Témata
Reklama

Inovace 2015, Téma 1. Proč inovovat?

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Tento článek je součástí seriálu:
Inovace 2015
Díly
Prof. Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu (www.podnikatelskauniverzita.sk) ve které propojuje inovátory a podnikatele, pracuje v komunitě Dobrý pastier (ozdobrypastier.eu), ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit. Inicioval založení partnerské sítě Inovato, jejíž je prezidentem. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Přísloví Kdo chvíli stál, již stojí opodál zde platí více než kde jinde. Proto je důležité věnovat inovacím neustálou pozornost. Jsme si vědomi, že čtenáři MM Průmyslového spektra jsou proinovativní, někteří inovace s úspěchem realizují, jiní jsou ke změně připraveni a další o ni teprve uvažují. Celému tomuto spektru je věnován nový seriál, ve kterém provedeme fiktivní firmu celým procesem inovace až po úspěšné umístění jejího produktu na trh. Odbornými partnery seriálu jsou společnosti IPA Slovakia, 3M Česko, Martin Tvarůžek Design a DDD Printing.

Reklama
Reklama

Odborní garanti seriálu Inovace 2015

IPA Slovakia patří k vedoucím společnostem střední Evropy v oblasti poradenství, vzdělávání, projektování a výzkumu pro průmysl. Svoji pozornost zaměřuje na oblast průmyslového inženýrství, strategických inovací, restrukturalizací, zvyšování výkonnosti a rozvoje podnikové kultury.
3M je přední globální technologická společnost zabývající se vývojem inovativních výrobků a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Investuje rozsáhlé finance do výzkumu a vývoje a tím podporuje neustálý proud inovací.
Designérské studio Martina Tvarůžka spolupracuje s firmami v rámci inovace portfolia výrobků s cílem ovlivnění celé řady parametrů obsažených v termínu nová estetická hodnota. Výsledkem jsou sériově vyráběné produkty dodávané na globální trh.
Lektorská a konzultační činností Tomáše Michálka je v oblasti 3D tisku a 3D skenování. Poskytují poradenství při výběru vhodné 3D technologie a strojů pro aditivní výrobu. Výrobním společnostem při zavedení této technologie umožní značně urychlit inovace a přitom šetřit náklady.

Nový seriál na stránkách MM Průmyslového spektra

Témata podle vydání (otištěná/připravovaná):

Téma 1. Proč inovovat?

Americký zakladatel moderního managementu Peter F. Drucker tvrdí, že každá organizace, nejen výrobní podnik, musí mít jednu základní schopnost, a tou je inovovat. Profesor Milan Zelený říká: „Hledej si vlastní cestu – jen tak obohatíš svět, jen tak rozšíříš jeho (a tak i své) možnosti. Každé kopírování, opisování a napodobení cest druhých náš svět ochuzuje, zestejňuje, zužuje náš potenciál, vytváří monokulturu. Hledej svoji cestu. Pak už nebude cesta, ale jen tvé šlépěje. Buď sám sebou.“ Seth Godin mluví o fialové krávě, Steve Jobs se držel hesla „think different“ a firma Toyota se řídí heslem „nic není nemožné“. Dělat věci jinak je zábavné.

Mnohé firmy i lidé se při rozvoji své výkonnosti zabývají otázkami, co a jak mají dělat. Důležitá otázka je však proč. Můžete mít nejvýkonnější firmu na světě, která vyrábí psací stroje nebo telefonní ústředny, ale když každý píše na počítači a telefonuje pomocí mobilního telefonu, nemá taková firma žádný smysl. Můžete být výkonný člověk, který dokáže za den udělat mnoho věcí a vydělat mnoho peněz, ale na sklonku života třeba přijdete na to, že jste rychle lezli po žebříku, který byl opřený o nesprávnou zeď. Výjimečnost znamená pochopit světové trendy a najít vlastní cestu. Nejde o slepý benchmarking a napodobování nejlepších praktik, ale o hledání něčeho jedinečného, v čem můžeme být nejlepší na světě. Ano, mluvíme o kreativitě, inovacích a schopnosti experimentovat a hledat nová řešení. Je to cesta hledání, riskování a pokusů – všechno třeba nevyjde hned napoprvé a něco možná nevyjde vůbec. Důležitá je i vytrvalost, trpělivost a opravování chyb a omylů na cestě k výjimečným řešením.

Obr. 1. Jak využíváte svůj čas?

Udělejte si malý test vlastní výkonnosti podle obr. 1. Co vám vyšlo? Všechno v pořádku?

Tak ještě tři doplňující otázky:
1. Uvádíte v těchto dnech na trh inovaci, která má potenciál 50% růstu tržeb do tří let?
2. Máte připravené inovační projekty, které do čtyř let přinesou růst tržeb o 50 %?
3. Máte připravené inovační projekty, které do pěti let přinesou růst tržeb o 50 %?
Třikrát ne? Máte problém! Nad důsledky se zamyslete sami.

Simon Dewulf (Creax), říká, že inovace vytvářejí lepší, jednodušší, hezčí, levnější, bezpečnější funkce. Jeho definice je: Hodnota = užitečná funkce – (škodlivá funkce + rozhraní + náklady). Tony Ulwick (Strategyn) definuje inovaci jako proces doručení řešení, které uspokojí nesplněné potřeby zákazníka.

Jsou dvě základní hodnoty, které vznikají ve vztahu zákazníka a podniku:
1. Hodnota pro zákazníka – chce dostat „co nejvíce za co nejméně peněz“.
2. Hodnota pro podnik – chce vydělávat, vytvářet zisk – v současnosti i v budoucnosti.


Obr. 2. Rozpor mezi hodnotou pro zákazníka a hodnotou pro podnik. Pro zvětšení klikněte na obrázek

V podnikání se tedy dostává do konfliktu hodnota pro zákazníka, který chce dostat „co nejvíce za co nejlepší cenu“, a hodnota pro podnik, který chce vydělat. Rostoucí konkurence snižuje skutečnou cenu a firma musí snižovat náklady. To je však možné jen do určité hranice. Dlouhodobé řešení spočívá nejen ve snižování nákladů, ale hlavně v inovacích, které umožňují zvýšit maximální cenu tím, že vytvoříme nový trh nebo přijdeme na trh s originálním řešením, které doposud neexistovalo.

Produkty, procesy firmy i celé podnikatelské systémy se rozvíjejí v S křivkách, podobně jako probíhá lidský život. Inovace vytváří novou S křivku a zlepšování se orientuje na stávající S křivku a její fáze (obr. 3). Na konci S křivky se výrobky nebo procesy odlišují jenom cenou a stávají se tak komoditou. Je to takzvaný červený oceán, kde mnoho konkurentů bojuje o velice malé marže a pouhé prožití. Naproti tomu inovace vytvářejí modré oceány – nové trhy, nové zákazníky a výrobky s novými hodnotami. Modrý oceán je charakterizován vysokými maržemi a slabou konkurencí, protože ostatní hráči ještě nemají požadované znalosti, know-how, technologie atd. V posledních deseti letech jsou S křivky strmější než v minulosti a opožděná reakce na nové, převratné technologie může mít destruktivní následky na celou firmu (viz příklady firem Kodak nebo Nokia).

Výsledek = potenciál – strach

Tento vzorec bychom mohli pro oblast inovací ještě rozšířit:
inovace (výsledek u zákazníka, nejen nápad, patent, projekt nebo produkt) =
potenciál objevení a využití příležitosti – strach z rizika, nedostatek odvahy a neschopnost rychlé akce

Obr. 3. S křivka a její fáze. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Celý svět je plný problémů, věcí, které správně nefungují, a lidí, jejichž potřeby nejsou uspokojeny. Svět je plný příležitostí, jak být užitečný.

Odkud máte informace o svých zákaznících? Sledujete je na internetu, posíláte jim dotazníky, sledujete statistiky z reklamací a servisu, navštěvujete je a nasloucháte jim? „Práce zákazníka, ne zákazník, je základním předmětem analýzy marketéra, který chce navrhnout produkt, jejž si zákazník koupí,“ řekl Clayton M. Christensen. Ano, zákazník někdy neumí přesně definovat své požadavky na náš výrobek nebo službu. Žije ve svém světě a používá svůj vlastní jazyk.

Co s tím? Poznejte jeho svět, naučte se jeho jazyk a odhalte jeho nenaplněné potřeby a sny. Pokud neznáte detaily toho, co zákazník dělá, navštivte ho. Pozorujte a analyzujte jeho práci a procesy. Prezentujte mu výsledky svého pozorování a zeptejte se ho na detaily, které jste nepostřehli nebo jimiž si nejste jistí. Pokud zákazník používá váš výrobek na výrobu nebo služby pro další zákazníky, analyzujte zákazníky svého zákazníka. Analyzujte sociální, technické a evoluční trendy ve vašem odvětví.

Hlavními zdroji inspirace pro inovace jsou: zákazník, jeho problémy, sny, tužby, cíle, konkurence, řešení z jiných oborů, výsledky výzkumu a vývoj, nové objevy, analogie z přírody (bionika), design, emoce, evoluční a technické trendy, sociální trendy a životní styl, nové trendy.

Podívejte se kolem sebe a najdete stovky úspěšných podnikatelů, kteří svou firmu vybudovali na nových trendech. A možná objevíte další trendy, které právě vznikají. Nedejte se znepokojit myšlenkou, že to ještě nikdo nedělá. Když to budou dělat všichni, už to nebude žádná nová příležitost, ale podnikání s komoditami.
Podívejme se nyní na hodnotu z pohledu zákazníka a hledejte v obr. 4 hodnoty, které by mohly oslovit vaše zákazníky, a označte si svoje příležitosti.


Obr. 4. Hodnoty produktu pro zákazníka. Pro zvětšení klikněte na tabulku.


Obr. 5. Příklad hodnoty pro zákazníka v procesu. Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Závěr

Proč tedy inovovat? Je to jednoduché – aby naše firma mohla žít dlouhý a kvalitní život. A co firmy, které inovace nedělají nebo o nich jenom mluví? Nic. Jejich přežití není povinné.

Prof. Ján Košturiak, Ing. Jan Mašek, MgA. Martin Tvarůžek, Ing. Tomáš Michálek, MSc.

kostur@ipaslovakia.sk

Zde si můžete stáhnout inovační slovníček.

Reklama
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit