Témata
Ilustrační foto: Pavel Marek

Distanční vzdělávání v metrologii

Již téměř rok trvá situace, která téměř znemožňuje předvádět technické novinky a vzdělávaní v oblasti metrologie prezenčně. Zbývá proto plně využívat nástroje distančního studia a prezentace. Novinky v nabídce měřidel jednotlivé firmy prezentují převážně na svých internetových stránkách či sociálních sítích, ale již ne na „předváděčkách“, výstavách a veletrzích. V tomto příspěvku bych se chtěl jen stručně zmínit o možnostech distančního vzdělávání v metrologii a zkušebnictví, tak jak je nabízí například Česká metrologická společnost, z. s. (ČMS).

František Hnízdil

Předseda České metrologické společnosti

Reklama

Charakter dnešních inovací v oblasti edukace metrologických pracovníků směřuje k vyšší míře využívání již známých a dříve používaných postupů, i když ne tak intenzivně, jak to vyžaduje dnešní realita. Tyto distanční metody tak z nutnosti nahrazují zaběhlé metody prezenční.

Vzhledem k probíhající pandemii je nutné zamezit přímému kontaktu lidí, a omezit tak obecně šíření virů. Jakými postupy se tedy snaží ČMS nahradit tradiční setkávání metrologů? Během roční zkušenosti s pandemickou situací byly zvoleny následující postupy:

 • elektronické konferenční postupy (Skype apod.);
 • korespondenční kurzy;
 • speciální kurzy pro minimální počet lidí;
 • poskytování literárních podkladů pro speciální metrologické postupy (kalibrační postupy, metodiky měření atd.);
 • překlady zahraničních dokumentů potřebných v provozní metrologii atd.

Všechny uvedené metody byly nabízeny a používány i v předchozích letech, ale teprve nyní vynikly jejich přednosti, a staly se tak náhražkou klasických metod vzdělávání metrologů (a nejen jich). K jednotlivým uvedeným způsobům předávání informací lze stručně říci asi následovné.

Elektronické konference

Elektronické konferenční postupy (videokonference, skypování apod.) jsou již delší dobu využívány pro rychlou a krátkou výměnu informací, pokynů, porad atp. Jaké jsou výhody takového sdělovacího postupu? Jak už bylo naznačeno, jsou velmi pohotové, cílené, interaktivní, nevyžadují cestování, minimalizují ztrátu pracovního času, nevyžadují přítomnost na pracovišti (home office), zvyšují produktivitu výměny informací, umožňují částečně diskuzi i předvádění ukázek s možností prezentace detailů, účastníkům umožňují pořizování záznamů a v případě potřeby se k nim vracet. V oblasti školení a vzdělávání jsou vhodné pro pořádání kurzů a seminářů.

Mezi nevýhody by mohlo patřit, že „setkání“ účastníků je poněkud neosobní. Tato metoda vyžaduje kvalitní elektronické prostředky (hardwarové i softwarové) a jejich zvládnutí. To může dělat určité skupině lidí problémy, a proto mají tendenci se takovému kontaktu vyhnout. Účast na seminářích i kurzech bývá dobrovolná, tudíž se tato skupina populace pravděpodobně nepřihlásí. Oproti klasickým kontaktním akcím neumožňují „kuloární“ diskuze, setkávání a řešení problémů, které přímo nesouvisejí s tématem akce nebo nejsou určeny pro uši ostatních účastníků. Chybí zde i takové detaily, jako je přestávka a občerstvení během ní. Ze zkušenosti vím, že řada posluchačů videokonferencí si proto odbíhá uvařit kávu nebo čaj. To je jeden z důvodů, proč by takový kurz či seminář neměl být mnohahodinový. Vhodnější jsou proto užší témata, která se mohou přednést v kratším čase, obvykle během dvou, tří či maximálně čtyř hodin. Další nevýhodou je nemožnost osahat si dané zařízení vlastníma rukama.

V nabídce ČMS lze elektronické konferenční postupy najít, i když v omezené míře, protože kalkulace cenové nabídky takového kurzu je srovnatelná s cenou akce standardní, a to mnohdy nenachází pochopení zájemců.

Zdá se proto, že v budoucnu se určitě bude nutné vrátit k původním typům akcí s kontaktním režimem zvláště tam, kde téma bude vyžadovat delší výklady přednášejících a osobnější prezentaci přístrojů, nicméně videokonference si svoji pozici při edukaci určitě podrží.

Příležitostí k odborným setkáním nejen metrologů v loňském roce výrazně ubylo. (Ilustrační foto: Pavel Marek)

Korespondenční kurzy

Korespondenční kurzy jsou formou řízeného samostudia jednotlivých zájemců o převážně základní informace v metrologii, případně o jednotlivé obory měření. Tuto metodu ČMS úspěšně rozpracovává již delší dobu. V předchozích letech ji využívali jednotlivci, kteří se například vzhledem k pracovnímu vytížení nebo zaneprázdnění z jiného důvodu nemohli zúčastnit vícedenního kurzu, ale potřebovali osvědčení o jeho absolvování jako součást potvrzení průběžného vzdělávání. V současnosti se tato metoda také aplikuje na základní kurz metrologie, případně další dlouhodobé kurzy a semináře. Musí být k dispozici dostatečně podrobný studijní text, který frekventant obdrží při zahájení kurzu spolu se seznamem další doporučené literatury (legislativa, normy apod.). Podmínkou k získání osvědčení o absolvování kurzu je písemné zpracování testu, který je součástí kurzu a dosažení stanoveného počtu bodů za jednotlivé odpovědi. Tento typ kurzů se v tomto období setkává se zvýšeným zájmem. Nevýhodou je, že i přes nabídku možnosti následné diskuze telefonickou nebo e-mailovou formou ztrácí tato diskuze možnost okamžité reakce na předkládaná fakta.

Speciální kurzy pro minimální počet lidí

Speciální kurzy pro minimální počet lidí jsou specifické kurzy a semináře pořádané v jednotlivých firmách podle jejich požadavků a zadání. Vzhledem k tomu, že jsou uskutečňovány v prostorové režii firmy, je jejich cena jednotná, a může se jich tak účastnit libovolný počet posluchačů daného podniku. To může být pro podnik výhodné. I v případě jediného posluchače není cena přemrštěná, a přitom pokryje náklady pořadatele. Z důvodu protiepidemických opatření se jedná o pracovní setkání jen dvou lidí. Účast většího počtu osob některé podniky řeší využitím televizní techniky a kurz pak sledují posluchači ještě z dalších místností. Tyto kurzy jsou však výhodné i v „normálních“ časech. Svou strukturou mohou velmi připomínat firemní prezentace. K dispozici jsou odborné texty, případně předváděná přístrojová technika.

Poskytování literárních podkladů pro speciální metrologické postupy

Poskytování literárních podkladů pro speciální metrologické postupy (kalibrační postupy, metodiky měření atd.) je rovněž prostředek pro samostudium metrologů i tvorbu podnikových dokumentů a metodik. Podnikový metrolog pomocí těchto podkladů může snáze, a hlavně mezi podniky jednotně školit pracovníky firmy, kteří provádějí technologická měření případně kalibrace měřidel.

ČMS každoročně zpracovává v rámci Programu rozvoje metrologie (dále jen „PRM“) soubor úkolů, jejichž výsledky může každý využívat zdarma na webových stránkách ČMS a ÚNMZ. Jsou to:

 • vzorové kalibrační postupy;
 • revize starších vzorových kalibračních postupů;
 • metodiky provozního měření;
 • překlady dokumentů OIML a WELMEC.

Vzorové kalibrační postupy (VKP)

Vzorové kalibrační postupy (VKP) jsou koncipovány tak, aby byly použitelné a srozumitelné běžnému metrologickému personálu (pracovníkům provádějícím měření, provozní kontroly měřidel i těm, kteří provádějí kalibrace v menších podnicích). Jejich struktura je v podstatě neměnná. Skládá se z12 článků ošetřujících jednotlivé kroky kalibrace. Ke každému postupu je zpracována validační zpráva, která je uložena v sekretariátu ČMS.

Revize vzorových kalibračních postupů

Revize vzorových kalibračních postupů jsou prováděny podle několika kritérií, z nichž nejdůležitější jsou:

  • změny v postupech, které vyžadují změny v normách, ze kterých vycházejí;
  • uplynutí více než 10 let od jejich prvotního zpracování.

Na webu ČMS lze nalézt dva seznamy VKP. První seznam obsahuje VKP vytvořené po roce 2012, odkdy jejich tvorbu plně dotuje stát. Tyto VKP jsou k dispozici volně ke stažení. Druhý seznam obsahuje starší VKP, které budou následně zdrojem revizí. Tyto postupy lze získat za doplatkové úhrady, které jsou v seznamu uvedeny. Po provedení revize je VKP přesunut do skupiny dokumentů přístupných volně ke stažení.

Metodiky provozního měření (MPM)

Metodiky provozního měření (MPM) jsou postupy vzniklé na základě zkušeností s tím, že v mnoha případech provádějí technologická i kontrolní měření v podnicích pracovníci bez patřičného zaškolení a výsledky jejich měření nejsou nebo nemusí být důvěryhodné. Uvedené MPM by měly pomoci podnikovým metrologům se školením těchto pracovníků, kteří tak mohou mít správný a standardní postup měření písemně k dispozici. Také tyto MPM jsou na webu ČMS volně ke stažení.

Překlady dokumentů OIML a WELMEC

Překlady dokumentů OIML a WELMEC jsou vydávány z důvodu snazší dostupnosti a srozumitelnosti pro pracovníky v českých firmách. Při jakémkoli překladu může docházet k určitým nepřesnostem nebo významovým nesrozumitelnostem, a proto v těchto případech platí původní anglické znění. Ze strany překladatelů i oponentů je těchto případů však minimálně a pro běžné použití překlady plně vyhovují. Ke stažení jsou k dispozici na stránkách ÚNMZ.

Závěr

Přes všechna „příkoří“, kterými rok 2020 vzdělávání v metrologii obdařil, lze závěrem konstatovat, že se ČMS se všemi edukativními úkoly vypořádala úspěšně. Věřím, že ve spojení s tradičními prezenčními metodami výuky si distanční postupy i v klidné budoucnosti najdou a udrží své místo. Rovněž věřím, že prezenční výuka prokázala svoji nezbytnost a své výhody, které ji asi nikdy nevyřadí z nabídky hlavně díky silné společenské složce.

Související články
Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Fajnová práce

Na konci této cesty mě čekalo překvapení. Procházel jsem obyčejnou ulicí v kolínském Zálabí a zastavil se u posledního domu. Vrata byla pootevřená, ale raději jsem se rozhlížel po zvonku. Než jsem ale stihl zazvonit, vítal mě usmívající se muž a zval mě dál. Ve dvoře domu stála dílna. Uvnitř mi přišla mnohem prostornější, než zvenku vypadala.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Související články
Jarní odborné semináře

Společnost Imtos spolu s předními světovými výrobci strojírenských technologií a zařízení připravila letos na jaře pro specialisty z České republiky a Slovenska dva odborné semináře.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Technická normalizace

Technická normalizace není oborem na okraji jiných technických oborů, ale je jejich rovnocenným partnerem, bez kterého by se tyto obory nemohly rozvíjet.

Konkurenceschopnost České republiky je užitečný cíl

V našem tisku se v minulém roce objevila zpráva, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude pracovat v letech 2012–2020 na projektu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky s cílem zařadit se do elitní dvacítky nejvíce konkurenceschopných států světa. Bylo konstatováno, že návrh uvedené strategie vychází z plnění 42 projektů s konkrétními cíli, z odpovědností garantů a je doplněn harmonogramem uskutečňování projektů. Odpovědnost za tuto velmi náročnou akci převzala vláda v čele s Petrem Nečasem

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Směry vývoje kontroly povrchu

Zvýšení rychlosti kontroly a rozšíření možností aplikace metrologických prostředků a systémů v praxi patří k současným vývojovým trendům měření a hodnocení kvality povrchu. Pokrok v kontrole povrchu je představen na novinkách v optickém interferometrickém měření, které v uplynulém období zaznamenalo velmi intenzivní rozvoj.

Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

3D analýzy a filtrace profilu povrchu

Kvalitativní rozvoj měřicích a zejména vyhodnocovacích metod pro posuzování kvality textury povrchu urychlil praktickou aplikovatelnost dokonalejší prostorové charakteristiky jeho profilu. Komplexnější popis vlastností povrchu je přínosný nejen pro jeho detailnější poznání, ale především rozšířením poznatků o vztahu stavu povrchu k jeho funkčnímu chování.

Výškové parametry textury povrchu

Článek formuluje návrh změny názvosloví výškových parametrů textury povrchu uvedených v normě ČSN EN ISO 25178-2. Návrh vychází z analogie termínů profilových parametrů definovaných v ČSN EN ISO 4287. Jeho cílem je ulehčit zavádění nových 3D parametrů textury povrchu do praxe podniků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit