Témata
Reklama

Průmyslové inženýrství v praxi

Tato disciplína, jenž se zabývá produktivitou, inovacemi, organizací, managementem a dalšími záležitostmi, nachází v moderních podnicích čím dál častěji své místo aprávem je po ni voláno. Představitelé firem však narážejí na skutečnost, že naše vysoké školy zatím běžně absolventy těchto oborů nenabízejí. Musejí se tedy poohlížet po spolupráci s akademiemi a instituty, které se vzděláváním průmyslových inženýrů zabývají na komerční bázi. A za to bezesporu pak i značně zaplatit. Z za státní peníze pak často vysokoškolskou půdu opouštějí absolventi sice s velkým teoretickým přehledem, ale pro běžné uplatnění v praxi neupotřebitelní. Redakce MM Průmyslové spektrum se již snaží téměř rok na tento fakt upozorňovat a vedle pořádání řady diskuzí přináší i tento seriál, který se v současné době dostal k představování subjektů, které se oboru průmyslového inženýrství věnují. Dnes jsme zavítali na východ Slovenska, do zdejšího čtvrtého největšího města ležícího na soutoku řek Váh a Kysuca, kde působí nestor tohoto oboru profesor Gregor.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

CEIT je skratkou pre Stredoeurópsky technologický inštitút (Central European Institute of Technology). CEIT reprezentuje skupinu privátnych spoločností, ktoré vznikli ako reakcia na požiadavky priemyslu. Iniciatíva vyšla z Katedry priemyselného inžinierstva (KPI), Žilinskej univerzity. CEIT má dnes tím takmer stovky pracovníkov. Mnohí z nich prešli dlhodobými tréningami v Japonsku, USA, SRN a pod.

Klasické priemyselné inžinierstvo

Metódy priemyselného inžinierstva (PI) sú univerzálne, je možné ich uplatniť vo všetkých typoch organizácií. V Žiline rozvíjame priemyselné inžinierstvo od roku 1968. Just in Time, štíhla výroba, SMED, TPM, Six Sigma, UAS, programy zvyšovania produktivity a pod. boli a zostanú výborné metódy pre elimináciu plytvania a zlepšovania výkonu a produktivity organizácií. Tieto metódy sme prakticky zvládli a implementujeme ich v dnešných podnikoch. Priemyselné inžinierstvo však prechádza zásadnými, revolučnými zmenami.

Reklama
Reklama
Reklama
Príkladom inovácie je interaktívne pracovisko pre virtuálny návrh výrobných systémov, pracujúce s principiálne novými technológiami navrhovania a optimalizácie výrobných systémov.

Ďalší vývoj priemyselného inžinierstva

Globálne podnikateľské prostredie si vyžadujú úplne nové spôsoby navrhovania, lokalizácie, prevádzky, plánovania a riadenia podnikov. Priemyselné inžinierstvo je mimoriadne dynamická disciplína. So zmenami, ku ktorým dochádza v priemysle, sa prirodzene mení aj priemyselné inžinierstvo. Najnovšie zmeny v priemyselnom inžinierstve sú označované ako pokrokové priemyselné inžinierstvo (AIE - Advanced Industrial Engineering). Toto využíva tri hlavné oblasti pre transformáciu: adaptívnu výrobu, priemyselné siete a digitálne priemyselné inžinierstvo. CEIT v súčasnosti patrí medzi vedúce európske pracoviská v oblasti digitálneho priemyselného inžinierstva a v aplikáciách moderných technológií v PI, akými sú: virtuálna realita, simulácia, umelá inteligencia a pod. Pre ďalší rozvoj priemyselného inžinierstva sme vytvorili Strategickú alianciu pre rozvoj priemyselného inžinierstva - SARPI, ktorá komunikuje s hlavnými centrami priemyselného inžinierstva v Európe a USA.

Fabriky produkujúce nové poznatky

Po roku 1990 smerovali investície u nás hlavne do výroby a montáže. Tie si vyžadovali kvalifikovanú, lacnú pracovnú silu i aplikácie vybraných metód priemyselného inžinierstva. Najvyššie prírastky produktivity a efektívnosti je možné dosahovať využívaním nových poznatkov. Znalosť je možné obchodovať rovnako ako tovar, ale bez potreby veľkých a kapitálovo náročných podnikov, skladov, množstva materiálu, ľudských zdrojov a pod. CEIT buduje systém pre tvorbu nových znalostí v priemyselnom inžinierstve. Priemyselní inžinieri navrhujú, integrujú, implementujú a optimalizujú nové podniky. Budúce fabriky budú navrhované ako zákaznícke produkty, dodávané na kľúč. Pre takéto fabriky musí výskum a vývoj bežať paralelne s výchovou odborníkov pre ich prevádzku. Toto sa dnes už deje, stačí navštíviť automobilových výrobcov. Vysoké požiadavky na takéto fabriky si vyžadujú principiálne nové metódy navrhovania, optimalizácie, plánovania a riadenia výrobných systémov. Návrh musí byť realizovaný tak, aby parametre systému boli s podporou simulácie optimalizované už v prípravných fázach, nie až vo vlastnej výrobe. Takéto systémy musia byť integrované na podnikové databázy, riadiaci systém výroby a umožňovať emuláciu riadenia a ladenia najlepších výrobných stratégií.

CEIT vyvinul systém inteligentnej, vnútrohalovej dopravy FTS CEIT, ktorý je implementovaný v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Ako pripravovať konkurencieschopných absolventov?

Naše dlhodobé skúsenosti ukazujú, že záujem podnikovej sféry sa mení. Asi 50 % našich kapacít venujeme riešeniu problémov klasického PI, asi 35 % tvoria nové oblasti, ktoré rozvíjame (digitálny podnik, a pod.) a zvyšných 15 % tvoria najnovšie výskumné témy, zamerané na budúce výrobné systémy. Naši absolventi priemyselného inžinierstva získavajú vedomosti a zručnosti tak v praktickom priemyselnom inžinierstve, ako i v metódach pokrokového priemyselného inžinierstva. Zaviedli sme trojstupňový model prípravy (Learning university). Základné poznatky a zručnosti sú získavané na katedre. V druhom stupni absolventi pracujú na reálnych priemyselných a výskumných projektoch. Tretí stupeň zabezpečuje CEIT a absolventi v ňom vyvíjajú vlastné inovatívne riešenia pre priemysel. Takto podporujeme výber a výchovu talentov. Všetci absolventi získavajú zručnosti vo využívaní špičkových technológií CEIT. Využívame dátovú integráciu vyučovaných predmetov. Každý študent (tím) si v priebehu štúdia „nesie" so sebou svoje dáta a rozvíja vo vybraných predmetoch svoju firmu. Osvojuje si tak systémové myslenie, lepšie chápanie súvislosti a komplexný prístup.

Hlavné oblasti činnosti CEIT

V oblasti poradenstva a projektov:

 • hĺbkové prevádzkové audity, rýchle audity produktivity,audity štíhlosti;
 • rýchle testy stability, strategické koncepty;
 • zvyšovanie produktivity, reštrukturalizácia, systémy zlepšovania;
 • kvalita, Six Sigma;
 • štíhla výroba, Value Stream manažment, lean koordinátor, toolbox expert;
 • ťahové systémy riadenia, Kanban, Conwip, štandardizovaná práca;
 • plánovanie ariadenie výroby, vyvažovanie liniek;
 • časové hospodárstvo, meranie a analýza práce, normovanie;
 • logistika, skladovanie, distribúcia, riadenie zásob, supply chain manažment;
 • optimalizácia materiálových tokov;
 • totálne produktívna údržba (TPM);
 • ergonomické analýzy.

Obr. CEIT ponúká celý rad úspešných, štandardizovaných produktov (dle místa)

V oblasti inovácií a vývoja nových riešení:

 • digitálny podnik, digitalizácia objektov svyužitím 3D laserového skenovania;
 • inteligentné riešenia pre medzioperačný transport, manipuláciu akontrolu;
 • monitorovanie dopravných prostriedkov vo výrobe;
 • Low Cost automatizácia výroby amontáže;
 • počítačové simulácie;
 • virtuálne prototypovanie výrobných systémov apod.

V oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkov:

 • rozvoj ľudských zdrojov;
 • In house aopen tréningy, workshopy (techniky lean, produktivita, kvalita, tímová práca, ergonómia, moderovanie workshopov, logistika, plánovanie ariadenie výroby apod.);
 • špecializovaná výchova (digitálny podnik, simulácia, rýchle prototypovanie, inovácie apod.);
 • konferencie.
Prof. Milan Gregor, zakladateľ a predseda dozornej rady CEIT

Prof. Milan Gregor

O pohled na technické školství  aktuální potřeby průmyslového inženýra v praxi jsme tradičně, jako v předchozích dílech našeho seriálu, požádali výše zmíněné společnosti. Na naše otázky odpovídá předseda dozorčí rady CEIT profesor Milan Gregor.

Jaká je současná úroveň absolventa VŠ technického směru na Slovensku a v ČR?

Mal som šťastie, že som sa vo svojom profesionálnom živote priemyselného inžiniera venoval problematike rastu produktivity. Pôsobil som dlhodobo na špičkových európskych i zámorských univerzitných a výskumných pracoviskách. Po roku 1990 som podnikal, pracoval som vo vedení výrobných spoločností, prakticky som viedol a realizoval množstvo projektov a robím tak dodnes. Dovolím si, na základe vlastnej skúsenosti i najnovších poznatkov, vysloviť určité hodnotenia. Nie som zástancom dehonestácie našich univerzitných a výskumných pracovísk. Možno sú dnes vybavené horšie ako tie zahraničné. Obe naše krajiny však preukázali po roku 1989 obrovský rast produktivity a konkurencieschopnosti. Tento rast realizovali naše firmy a v nich pracujú naši ľudia, ľudia ktorí získali vzdelanie na našich univerzitách. Máme aj výborné technické univerzity, ktoré vychovávajú špičkových odborníkov, dôkazom toho sú autori článkov publikovaných v predchádzajúcich číslach časopisu MM Průmyslové spektrum (Ing. Frolík, prof. Košturiak, ktorí sú absolventi našich škôl). Úroveň absolventov určujú nielen školy a kontrolný mechanizmus štátu, ale aj priemysel, a to spôsobom, akým obsadzuje výkonné miesta. Ani privátne školy nie sú zárukou vysokej kvality, na Slovensku to platí v súčasnosti skôr obrátene.

Celý svet sa dnes snaží napodobňovať úspešné americké podnikateľské modely, ktoré pripravujú študentov na vlastné podnikanie a ktoré sú realizované na všetkých stupňoch vzdelávania. Objavujeme to, čo v Amerike funguje storočia a čím je Amerika doslova nasiaknutá. Porovnávanie amerických univerzít s našimi je zavádzajúce. Tie majú dlhú históriu, svoju prísne kontrolovanú kvalitu a vychovávajú často špecializovaných absolventov pre obrovský americký priemysel. Môžem porovnať našich absolventov s absolventmi európskych univerzít, na ktorých som mal možnosť pôsobiť. Kvalita teoretického vzdelania je porovnateľná, horšie je to s možnosťami uplatnenia a s finančným ohodnotením ich práce. Stačí porovnanie platov u globálnych výrobných podnikov v Čechách a na Slovensku s podobnými závodmi napríklad v Nemecku. Rozdiel nie je v produktivite našich zamestnancov, tá je minimálne porovnateľná s produktivitou v ich materských krajinách.

Národné fórum produktivity, Žilina

Som presvedčený, že absolventi priemyselného inžinierstva v Žiline sú výborne pripravení na budúce povolanie. Počas štúdia pracujú s najmodernejšími technológiami a vďaka úzkej spolupráci univerzity a CEIT majú možnosť overiť si získané poznatky priamo riešením projektov v priemyselných podnikoch.

Jaké je jeho uplatnění v praxi?

Môžem vysloviť len názor za absolventov technických odborov našej Žilinskej univerzity. Jej Strojnícka fakulta je podľa celoštátneho hodnotenia najlepšou technickou fakultou na Slovensku. V odbore Priemyselné inžinierstvo mnohí naši študenti realizujú časť štúdia v zahraničí. Väčšina našich študentov je obyčajne zamestnaná už v štvrtom roku štúdia a niektorí študenti začínajú s vlastným podnikaním už v priebehu štúdia. CEIT aj finančne podporuje vytváranie Spin off firiem mladých ľudí. O našich absolventov sa zaujímajú nielen domáce výrobné firmy, mnohí dnes pracujú na vedúcich pozíciách v Nemecku, Rakúsku, USA či Českej republike.

Kde nacházejí uplatnění absolventi CEIT?

Oblasť uplatnenia je vzhľadom na široký záber priemyselného inžinierstva veľmi široká. Naši absolventi sa uplatňujú hlavne v rozhodujúcich podnikových útvaroch, ako vedúci pracovníci podnikových útvarov priemyselného inžinierstva, riaditelia, výrobní riaditelia, vedúci pracovníci v logistike, v útvaroch riadenia kvality, v plánovaní a riadení výroby, projekčných útvaroch a pod. Mnohí naši absolventi sú úspešní podnikatelia, ktorí riadia vlastné firmy, niektorí z nich podnikajú v zámorí. Medzi našimi absolventmi sú aj konzultanti, či dokonca vedúci bankových organizácií.

O pohled na technické školství  aktuální potřeby průmyslového inženýra v praxi jsme tradičně, jako v předchozích dílech našeho seriálu, požádali výše zmíněné společnosti. Na naše otázky odpovídá předseda dozorčí rady CEIT profesor Milan Gregor.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO.

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 110518
Datum: 11. 05. 2011
Rubrika: Servis / Technické školství
Firmy
Související články
Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

Česko a Sasko společně pro plasty

Pracovní skupina zabývající se technologiemi plastů a vláknových kompozitů se na Vysoké škole v Žitavě/Zhořelci (Hochschule Zittau/Görlitz) začala postupně ustavovat v zimním semestru roku 2015.

Související články
Výzkum, vývoj, simulace - z Čech až na konec světa

„Všeobecný přehled je vlastně to nejlepší, co styl vysokoškolského vzdělání v Česku mladým lidem dává. Ještě zlepšit jazyky a máme – s malou nadsázkou řečeno – celou Evropu v hrsti.“ To jsou slova Ing. Jakuba Jelínka, vedoucího Střediska virtuálních simulací v německé společnosti TÜV SÜD Czech, které se věnuje nejen zkušebnictví a testování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice. Vysoké školy a firmy bijí na poplach. V České republice je dlouhodobě velký nedostatek technicky vzdělaných lidí. Proto poptávka po technicích na trhu práce není překvapením. Vyvstává zde otázka, jak tuto situaci zlepšit. Odpověď není jednoduchá. Jen málo středoškoláků, kteří se rozmýšlejí, jakou cestou se bude ubírat jejich budoucí studium, přesvědčí argument téměř jistého zaměstnání v případě absolvování technického oboru. Mnohem větší výpovědní hodnotu mají ohlasy a názory lidí, kteří studium vysoké školy úspěšně absolvovali a nyní pracují na významných postech v technicky zaměřených firmách. Právě proto vám s nimi budeme každý měsíc přinášet rozhovory.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci vracíme.

Možnosti v prosperující firmě

Je na zaměstnanci, jak dokáže využít zavedený systém kariérního postupu a prosadit se třeba z pozice obráběče kovů na vyšší manažerský post, říká personalistka firmy Brück AM Drahomíra Smetáková.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit