Témata
Reklama

Inovace 2015, Téma 1. Proč inovovat?

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Tento článek je součástí seriálu:
Inovace 2015
Díly
Prof. Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu (www.podnikatelskauniverzita.sk) ve které propojuje inovátory a podnikatele, pracuje v komunitě Dobrý pastier (ozdobrypastier.eu), ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit. Inicioval založení partnerské sítě Inovato, jejíž je prezidentem. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Přísloví Kdo chvíli stál, již stojí opodál zde platí více než kde jinde. Proto je důležité věnovat inovacím neustálou pozornost. Jsme si vědomi, že čtenáři MM Průmyslového spektra jsou proinovativní, někteří inovace s úspěchem realizují, jiní jsou ke změně připraveni a další o ni teprve uvažují. Celému tomuto spektru je věnován nový seriál, ve kterém provedeme fiktivní firmu celým procesem inovace až po úspěšné umístění jejího produktu na trh. Odbornými partnery seriálu jsou společnosti IPA Slovakia, 3M Česko, Martin Tvarůžek Design a DDD Printing.

Reklama
Reklama

Odborní garanti seriálu Inovace 2015

IPA Slovakia patří k vedoucím společnostem střední Evropy v oblasti poradenství, vzdělávání, projektování a výzkumu pro průmysl. Svoji pozornost zaměřuje na oblast průmyslového inženýrství, strategických inovací, restrukturalizací, zvyšování výkonnosti a rozvoje podnikové kultury.
3M je přední globální technologická společnost zabývající se vývojem inovativních výrobků a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Investuje rozsáhlé finance do výzkumu a vývoje a tím podporuje neustálý proud inovací.
Designérské studio Martina Tvarůžka spolupracuje s firmami v rámci inovace portfolia výrobků s cílem ovlivnění celé řady parametrů obsažených v termínu nová estetická hodnota. Výsledkem jsou sériově vyráběné produkty dodávané na globální trh.
Lektorská a konzultační činností Tomáše Michálka je v oblasti 3D tisku a 3D skenování. Poskytují poradenství při výběru vhodné 3D technologie a strojů pro aditivní výrobu. Výrobním společnostem při zavedení této technologie umožní značně urychlit inovace a přitom šetřit náklady.

Nový seriál na stránkách MM Průmyslového spektra

Témata podle vydání (otištěná/připravovaná):

Téma 1. Proč inovovat?

Americký zakladatel moderního managementu Peter F. Drucker tvrdí, že každá organizace, nejen výrobní podnik, musí mít jednu základní schopnost, a tou je inovovat. Profesor Milan Zelený říká: „Hledej si vlastní cestu – jen tak obohatíš svět, jen tak rozšíříš jeho (a tak i své) možnosti. Každé kopírování, opisování a napodobení cest druhých náš svět ochuzuje, zestejňuje, zužuje náš potenciál, vytváří monokulturu. Hledej svoji cestu. Pak už nebude cesta, ale jen tvé šlépěje. Buď sám sebou.“ Seth Godin mluví o fialové krávě, Steve Jobs se držel hesla „think different“ a firma Toyota se řídí heslem „nic není nemožné“. Dělat věci jinak je zábavné.

Mnohé firmy i lidé se při rozvoji své výkonnosti zabývají otázkami, co a jak mají dělat. Důležitá otázka je však proč. Můžete mít nejvýkonnější firmu na světě, která vyrábí psací stroje nebo telefonní ústředny, ale když každý píše na počítači a telefonuje pomocí mobilního telefonu, nemá taková firma žádný smysl. Můžete být výkonný člověk, který dokáže za den udělat mnoho věcí a vydělat mnoho peněz, ale na sklonku života třeba přijdete na to, že jste rychle lezli po žebříku, který byl opřený o nesprávnou zeď. Výjimečnost znamená pochopit světové trendy a najít vlastní cestu. Nejde o slepý benchmarking a napodobování nejlepších praktik, ale o hledání něčeho jedinečného, v čem můžeme být nejlepší na světě. Ano, mluvíme o kreativitě, inovacích a schopnosti experimentovat a hledat nová řešení. Je to cesta hledání, riskování a pokusů – všechno třeba nevyjde hned napoprvé a něco možná nevyjde vůbec. Důležitá je i vytrvalost, trpělivost a opravování chyb a omylů na cestě k výjimečným řešením.

Obr. 1. Jak využíváte svůj čas?

Udělejte si malý test vlastní výkonnosti podle obr. 1. Co vám vyšlo? Všechno v pořádku?

Tak ještě tři doplňující otázky:
1. Uvádíte v těchto dnech na trh inovaci, která má potenciál 50% růstu tržeb do tří let?
2. Máte připravené inovační projekty, které do čtyř let přinesou růst tržeb o 50 %?
3. Máte připravené inovační projekty, které do pěti let přinesou růst tržeb o 50 %?
Třikrát ne? Máte problém! Nad důsledky se zamyslete sami.

Simon Dewulf (Creax), říká, že inovace vytvářejí lepší, jednodušší, hezčí, levnější, bezpečnější funkce. Jeho definice je: Hodnota = užitečná funkce – (škodlivá funkce + rozhraní + náklady). Tony Ulwick (Strategyn) definuje inovaci jako proces doručení řešení, které uspokojí nesplněné potřeby zákazníka.

Jsou dvě základní hodnoty, které vznikají ve vztahu zákazníka a podniku:
1. Hodnota pro zákazníka – chce dostat „co nejvíce za co nejméně peněz“.
2. Hodnota pro podnik – chce vydělávat, vytvářet zisk – v současnosti i v budoucnosti.


Obr. 2. Rozpor mezi hodnotou pro zákazníka a hodnotou pro podnik. Pro zvětšení klikněte na obrázek

V podnikání se tedy dostává do konfliktu hodnota pro zákazníka, který chce dostat „co nejvíce za co nejlepší cenu“, a hodnota pro podnik, který chce vydělat. Rostoucí konkurence snižuje skutečnou cenu a firma musí snižovat náklady. To je však možné jen do určité hranice. Dlouhodobé řešení spočívá nejen ve snižování nákladů, ale hlavně v inovacích, které umožňují zvýšit maximální cenu tím, že vytvoříme nový trh nebo přijdeme na trh s originálním řešením, které doposud neexistovalo.

Produkty, procesy firmy i celé podnikatelské systémy se rozvíjejí v S křivkách, podobně jako probíhá lidský život. Inovace vytváří novou S křivku a zlepšování se orientuje na stávající S křivku a její fáze (obr. 3). Na konci S křivky se výrobky nebo procesy odlišují jenom cenou a stávají se tak komoditou. Je to takzvaný červený oceán, kde mnoho konkurentů bojuje o velice malé marže a pouhé prožití. Naproti tomu inovace vytvářejí modré oceány – nové trhy, nové zákazníky a výrobky s novými hodnotami. Modrý oceán je charakterizován vysokými maržemi a slabou konkurencí, protože ostatní hráči ještě nemají požadované znalosti, know-how, technologie atd. V posledních deseti letech jsou S křivky strmější než v minulosti a opožděná reakce na nové, převratné technologie může mít destruktivní následky na celou firmu (viz příklady firem Kodak nebo Nokia).

Výsledek = potenciál – strach

Tento vzorec bychom mohli pro oblast inovací ještě rozšířit:
inovace (výsledek u zákazníka, nejen nápad, patent, projekt nebo produkt) =
potenciál objevení a využití příležitosti – strach z rizika, nedostatek odvahy a neschopnost rychlé akce

Obr. 3. S křivka a její fáze. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Celý svět je plný problémů, věcí, které správně nefungují, a lidí, jejichž potřeby nejsou uspokojeny. Svět je plný příležitostí, jak být užitečný.

Odkud máte informace o svých zákaznících? Sledujete je na internetu, posíláte jim dotazníky, sledujete statistiky z reklamací a servisu, navštěvujete je a nasloucháte jim? „Práce zákazníka, ne zákazník, je základním předmětem analýzy marketéra, který chce navrhnout produkt, jejž si zákazník koupí,“ řekl Clayton M. Christensen. Ano, zákazník někdy neumí přesně definovat své požadavky na náš výrobek nebo službu. Žije ve svém světě a používá svůj vlastní jazyk.

Co s tím? Poznejte jeho svět, naučte se jeho jazyk a odhalte jeho nenaplněné potřeby a sny. Pokud neznáte detaily toho, co zákazník dělá, navštivte ho. Pozorujte a analyzujte jeho práci a procesy. Prezentujte mu výsledky svého pozorování a zeptejte se ho na detaily, které jste nepostřehli nebo jimiž si nejste jistí. Pokud zákazník používá váš výrobek na výrobu nebo služby pro další zákazníky, analyzujte zákazníky svého zákazníka. Analyzujte sociální, technické a evoluční trendy ve vašem odvětví.

Hlavními zdroji inspirace pro inovace jsou: zákazník, jeho problémy, sny, tužby, cíle, konkurence, řešení z jiných oborů, výsledky výzkumu a vývoj, nové objevy, analogie z přírody (bionika), design, emoce, evoluční a technické trendy, sociální trendy a životní styl, nové trendy.

Podívejte se kolem sebe a najdete stovky úspěšných podnikatelů, kteří svou firmu vybudovali na nových trendech. A možná objevíte další trendy, které právě vznikají. Nedejte se znepokojit myšlenkou, že to ještě nikdo nedělá. Když to budou dělat všichni, už to nebude žádná nová příležitost, ale podnikání s komoditami.
Podívejme se nyní na hodnotu z pohledu zákazníka a hledejte v obr. 4 hodnoty, které by mohly oslovit vaše zákazníky, a označte si svoje příležitosti.


Obr. 4. Hodnoty produktu pro zákazníka. Pro zvětšení klikněte na tabulku.


Obr. 5. Příklad hodnoty pro zákazníka v procesu. Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Závěr

Proč tedy inovovat? Je to jednoduché – aby naše firma mohla žít dlouhý a kvalitní život. A co firmy, které inovace nedělají nebo o nich jenom mluví? Nic. Jejich přežití není povinné.

Prof. Ján Košturiak, Ing. Jan Mašek, MgA. Martin Tvarůžek, Ing. Tomáš Michálek, MSc.

kostur@ipaslovakia.sk

Zde si můžete stáhnout inovační slovníček.

Reklama
Související články
Podpora výzkumu a vývoje v podnicích, Daňové odpočty

V prvním díle našeho miniseriálu o podpoře výzkumu a vývoje v České republice jsme se věnovali porovnání základních druhů podpory výzkumu a vývoje v České republice s uvedením jejich základních specifik a odlišností. V tomto díle bychom se rádi detailněji zaměřili na možnost podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Inovace 2015, Téma 10: Inovační kultura

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Inovace 2015, Téma 4: Aspekty zavedení inovačního procesu ve firmě

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Související články
Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit