Témata
Ilustrační foto: Pavel Marek

Distanční vzdělávání v metrologii

Již téměř rok trvá situace, která téměř znemožňuje předvádět technické novinky a vzdělávaní v oblasti metrologie prezenčně. Zbývá proto plně využívat nástroje distančního studia a prezentace. Novinky v nabídce měřidel jednotlivé firmy prezentují převážně na svých internetových stránkách či sociálních sítích, ale již ne na „předváděčkách“, výstavách a veletrzích. V tomto příspěvku bych se chtěl jen stručně zmínit o možnostech distančního vzdělávání v metrologii a zkušebnictví, tak jak je nabízí například Česká metrologická společnost, z. s. (ČMS).

František Hnízdil

Předseda České metrologické společnosti

Reklama

Charakter dnešních inovací v oblasti edukace metrologických pracovníků směřuje k vyšší míře využívání již známých a dříve používaných postupů, i když ne tak intenzivně, jak to vyžaduje dnešní realita. Tyto distanční metody tak z nutnosti nahrazují zaběhlé metody prezenční.

Vzhledem k probíhající pandemii je nutné zamezit přímému kontaktu lidí, a omezit tak obecně šíření virů. Jakými postupy se tedy snaží ČMS nahradit tradiční setkávání metrologů? Během roční zkušenosti s pandemickou situací byly zvoleny následující postupy:

 • elektronické konferenční postupy (Skype apod.);
 • korespondenční kurzy;
 • speciální kurzy pro minimální počet lidí;
 • poskytování literárních podkladů pro speciální metrologické postupy (kalibrační postupy, metodiky měření atd.);
 • překlady zahraničních dokumentů potřebných v provozní metrologii atd.

Všechny uvedené metody byly nabízeny a používány i v předchozích letech, ale teprve nyní vynikly jejich přednosti, a staly se tak náhražkou klasických metod vzdělávání metrologů (a nejen jich). K jednotlivým uvedeným způsobům předávání informací lze stručně říci asi následovné.

Elektronické konference

Elektronické konferenční postupy (videokonference, skypování apod.) jsou již delší dobu využívány pro rychlou a krátkou výměnu informací, pokynů, porad atp. Jaké jsou výhody takového sdělovacího postupu? Jak už bylo naznačeno, jsou velmi pohotové, cílené, interaktivní, nevyžadují cestování, minimalizují ztrátu pracovního času, nevyžadují přítomnost na pracovišti (home office), zvyšují produktivitu výměny informací, umožňují částečně diskuzi i předvádění ukázek s možností prezentace detailů, účastníkům umožňují pořizování záznamů a v případě potřeby se k nim vracet. V oblasti školení a vzdělávání jsou vhodné pro pořádání kurzů a seminářů.

Mezi nevýhody by mohlo patřit, že „setkání“ účastníků je poněkud neosobní. Tato metoda vyžaduje kvalitní elektronické prostředky (hardwarové i softwarové) a jejich zvládnutí. To může dělat určité skupině lidí problémy, a proto mají tendenci se takovému kontaktu vyhnout. Účast na seminářích i kurzech bývá dobrovolná, tudíž se tato skupina populace pravděpodobně nepřihlásí. Oproti klasickým kontaktním akcím neumožňují „kuloární“ diskuze, setkávání a řešení problémů, které přímo nesouvisejí s tématem akce nebo nejsou určeny pro uši ostatních účastníků. Chybí zde i takové detaily, jako je přestávka a občerstvení během ní. Ze zkušenosti vím, že řada posluchačů videokonferencí si proto odbíhá uvařit kávu nebo čaj. To je jeden z důvodů, proč by takový kurz či seminář neměl být mnohahodinový. Vhodnější jsou proto užší témata, která se mohou přednést v kratším čase, obvykle během dvou, tří či maximálně čtyř hodin. Další nevýhodou je nemožnost osahat si dané zařízení vlastníma rukama.

V nabídce ČMS lze elektronické konferenční postupy najít, i když v omezené míře, protože kalkulace cenové nabídky takového kurzu je srovnatelná s cenou akce standardní, a to mnohdy nenachází pochopení zájemců.

Zdá se proto, že v budoucnu se určitě bude nutné vrátit k původním typům akcí s kontaktním režimem zvláště tam, kde téma bude vyžadovat delší výklady přednášejících a osobnější prezentaci přístrojů, nicméně videokonference si svoji pozici při edukaci určitě podrží.

Příležitostí k odborným setkáním nejen metrologů v loňském roce výrazně ubylo. (Ilustrační foto: Pavel Marek)

Korespondenční kurzy

Korespondenční kurzy jsou formou řízeného samostudia jednotlivých zájemců o převážně základní informace v metrologii, případně o jednotlivé obory měření. Tuto metodu ČMS úspěšně rozpracovává již delší dobu. V předchozích letech ji využívali jednotlivci, kteří se například vzhledem k pracovnímu vytížení nebo zaneprázdnění z jiného důvodu nemohli zúčastnit vícedenního kurzu, ale potřebovali osvědčení o jeho absolvování jako součást potvrzení průběžného vzdělávání. V současnosti se tato metoda také aplikuje na základní kurz metrologie, případně další dlouhodobé kurzy a semináře. Musí být k dispozici dostatečně podrobný studijní text, který frekventant obdrží při zahájení kurzu spolu se seznamem další doporučené literatury (legislativa, normy apod.). Podmínkou k získání osvědčení o absolvování kurzu je písemné zpracování testu, který je součástí kurzu a dosažení stanoveného počtu bodů za jednotlivé odpovědi. Tento typ kurzů se v tomto období setkává se zvýšeným zájmem. Nevýhodou je, že i přes nabídku možnosti následné diskuze telefonickou nebo e-mailovou formou ztrácí tato diskuze možnost okamžité reakce na předkládaná fakta.

Speciální kurzy pro minimální počet lidí

Speciální kurzy pro minimální počet lidí jsou specifické kurzy a semináře pořádané v jednotlivých firmách podle jejich požadavků a zadání. Vzhledem k tomu, že jsou uskutečňovány v prostorové režii firmy, je jejich cena jednotná, a může se jich tak účastnit libovolný počet posluchačů daného podniku. To může být pro podnik výhodné. I v případě jediného posluchače není cena přemrštěná, a přitom pokryje náklady pořadatele. Z důvodu protiepidemických opatření se jedná o pracovní setkání jen dvou lidí. Účast většího počtu osob některé podniky řeší využitím televizní techniky a kurz pak sledují posluchači ještě z dalších místností. Tyto kurzy jsou však výhodné i v „normálních“ časech. Svou strukturou mohou velmi připomínat firemní prezentace. K dispozici jsou odborné texty, případně předváděná přístrojová technika.

Poskytování literárních podkladů pro speciální metrologické postupy

Poskytování literárních podkladů pro speciální metrologické postupy (kalibrační postupy, metodiky měření atd.) je rovněž prostředek pro samostudium metrologů i tvorbu podnikových dokumentů a metodik. Podnikový metrolog pomocí těchto podkladů může snáze, a hlavně mezi podniky jednotně školit pracovníky firmy, kteří provádějí technologická měření případně kalibrace měřidel.

ČMS každoročně zpracovává v rámci Programu rozvoje metrologie (dále jen „PRM“) soubor úkolů, jejichž výsledky může každý využívat zdarma na webových stránkách ČMS a ÚNMZ. Jsou to:

 • vzorové kalibrační postupy;
 • revize starších vzorových kalibračních postupů;
 • metodiky provozního měření;
 • překlady dokumentů OIML a WELMEC.

Vzorové kalibrační postupy (VKP)

Vzorové kalibrační postupy (VKP) jsou koncipovány tak, aby byly použitelné a srozumitelné běžnému metrologickému personálu (pracovníkům provádějícím měření, provozní kontroly měřidel i těm, kteří provádějí kalibrace v menších podnicích). Jejich struktura je v podstatě neměnná. Skládá se z12 článků ošetřujících jednotlivé kroky kalibrace. Ke každému postupu je zpracována validační zpráva, která je uložena v sekretariátu ČMS.

Revize vzorových kalibračních postupů

Revize vzorových kalibračních postupů jsou prováděny podle několika kritérií, z nichž nejdůležitější jsou:

  • změny v postupech, které vyžadují změny v normách, ze kterých vycházejí;
  • uplynutí více než 10 let od jejich prvotního zpracování.

Na webu ČMS lze nalézt dva seznamy VKP. První seznam obsahuje VKP vytvořené po roce 2012, odkdy jejich tvorbu plně dotuje stát. Tyto VKP jsou k dispozici volně ke stažení. Druhý seznam obsahuje starší VKP, které budou následně zdrojem revizí. Tyto postupy lze získat za doplatkové úhrady, které jsou v seznamu uvedeny. Po provedení revize je VKP přesunut do skupiny dokumentů přístupných volně ke stažení.

Metodiky provozního měření (MPM)

Metodiky provozního měření (MPM) jsou postupy vzniklé na základě zkušeností s tím, že v mnoha případech provádějí technologická i kontrolní měření v podnicích pracovníci bez patřičného zaškolení a výsledky jejich měření nejsou nebo nemusí být důvěryhodné. Uvedené MPM by měly pomoci podnikovým metrologům se školením těchto pracovníků, kteří tak mohou mít správný a standardní postup měření písemně k dispozici. Také tyto MPM jsou na webu ČMS volně ke stažení.

Překlady dokumentů OIML a WELMEC

Překlady dokumentů OIML a WELMEC jsou vydávány z důvodu snazší dostupnosti a srozumitelnosti pro pracovníky v českých firmách. Při jakémkoli překladu může docházet k určitým nepřesnostem nebo významovým nesrozumitelnostem, a proto v těchto případech platí původní anglické znění. Ze strany překladatelů i oponentů je těchto případů však minimálně a pro běžné použití překlady plně vyhovují. Ke stažení jsou k dispozici na stránkách ÚNMZ.

Závěr

Přes všechna „příkoří“, kterými rok 2020 vzdělávání v metrologii obdařil, lze závěrem konstatovat, že se ČMS se všemi edukativními úkoly vypořádala úspěšně. Věřím, že ve spojení s tradičními prezenčními metodami výuky si distanční postupy i v klidné budoucnosti najdou a udrží své místo. Rovněž věřím, že prezenční výuka prokázala svoji nezbytnost a své výhody, které ji asi nikdy nevyřadí z nabídky hlavně díky silné společenské složce.

Související články
Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Související články
Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

3D analýzy a filtrace profilu povrchu

Kvalitativní rozvoj měřicích a zejména vyhodnocovacích metod pro posuzování kvality textury povrchu urychlil praktickou aplikovatelnost dokonalejší prostorové charakteristiky jeho profilu. Komplexnější popis vlastností povrchu je přínosný nejen pro jeho detailnější poznání, ale především rozšířením poznatků o vztahu stavu povrchu k jeho funkčnímu chování.

Výškové parametry textury povrchu

Článek formuluje návrh změny názvosloví výškových parametrů textury povrchu uvedených v normě ČSN EN ISO 25178-2. Návrh vychází z analogie termínů profilových parametrů definovaných v ČSN EN ISO 4287. Jeho cílem je ulehčit zavádění nových 3D parametrů textury povrchu do praxe podniků.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Profesor Přemysl Pokorný 80

V prosinci tohoto roku se prof. Přemysl Pokorný dožívá významného životního jubilea 80 let. V roce 1966 dokončil studia v oboru Strojírenská technologie na VŠST v Liberci. Po krátkém působení v průmyslové praxi zahájil v roce 1968 svoji akademickou kariéru na Fakultě strojní VŠST v Liberci, později TUL.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

Príhovor Štefana Kassaya:
Už neplatí, že remeslo má zlaté dno?

Postupne viac ako remeslo, nadobudlo „cvengot“ stredoškolské, vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. Jadro problému signalizujú časté návraty k úvahám a pokusom o znovuzrodenie duálneho vzdelávania. Je to dobrá cesta? Sám som ňou ako učeň počas rokov 1955 až 1958 putoval. Vyučil som sa za sústružníka. Pracoval som vo veľkom známom slovenskom podniku, býval som v robotníckej ubytovni, nadobúdal prax a zarábal. Z výplaty mi časť automaticky ostávala v úsporách na vkladnej knižke, ktorú som dostal do rúk spolu s výučným listom.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit