Témata
Reklama

Ústav přístrojové a řídicí techniky na ČVUT v Praze

Počínaje tímto vydáním vám budeme představovat profesní ústavy jednotlivých strojních fakult technických vysokých škol. S ohledem na hlavní téma tohoto vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na automatizaci. Naší nabídku vyslyšelo pouze pražské pracoviště.

Ústav přístrojové a řídicí techniky vznikl v roce 1998 spojením tehdejších kateder Elektrotechniky, Přesné mechaniky a optiky a Automatického řízení. Současným vedoucím ústavu je doc. Ing. Jan Chyský, CSc.

Reklama
Reklama
Reklama

Styl výuky na ústavu

Ústav zajišťuje odborné bakalářské i magisterské studium. Podílíme se také na studiu v oborech Dopravní, letadlová a transportní technika, Mechatronika a Biomechanika a lékařské přístroje. Výuka probíhá formou přednášek, seminárních a laboratorních cvičení. Velký důraz je kladen především na laboratorní výuku, která poskytuje studentům praktické znalosti a dovednosti. Jako jeden z mála ústavů nabízíme kompletní bakalářské i magisterské oborové studium v angličtině.

Provázanost výuky s praxí

Řešené studentské projekty jsou obvykle navázány na řešené výzkumné úkoly a granty. Tuto praxi podporuje studentská grantová soutěž dotovaná každoročně částkou více než jeden a půl milionu korun určených na stipendia, materiálové náklady a cestovné spojené s prezentací výsledků projektů. Kromě toho se mnozí studenti podílejí na řešení výzkumných projektů formou částečného úvazku. Výuky formou externí spolupráce se účastní i odborníci mimo fakultu, kteří tak bezprostředně předávají studentům poznatky z praxe.

Vlajkové diplomové a disertační práce

Z doktorských dizertačních prací v posledních letech byly dvě práce oceněné cenou Siemens v kategorii dizertací: Analysis and SynthesisofTimeDelay Systems a Modeling of ComplexDynamic Systems by Nonconventional ArtificialNeural Architectures and AdaptiveApproach to EvaluationofChaoticTimeSeries. Další práce AssessmentofControlModifications in ExcerciseSignalsbyla oceněna Zvoníčkovou nadací.

Z prakticky zaměřených témat pak práce Řízení Mikrotronu M25 fuzzy regulátorem.

Laboratoř programovatelných automatů

Uplatnění absolventů

Absolventi ústavu, vzhledem k oboru zaměření studia, naleznou uplatnění v podnicích zabývajících se softwarovým inženýrstvím, průmyslovou automatizací, projekcí a konstrukcí zařízení přesné mechaniky. Mnozí absolventi získali pracovní pozice v mezinárodních společnostech jak v Česku, tak i v zahraničí. Jeden z absolventů například pracuje pro firmu Microsoft, další pak pro firmy Siemens, I. & C. Energo, ČEZ apod.

Spolupráce s ostatními školami a ústavy

Naše pracoviště spolupracuje s ostatními strojními fakultami po celém světě. V rámci této spolupráce dochází k výměně studentů magisterského a doktorského studia. V oblasti výzkumu spolupracujeme s univerzitami v Tohoku (Japonsko), Manitobě (Kanada), Connecticutu (USA), s Northeastern University v Bostonu, GeorgiaTech v Atlantě (USA) a KU Lueven (Belgie).

Laboratoř mikroobrábění

Výzkumná činnost

Nejvýznamnějšími projekty, na kterých se podílí náš ústav, jsou dvě výzkumná centra ‒Centrum aplikované kybernetiky a Centrum vozidel udržitelné mobility. Pracujeme také na výzkumu řízení systémů s dopravním zpožděním, řízení a energetickém managementu speciálních vysokootáčkových pohonů pro motorová vozidla, vývoji laserové kavity pro CERN. Část výzkumné kapacity je též zaměřena na biologické systémy, například modelování mikroklimatu Jihočeské pánve.

Technické vybavení ústavu

Ústav disponuje laboratoří průmyslových automatů, laboratoř automatického řízení, optickou laboratoř, laboratoř vybavenou elektroerosivním obráběcím centrem Sodic, laboratoře obecné elektrotechniky a mikroelektroniky, laboratoř vestavěných systémů a laboratoř elektrického vybavení motorových vozidel. K dispozici máme měřicí ústředny Agilent se schopností kalibrovat průmyslové teplotní standardy, průmyslové řídicí systémy na bázi NI PXI s rychlým osmikanálovým digitizérem se vzorkovací frekvencí až 60 MHz, speciální modul pro vývoj FPGA aplikací. Pro měření a diagnostiku elektrických pohonů jsou k dispozici jak klasické, tak elektronicky řízené dynamometry.

Laboratoř automatického řízení

Spolupráce ústavu s průmyslem

Spolupráce ústavu s průmyslem je založena jednak na komerční bázi (řešení projektů v rámci hospodářských smluv a dále na podílu při řešení projektů TAČR. Z významných projektů je to např. Optimalizace spalování biomasy, Návrh systému řízení tlakové kanalizace. Rovněž jsme se podíleli na vývoji řídicího systému Strahovského tunelu nebo řízení klimatu v kapli Svatého kříže na Karlštejně.

Plány ústavu do budoucna

Plánujeme zatraktivnění a propagaci ústavu, abychom získali další studenty našeho oboru. Připravujeme dvě letní školy a jednu pro zahraniční účastníky, která bude zaměřena na moderní nástroje a způsoby řízení, druhou pak pro české zájemce z řad především středoškoláků, jejímž hlavním tématem budou vestavěné systémy na bázi oblíbeného systému Arduino. Ve výzkumné oblasti se rozbíhá spolupráce s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky, od níž si slibujeme zejména lepší pozici při získávání výzkumných projektů.

Jan Petřík

jan.petrik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Moderní technologie z Miskinu pomáhají léčit

Měřicí sondy Renishaw jistě velmi dobře zná každý náš čtenář a každý druhý obráběč. Plní nezbytnou a důležitou funkci v kontrole kvality v mnoha strojírenských aplikacích již téměř padesát let. Produkty společnosti se však neomezují pouze na prvky kontroly kvality, ale s technickým pokrokem a vývojem lidské společnosti se vyvíjí také portfolio této nadnárodní společnosti. Od roku 2011 vyrábí zařízení pro 3D tisk z kovů, která nacházejí uplatnění mj. v lékařství. Kvalita je důležitý faktor v průmyslové výrobě i v běžném životě, avšak zdraví je nade vše.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Stroje v pohybu – Autonomní studentská formule

Prostřednictvím našich článků už jsme vám na stránkách časopisu představili mezinárodní soutěž Formula Student a také několik týmů z českých technických univerzit, jež se do ní každoročně zapojují s vlastnoručně postavenými závodními auty. Tentokrát bude řeč o novince – prvním českém samořiditelném monopostu, s nímž se tým eForce z ČVUT účastní této soutěže v nové kategorii Driverless.

Související články
Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

CNC technologie a průmyslové roboty do výuky

Střední průmyslová škola strojní Betlémská v Praze v březnu slavnostně otevřela za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a dalších významných hostů čtyři nové moderně vybavené učebny.

Industry 4.0 v roce 2016

Pravděpodobně již u nás není technik, který by se za poslední dobu nesetkal s pojmem Industry 4.0 či s "českým pojetím" Průmysl 4.0, chcete-li. Tento pojem se zabydlel ve firemní i akademické kultuře a mnohé subjekty v této iniciativě vidí svoji příležitost a nutnost se do ní zapojit. Jsou však i druzí na odvrácené straně mince. V MM Průmyslovém spektru pravidelně dáváme prostor vyjádřit se oběma stranám jak odbornými příspěvky, tak formou ankety.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit