Témata
Reklama

Řízení podniku podle ROI, 5. část - Plánované kalkulace nákladů a kapitálu

Na plány ve fyzických jednotkách navazují finanční plány. Ty mají své specifické problémy. V rámci našeho seriálu, konkrétně ve druhé části (č. 6/2016, www.mmspektrum.com/160606) jsme objasnili principiální chybnost hodnocení finančních nároků produktů jen podle nákladů, uvedli jsme integrální míru kapitálu, její vazbu s náklady a v závěru zmínili problémy tradičních kalkulací nákladů produktů.

Tento článek je součástí seriálu:
Řízení podniku podle ROI
Díly
Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

Tento text pojednává o konkretizaci problémů a popisu plánových kalkulací nákladů a kapitálu pro procesy a produkty v PPROI. Tyto informace vytvářejí nezastupitelné předpoklady pro rutinní řízení podniku v souladu se základním zákonem podnikání – podle ROI.

Reklama
Reklama

Vady standardních kalkulací nákladů produktů

Přímé náklady plus režijní přirážky

Převažující kalkulace nákladů produktů jsou založeny na výpočtech tzv. přímých nákladů, zahrnujících přímý materiál a přímé mzdy, a dále na procentních režijních přirážkách k přímým nákladům.

Tyto kalkulace se míjí s realitou z více důvodů, mj.:

 • v rámci zpracovatelských operací působí kromě pracovníků další zdroje generující přímé náklady. Struktura těchto zdrojů je v různých operacích různá a jejich náklady nejsou úměrné přímým mzdám. Každý zdroj je třeba evidovat a jím generované náklady počítat samostatně.
 • některé druhy nákladů vznikají jen v určitých úsecích operace. Nutné je rozdělení operací do fází, stanovení časů fází a podchycení zdrojů ve fázích.
 • náklady logistických procesů nelze vázat na peněžní jednotky materiálů, určující jsou fyzikální parametry, objem a/nebo hmotnost předmětů.
 • režijními přirážkami k variabilním přímým nákladům se stávají variabilními veškeré náklady, i když část je objektivně fixní.

Variabilní a fixní náklady v CVP modelu

Druhý základní model nákladového účetnictví – Cost, Volume, Profit – člení náklady na variabilní a fixní. Neřeší problém výpočtů variabilních nákladů a způsob určování jednicových fixních nákladů dělením jejich souhrnné hodnoty množstvím výrobků v období má smysl jen při výrobě jednoho produktu v podniku.

Alokační princip v Activity Based Costing

Metoda ABC reagovala na vady tradičních kalkulací dvěma principy. Jednak se souhrnné náklady finančního účetnictví určitého období (roku) rozdělí podle druhů aktivit. Poté se náklady na určitou aktivitu alokují (rozpustí) na jednotlivé produkty podle relevantního faktoru (cost driver).

Tato metoda se neosvědčila z více důvodů, sami autoři konstatovali mj. subjektivnost a vysokou náročnost určování vstupních dat modelu. Dále pak obtížnost aktualizace výpočtů při měnících se podmínkách, jmenovitě při změně využití kapacit. Zvenčí byla kritizována hlavně nepoužitelnost metody pro klíčovou aktivitu (zpracování), závislou na mnoha faktorech, z nichž žádný nemůže sám plnit alokační funkci.

Kalkulace v ERP systémech a v Excelu

Vznik MRP systémů umožnil automatické výpočty nákladů produktů na přímé materiály a mzdy, i navazujících režií. Neodstranil však vady těchto kalkulací, neboť byly převzaty dříve existující základní struktury dat, vztahující se k výrobním procesům – členění do operací a jim přiřazená pracoviště, přestavovací, kusové a pracovní časy. Technologické parametry operací se v ERP systémech přenesly z papírových záznamů do textových polí IS a i zde zůstaly informaticky nezpracovatelné.

V praxi běžné kalkulace nákladů v Excelu, usilující o zreálnění režií, neřeší koncepční problémy. Různost kalkulačních vzorců v jednotlivých podnicích situaci komplikuje, zejména v cenových jednáních kooperujících podniků. Podobně jako v plánování výroby i v kalkulacích aplikace Excelu vady ERP trochu otupuje, ale generuje nové problémy.

Pojmy, struktury a postupy v kalkulacích PPROI

Některé pojmy, s nimiž se ve finančních kalkulacích pracuje, byly představeny už v předchozích článcích, další uvádíme nyní.

Produkty vznikají fyzickými procesy na příslušných položkách kusovníku. Tyto procesy jsou v PPROI nazvány hlavní. V PPROI označených termínem makrofáze probíhají v posloupnosti fází: Zásobování → Výroba → Odbyt. Výrobní procesy obsahují zpracování a logistiku, zásobovací a odbytové pouze logistiku. Ostatní procesy podniku jsou podle těsnosti podpory hlavních procesů členěny na přímé podpůrné a nepřímé.

Teritoria jsou vymezena jednak jako fyzická, tzn. části provozních hal a administrativních budov, příp. pozemků. A dále pak jako zúčtovací, tak, aby jejich finanční parametry byly přiměřeně zúčtovány –
alokovány na hlavní procesy. Primárně vypočtené finanční parametry fyzických teritorií (např. kanceláří) se promítají do parametrů zúčtovacích teritorií (např. útvaru prodeje). Je-li určité fyzické teritorium sdíleno pracovníky více zúčtovacích teritorií, jsou parametry fyzického teritoria rozděleny na zúčtovací úměrně počtům pracovníků.

Kalkulace zpracovatelských nákladů a kapitálových nároků produktů

Přímo finančně parametrizovány jsou jen hlavní zpracovatelské procesy, neboť jen ty jsou informaticky podchyceny, standardizovány, plánovány a evidovány. Jejich přesné výpočty jsou základem správných kalkulací celkových finančních parametrů produktů.

Variabilní náklady zpracovatelských operací. Kalkulace navazují na normativní časy a zdroje v evidenci mikrofází operací, vymezených v PPROI primárně pro plánování štíhlé výroby. Další vstupní informace jsou evidovány v entitách pro skupiny zdrojů. Týká se to i zdrojů, jejichž prostřednictvím stroje, resp. zařízení realizují proces, tj.

 • spotřebních nástrojů (např. řezných) i nespotřebních nástrojů a přípravků (např. raznice);
 • energií (např. elektřina) a technických plynů (např. acetylen), které procesem protečou a zanikají – v PPROI souhrnně nazvaných „průtoková média“;
 • maziv strojů a náplní sloužících ke zpracování (např. písek).

Jako příklad uvádíme v tab. 1 entitu s parametry spotřebních nástrojů a daty pro několik vrtáků. Z těchto dat a času mikrofáze operace, vyžadující vrták 415501770, vypočte PPROI náklady mikrofáze na vrták podle následujícího vzorce:

Čas vrtání*(Pořizovací cena+(Počet obnov*Cena obnovy)/[Použitelnost*(Počet obnov + 1)] =
0,446*(6364+5*230)/[35*(5+1)]=16,03 Kč


Tab. 1. Spotřební nástroje
Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Evidence a výpočty nákladů na položky průtokových médií, maziv a náplní jsou rozdílné mj. proto, že položky nejsou obnovitelné. Spotřeba energií je evidována i v mikrofázích prostojů zařízení, hlavně v procesech tepelného zpracování. Ke zpracovatelským nákladům patří i náklady na údržbu strojů a zařízení. Cena plánované externí údržby, prováděné po určitých hodinách běhu stroje, se na strojní mikrofázi operace rozvrhne poměrem: čas mikrofáze/čas běhu stroje pro pravidelnou údržbu.
Náklady na interní údržbu zařízení jsou doplněny kapitálovými nároky útvaru interní údržby.

Výpočty přímých nákladů na pracovníky jsou komplexní. Zahrnují celkem vyplácené mzdy a s nimi spjaté pojištění placené podnikem, příspěvky na stravné, dopravné či jiné benefity, náklady na pracovní ošacení, ochranné pomůcky apod.

Dále si analyzujme fixní zpracovatelské náklady a kapitál. Stroje a zařízení, nespotřební nástroje a pracovní části výrobních hal generují odpisy a kapitálové nároky procesů a produktů. PPROI počítá v období plánu pro každou položku samostatně časové využití a úměrně nevyužitým časům navyšuje hodnoty vypočtené v rámci operací.

V oceňování a určování doby životnosti zařízení se preferují manažersky stanovené hodnoty (běžné v německých kalkulacích), které zajišťují srovnatelnost hodnot pro stejná zařízení a aktuálnost dat. Výpočty kapitálu pracují s polovinou pořizovací ceny jako průměrnou zůstatkovou cenou. V zájmu vazby na data finančního účetnictví lze (v paralelních výpočtech) tyto hodnoty korigovat – násobit poměry souhrnných účetních odpisů, resp. zůstatkových cen k souhrnům manažerských odpisů, resp. manažerských cen.

Kalkulace logistických a administrativních nákladů a kapitálových nároků produktů

Pro zúčtovací teritoria jsou určující roční rozpočty, jejichž hodnoty lze při měnících se podmínkách v průběhu roku proti původnímu plánu snadno aktualizovat. Hodnoty základních skupin nákladů a kapitálových nároků vznikají syntézou informací editovatelných ve speciálních entitách PPROI. Příklad je v tab. 2.


Tab. 2. Parametry teritoria Bezpečnost práce
Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Rozpočty pro období plánu kratší než rok vznikají pro fixní složky přepočtem ročních dat poměrem počtu dnů v období k počtu dnů v roce. Variabilní složky nákladů jsou v souhrnných hodnotách závislé na hodnotách variabilního faktoru, např. souhrnu pracovních minut operátorů v plánu. Prostorové nároky vycházejí z parametrů fyzických teritorií, jejichž náklady se v PPROI počítají podle metod užívaných v oblasti facility managementu.

Finanční parametry zúčtovacích teritorií jsou alokovány na kusovníkové položky v makrofázích hlavních procesů a v případě zpracovatelských procesů na procesní fáze na dílech. Jedná-li se o teritoria v hierarchické organizační struktuře, alokují se parametry nadřízeného teritoria na jím přímo řízená teritoria nižší. Např. parametry útvaru generálního ředitele se alokují na teritoria finančního, výrobního a obchodního ředitele, příp. na další. V alokacích na hlavní procesy se pracuje s alokačními klíči, relevantními pro vztah teritoria k hlavním procesům. V alokacích teritorií vyšších na teritoria nižší je možné alternativně postupovat alokací procenty. Varianty vhodných alokačních klíčů jsou v systému uvedeny a výpočty probíhají podle toho, který z přípustných klíčů uživatel zvolí.

Kalkulace kapitálu v zásobách

Integrální kapitál v zásobách rozpracované výroby počítá systém ze stavů na začátku a konci procesních fází a z průběžných dob dávek. Pro výpočty kapitálu ve skladových zásobách jsou z hlediska času určující standardní doby zásob položek nastavené uživateli.

Souhrnné informace pro produkty

Strukturu nákladů a kapitálových nároků určitého produktu eviduje PPROI na různém stupni podrobnosti. Uživatel může potřebná data z finančních entit zjistit. Standardní souhrnný report je uveden v tab. 3. Podstatné je, že všechna data jsou adresná a fakticky neexistují režie ani v rámci informačního systému. To vytváří předpoklad pro řízení podniku podle ROI na konkrétních příčinách, čemuž bude věnován následující článek.

Tab. 3. Souhrnný report nákladů a kapitálových nároků (informační náhled).

Pokračování příště

Prof. Milan Matějka, Ing. Petr Zavoral

matejka1@pproi.com

Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 3.

Pokračujeme v transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém čísle jsme se zabývali ustavením zcela nového týmu, nezávislého na stávajícím obchodně-výrobním týmu, s instinktem lovce, který jde cíleně po hledání vyšší přidané hodnoty.

Související články
Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jaký má na vaše podnikání vliv státní byrokracie a jak ji vnímáte vy osobně? Můžete případně doložit na konkrétním příkladu z firemního života, kdy jste byli pod tlakem státních úřadů a různých regulací, které jste ze svého pohledu považovali za bezpředmětné?

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit