Témata
Foto: I. Heisler

Technologie pro adaptivní výrobu

Měli jsme možnost zúčastnit se celodenního semináře s názvem Technologie pro adaptivní výrobu a stroje 2024, který pro své stávající i potenciální zákazníky uspořádala společnost B&R automatizace v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Zástupci pořádající firmy představili účastníkům akce novinky z oblastí manipulačních robotů, transportních systémů a strojového vidění a také příslušný software.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Celým seminářem účastníky provázel Zdeněk Švihálek, vedoucí technického oddělení (oddělení Automation Engineering) brněnské společnosti B&R automatizace. Ten nejprve společně s vedoucím pražské pobočky firmy Václavem Pravdou představil program dne a hostitelský institut CIIRC. Pak stručně přiblížil pojmy „adaptivní výroba“ a „adaptivní stroje“, které popisují jeden ze současných trendů průmyslové výroby. Tento trend směřuje ke schopnosti výrobních firem pružně přizpůsobovat své výrobní kapacity častým změnám na trhu a požadavkům zákazníků. Toho lze dosáhnout prostřednictvím sběru dat a jejich analýzy a také pomocí mechatronických technologických systémů. Z pohledu společnosti B&R jsou technologiemi pro adaptivní výrobu především roboty, inteligentní transportní zařízení (traky) pro dopravu výrobků, strojové vidění, to vše propojené pomocí řídicího systému, a digitální dvojčata.

Kromě seznámení s novými produkty bylo smyslem akce též setkávání zákazníků mezi sebou i s technickými a obchodními zástupci pořádající firmy, navazování kontaktů, získávání informací a výměna zkušeností.

Vedoucí technického oddělení brněnské společnosti B&R Automatizace Zdeněk Švihálek (vlevo) a obchodní zástupce Michal Horský při prezentaci systémů strojového vidění. (Foto: I. Heisler)

Mechatronika – roboty Codian

První přednáška byla věnována robotům značky Codian a jejich integraci do řídicích systémů společnosti B&R. Prezentace se ujal projektový manažer Tomáš Prchal. Nejprve objasnil základní principy paralelní kinematiky delta robotů a výhody integrace těchto robotů do řídicího systému celého stroje, stejně jako využití vizualizačního systému mapp View s webovým rozhraním. Robot (nebo skupina robotů) se tak stává jednou ze součástí stroje a je řízen společně s ním.

Poté pan Prchal představil aktuální portfolio robotů nizozemského výrobce Codian Robotics, který se v roce 2020 stal součástí skupiny ABB, jejíž součástí je rovněž firma B&R. Jde o delta roboty a ty jsou primárně určeny pro vysoce přesné aplikace typu pick and place. V nabídce je několik řad robotů, označených v závislosti na počtu os a na aplikacích, pro něž jsou určeny. Dvou- a tříosé roboty D2, tří- a čtyřosé roboty D4 a pětiosé roboty D5 jsou k dispozici v řadě provedení, jež se liší rozsahem pohybů (průměrem pracovního prostoru) a nosností (užitečná zátěž v případě nejtěžších modelů D2 činí až 125 kg) a jež mají standardní stupeň krytí IP 54 / IP 65. V nabídce jsou i modely „Hygienic Design“ s krytím IP 69K, speciálně určené pro použití v provozu náročném na čistotu nebo v mokrém prostředí, a modely TD4 a TD5, určené pro montáž na omezené ploše v konfiguraci s překrývajícími se pracovními prostory.

Zmíněny byly hlavní výhody delta robotů, jimiž jsou symetrický, válcový tvar pracovního prostoru, úspora zástavbového místa díky umístění robotu nad pracovní plochou a lehká konstrukce, umožňující při manipulaci dosahovat vysokých rychlostí a velkého zrychlení.

Prezentace pokračovala představením softwarové výbavy robotů a funkcí simulačních a vizualizačních nástrojů. Tyto nástroje pracují s matematickými modely robotů a jejich dynamického chování a dokážou automaticky optimalizovat pohyby robotů s ohledem na rychlost a opakovanou přesnost manipulace s břemeny. Simulace je důležitá jak při výběru vhodných robotů pro danou aplikaci a při jejím plánování, tak při návrhu potřebného výpočetního hardwaru. Software rovněž zahrnuje možnost naprogramovat bezpečnostní funkce, například omezení rychlosti pohybu nástroje při vstupu obsluhy do blízkosti manipulačního prostoru.

Aplikační inženýr Adam Šefránek pak předvedl ukázku, jak robot začlenit do projektu vytvořeného v systému Automation Studio a jak jej nakonfigurovat pomocí nástrojů obsažených v knihovně mapp Motion.

Obchodně-technický zástupce firmy Tomáš Kohout seznámil účastníky konference s funkcemi inteligentních dopravníků. (Foto: I. Heisler)

Inteligentní dopravníky

Obchodně-technický zástupce firmy pro oblast severních Čech Tomáš Kohout v rámci druhé přednášky seznámil účastníky konference s funkcemi inteligentních dopravníků typu trak. Tato zařízení jsou důležitou součástí adaptivní výroby – hromadné výroby individualizovaných produktů na jedné výrobní lince. Dopravníky řídí tok produktů výrobní linkou a zajišťují schopnost automatizovaně vyrábět různé výrobky pomocí jednoho stroje, přičemž na každém výrobku lze provádět jinou operaci.

Představované dopravníky jsou vybaveny pohony s lineárními elektromotory typu LLM (long stator linear motor). Díky svému řešení a prostřednictvím systému výhybek může dopravník s každým výrobkem manipulovat jinak a například jej v rámci výrobní linky dopravit do jiné pracovní stanice.

Tomáš Kohout představil trojici dopravníkových systémů, a to dopravníky SuperTrak, AcoposTrak a Acopos 6D. Všechny tři systémy jsou založeny na elektromagnetickém principu, jenž jim (oproti systémům s mechanickým pohonem) dává větší možnosti adaptability. Dopravníky jsou modulární, tvar dráhy tedy lze téměř libovolně přizpůsobit rozměrům dané linky. Systém AcoposTrak lze navíc prostřednictvím vysokorychlostních elektromagnetických výhybek větvit. Vedle zmíněné topologické flexibility a škálovatelnosti patří k funkcím těchto dopravníků individuální polohování vozíků s vysokou opakovatelnou přesností, omyvatelný design a možnost vyměňovat vozíky za provozu. Díky společnému řízení lze pohyb vozíků na dopravníku přesně synchronizovat s činností robotů zapojených do linky.

Reklama
Reklama
Reklama

Nejzajímavější z těchto tří dopravníků je novinka – systém Acopos 6D. Ten totiž nabízí produktům umístěným na speciálních vozících šest stupňů volnosti: Jednotlivé vozíky nebo jejich skupiny se po ploše dopravníku mohou pohybovat libovolným směrem, nikoli jen po předem dané dráze. Kromě toho se mohou libovolně otáčet kolem svislé osy a v určitém rozsahu také naklánět a zvedat. Vozíky mohou nesený výrobek zároveň zvážit.

Po představení produktů následovaly ukázky jejich použití v různých provozech a jejich přínosu z hlediska úspory místa a pracovních sil a z hlediska zvýšení produktivity výroby.

Automatizační technik Jiří Jecha pak předvedl praktickou ukázku implementace dopravníku do systému Automation Studio, konfigurace robotu a jeho simulace s využitím technologie digitálních dvojčat.

Strojové vidění

Technologie strojového vidění se používají k automatické identifikaci produktů a sledování jejich polohy a také k měření a vizuální kontrole kvality. Prezentace produktů z oblasti strojového vidění, jež zahrnují kamery a systémy osvětlení, se ujal obchodní zástupce z pražské pobočky firmy B&R Michal Horský. Nejprve stručně vyjmenoval hlavní úkoly, jež technologie strojového vidění ve výrobě plní. Pak představil dvě hlavní řady produktů z kategorie integrovaného strojového vidění. Řady Smart Sensor a Smart Camera se od sebe liší výpočetním výkonem. Díky většímu výkonu silnějšího procesoru dokážou produkty Smart Camera kombinovat více funkcí. Jinak jsou produkty Smart Sensor a Smart Camera stejné a obě řady zahrnují široké možnosti konfigurace objektivů a také velký výběr integrovaného i externího osvětlení LED.

Dopravníkový systém AcoposTrak v laboratoří CIIRC.

Michal Horský také popsal hlavní výhodu použití integrovaných produktů strojového vidění od B&R oproti produktům od jiných výrobců a tou je integrace do systému řízení. Integrované produkty uživatel konfiguruje pomocí nástrojů Automation Studia stejným způsobem jako roboty a dopravníky. Dalšími výhodami jsou jednotná komunikační sběrnice PowerLink a možnost přesné synchronizace snímání s pohony a ostatními zařízeními. Kamery jsou monochromatické, ale díky použití různých barev osvětlení lze zjišťovat i barvu snímaných objektů. K dispozici je rovněž technologie OCR (rozpoznání textů) a možnost podsvícení snímaných objektů.

Aktuální novinkou v nabídce firmy B&R je kamera vybavená akceleračním čipem pro využití algoritmů umělé inteligence, například pro pokročilé čtení textů.

Také v rámci této prezentace byly popsány konkrétní příklady reálného použití popisovaných technologií ve výrobě.

Automatizační technik Alex Kručenko pak předvedl živou ukázku připojení kamery k systému Automation Studio, její konfiguraci pomocí systému komponent (mapp) a využití funkcí strojového vidění v reálné aplikaci.

Reklama

Novinky B&R pro letošní rok

Následovalo představení nových produktů na rok 2024, z nichž část byla uvedena na listopadovém automatizačním veletrhu SPS v Norimberku. Této prezentace se ujal opět Tomáš Kohout a zahrnul do ní nové internetové diskusní fórum B&R Community a také připravovanou novou, šestou verzi systému Automation Studio a jeho nové funkce. Dále stručně představil nové hardwarové produkty firmy B&R , mezi něž patří například linuxový průmyslový počítač X20 Edge a moduly X20 s vysokou hustotou určené pro nové systémy PLC. Následovaly nové funkce v oblasti strojového vidění, nové řady průmyslových počítačů, nové moduly dopravníků a simulační a monitorovací nástroje pro dopravníky.

Živá ukázka dopravníkového systému

Po poslední prezentaci se účastníci konference přesunuli do laboratoří CIIRC, kde si zblízka prohlédli dopravník AcoposTrak pracující s trojicí robotů ABB. Ukázku činnosti dopravníku a jeho digitálního dvojčete komentovali Jiří Jecha z B&R a Pavel Hradecký z CIIRC.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

3D tisk a přesné měření dílů s využitím robotu

V Testbedu pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze vzniklo vývojově výzkumné pracoviště pro poloautomatizovanou víceosou aditivní výrobu. Robotické pracoviště také dokáže řešit problémy komplexní kontroly rozměrů a geometrických tolerancí výrobních procesů. V tomto článku se zaměříme na technické detaily vývoje a jeho potenciál pro využití v praxi. Vývoj pracoviště byl financován centrem RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production).

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Výzkumná spolupráce dostává firmy na špičku

Spolupráce vědeckých pracovišť a firem může přinášet velmi zajímavé výsledky. V článku jsou popsány tři zajímavé případy z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT).

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit