Témata
Reklama

Řízení podniku podle ROI, Část 3. Úvod do informačního systému

Značka PPROI odráží poslání informačního systému: podporovat řízení, nebo i přímo řídit podnikové produkty (Products), procesy (Processes) a zdroje (Resources) v zájmu maximalizace výnosnosti kapitálu ROI. Zahrnuje rozsáhlé spektrum zcela nových informací z hlediska obsahu, podrobnosti a přesnosti. Zajišťuje to efektivně, aplikací základních nástrojů vědy – tříděním, atomizací a skladbou matematickými funkcemi – s využitím potenciálu IT.

Tento článek je součástí seriálu:
Řízení podniku podle ROI
Díly
Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

Prezentační materiál (ke stažení na //www.pproi.com/prezentace.pdf) byl poslán k posouzení řadě specializovaných světových časopisů, výtah z jejich reakcí je uveden na konci prezentace. Nabídky na publikaci článků o PPROI byly odloženy vzhledem k vývoji systému pro různé typy procesů. Tento seriál je první časopiseckou prezentací PPROI. Akcent na teorii v prakticky zaměřeném MM Průmyslovém spektru by měl potvrdit rčení, že nejlepším pomocníkem praxe je správná teorie, respektující fyzikální i ekonomické zákony. To platí i pro koncepční zlepšování informačních systémů.

Reklama
Reklama

Vztahy PPROI k ERP systémům

Většina průmyslových podniků má ERP systém. V prvním článku jsme uvedli, že jedním z impulzů pro vznik PPROI byla snaha o podstatné zlepšení plánování a řízení výroby.

Neschopnost ERP generovat realizovatelné plány výroby je kritizována často a investice do ERP se proto označují za málo efektivní (například ERP 2016 Report, Panorama Consulting Solutions). Hlavní náplní systémů ERP v praxi je však evidence položek různého druhu a příslušných transakcí (stavy, objednávky, příjmy, výdaje). Těmto účelům slouží velmi dobře.

Pro plánování výroby jsou v ERP systémech zabudovány postupy MRP, vzniklé kolem roku 1970. Ty znamenaly průlom v historii řízení výroby tím, že ze vstupních dat – kusovníku, plánu finálů, stavů zásob dílů, nastavených norem, dávek a průběžných dob – generují dlouhodobý plán výroby dílů a objednávek materiálů. MRP byl označen za engine ve smyslu stroje, neboť nahrazuje předchozí ruční tvorbu plánu. Plánovači by se měli naučit správné obsluze tohoto stroje. MRP však generuje vady, z nichž hlavní je v rámci jeho koncepce neodstranitelná.

Přetěžování kapacity pracovišť a kapacitní plánování

Záhy bylo zjištěno, že nezávisle počítané plány výrobních zakázek v MRP nezřídka přetěžují kapacitu pracovišť. Dalším vývojovým krokem bylo kapacitní plánování podle schématu na obr. 1.


Obr. 1.Uzavřená smyčka
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Přetížení pracovišť vzniklá po výpočtu plánu MRP se odstraňují posuny některých operací do směn s nevyužitými časy pracoviště a/nebo časovým navýšením jeho nastavené kapacity. Výsledkem je tzv. finite plan, v češtině „kapacitně omezený plán“. Tento postup se aplikuje zřídka a je i zbytečný, neboť nároky na kapacity pracovišť podle plánu MRP v realitě nikdy nevzniknou, v důsledku dále popsané hlavní vady MRP.

Nevyrovnanost plánu MRP na operátory

Výroba je rozdělena do teritorií (středisek, apod.) řízených mistry, jimž jsou přiřazeny stálé skupiny operátorů – vždy v rámci směny a většinou i pro více týdnů. Počty těchto operátorů se určují v plánu práce z norem pro plánovaná množství. Operátory by měl výrobní plán obsazovat rovnoměrně. V MRP tomu tak není. Tento fyzikální rozpor matematicky velmi názorně charakterizuje komparace dvou integrálů na obr. 2. Stavy operátorů v plánu MRP a v plánu práce mají jen částečný průnik, vystínovaný zeleně; převis plánu MRP nad plánem práce je vystínován oranžově, nepokrytí plánu práce plánem MRP modře.


Obr. 2Integrály počtu operátorů v plánu MRP a v plánu práce.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Počty operátorů v plánu MRP rostou, když zahajuje operace, aniž by končila operace jiná. Nebo klesají, když končí operace, aniž by zahajovala operace jiná. Skoky závisejí na počtu operátorů v operaci.

V MRP kolísají i souhrnné nároky na operátory v jednotlivých směnách v člověkominutách. Tvar i plocha integrálního počtu operátorů v MRP jsou každou směnu jiné. Plán MRP je nereálný z obou hledisek a v lepších případech může být jen nástrojem orientačním, nikdy nemůže být řídicí.

Stejně – součty operátorů přes operace v úsecích směny – lze testovat i reálnost plánů APS.

Při nevyrovnaném plánu je nutné zadávat operátorům úkoly v rozporu s plánem, což má neblahé důsledky pro
• zásobování výroby materiály - zásobovač neví, kam co včas doručit;
• expedici - má tak problémy se zpožděnými dodávkami výroby.

Vše se zamotává, výrobu fakticky řídí lidé z různých útvarů slovními domluvami (viz obr. 3), někdy za podpory izolovaných excelovských souborů, přičemž hasí největší požáry – zpoždění expedice – zakládáním požárů jiných. Přerušování rozpracovaných zakázek s růstem přestavovacích časů a další chaotické akce způsobují ztráty v dvouciferném procentním řádu. Tyto ztráty mohou být skryty nafouklými normami nebo většími počty operátorů proti požadavkům objektivních norem.

Obr. 3. Chaotické řízení výroby lidmi


PPROI nahradil postupy MRP od základu – algoritmy generujícími vyrovnané nároky plánu na operátory při respektování kapacity linek a dynamickém zajišťování předstihu výroby dílů nižších před příslušnými díly vyššími. Z ERP přejímá PPROI data, která jsou v konkrétních souvislostech relevantní jako vstupy zpracování. Varianty ERP, např. SAP, Oracle, Baan, …, přitom nečiní problémy, neboť se koncepčně neliší.

Pojmy PPROI

ERP systémy v popisu reality pracují s pojmy vzniklými v éře „vědeckého řízení“ před cca 100 lety: položky kusovníku, pracoviště, operace, operační normy, výrobní dávky, přímé mzdy, přímý materiál, režie. Tyto pojmy jsou pro popis současné reality nedostatečné, nebo i zavádějící. Proto PPROI pracuje s mnoha dalšími pojmy.
Pro přehlednost i z hlediska uživatelských potřeb jsou odděleny dvě hlavní části systému:

• PPROI Physical: obsahuje informace ve fyzikálních jednotkách;
• PPROI Financial: obsahuje informace v peněžních nebo peněžně-časových jednotkách.

Informace v obou částech jsou matematicky provázány. Zlepší-li se např. technické parametry určitého stroje zkracující čas procesu nebo snižující spotřebu elektřiny, promítne to „stroj PPROI“ do zlepšení finančních parametrů příslušných produktů i do zvýšení podnikové hodnoty ROI.

K novým pojmům, kromě již představeného kapitálu, mimo jiné patří:

  • Mikrofáze operace: elementární fáze procesu s neměnnými zdroji. Tato atomizace umožňuje normovat procesy přímo do systému klasickými metodami (MOST,…) i prostřednictvím matematicko-statistických funkcí a zajistit tak objektivnost a kontrolovatelnost norem. Dále umožňuje normovat, plánovat a celkově řídit štíhlou výrobu, přesně přiřadit zdroje fázím procesů, správně počítat finanční parametry produktů nebo adresně zlepšovat procesy a automaticky šířit výsledky zlepšování.
  • Operace ve vazbě – OVV: integrace operací probíhajících ve štíhlé výrobě v jednotném taktu. Izolované operace jsou zvláštním případem OVV, což umožňuje aplikovat postupy pro štíhlou i tradiční výrobu.
  • Takt a průběžná doba pro OVV: nahrazují tradiční kusový čas operací a stanovují se ve variantách pro přípustné počty operátorů. Zpřesňují deskripci reality a podporují flexibilitu výroby. Generuje je systém z parametrů mikrofází. Uživatel může nastavit i takt. PPROI též rozlišuje pracoviště a linky. Linky zahrnují skupiny evidovaných pracovišť; zvláštním případem linek jsou samostatná pracoviště.
  • Sdružené linky: teritoria se zastupitelnými operátory, pro která systém generuje vyrovnané plány.

Tyto a další pojmy jsou zavedeny v zájmu správné fyzické i finanční deskripce reality.

Vyrovnaný plán štíhlé výroby a růst produktivity

Na obr. 4 lze v ilustračním zobrazení vidět plán PPROI v podniku vyrábějícím autodíly. Pro sdružené linky (SDL) V33-1 se sedmi operátory obsazuje plán celou směnu právě sedmi operátorů. V některých zakázkách se v taktu vyrábějí dva různé díly. Zakázka 15440206-0010 první část směny (do 17:15) probíhá v taktu pro tři operátory a zbytek v taktu pro dva operátory; jeden operátor je od 17:15 hodin uvolněn pro zakázku 03330187-0009, aby tato mohla být vyrobena včas. Detail zakázky je uživateli k dispozici na jedno kliknutí. Zakázka se zbarví oranžově a otevřený obdélník ukazuje detailní data.


Obr. 4. Plán štíhlé výroby v PPROI.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Půl roku po zahájení řízení výroby uvedeným plánem zhodnotil přínosy ředitel podniku následujícími slovy: „Informační systém PPROI nám plně podpořil zavádění štíhlé výroby v jedné z výrobních hal a následně zajistil její komplexní řízení od určování detailních procesních standardů přes tvorbu prováděcích plánů, průběžnou evidenci reality v kioscích po denní reportování výsledků podle týmů i jednotlivců a navazujících prémií pracovníků. Produktivita práce nám tímto vzrostla o 27 %."

Růst produktivity byl stanoven srovnáním normativních nároků štíhlé výroby na operátory s normami MRP v předchozí výrobě. Do srovnání bylo promítnuto i plnění norem v obou situacích.

Neinvestiční růst produktivity práce o 27 % je pro finanční výsledky podniku zásadní. Může znamenat i více než dvojnásobné zvýšení původního zisku a ještě větší růst ROI v důsledku snížení kapitálových nároků výroby.

Pokračování příště

Prof. Milan Matějka, Ing. Petr Zavoral

matejka1@pproi.com

Reklama
Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí - část 4.

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali instinktem lovce a schopnostmi rychlé akce, dnes se zaměříme na eliminaci TAGA a inovační myšlení.

Související články
Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 2.

V minulém vydání jsme si vysvětlili pojem montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. Výroba je de facto poskytovanou službou zvanou „outsourcing“ pro globální a nadnárodní společnosti s nízkým podílem vlastního výzkumu a vývoje. Prvním důležitým krokem je přiznat si submisivní pozici v globálním dodavatelském řetězci a sebrat odvahu ke změně. Odvážní čeští manažeři to dokázali prosadit i v rámci nadnárodních koncernů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Mně se tady v Čechách líbí…

…byla jedna ze sympatických odpovědí Josefa Průši, majitele společnosti Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny Original Prusa i3. Ke konstruování 3D tiskáren ho dovedla snaha stále něco tvořit, takže dal přednost návrhům tiskáren před hudbou a školou.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Inovace jako klíčová hodnota

Všichni jsme součástí ekonomiky, protože každý z nás je několikrát denně v roli zákazníka nebo uživatele služeb. V každém takovém případě hodnotíme, posuzujeme a porovnáváme. Špatná zkušenost znamená „nikdy více“, kdežto ta dobrá je většinou příslibem pro daného dodavatele, že nakoupíme znovu. Jaký produkt nebo službu považujeme za výbornou, a tedy hodnou opakovaného nákupu? Samozřejmě tu, jejíž vysoká kvalita se nemění, ale zároveň tu, kde dostáváme stále něco nového a kde vývoj neustrnul.

Tvorba a generování konkurenční výhody

Schopnost rychle reagovat na potřeby zákazníka, efektivní řízení organizace s nízkou vázaností kapitálu, kreativní inovace, spolehlivost dodávek, systém a potenciál organizačního vzdělávání, tempo růstu a rozvoje klíčových specializací a intelektuálního kapitálu, schopnost budování týmů a mezioborové spolupráce, počet experimentů, jež lze vměstnat do čtyřiadvaceti hodin, míra fluktuace zákaznické loajality, rychlost uvádění nových výrobků na trh, spokojenost zákazníků, míra digitalizace, automatizace a robotizace, úspěchy a problémy v boji proti chudobě a znečisťování životního prostředí – to všechno patří mezi strategické faktory, jež se v běžných ukazatelích podniků stále odrážejí jen velmi málo nebo vůbec. Přitom jde o dynamická a perspektivní měřítka nejen pro adaptivní organizaci: objevování, sledování a využívání klíčových faktorů budoucího vývoje podniku, ne pozorování situace ve zpětném zrcátku s přesnosti na šest desetinných míst.

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Digitální podnik budoucnosti, Část 3 - Digitální konkureční výhoda

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, ve druhém díle jsme pak představili různé digitální podnikatelské modely. Dnes pokračujeme v digitální transformaci hledáním digitální konkurenční výhody, odpovědi na třetí klíčovou otázku pro digitální lídry.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit