Témata
Reklama

Ochrana informací jako součást systému řízení

Některé zásady řízení jsou staré jako lidstvo samo, jiné vznikají teprve v poslední době. O tom, že je třeba chránit výrobní tajemství, se ví již dlouho a firmy si své receptury schovávají opravdu pečlivě. Jenže dnešní podnikání, ve kterém se informace sama stává komoditou, potřebuje něco jiného - komplexní ochranu dat, nejlépe zasazenou do vlastního systému řízení.

Co si vlastně můžeme představit pod pojmem únik informací? Jde o jakékoliv nechtěné prozrazení podnikových dat. Konkurenční boj se v mnoha oborech dostává na takovou úroveň, že o bytí nebo nebytí značky rozhodují na pohled pouhé maličkosti, například předčasně prozrazené hospodářské výsledky či nevhodně interpretovaná zpráva o změnách v managementu firmy. Jaký malér může způsobit ztráta (nebo rovnou zcizení) zákaznických dat nebo třeba výše platů klíčových zaměstnanců, už ani není třeba hovořit. Klasicky slabým článkem v ochraně dat je jejich ochrana před vlastními zaměstnanci. Kdo má jaký přístup k informacím? Jsou stanoveny úrovně povoleného přístupu do podnikového informačního systému? Jen v případě, že jsou tato a další podobná rizika předem definována a jsou učiněna opatření k jejich eliminaci, může management firmy zachovat klid i v případě, že mu zaměstnance odláká konkurence.
To se však snadno řekne, ale hůř udělá. Právě proto, aby měly firmy vodítko k řešení takovéto situace, existuje zde norma BS 7799.
Reklama
Reklama
Reklama

Co znamená BS 7799?

Norma BS 7799 byla vyvinuta jako výsledek průmyslových, vládních a komerčních požadavků na společnou základnu umožňující, aby společnosti vyvíjely, zaváděly a efektivně měřily bezpečnostní řídicí přístupy. Zároveň bylo cílem posílit důvěru v obchodní činnosti.
Centrálním konceptem normy BS 7799 je prevence, ochrana a udržování záznamů. Norma pokrývá všechny typy informací. Je přirozené, že zahrnuje papírové a elektronické dokumenty, nicméně možná asi překvapí, že se také překrývá s oblastí lidských zdrojů.
Základní pojmy, se kterými norma pracuje, jsou důvěrnost, integrita a přístupnost. Důvěrnost je chápána tak, že organizace, která jedná ve shodě s modelem normy, zajišťuje přístup k relevantní informaci pouze autorizovanému uživateli. Jinými slovy, jsou vytvořena systémová opatření k tomu, aby neautorizovaný uživatel nemohl sdílet tu část informací, ke které nemá z hlediska svého zařazení a příslušnosti k projektům právo. Pod pojmem integrita rozumí norma ochranu proti neoprávněným změnám a poškození, ochranu přesnosti a kompletnosti informací. Informace musí být naopak přístupna ve správném kontextu a vždy, když je požadována oprávněnou osobou. Tato pravidla v sobě zahrnují požadavek jak na ochranu dat, tak na nerušený provoz podniku.

Specifikace normy BS 7799

Norma dává komplexní pohled na informační bezpečnost. Bere v úvahu všechny oblasti od rozvoje způsobilosti personálu až po technickou ochranu proti počítačovému pirátství. Informační bezpečnost je vytvořena tak, aby ochraňovala hodnoty proti neoprávněnému přístupu a změnám.
První část normy se zabývá implementací informační bezpečnosti. Jsou definovány a používány tyto bezpečnostní nástroje:
* bezpečnostní zájem;
* organizace bezpečnosti;
* klasifikace a řízení zdrojů;
* osobní bezpečnost;
* fyzická bezpečnost a bezpečnost vůči průniku okolí do systému;
* řízení komunikace a operační řízení;
* řízení přístupu;
* vývoj a údržba systému;
* řízení obchodní činnosti;
* shodové řízení.
Druhá část normy je specifikací systému řízení informační bezpečnosti, určenou pro certifikaci. Vytváří kritéria, podle kterých je systém hodnocen. Základem procesu je identifikace informačních aktiv, která mají být ochraňována, a určení, do jakého stupně má být tato ochrana prováděna. Aktiva pokrývají na jedné straně informace - digitální, papírové i uložené v myslích lidí; na druhé straně fyzický majetek - počítače a sítě.
Pro certifikaci je požadováno následujících šest kroků:
* zavedení politiky informační bezpečnosti;
* definování prohlášení o záměru podporovat a provádět informační bezpečnost;
* provedení rizikové analýzy;
* prohlášení o aplikovatelnosti;
* vypracování programu rozvoje podnikání (Business continuity plan);
* provedení certifikačního auditu.
Certifikace systému znamená, že nezávislá společnost, tzv. třetí strana, prohlásí, že systém je ve shodě s dokumentem, podle kterého byla jeho stavba provedena. Zvláštní pozice třetí strany je dána tím, že není závislá na společnosti, která o certifikaci usiluje. Certifikační společnost zastupuje okolí certifikované společnosti, například zákazníky, dodavatele, partnery nebo veřejnost obecně. Její akreditace příslušným národním orgánem zajišťuje její profesionalitu a nezávislost.
ISMS (Information Security Management System) zavedený firmou je auditovaný podobně jako jiné systémy řízení (ISO 9000, 14001 atd.). Navíc vůči těmto systémům zde auditor posuzuje, zda identifikovaná rizika jsou relevantní a zda míra ochrany byla zvolena adekvátně. Také se posuzuje tzv. Prohlášení o aplikovatelnosti, které transformuje požadavky normy do systému řízení. Jde o to, aby vznikl jeden integrovaný systém řízení, a ne dva paralelní.

BS 7799 jako součást řízení úniků

Definuje-li se únik jako pokles zdrojů v důsledku jakékoliv ztráty, dostáváme se do oblasti systémů řízení ztrát a jejich využití pro měření a prevenci. V organizaci vznikají ztráty převážně v oblastech řízení lidských zdrojů, řízení projektů, jakosti, řízení informací, vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví. Společnosti, které vždy monitorovaly svůj finanční stav, proto postupně zaváděly i systémy pro řízení kvality, vlivu na životní prostředí a systémy pro bezpečnost a ochranu zdraví. Nyní nastává doba přiřadit k nim i systém pro řízení bezpečnosti informací.
Ideální stav lze popsat jako jednotný systém řízení nastavený tak, aby vyhověl požadavkům na zamezení ztrát z výše uvedených oblastí. Cesta k tomuto cíli se jmenuje integrované systémy řízení (IMS). Důležitá je výstavba a zavedení systému, který pomáhá identifikovat slabá místa a potenciální nebo reálné úniky. U systémů zavedených podle normy BS 7799 musí být provedena riziková analýza, tj. musí být například identifikovány potenciální cesty úniku nebo zneužití informací a jejich dopad na podnik. Za rozhodující je zde potřeba považovat závazek vedení společnosti podpořit zavedení systému řízení.

Proces certifikace

Společnost po zavedení systému řízení ochrany informací může požádat o certifikaci, a to certifikační společnost, která je k tomu akreditována. Certifikaci provádí vyškolený auditor, jehož posláním je zjistit stav shody zavedeného systému s normou. Certifikace může být provedena v organizaci nebo její části, například v oddělení nebo pobočce. Tato certifikace může být posléze rozšířena na celou společnost. Míra, do jaké se uplatní systém BS 7799, se liší podle zaměření společnosti. První společností, která získala akreditaci pro certifikování podle normy BS 7799, byla společnost Det Norske Veritas (DNV), která se kromě hodnocení rizik zabývá také integrovanými systémy řízení a jejich certifikací.
Certifikační audit lze rozdělit do čtyř etap. V první etapě se zkoumá, zda jsou zavedeny a zda jsou k dispozici dokumenty rizikové analýzy ve vztahu k podnikatelskému plánu a politika zajištění bezpečnosti dat. Druhá část je zaměřena na problematiku bezpečnosti v oblasti lidských zdrojů, ochrany registrů, ochrany dat a antivirové ochrany. V další části jsou analyzovány systémy a způsoby hlášení incidentů, problematika autorských práv a sladění systému s právními požadavky a soulad s bezpečnostní politikou společnosti. Čtvrtá část se pak věnuje vztahu vedení k vybudovanému systému.
V současné době znamená získání certifikátu jednu z mála možností, jak se pojistit proti ztrátě nebo zničení dat. Norská pojišťovací společnost Gjensidige je jednou z mála pojišťovacích společností na světě, která pojištění proti ztrátám dat nabízí. Tato společnost nyní garantuje významné snížení pojistného firmám, které jsou certifikovány společností DNV v souladu s novým bezpečnostním standardem BS 7799. "Hodnocení zabezpečení firemních dat je jednak nákladné, jednak využívá mnoha různých zdrojů," řekl John A. Elvsborg, zodpovědný za pojišťování v oblasti dat a telekomunikací u společnosti Gjensidige. "Pokud firma uzavře dohodu s DNV na certifikaci podle standardu BS 7799 a prokáže své odhodlání na to vynaložit potřebný čas a peníze, je to určitá známka toho, že zabezpečení svých dat a informačních postupů bere velmi vážně. Certifikace a procesy související s tímto standardem zvýší povědomí o této problematice uvnitř každého podniku a posílí ty nejlepší firemní postupy."

Výhody certifikace podle standardu BS 7799

Zavedení systému zabezpečeného řízení informací (ISMS) podle BS 7779 přináší certifikované společnosti tyto výhody:
* minimalizuje obchodní ztráty a zajišťuje pokračování podnikání ochranou informací před nejrůznějšími hrozbami;
* demonstruje shodu s normou pro informační bezpečnost pro spolupracující organizace a zákazníky a přináší důvěru při spolupráci nebo zakázkách, a to zvláště v situacích, kdy jí zákazník svěřuje svá důvěrná data pro další zpracování;
* umožňuje srovnání (benchmark) systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS);
* zvyšuje konkurenční výhodu organizace vytvořením externí a interní atmosféry důvěry;
* motivuje vedení firmy k demonstrování ochoty k zajištění bezpečnosti informací.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10312
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vezměme rozum do hrsti a bojujme

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

Vždy jde o pochopení procesu

Převratný rozvoj nových technologií, jehož jsme v posledních letech svědky, se stává zásadním pomocníkem výrobních společností při jejich nepřetržitém zdokonalování procesů, zvyšování efektivity práce, minimalizaci nákladů a řadě dalších kroků. S Filipem Grobem, výrobně-technickým ředitelem společnosti Fosfa, hovoříme o konkrétních inovativních projektech, které v břeclavském závodě realizovali, o tom, s jakými úskalími se při jejich zavádění potkávali a s jakými benefity je aktuálně v praxi využívají.

MM Glosa: Dojná kráva byrokracie

Ideologie Green Dealu, jako senzor laserového navádění, nás pronásleduje na každém kroku. Neutečeme před ní, neschováme se za roh. Žalostný stav zanedbané energetické sítě si vyžádá obrovské investice pro její potřebnou zásadní modernizaci. K financování poslouží desátky z nárůstu cen energií, ke kterým zákonitě musí dojít. Distribuční společnosti to pochopitelně ze svých zisků hradit nebudou. 

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Internetový vyhledávač dotací

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit