Témata
Reklama

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Dotazníkové šetření se realizovalo v celkem šesti kapitolách.

První se týkala výkonu českého průmyslu. Ten se v roce 2017 zvýšil o 4,1 % a pro letošní rok očekávají ředitelé strojírenských firem zpomalení růstu na 2,9 %. Tyto predikce ředitelů jsou ovlivněny obavami z přehřívání ekonomiky, nejistotou vývoje na zahraničních trzích a vědomím problémů, které vyplývají z dodavatelského charakteru českého strojírenského průmyslu. Za největší limit a brzdu růstu strojírenské výroby je v současné době zcela jednoznačně pokládán nedostatek pracovních sil. Naopak pozitivně vidí situaci ředitelé, kteří věří ve schopnost českých strojírenských firem inovovat, zefektivnit výrobu a využít rezervy v produktivitě práce.

Druhá otázka byla směrována na očekávané tržby firem pro rok 2018 a na to, jak je ovlivní fakt ukončení kurzového závazku České národní banky. Podle respondentů se negativně projevil na výši zisku u 63 procent firem, většina již ztrátu pocítila, ostatní firmy očekávají negativní dopad na své marže nejpozději do dvou let.

Zvýšení svých tržeb plánují společnosti dosáhnout především prostřednictvím růstu svých zakázek a inovacemi. Naopak expanzí do jiných segmentů strojírenství růst tržeb neočekávají. Například generální ředitel Frentech Aerospace Pavel Sobotka nepředpokládá, že se jim příští rok tržby navýší, spíše naopak. Je to z důvodu restrukturalizace skladby zákazníků a přechodu na náročnější produkty, jako je např. vesmírný program.

I k otázce intervencí ČNB generální ředitel Kovosvitu MAS Libor Luchař uvádí: „Intervence ČNB byla umělým zásahem do tržního prostředí, který z krátkodobého pohledu pomohl méně konkurenceschopným firmám. Já vnímám jakékoliv netržní nástroje jako negativní pro vývoj ekonomického prostředí. Změna měnové politiky je již plně zahrnuta do naší obchodní činnosti.“

Reklama
Reklama
Reklama
Přes 400 osob – výhradně generálních ředitelů a členů představenstev předních exportních společností v ČR – se v Míčovně Pražského hradu zúčastnilo Setkání lídrů českého exportu 2017/H2. S účastníky diskutovali zástupci vlády, ČNB, exportních organizací a ředitelé klíčových podniků a organizací. Program ročníku byl směrován především na hodnocení práce uplynulých vlád a určení kroků, které je do budoucna nutno podniknout pro zvýšení konkurenceschopnosti našich firem v zahraničí a větší nezávislost našeho průmyslu a exportu na vnějších vlivech. Diskutována byla též měnová politika ČR a možnost přijetí eura, očekávané změny v imigračních předpisech a další (více viz pozvánka). Součastí setkání lídrů byla i široká celonárodní diskuze o budoucnosti českého exportu.

Třetí část studie byla věnována kapacitám strojírenských firem. Ty v době dotazníkového šetření (2. pol. 2017) byly naplněny na 93 % a firmy měly nasmlouvané zakázky v průměru na 12,8 měsíce. Polovina dotázaných firem si slibuje od inovací možnost zvýšeného prodeje koncovým zákazníkům. Majitel společnosti Soma Engineering Ladislav Verner k této části uvedl: „Inovace a finální produkt jsou nejen skutečným znakem reprezentace firmy, ale i důležitým a efektivním faktorem pro domácí ekonomiku. Pozitivní pro ekonomiku země je tak dosáhnout toho, aby hospodářství bylo založeno na společnostech, jež inovují své finální výrobky.“

Problém nedostatku pracovních sil ve strojírenském průmyslu se nadále prohlubuje – aktuálně pouze tři procenta firem uvedly, že mají dostatek pracovníků. Toto téma bylo předmětem čtvrtého bloku studie. Na možnou cestu k řešení této palčivé otazky má generální ředitel Strojíren Prostějov Martin Belza recept. Podle něho by měl stát realizovat tři zásadní kroky. Jednak výrazně snížit počet zaměstnanců státu (alespoň o 30 %), kteří by se pak ocitli na pracovním trhu. Dále zrušit investiční pobídky na zřizování nových pracovních míst. Při nezaměstnanosti pod 4 % to ředitel Belza vidí jako nesmysl a vyhazování peněz. A za třetí umožnit legální zaměstnávání cizinců a výrazně zrychlit proceduru přijímání maximálně na tři měsíce.

Shodně mířenou kritikou nešetřil ani jednatel společnosti Brück AM Luboš Malý. Uvedl, že katastrofální byrokracií a neflexibilitou v možnosti přijímat zahraniční pracovníky trpí jak podniky, tak i celkový růst HDP. Jen okamžitým a neprodleným zásahem lze tuto „brzdu“ hospodářství odblokovat, uvádí pan Malý a svůj důraz v doporučení ukončuje třemi vykřičníky.

S otázkou nedostatku pracovníků souvisí též jejich zájem cestovat za prací. Podle většiny ředitelů firem by ke zmírnění problému nedostatku pracovníků přispěla vyšší mobilita pracovní síly v rámci ČR. Mezi limity, které ředitelé nejčastěji zmiňovali, patřily nedostatečná kvalita dopravní infrastruktury, nedostupnost bydlení v místě výkonu práce a dále vysoké náklady spojené s mobilitou práce, pokud by firma chtěla vytvořit podmínky pro nové pracovníky sama. Nicméně, jednoznačně největším limitem je podle ředitelů firem typický charakter české povahy, kdy pracovníci stále ještě nejsou zvyklí a ochotní se za prací stěhovat. Krizový manažer Petr Karásek ze svého působení ve firmách napříč celou republikou uvedl: „Otázkou je, zda, kde a jakou mobilitu pracovní síly skutečně potřebujeme. Aktuálně jsme často kvůli nízké nezaměstnanosti a doslova hladu po řadě profesí spíše svědky fluktuace, kdy zaměstnanci ,cestují‘ mezi firmami s cílem ,vyobchodovat si‘ lepší podmínky, aniž by sami aktivně pracovali na zlepšení své nabídky (např. formou vzdělávání či jiného osobního rozvoje). Odchody mladých lidí s potenciálem rozvoje do velkých měst bohužel komplikují život významné části strojírenských podniků, které se z historických důvodů rozvinuly v krajích a obcích vzdálenějších od Prahy, Brna, Ostravy apod.“

V pátém bloku aktuálního výzkumu hodnotili ředitelé strojírenských firem také práci předchozí vlády B. Sobotky a institucí, které ovlivňují jejich činnost, a naopak vyslovovali svá očekávání od vlády budoucí. Například Zbyněk Frolík z firmy Linet uvedl, že pro podnikání toho minulá vláda moc neudělala, a tak otázky moderního zákona o vysokých školách či novelizace zákona o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací jsou opět k řešení. Naopak dotazovaní členové vlády samořejmě svoji práci hodnotili pozitivně. Ke komentáři na toto téma byl požádán i ekonom prof. Milan Zelený, který uvedl, že předchozí vlády po 28 let sledovaly strategii levné pracovní síly, nízké přidané hodnoty, „lákání“ zahraničních vlastníků, odvozené a závislé ekonomiky globálního „outsourcingu“. V zájmu budoucnosti ČR toto podle něho musí přestat. „Nejde o to, co nové vlády udělají, ale co neudělají. Jak dokážou opustit své intervence v ekonomice a tak osvobodit českého podnikatelského ducha, inovace i ambice nové podnikatelské generace – jak tomu bývalo za Baťů,“ říká prof. Zelený a pokračuje: „Žijeme v době bezprecedentní změny, zpátečnictví a setrvávání v závislosti na bezperspektivních produktech, technologiích a subdodavatelských službách není cestou do budoucnosti. Je čas obnovit nezávislost, inovativnost a vlastní cestu nejvyšší přidané hodnoty národních podnikatelů. To chce spolupráci,“ uzavírá svůj komentář prof. Zelený.

Podobně argumentuje i již citovaný majitel společnosti Soma Engineering Ing. Verner: „ČR stále čeká na vládu, která bude hospodařit ve prospěch českého národa uvnitř Evropy, nikoliv podporovat korupční klientelismus posledních 25 let. Kdo tvrdí něco jiného, tak buď záměrně nemluví pravdu, nebo neví, o čem se mluví.“ Na závěr doplňuje, že za 25 let se poražené a rozbombardované západní Německo stalo průmyslovým lídrem Evropy.

Předseda představenstva Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld uvedl, že vláda společně s ČNB do začátku roku 2018 připravila koktejl, který bude mít své dopady nejen na hospodaření firem, ale i postoje zaměstnanců. Vláda rozhodla o zvýšení minimální mzdy o 11 %, ČNB zvýšila o 0,25 % základní úrokovou míru – tím vyslala celému trhu signál, že je potřeba začít zdražovat a zvyšovat ceny. Produktivita práce nám však o 11 % nevzrostla.

Podnikatelé tedy budou podle slov ředitele Rosenfelda od začátku letošního roku čelit tlaku dodavatelů na zvyšování cen.

Poslední blok dotazníkového šetření byl mj. věnován otázce přijetí eura. Zajímavý je výrazný posun v názorech ředitelů strojírenských společností v této otázce. Zatímco ještě před rokem se pro zavedení eura vyslovilo pouze 44 procent exportujících strojírenských společností, aktuální výzkum ukázal, že pro přijetí eura by nyní bylo již 73 procent ředitelů firem. Řada firem, kterým kurzový závazek ČNB v minulosti pomáhal dosahovat vyšších zisků, nyní svůj postoj změnila a vyslovuje se pro zavedení eura. Pro společnou evropskou měnu jsou přitom více velké firmy než ty malé a střední.

Roman Dvořák
s využitím podkladů CEEC Research

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 180106
Datum: 07. 02. 2018
Rubrika: Servis / Ekonomika
Firmy
Související články
Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery, tak i příp. s představiteli státu, diskutovat?

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

CzechTrade pomáhá strojařům

Během loňského roku jsme na stránkách MM Průmyslového spektra ve spolupráci s agenturou CzechTrade publikovali edukační seriál určený začínajícím exportérům, jehož smyslem bylo provést je úskalími, které pronikání na zahraniční trhy přináší. Letos v publikační osvětě pokračujeme a postupně představujeme zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Desatero pro export: Státní podpora exportu

V České republice je státní podpora exportu zajišťována několika spolupracujícími institucemi. Jsou to agentura CzechTrade, Česká exportní banka a vývozní pojišťovna Egap, zastupitelské úřady (spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí), Ministerstvo průmyslu a obchodu, oborové organizace, svazy a komory. Další organizace se pak problematiky exportu mohou dotýkat i přesto, že se nejedná o jejich primární agendu (CzechInvest, Ministerstvo zemědělství, TA ČR atp.). V následujícím oddíle si velmi stručně vysvětlíme, co která instituce dělá a s čím se na ně mohou podnikatelé obracet. Článek rozdělíme nikoli podle institucí, ale podle témat, která příslušné organizace zpracovávají.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit