Témata
Foto: J. Zima

Slavnostní zasedání Inženýrské akademie

Předvečer adventu bývá tradičně časem, kdy se v prostorech Betlémské kaple koná slavnostní zasedání IA ČR, které se sebou nese již po léta svůj pevný scénář. Nejinak tomu bylo i letos, a tak po vynucené dvouleté pauze se mohli všichni technici, kteří splnili hygienická opatření proti šíření koronaviru, opět setkat. Pojďme se formou fotoreportáže vrátit do úterního večera 23. listopadu 2021.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Moderace celého slavnostního zasedání se tradičně ujímá profesor Petr Zuna, prezident Inženýrské akademie ČR (Foto: Josef Zima)
Cena Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla se udílí nejnadanějším studentům jednotlivých fakult pražské techniky. Předseda Správní rady nadace doc. Pokorný společně s rektorem ČVUT doc. Petráčkem předali ocenění studentům. Nadace byla založena v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT po listopadu 1989 prof. Stanislava Hanzla. Ten působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996. (Foto: Josef Zima)
Inženýrská akademie každý rok přijímá do svých řad nové členy, významné odborníky daných oborů, kteří musejí splnit náročná kritéria na členství v této organizaci stanovena. Bohužel z důvodu pandemie koronaviru si celá řada z nich si letos nemohla jmenovací dekret v Betlémské kapli osobně převzít a to včetně prof. Wolfganga Wahlstera, německého výzkumníka oblasti umělé inteligence, který je považovaný za "duchovního otce" iniciativy Industrie 4.0. (Foto: Josef Zima)
Cena IA ČR za nejlépe hodnocený příspěvek v našem vědeckém titulu MM Science Journal je další tradicí, která slavnostní zasedání doprovází. Tentokrát šéfredaktor Roman Dvořák společně s Editorial secretary Nikolou Matolínovou předal ocenění vědeckému příspěvku autorského kolektivu pod vedením prof. Vladimíra Mostýna z VŠB TU Ostrava nazvany Dimensional Optimization of the Robotic Arm to Reduce Energy Consuption. Plná verze článku je volně k dispozici zde (Foto: Josef Zima)
K ocenění vynikajícího realizovaného technického díla a významného přínosu k rozvoji inženýrského výzkumu v České republice zřídila Inženýrská akademie České republiky Cenu Inženýrské akademie ČR. Cena se každoročně uděluje domácím i zahraničním osobnostem a týmům za výsledek tvůrčí práce, od jehož první realizace nebo opublikování neuplynulo více než pět let. Cena za rok 2020 byla udělena kolektivu CIIRC ČVUT za projekt ochranné polomasky CIIRC RP95-3D, kterou vyvinuli výzkumníci během jednoho týdne v březnu 2020 v reakci na urgentní nedostatek ochranných pomůcek na začátku první koronavirové vlny. (Foto: Josef Zima)
Před vystoupením kvarteta Jupiter zazářila v Betlémské kapli hvězda v podobě nové trofeje z českého křišťálu z dílny Preciosy, kterou Inženýrská akademie ČR zahajuje novou etapu předávání Ceny IA ČR za ocenění vynikajícího realizovaného technického díla a významného přínosu k rozvoji inženýrského výzkumu. Designérka Stanislava Procházková se při návrhu trofeje inspirovala tvarem Resslova lodního šroubu, který má akademie v logu. (Zdroj: Presiosa)
Hudební kvarteto Jupiter tradičně zakončilo slavnostní večer a přítomné ve skladbách Dvořáka a Šostakoviče v myšlenkách a navozené náladě přivedlo do nadcházejícího adventního času. (Foto: Josef Zima)
Setkání vedení IA ČR, univerzity ČVUT a strojní fakulty s oceněnými je vždy v milé atmosféře, i tentokráte navzdory kovidové realitě. (Foto: Josef Zima)
V roce 2019 vyhlásilo ČVUT veřejnou zakázku soutěžním dialogem na zhotovitele varhan. Zároveň rektor ČVUT doc. Petráček jmenoval členy komise pro posouzení této zakázky. Ta nakonec vybrala Vladimíra Šlajcha. Cena varhan byla sjednána na částku 8,83 milionu Kč bez DPH a je hrazena z několika finančních zdrojů - z veřejné sbírky Spolku absolventů a přátel ČVUT, dále finančními prostředky Nadace ČEZ ve výši 500 tisíc korun a třetím jsou vlastní finanční prostředky ČVUT. Univerzita plánuje v Betlémské kapli do budoucna pořádat cyklus varhanních koncertů, čímž chce veřejnost upozornit na nové varhany. Pokud aktuální epidemická situace dovolí, měl by první skladbu na letošním Vánočním koncertě ČVUT a inauguraci nových varhan 14. prosince 2021 zahrál profesor Tůma. (Foto: Josef Zima)
Související články
Co zaměstnavatelé očekávají od příští vlády?

Svaz průmyslu a dopravy ČR v průběhu prázdninového období představil zástupcům všech politických stran (vyjma sociálním demokratům, kteří o to neprojevili zájem) prioritní oblasti pro podporu ekonomiky a životní úrovně, na které by se měla zaměřit budoucí vláda. Od ní mj. očekává, že připraví zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a dobře využije předsednictví v Radě Evropské unie. 

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Související články
Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se vaší fakultě a jejím výzkumným pracovištím dařilo realizovat smluvní výzkum a spolupráci s praxí během pandemie covid-19 a jak se aktuálně staví průmyslová praxe ke společným projektům pro následující období (jak již běžící projekty, tak i nové výzvy)?

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit