Témata
Zdroj: Priority Business a Government

Klíčová témata pro české manažery

Novou výkonnou ředitelkou České manažerské asociace se k 1. dubnu 2024 stala Ing. Hana Šmejkalová, která byla do té doby její viceprezidentkou. S první dámou této prestižní organizace jsme hovořili o tom, jaké jsou její cíle, priority a jaké má plány se soutěží Manažer roku.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Ze které firmy a ze kterého postu jste na svou současnou pozici v ČMA přišla?

H. Šmejkalová: Přicházím z leteckého prostředí. Celý život jsem pracovala buď pro leteckou společnost, nebo pro letiště v ČR.

MM: Co bylo důvodem vašeho rozhodnutí – jednak pro změnu ve vašem profesním životě a jednak pro to, že jste zamířila právě do čela České manažerské asociace?

H. Šmejkalová: V ČMA působím již delší dobu. Začala jsem vítězstvím v soutěži Manažer roku v roce 2019, a to cenou nejvyšší – Manažerka roku 2019, a od té doby jsem s Asociací pravidelně spolupracovala. Když jsem byla v loňském roce zvolena na pozici viceprezidentky, bylo rozhodnuto.

V ČMA budeme aktivně podporovat iniciativy, které směřují k zajištění rovných příležitostí pro všechny a k podpoře diverzity v pracovních týmech a organizačních strukturách,“ říká Hana Šmejkalová.
(Zdroj: Česká manažerská asociace)

MM: Které jsou či budou vaše priority v rámci vedení ČMA a proč?

H. Šmejkalová: Moje priority odrážejí zaměření ČMA na posílení role manažerů v české společnosti a na podporu rozvoje manažerského talentu a profesního růstu. Budeme se aktivně snažit o realizaci těchto cílů a spolupracovat s různými zúčastněnými stranami, abychom dosáhli pozitivních změn v manažerské oblasti.

Jednou z mých priorit je rozvoj profesního vzdělávání. Myslím tím podporu kontinuálního vzdělávání a rozvoje manažerů v České republice. Chci zajistit, aby manažeři měli prostřednictvím ČMA přístup k nejnovějším znalostem, dovednostem a nástrojům potřebným k úspěšnému řízení organizací v dnešním dynamickém prostředí.

Další z mých priorit je podpora manažerského talentu. Budu se snažit identifikovat a podporovat nadané a perspektivní manažery, kteří mají potenciál vést organizace k excelentním výsledkům. Mým cílem je poskytnout jim platformu pro růst a rozvoj jejich kariéry na moderní platformě. Za důležité považuji též zvýšení povědomí o důležitosti manažerské role. Budu aktivně pracovat na zvyšování povědomí veřejnosti, firem a vládních institucí o klíčové roli manažerů v ekonomice a společnosti jako celku. Je dobré upozornit na výzvy, s nimiž se manažeři potýkají, a na jejich přínos k růstu a prosperitě.

A konečně mezi mé priority bezesporu patří zlepšení podmínek pro podnikání. Pokud to půjde, rádi bychom se angažovali i v dialogu s vládou a dalšími zainteresovanými stranami a organizacemi s cílem vytvářet příznivé podmínky pro podnikání a inovaci v České republice. Naším cílem je podpora podnikatelského prostředí, které se zaměřuje na růst a konkurenceschopnost firem.

Podle Hany Šmejkalové je kvalitní manažer schopen vést a inspirovat svůj tým k dosahování společných cílů. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

MM: Která témata považujete za celospolečensky nejdůležitější a jak je hodláte promítnout do činnosti ČMA a též do podoby soutěže Manažer roku?

H. Šmejkalová: Jsem pevně přesvědčena, že některá témata jsou pro naši společnost nejen důležitá, ale dokonce klíčová pro její rozvoj a prosperitu. Chystám se je aktivně promítnout do činnosti ČMA a do podoby naší prestižní soutěže Manažer roku. Mezi ně patří udržitelnost a odpovědné podnikání. Věřím, že budování udržitelného podnikatelského prostředí je klíčové pro budoucnost naší společnosti. Proto budeme v ČMA podporovat iniciativy a projekty, které směřují k udržitelnému rozvoji podnikání a k ochraně životního prostředí. V rámci soutěže Manažer roku budeme klást důraz na odpovědné podnikání a inovativní přístupy ke zvyšování udržitelnosti firem.

Důležitá je též rovnost a diverzita. Rovné příležitosti a inkluzivní prostředí jsou základními hodnotami moderní společnosti. V ČMA budeme aktivně podporovat iniciativy, které směřují k zajištění rovných příležitostí pro všechny a k podpoře diverzity v pracovních týmech a organizačních strukturách. V soutěži Manažer roku budeme při ocenění klást důraz na manažery, kteří aktivně pracují na budování inkluzivních pracovních prostředí a podporují rozmanitost v organizacích. S tím souvisí i náš nový projekt Ženský leadership. Není to o kvótách, ale o rovných příležitostech.

Nadmíru důležité je dnes i téma digitální transformace a inovace. Digitální technologie mají stále větší vliv na naše životy i na fungování firem a organizací. V ČMA budeme podporovat rozvoj digitálních dovedností manažerů a přispívat k osvětě o výzvách a příležitostech, které s sebou digitální transformace přináší. V soutěži Manažer roku budeme hledat manažery, kteří jsou předními představiteli digitální inovace a úspěšně využívají digitální technologie k posílení konkurenceschopnosti svých organizací.

A samozřejmě se nemůžeme nedotknout AI. Je jedním z našich dalších stěžejních témat v diskuzích napříč všemi regiony.

Tato témata zároveň představují zásadní výzvy, kterým čelí manažeři v dnešní době. Proto se v ČMA budeme snažit aktivně podporovat diskuzi a spolupráci v těchto oblastech a prostřednictvím soutěže Manažer roku vyhledávat a oceňovat ty manažery, kteří v těchto oblastech dosahují výjimečných výsledků a přinášejí pozitivní změny do svých organizací i do společnosti jako celku. Jejich práci a vize budeme prezentovat a předávat.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Které oblasti činnosti České manažerské asociace považujete za nejdůležitější a proč?

H. Šmejkalová: Jsem přesvědčena, že ČMA hraje zásadní roli v podpoře a rozvoji manažerů v České republice. Některé oblasti činnosti považuji za nejdůležitější právě kvůli jejich potenciálu ovlivnit nejen jednotlivce, ale i celou společnost. Jsou to hlavně činnosti, které umožňují manažerům růst, rozvíjet se a zapojovat do diskuzí a aktivit, jež ovlivňují jejich práci a prostředí, ve kterém působí.

Velmi důležité je například profesionální vzdělávání a rozvoj. Poskytování kvalitního vzdělávání a možností pro rozvoj manažerských dovedností je klíčové pro zvyšování úrovně manažerských schopností v České republice. ČMA by měla nabízet širokou škálu programů, kurzů a workshopů, které budou reagovat na aktuální potřeby manažerů a pomáhat jim dosáhnout jejich plného potenciálu.

Zmínit je třeba též networking a sdílení know-how. Budování sítě kontaktů a možnost sdílet know-how s ostatními manažery je zásadní pro profesní růst a úspěch. ČMA by měla poskytovat platformy pro setkávání manažerů, jako jsou konference, semináře a networkingové akce, které umožní výměnu zkušeností a rozvoj osobních i profesních vztahů.

Velice důležitou oblastí je podpora inovací a podnikání. Manažeři jsou často nositeli inovací a podnikatelského ducha v organizacích. ČMA by měla podporovat a inspirovat manažery k inovativnímu myšlení a podnikání prostřednictvím projektů, soutěží a podpory startupů a inovativních firem.

A jedním z prvořadých úkolů ČMA je pochopitelně též reprezentace zájmů manažerů. ČMA by měla aktivně reprezentovat zájmy manažerů vůči vládě, veřejnosti a dalším zainteresovaným stranám. Je důležité, aby byla hlasem manažerů při tvorbě politik a rozhodnutí, která ovlivňují podnikatelské prostředí a pracovní podmínky.

Soutěž Manažer roku by měla reflektovat rozmanitost manažerských rolí a prostředí, ve kterých manažeři působí. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

MM: Jak byste zhodnotila dosavadní fungování ČMA a co, případně koho, z její minulosti považujete za inspiraci pro svoji budoucí práci?

H. Šmejkalová: Zhodnocení dosavadního fungování ČMA je zásadní pro pochopení směřování a potenciálního budoucího rozvoje této organizace. Její dosavadní fungování přineslo mnoho cenných přínosů pro rozvoj manažerského prostředí v České republice. ČMA si získala uznání a respekt jako přední organizace v oblasti podpory manažerů a rozvoje manažerských dovedností. Její programy profesního vzdělávání a rozvoje poskytly manažerům cenné možnosti k dalšímu rozvoji jejich kariérního potenciálu. ČMA úspěšně prosazovala zájmy manažerů vůči veřejnosti, což bylo důležité pro vytváření příznivého podnikatelského prostředí.

Klíčovou osobou asociace byl do konce března její výkonný ředitel Ivo Gajdoš, který celou asociaci vybudoval a reprezentoval dlouhých více než 30 let. Jsem si vědoma dědictví a hodnot, které ČMA přináší, a těším se na možnost přispět k dalšímu rozvoji této prestižní organizace.

MM: Kam byste chtěla posunout samotnou soutěž Manažer roku?

H. Šmejkalová: Ráda bych se zaměřila na základní cíle a vize. Vedle tradičního zaměření na tvrdé manažerské dovednosti, jako je strategické plánování a finanční řízení, bych chtěla posílit důraz na tzv. soft skills. Tyto dovednosti, mezi něž patří komunikace, leadership, týmová spolupráce a emoční inteligence, jsou v moderním manažerském prostředí stále důležitější a jejich ocenění by mělo být nedílnou součástí soutěže.

Dále je důležitá větší inkluzivita, to znamená, že chci, aby soutěž Manažer roku reflektovala rozmanitost manažerských rolí a prostředí, ve kterých manažeři působí. Soutěž tedy bude i nadále otevřená nejen manažerům v korporátním prostředí, ale také těm ve veřejném sektoru, neziskových organizacích a startupovém prostředí. Tím se zvýší reprezentativnost a relevance ocenění.

V této souvislosti budeme též prosazovat zelenou a udržitelnou manažerskou praxi. V souladu s rostoucím důrazem na udržitelnost a ochranu životního prostředí bych chtěla, aby soutěž Manažer roku ocenila manažery, kteří aktivně přispívají k udržitelnému rozvoji svých organizací a komunit. To může zahrnovat iniciativy zaměřené na snižování uhlíkové stopy, odpovědné nakládání s odpady nebo podporu sociálních a environmentálních inovací.

A úkolem soutěže je samozřejmě i podpora rozvoje manažerského talentu. Měla by být nejen o ocenění stávajících manažerů, ale i o podpoře rozvoje budoucích lídrů. Proto bych chtěla, aby soutěž poskytovala platformu pro sdílení know-how, mentoring a networking pro aspirující manažery, kteří se chtějí posunout na vyšší manažerské pozice.

Reklama

Takové pojetí soutěže Manažer roku by mělo přinést větší hodnotu nejen oceněným manažerům, ale i celému manažerskému společenství. Chci, aby soutěž nejen reflektovala současné výzvy a trendy v oblasti managementu, ale také přispěla k budování silné a dynamické manažerské komunity, která má pozitivní dopad na společnost jako celek.

MM: Jak byste definovala pojem kvalitní, případně úspěšný manažer?

H. Šmejkalová: Definice kvalitního a úspěšného manažera zahrnuje různé aspekty jeho osobnosti, dovedností a výkonu v různých situacích. Být kvalitním a úspěšným manažerem pro mě znamená uspět v následujících oblastech.

Leadership. Kvalitní manažer je schopen vést a inspirovat svůj tým k dosahování společných cílů. Má schopnost motivovat ostatní, být vzorem a vytvářet pozitivní pracovní prostředí.

Dále efektivní komunikace. Úspěšný manažer je schopen jasně a efektivně komunikovat s různými zúčastněnými stranami, včetně svého týmu, nadřízených, kolegů a klientů. Je schopen naslouchat, vyjádřit své myšlenky srozumitelně a efektivně řešit konflikty.

Strategické myšlení. Kvalitní manažer má schopnost vidět širší obraz a rozumět dlouhodobým cílům a strategiím organizace. Je schopen analyzovat situace, předvídat budoucí vývoj a přijímat informovaná rozhodnutí.

Schopnost řízení lidí a procesů. Úspěšný manažer dovede řídit lidi, procesy a projekty. Je schopen správně delegovat úkoly, poskytovat zpětnou vazbu a podporu svému týmu a zajistit efektivní provoz organizace.

Inovace a adaptabilita. Kvalitní manažer je otevřen novým nápadům a inovacím, a je schopen se rychle přizpůsobit změnám v prostředí. Je schopen se učit z nových zkušeností a neustále se rozvíjet.

A konečně dosahování výsledků. Úspěšný manažer je schopen dosahovat stanovených cílů a výsledků. Má schopnost plánovat a prioritizovat svou práci tak, aby dosáhl maximální efektivity a úspěšně řídil své projekty a iniciativy.

Celkově je kvalitní a úspěšný manažer nejen schopen efektivně řídit svou práci a svůj tým, ale také má schopnost přispívat k dlouhodobému růstu a úspěchu organizace prostřednictvím svého vedení a strategického myšlení.

Úkolem soutěže je i podpora rozvoje manažerského talentu. Měla by být nejen o ocenění stávajících manažerů, ale i o podpoře rozvoje budoucích lídrů. (Zdroj: Priority Business a Government)

MM: A naopak, kterých chyb se někteří dnešní manažeři dopouštějí? A může v eliminaci těchto chyb pomoci ČMA? Jakým způsobem?

H. Šmejkalová: Někteří dnešní manažeři se bohužel mohou dopouštět určitých chyb, které mohou brzdit jejich vlastní úspěch a výkonnost jejich týmu i celé organizace. Mezi tyto chyby může patřit nedostatečná komunikace. Manažeři mohou mít tendenci nedostatečně komunikovat se členy svého týmu nebo s nadřízenými, což může vést k nedorozuměním, nedostatečné motivaci a snížení produktivity. To je bohužel i moje zkušenost s nadřízeným.

Dále neschopnost delegovat úkoly. Někteří manažeři mohou mít obtíže s delegováním úkolů a odpovědností, což může vést k přetížení a nedostatečnému rozvoji jejich týmu.

Patří sem i nedostatečné vedení a motivace týmu. Manažeři mohou mít problémy s efektivním vedením a motivací svého týmu, výsledkem může být nedostatečný výkon a nespokojenost zaměstnanců.

Častou chybou je též neschopnost řešit konflikty. Manažeři se mohou vyhýbat řešení konfliktů v týmu nebo mezi jednotlivými členy, což může vytvořit negativní pracovní prostředí a snížit míru spolupráce.

Česká manažerská asociace může hrát klíčovou roli v eliminaci těchto chyb a podpoře manažerů v jejich profesním rozvoji. Konkrétní způsoby, jak může ČMA pomoci, zahrnují: Profesionální vzdělávání – kurzy, workshopy a školení zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, vedení týmu, konfliktního řešení a dalších klíčových oblastí, které pomáhají eliminovat chyby manažerů. Dále mentoring a poradenství. Programy mentoringu a poradenství, ve kterých zkušení manažeři poskytnou podporu a rady manažerům, již se snaží překonat určité problémy nebo vylepšit své dovednosti. Důležité je i sdílení osvědčených postupů – konference, semináře a diskuzní fóra, kde manažeři mohou sdílet své zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti managementu a vzájemně se inspirovat. A konečně též poskytování inspirace a motivace. ČMA může prostřednictvím svých aktivit a ocenění, jako je Manažer roku, inspirovat a motivovat manažery k neustálému rozvoji a zdokonalování svých dovedností a schopností.

Tím, že ČMA poskytuje podporu, vzdělávání a inspiraci manažerům, může hrát klíčovou roli v eliminaci chyb, které manažeři dělají, a pomoci jim dosáhnout jejich plného potenciálu lídrů a profesionálů.

Související články
Dvě firmy a dva finalisté

WHP Technik je dodavatelem měřicí techniky pro strojírenství. Na českém a slovenském trhu zastupuje renomované výrobce z celého světa. Oborem této společnosti je měření čehokoliv menšího než milimetr s přesností na mikrometr. Frentech Aerospace je střední ryze česká strojírenská firma, která je zaměřena na přesnou mechaniku. Primárně je orientována na export. Po vstupu České republiky do ESA zahájil Frentech Aerospace své aktivity ve vesmírném průmyslu, kam dodává především vesmírné mechanismy. Co mají tyto dvě firmy společného? Obě vznikly již v roce 1994 a jejich topmanažeři se stali finalisty soutěže Manažer roku 2022, kam byli doporučeni redakcí MM Průmyslového spektra. O soutěži a o tom, co znamená být skutečně dobrým manažerem, jsme si povídali s Josefem Slámou, obchodním ředitelem společnosti WHP Technik, a Pavlem Sobotkou, spolumajitelem a ředitelem společnosti Frentech Aerospace.

Mít silný příběh

V roce 1997 založila společnost Abydos, kterou až do dnešních dnů vede k úspěchům a růstu. Podíváte-li se na stránky této společnosti, uvidíte zde osm významných ocenění. Sedm z nich je pro firmu samotnou a to osmé – Manažer roku 2012 – pro její majitelku, paní Olgu Kupec. Právě ji jsme poprosili o rozhovor pro úvodní díl našeho seriálu o této prestižní soutěži.

Manažer roku: změny na obzoru

Prestižní soutěž Manažer roku oslavila v loňském roce již 30 let své existence. Od samotného jejího založení šlo o vynikající počin, neboť soutěž prostřednictvím příběhů elitních českých manažerů pomáhá rozvíjet kvality českého managementu jako celku i jednotlivých manažerů. Nicméně ani nejlepší počin nesmí ustrnout ve vývoji. Proto i Manažer roku stojí právě nyní na prahu změn, které by měly znamenat jeho posun o významný krok kupředu. O tom, co se chystá, jsme si povídali s Kateřinou Božkovou z České manažerské asociace, projektovou manažerkou soutěže.

Související články
Vezměme rozum do hrsti a bojujme

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Začneme u sebe. Co má pro nás smysl?

Václava Cílka lákají všechny průsečíky humanitních a přírodovědných oborů. Ukazuje se, že hledání nových oborových souvislostí má smysl a že jako jediné dokáže dát odpověď na otázky, které před člověka klade komplikovaná, někdy nepředvídatelná, turbulentní doba. Vždycky dokázal skoro šokovat tím, kolik toho o světě věděl a ví. Kde všude byl a co všechno přečetl. Díky tomu, že se nikdy nespokojil s jednooborovým přístupem ke skutečnosti a snažil se ji zřít celostně jako za časů J. A. Komenského, měl navzdory názorům některých současných profesorů nesporně pravdu. Zastává názor, že expert v oblasti přírodních věd nemůže být spokojen sám se sebou, dokud nemá hluboké znalosti z historie, filozofie, antropologie, sociologie a dalších humanitních věd. Tvrdí, že znalost dějin pomáhá číst krajinu, a naopak, znalost přírodních věd pomáhá k pochopení toho, co se v minulosti dělo.

Stavme na pozitivním a fungujícím

Česko patřilo ke konci roku 2023 k zemím, jejichž ekonomika stále nedosáhla předcovidové úrovně. Hospodářský růst bude podle většiny ekonomů i v tomto roce velmi pomalý. Situaci komplikují nepříliš optimistické faktory, jako je nestabilita veřejných financí, výroba postavená na subdodávkách, nedostatečná infrastruktura a další. Když k tomu připočteme vnější geopolitické okolnosti, není situace příliš příznivá. A o tom, jak toto vše ovlivňuje automobilový průmysl a jak se zbavit stigmatu subdodavatelské země, jsme hovořili s Petrem Knapem, odborníkem společnosti EY pro automobilový průmysl.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Výjimečné talenty mají opět šanci

Přípravy dalšího ročníku soutěže Manažer roku jsou již v plném proudu. Cílem soutěže, jako již tradičně, je objevit na trhu jedinečné a inspirativní manažerské příběhy, které v polovině dubna projdou selekcí zkušené 10členné hodnotitelské komise, jež rozhodne o držitelích devíti titulů dle zařazení do kategorií za rok 2023. Mediálním partnerem této prestižní události je i letos MM Průmyslové spektrum.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Manažer roku: budoucnost, inspirace, inovace

Již 30. ročník prestižní soutěže Manažer roku oslavila letos Česká manažerská asociace. Letošními vítězi jsou Lucie Urválková, zastupující Uniqa pojišťovnu, a Bronislav Převrátil, šéf firmy Chart Ferox. Jejich úspěchy a inspirativní přístupy se nejen blyští výjimečností, ale také nám ukazují cestu vpřed v oblasti managementu. Soutěž Manažer roku oslavuje nejen minulost, ale i budoucnost, inovace a inspirace pro manažery všech generací.

Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Manažer roku uzavírá třetí dekádu

Přirozená autorita a schopnost vést tým lidí k dosažení společného cíle jsou předpokladem každého úspěšného manažera. Nároky na správný výkon této funkce neustále rostou, manažeři čelí stále novým výzvám a jejich osobnostní a profesní předpoklady ovlivňují, jak firma nové situace a okolnosti zvládne. Sdílení příkladů dobré praxe a ocenění nejlepších manažerů jsou podstatou soutěže Manažer roku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit