraktivnějšími tématy, jako jsou třeba elektronická komunikace se zákazníky nebo podpora rozhodování pomocí modelování budoucího vývoje.
Jinou perspektivu ovšem získáme, když si uvědomíme, že v podnikání mnoha společností hraje klíčovou roli provozování územně rozsáhlé infrastruktury. Může se jednat o komunikační sítě, elektrická vedení, soustavy potrubí nebo třeba řadu budov a zařízení rozložených na velkých územích. Provozování takové infrastruktury vyžaduje, aby byla věnována patřičná pozornost údržbě.
Reklama
Reklama
Reklama

Rychle, bezpečně a efektivně

Těmito třemi slovy lze stručně shrnout základní požadavky na organizaci údržby. Každý výpadek nebo selhání musí být odstraněn co nejrychleji. Tento v podstatě samozřejmý požadavek má v řadě případů kritický význam pro udržení zákazníků. Nabídka sofistikovaných služeb a schémat nepomůže, pokud se zákazník v důsledku výpadku sítě prostě nedovolá nebo mu je přerušena dodávka elektřiny. Zároveň je třeba zajistit, aby zaměstnanci, kteří jsou v kontaktu se zákazníky, měli k dispozici aktuální informaci o tom, jak pokračují práce na odstranění výpadku a kdy bude obnoven plný provoz.
Je také třeba provádět plánované pravidelné údržby a inspekci všech zařízení. To má význam nejen kvůli dosažení spolehlivosti, jakou vyžadují zákazníci, ale mnohdy i z hlediska dodržení bezpečnostních a ekologických standardů nebo standardů daných normou kvality. Zde stojí podniky před výzvou zajistit, že inspekce a údržba budou skutečně prováděny ve stanovených intervalech, a zároveň zajistit jejich plánování a koordinaci tak, že budou optimálně využity lidské zdroje a potřebný materiál.
Údržba a opravy musí být prováděny co nejefektivněji, tím spíše, že právě provoz a údržba infrastruktury představují podstatnou nákladovou položku. Management organizace také potřebuje přesné informace o nákladech jednotlivých středisek, nákladech souvisejících s údržbou a opravami jednotlivých zařízení apod.

Místo roztříštěnosti jednotný systém

V každé organizaci existuje určitá informační infrastruktura, která činnosti správy a údržby zařízení podporuje. Často ovšem nelze říci, že by tyto aplikace reálně podporovaly výše uvedené požadavky. To souvisí s tím, jak tyto aplikace vznikají. Většinou totiž jde o speciálně vytvářené aplikace, které podporují práci jednotlivých útvarů nebo údržbu jednotlivých typů zařízení. V prvních fázích rozvoje takové systémy většinou pokrývají potřeby podniků velmi slušně, s postupujícím rozvojem infrastruktury se však ukazují jejich omezení. Provázanost mezi nimi je problematická a sdílení informací minimální. Neumožňují jednotný pohled na správu celé sítě, tím méně sledování efektivity jednotlivých činností.
Tato situace vytváří příležitost pro nasazení komplexních řešení pokrývajících celou oblast údržby. Jejich základem mohou být moduly velkých ERP systémů nebo specializované systémy kategorie ARM (Asset and Resource Management). V každém případě však musí systém odpovídat situaci konkrétní organizace, jejím záměrům a podobě spravované infrastruktury. To potvrzují i zkušenosti firmy Logica, která již v České republice implementovala řadu takových systémů pro zákazníky z rozličných oborů - různé průmyslové podniky, telekomunikační operátory, energetický distribuční podnik a organizaci regionální státní správy.

Obecné předpoklady

Přesto lze hovořit o určitých obecných rysech architektury každého řešení. Základním takovým rysem je jednotná databáze všech informací o všech zařízeních, informací o všech zdrojích, které má údržba k dispozici a také hladký přenos dat do dalších systémů organizace. Rozsah tohoto textu nám neumožňuje podrobnější popis funkcí těchto řešení, podívejme se proto alespoň na několik příkladů.
Průběžné sledování stavu práce
Odpovědnému manažerovi je kdykoliv k dispozici aktuální informace o tom, jak pokračuje práce na odstranění závady, a o tom, jaké náklady byly dosud s touto opravou spojeny.
Aktivní předávání informací
Informace jsou nejen k dispozici, ale systém je automaticky doručí všem pracovníkům, kteří by na situaci měli bezprostředně reagovat. Například v případě poruchy zařízení mohou být prostřednictvím SMS nebo e-mailu upozorněni nejen příslušní pracovníci údržby, ale i ti zaměstnanci, kteří jsou v kontaktu se zákazníky postiženými touto poruchou.
Automatizace plánování
V podstatě jde o to spolehlivě zajistit, že pravidelné inspekce a údržba budou prováděny právě v předepsaných intervalech, tedy ani nedostatečně často (čímž se zvyšuje riziko výpadku), ani příliš často (to má zase dopad na náklady). Centrální plánování pravidelné údržby všech zařízení umožňuje vše koordinovat tak, aby byly optimálně využity lidské zdroje, počítalo se včas s díly na výměnu apod.
Přesná analýza nákladů
Odpovědní manažeři získávají přístup k souhrnným údajům o nákladech souvisejících s jednotlivými opravami, o nákladovosti jednotlivých středisek a různých typů zařízení. Informace ze systému pro řízení údržby se tak mohou stát jedním z podkladů při rozhodování o nákupu dalších zařízení, neboť umožňují srovnání nákladů na údržbu zařízení od různých dodavatelů.
Odhadování vývoje poruchovosti
Tyto odhady se zakládají na sledování počtu poruch jednotlivých zařízení v minulosti a jejich příčin. I zde se jedná o informace, které již měla organizace k dispozici, teprve zavedení centrálního systému pro řízení údržby však umožňuje tyto informace využít.
Jednotný přístup k technickým informacím
Tento rys usnadní práci zejména těm, kdo provádějí vlastní údržbu. Prostřednictvím systému získávají přístup ke všem technickým infomacím o zařízení, historii oprav, inspekčních zprávách apod., ale také informace o náhradních dílech a materiálu v jednotlivých skladech a pod.
Snížení administrativní náročnosti
Systémy umožňují plnou automatizaci administrativy, od hlášení závady přes vyplnění požadavku na určitou práci, přidělení personálu a materiálu až po závěrečnou zprávu o pracovním čase a dalších vynaložených zdrojích.
Výčet předností by mohl pokračovat, tím spíše, že konkrétní podoba jednotlivých funkcí může být přizpůsobena situaci konkrétního podniku. V každém případě je však třeba vidět, že nasazení systému pro řízení údržby samo o sobě není řešením. Poradenská firma, která systém nasazuje, musí zajistit jeho integraci s aplikacemi (nebo moduly) pro správu materiálového hospodářství, účetnictví a finanční řízení, řízení investic, mzdy a personalistiku, GIS (geografickými informačními systémy), CRM (řízení vztahů se zákazníky) systémem a případně i dalšími. Samostatnou kapitolu pak představuje přenos dat ze starých aplikací do nového systému.
V každém případě platí, že podstatnou podmínkou využití nové technologie jsou odpovídající změny v procesech, důsledné využívání možností nového systému a často i změna v přístupu managementu. Neboť údržba infrastruktury může pro organizaci znamenat nejen nepříjemné obtíže a náklady, ale také příležitost.
Převzato z časopisu Logican
Příklad z telekomunikací
Pražský Aliatel představuje v mnoha ohledech typickou organizaci, která může využít komplexní systém pro řízení údržby. Jeho telekomunikační síť pokrývá celé území republiky, přičemž její spolehlivost je pro Aliatel klíčovým konkurenčním faktorem.
Společnost Logica v Aliatelu implementovala řešení na bázi modulu PM systému SAP R/3 ve spolupráci s dodavatelem geografického informačního systému – firmou Sykora CZ. Práce na projektu byly zahájeny v květnu 2000, do provozu byl systém uveden na začátku roku 2001.
Výsledný systém představuje nejpokročilejší řešení, jaké bylo dosud nasazeno v telekomunikačním sektoru v České republice. Je integrováno s ostatními systémy Aliatelu, včetně GIS a CRM systému Siebel. Součástí projektu byla i jednorázová konverze dat z jednotlivých aplikací do centrální databáze přístupné pracovníkům ve všech lokalitách.
Příklad z energetiky
Implementace systému pro řízení údržby ve Středočeské energetické, a. s., je součástí komplexního dlouhodobého projektu přípravy energetického podniku na liberalizaci trhu s elektřinou. Nejprve byla analyzována situace podniku a na jejím základě bylo navrženo řešení vycházející z implementace systému MIMS od australské firmy Mincom.
Budování systému je rozděleno do několika etap tak, aby energetický podnik pocítil jeho přínosy co nejdříve. V první části byla uvedena do provozu část pokrývající odstraňování poruch, s tím spojené práce a příprava výkazů jak o nákladech spojených s opravami, tak o spolehlivosti zařízení. Podstatnou částí projektu bylo sjednocení dat z geografického informačního systému a speciální aplikace pro evidenci trafostanic a měřicích zařízení.
V další etapě je systém rozšiřován tak, aby podporoval také plánování údržby.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 20309
Datum: 13. 03. 2002
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Internetový vyhledávač dotací

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit