Témata
Reklama

Informace v procesu analýzy podniku

Bez kvalitní analýzy není možno zpracovat ani kvalitní strategii. Podniková analýza je základním stupněm strategického plánování, protože pomáhá odpovědět na otázku "Kde jsme?" a je východiskem pro odpovědi i na další strategické otázky "Kam chceme dojít?" a "Jak se tam dostaneme?".

Sofistikované postupy podnikové analýzy stojí v popředí již několik let, stejně jako dochází k určité rehabilitaci strategického plánování, které je nezbytné pro kontinuální rozvoj firem v prostředí globalizované ekonomiky. Obě kategorie spolu zásadně souvisejí, neboť bez kvalitní analýzy není možno zpracovat ani kvalitní strategii. Podniková analýza je základním stupněm strategického plánování, protože pomáhá odpovědět na otázku "Kde jsme?" a je východiskem pro odpovědi i na další strategické otázky "Kam chceme dojít?" a "Jak se tam dostaneme?".
Reklama
Reklama

Rozhodujícím faktorem je správně zvolená metoda

Na první pohled se zdá, že rozhodujícím faktorem kvalitní podnikové analýzy je správně zvolená metoda. V současnosti je k dispozici řada velmi propracovaných postupů, které umožňují podnikové praxi analyzovat své postavení, možnosti či hrozby . Tyto postupy jsou odlišné pro jednotlivé typy analýzy, ať již se jedná o finanční, obchodní, výkonnostní či strategickou analýzu. Zároveň existuje sada indexů a ukazatelů, které umožňují kvantifikovat výkonnost jednotlivých činností podniku a jeho hodnotu jako celku. Jako jeden příklad za všechny lze uvést hodnotový ukazatel EVA (Economic Value Added), který se používá pro měření výkonnosti podniku a dost často bývá i jedním z ukazatelů pro hodnocení výsledků manažerů podniku.
Pokud není podnik přesvědčen o své způsobilosti provést analýzu vlastními silami, jsou k dispozici poradenské a auditorské firmy, které jsou připraveny pomocí propracovaných metodik provést takovou analýzu externě. Zdá se tedy, že zjištění skutečného stavu věcí a provedení kvalitní analýzy není zásadní problém. Přesto významná část podniků má s posouzením svého postavení a výkonnosti vcelku potíže.

Kvalitní vstupní informace zajistí objektivní podnikovou analýzu

Ať již si zvolíme jakýkoli typ analýzy a použijeme ty nejlepší analytické metody a nástroje, vždy budeme potřebovat základní informace o firmě, o konkurenci, o trhu a tržních podmínkách. Právě kvalitní základní informace umožňují i kvalitní zpracování všech potřebných analýz a jsou základem pro kvalitní rozhodovací proces. Analýza bude vždy o agregaci a interpretaci základních informací, a to je hlavní riziko posouzení stavu podniku. Stav podnikových informací není vždy ideální, stejně jako dostupnost informací o konkurenci a trhu. S touto skutečností úzce souvisí systém sběru informací a jejich zpracování, distribuce a prezentace. V uplynulých deseti letech došlo k masivní implementaci prostředků ICT a k rozvoji informačních systémů, jejichž hlavním úkolem je poskytovat informační podporu všem činnostem v rámci daného podniku. Zkušenosti z provozu těchto systémů však vyvolávají otázku efektivity a účinnosti jejich nasazení. Je určitým paradoxem, že při dostupnosti výkonných systémů mnohdy přetrvává nedostatek relevantních informací nutných k přijímání zásadních rozhodnutí a k provedení objektivní podnikové analýzy. Příčin je pochopitelně mnoho, ale velmi obecně řečeno se vždy jedná o komplex objektivních a subjektivních příčin, které ovlivňují negativně základní firemní informace a snižují jejich informační hodnotu.

Příčiny chybovosti dat

Subjektivní příčiny určité informační nedostatečnosti či lépe řečeno určité chybovosti některých dat jsou často založeny na interpersonálních vazbách a lokálních zájmech různých skupin zaměstnanců. Při teoretickém studiu organizačních struktur a systémů řízení je často tento nesystémový a v zásadě špatně odhadnutelný faktor opomíjen. Je to zejména proto, že identifikování zájmů jednotlivých skupin zaměstnanců i jednotlivců není triviální problém. Pokud vynecháme činnosti za hranicí práva, které byly zdrojem skandálů takových firem, jako Enron či Parmalat, pak existují řady dalších ovlivnění datové základny, která jsou vyvolána zájmy zaměstnaneckých skupin, manažerů či přímo vlastníků. Zpoždění ve vykazování odpracované mzdy, pozdní nebo špatné odepisování spotřebovaného materiálu a mnoho jiných nepřesností ovlivňuje stav informační základny podnikové analýzy.Velmi často za nimi stojí zájem různých skupin splnit stanovená kritéria a zajistit si tak dobré hodnocení a finanční odměny. Cesta ke splnění úkolů totiž vede nejen přes skutečné zvýšení výkonu, efektivitu, hospodárnost či lepší prodejní ceny, ale také přes určitou datovou manipulaci. Takže například již zmiňovaný ukazatel EVA lze ovlivnit snižováním používaných aktiv, omezováním dlouhodobých investic, různými způsoby výprodeje zásob nebo časovým posunem čerpání nákladů a podobně.

Postavení informatiky v podnikové hierarchii

Kromě subjektivních příčin existují pochopitelně i objektivní příčiny tohoto stavu. Jedním z hlavních je postavení podnikové informatiky jednak v podnikové hierarchii a jednak v žebříčku podnikových hodnot. Například ve strojírenském podniku takřka každý pracovník zná cenu jednotlivých dílců či rozhodujících nakupovaných položek, ale pokud bude prověřováno vnímání hodnoty informací souvisejících například s výrobou některého z dílců (evidence spotřebovaného materiálu, odpracované mzdy, výrobní kooperace apod.), většinou se zjistí, že je za významné považuje jen menší část pracovníků a že důsledky nepřesností nejsou rovněž považovány za vážný problém. Chápání informatiky jako nutného zla je častým jevem v podnikové praxi a dost často je nositelem tohoto postoje sám vrcholový management.

Rozhodující vliv na stav podnikové informatiky má management

Právě management podniku má přitom rozhodující vliv na stav podnikové informatiky. V první řadě musí mít management a všichni rozhodující pracovníci odpovídající znalosti. Znalost principů informačních toků výrobního plánování, řízení výroby, prodeje a zásobování, jejich vazeb na účetnictví a tedy i výsledky podniku je nutností. Případné nedostatky se totiž implementací informačního systému neeliminují, ale naopak dochází ke zhoršování situace a snižování věrohodnosti podnikových informací. Pokud management neřídí informační procesy a implementaci informačního systému, netrvá na dodržování pravidel a dále postupuje podle zaběhlých principů operativního řízení, je stav podnikové informační základny značně ohrožen. Jestliže se pak navíc připouští alternativní informační zdroje místo informací z vlastní datové základny a připouští se, že tato data nejsou aktuální, pak se významně snižuje efektivita řízení a informační systém degraduje na statistický systém s vysokou chybovostí a stává se nepoužitelným, a to nejen pro potřeby podnikové analýzy, ale i pro řízení vůbec.

Externí informační zdroje

Všechny popsané problémy byly odvozeny od vnitropodnikového prostředí. Pro komplexní podnikovou analýzu je však třeba získávat informace i o konkurenci, trhu, finančním a právním rámci podnikání apod. Získávání takových informací je ještě obtížnější, protože otevřené zdroje poskytují omezený okruh dat a jejich kvalita je často sporná. Analytické zpracování informací z více zdrojů je náročné na lidské i finanční zdroje. Rovněž využívaní externích služeb pro tržní analýzu je velmi nákladné.

Podmínky pro kvalitní zpracování podnikové analýzy

Pokud tedy shrneme všechny výše uvedené skutečnosti, je vidět, že vytvoření informačních podmínek pro kvalitní zpracování podnikové analýzy není i přes všechny dostupné informační technologie a propracované metodiky vůbec jednoduché. Určitá cesta k dobrému výsledku však přesto existuje.
1. Na vytvoření podmínek a zpracování skutečně vypovídající a reálné podnikové analýzy musí mít zájem vlastník a management podniku. Tato podmínka je absolutně nutná, protože v opačném případě jsou všechna následující opatření neúčinná.
2. Management na všech úrovních musí trvale kontrovat kvalitu základních podnikových dat, včasnost a přesnost pořizování primárních informací (fakturace, platby, příjmy, evidence spotřeby materiálu, odpracované mzdy, skladových zásob, zásob hotových výrobků apod.) a vytvořit kontrolní systém, který včas detekuje případné nesrovnalosti, chyby i záměrné manipulace.
3. Informace musí být zařazeny mezi základní zdroje pro realizaci všech podnikových procesů a musí být rovnocenné takovým zdrojům, jako jsou peníze, pracovníci a stroje. To předpokládá odpovídající postavení informatiky, která musí být součástí vrcholového řízení.
4. Oddělení informatiky se musí do určité míry transformovat z poskytovatele technologických služeb na poskytovatele informačních služeb. To představuje aktivní práci s vlastní datovou základnou a vyhledávaní externích informačních zdrojů, které mají vztah k podnikatelské činnosti podniku a mohou sloužit k porovnání výsledků podnikové analýzy.
5. V neposlední řadě musí probíhat trvalé vzdělávání pracovníků v oblasti využívání informačních technologií a podnikové informatiky jako celku.
Kromě výše uvedených nejzákladnějších předpokladů existuje pochopitelně řada dílčích opatření, technologických řešení (například podnikový portál pro distribuci informací z jednoho zdroje) a manažerských postupů (například důsledné využívání dat z informačního systému pro operativní porady a zamezení existence duplicitního zpracovaní informací a redundance dat), jejichž popis překračuje rámec tohoto příspěvku.
Pro jakoukoli podnikovou analýzu jsou základní podnikové informace naprosto nezbytné. Nestačí proto jen dbát na kvalitně vedené účetnictví, ale je nutno zabezpečit, že veškerá potřebná data budou odpovídat skutečnosti a budou kvalitně integrována v podnikovém informačním systému. Stejně tak je třeba soustavně vyhledávat relevantní informační zdroje pro posouzení stavu konkurence a příslušného tržního segmentu.
Ing. Pavel Hanuš
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40630
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Management / Finance
Autor:
Firmy
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Leasing strojů a zařízení

Společnost Deutsche Leasing ČR působí v České republice již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

Financování podnikatelských investic

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky všechny segmenty nebankovního trhu rostly.

Související články
Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání, aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit