Témata

Inovace 2015, Téma 8: Jak a kdy uvádět inovační návrhy na trh?

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Tento článek je součástí seriálu:
Inovace 2015
Díly
Prof. Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu (www.podnikatelskauniverzita.sk) ve které propojuje inovátory a podnikatele, pracuje v komunitě Dobrý pastier (ozdobrypastier.eu), ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit. Inicioval založení partnerské sítě Inovato, jejíž je prezidentem. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Přísloví Kdo chvíli stál, již stojí opodál zde platí více než kde jinde. Proto je důležité věnovat inovacím neustálou pozornost. Jsme si vědomi, že čtenáři MM Průmyslového spektra jsou proinovativní, někteří inovace s úspěchem realizují, jiní jsou ke změně připraveni a  další o ni teprve uvažují. Celému tomuto spektru je věnován nový seriál, ve kterém provedeme fiktivní firmu celým procesem inovace až po úspěšné umístění jejího produktu na trh. Odbornými partnery seriálu jsou společnosti IPA Slovakia, 3M Česko, Martin Tvarůžek Design a DDD Printing.

Odborní garanti seriálu Inovace 2015

IPA Slovakia patří k vedoucím společnostem střední Evropy v oblasti poradenství, vzdělávání, projektování a výzkumu pro průmysl. Svoji pozornost zaměřuje na oblast průmyslového inženýrství, strategických inovací, restrukturalizací, zvyšování výkonnosti a rozvoje podnikové kultury.
3M je přední globální technologická společnost zabývající se vývojem inovativních výrobků a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Investuje rozsáhlé finance do výzkumu a vývoje a tím podporuje neustálý proud inovací.
Designérské studio Martina Tvarůžka spolupracuje s firmami v rámci inovace portfolia výrobků s cílem ovlivnění celé řady parametrů obsažených v termínu nová estetická hodnota. Výsledkem jsou sériově vyráběné produkty dodávané na globální trh.
Lektorská a konzultační činností Tomáše Michálka je v oblasti 3D tisku a 3D skenování. Poskytují poradenství při výběru vhodné 3D technologie a strojů pro aditivní výrobu. Výrobním společnostem při zavedení této technologie umožní značně urychlit inovace a přitom šetřit náklady.

Nový seriál na stránkách MM Průmyslového spektra

Témata podle vydání (otištěná/připravovaná):

Téma 8: Jak a kdy uvádět inovační návrhy na trh?

Lidé chtějí často návody a pravidla pro to, jak inovovat nebo jak úspěšně proměnit nápady na úspěšné byznysy či uvést inovační návrhy na trh. Profesor Košturiak uvádí, že o tom, co inovace je, nebo není, rozhoduje zákazník – tím, že výrobek nebo službou kupuje a platí za ně. Inovace tedy začíná a končí u zákazníka – z analýzy trhu a zákazníků vzniká inovační zadání a při definování nové hodnoty pro zákazníka se definují komunikační a distribuční cesty k zákazníkům, které jsou také předmětem inovace. Návody a pravidla jsou dobré tam, kde děláme opakované a stejné věci – při inovacích se neinovuje jenom produkt, ale také jeho čas a způsob uvedení na trh.

Inovovat musíme neustále, rychle, zejména v období, kdy se firmě daří a začínají v ní nemoci zvané pýcha, nadměrné sebevědomí, lenost nebo lakomství. Pozor však na bombardování zákazníků „inovacemi“, které nepotřebuje (nové verze programů, zbytečně vysoký výkon, nadbytečné a složité funkce) a kanibalizaci produktů. Je mnoho cest pro úspěšné inovace a jejich uvedení na trh. Následující text přibližuje některé z nich.

Kopírování a imitování druhých. I když toto tvrzení možná zní ve vztahu k inovacím jako rouhání, je to tak. Vynálezce nebo objevitel něčeho převratného se často koncentruje na zdokonalování svého řešení a imitátor se může soustředit na zákazníky. Úspěšný inovátor je ten, kterého akceptuje zákazník, ne inovační komise nebo akademie. Firmy Apple i Microsoft ve svých začátcích čerpaly mnohé inspirace například z vývojové základny firmy Xerox v Palo Anto. Tony Ryan okopíroval koncept nízkonákladových aerolinek Southwest Airlines pro Evropu a umožnil v Evropě cestovat letadlem lidem, kteří si to nikdy nemohli dovolit, podobně jako Henry Ford, který převzal koncept linky z jatek v Chicagu a umožnil výrobu automobilu za ceny pro obyčejné lidi. I mnohé naše firmy, které jsou dnes inovačními lídry, začínaly kdysi napodobováním konkurence.

Úspěchu dosáhly mnohé firmy převratným technickým řešením, které bylo často renomovanými hráči na trhu odmítané nebo podceňované – Geox, Dyson, Eset.
Některé inovace vznikají z nouze, z nedostatku – S. Bernard neměl peníze na pasterizační jednotku, tak musel vyřešit trvanlivost piva jiným způsobem, který mu přinesl konkurenční výhodu (filtrování za studena).

Jiní inovátoři spojili různé, již existující věci jiným způsobem a vytvořili nový trh – Red Bull (povzbuzující nápoj + osvěžující nápoj), Cirque du Soleil (cirkus + divadlo), iPhone, iPad, e-book apod.

Dell nebo Amazon změnily celý podnikatelský systém a cash flow. Tradiční prodejci knih mají splatnost faktur ke svým dodavatelům 90 dní a kniha u nich ve skladě leží v průměru 168 dní. Peníze na účet tedy dostanou až za 78 dní a tento interval musí financovat ze svého cash flow. Amazon má knihu na skladě v průměru jenom 17 dní, zákazník však platí předem a Amazon svým dodavatelům za 58 dní. Na rozdíl od kamenného obchodu, který financuje 78 dní z vlastního cash flow, tak může Amazon používat cizí peníze 41 dní a ještě platit svým dodavatelům v kratší periodě (58 dní). Podobně funguje podnikatelský systém Dell, který byl v době svého vzniku opravdu revoluční.

Firmy se propracovaly z výrobců produktů k poskytovatelům služeb (OMS Lighting prodává řešení světla a světlo, německá firma Kaeser se pokouší místo kompresorů prodávat stlačený vzduch, nastupující výrobci elektromobilů vytvářejí sítě, ve kterých se budou prodávat „kilometry a kilowaty“ místo automobilů. Důležité je síťování – OMS vytváří partnerství s designéry, s technologickými firmami i s výzkumem, AppStore nebo Google Store jsou nové podnikatelské systémy, které eliminují zbytečné mezičlánky mezi výrobcem a zákazníkem, Red Bull nebo Apple prodávají kromě svých produktů také silné emoce.

Každý inovační projekt začíná následujícími úkoly:

1. Definujte trhy a segmenty a analyzujte trendy na nich.
2. Definujte zákazníky a ne-zákazníky. Kdo dělá výběr (projektant, nákupce)? Kdo rozhoduje o nákupu (manažér, komise)? Kdo používá výrobek (operátor, pacient, lékař, technik, sportovec)? Kdo dělá údržbu výrobku (opravář, servis)? Kdo nepoužívá náš výrobek a mohl by (Eskymák, kočka, důchodce, dítě)?
3. Definujte a analyzujte konkurenty ve vašem oboru a z jiných oborů (uspokojují potřebu zákazníka zcela jiným způsobem) vytvořte hodnotovou křivku.
4. Analyzujte trendy – technologie, móda, legislativa, kultura, design.
5. Analyzujte potřeby zákazníků, nedostatky, sny a touhy.

Analýza trhů:

• negativní trendy, ohrožení
• pozitivní trendy, příležitosti
• klíčoví zákazníci a jejich charakteristiky
• cenové poměry a ziskovost
• pozice konkurence
• naše současná pozice – výhody a nevýhody
• naše cílová pozice
• naše konkurenční strategie – množství, cena, odlišnost, vysoká kvalita a spolehlivost, výjimečný servis, …

Analýza zákazníků:

• zákazník podle účelu – projektant, investor, architekt, prodejce
• zákazník uživatel, spotřebitel – operátor, sekretářka, recepční
• zákazník podle profese
• lokalita, region, způsob nakupování, nákupní sítě
• charakteristiky zákazníka – kvalifikace, příjmová skupina, hodnotová orientace, stáří, sociální sítě
• zákazník podle procesů a problémů, které řeší naším produktem nebo službou
• jak měří zákazník své procesy, parametry, hodnoty
• preference zákazníků, požadavky, problémy

Analýza konkurence:

• konkurence podle trhů, segmentů, regionů – kontakty, web, katalogy, vzorky, reference, testy, diskuse na sociálních sítích
• konkurenční produkty a služby
• parametry konkurenčních výrobků, ceny, služby, servis
• objemy prodeje, podíly na trhu, náklady
• způsob výroby, prodeje, distribuce
• stupeň plnění preferencí zákazníků
• názory prodejců, zákazníků, servisu
• testy, analýzy referenčních produktů – funkčnost, materiál. instalace, obsluha, design, …


Analýza trhu a mapa příležitostí na trhu

Pro zvětšení klikněte na tabulku

Firmy si často objednávají analýzy trhů a zákazníků u externích poradenských společností. Je důležité, aby tato činnost a znalost byla také v podniku, aby obchodníci, lidé ze servisu, služeb pro zákazníka a vývoje znali své zákazníky, jejich procesy, problémy, způsob práce, preference, strategie apod. Šéf jednoho vývojového týmu společnosti Toyota se i s rodinou přestěhoval do USA, kde najezdil několik tisíc mil a poznal přímo na místě své budoucí zákazníky. Až po této osobní zkušenosti zpracoval první zadání modelu SUV pro americký trh. Společnost Linet poslala do nemocnice studenty, kteří dva dny filmovali sestry při manipulaci s pacientem na lůžku. Identifikovali a systematicky popsali několik desítek procesů, které byly pro vývojáře a konstruktéry dobrou inspirací, jak vyřešit sestřinu či pacientovou potřebu, o které nevěděli.

Poučení – pokud zákazník neumí přesně definovat svou potřebu, musíme pochopit jeho procesy a udělat to za něj.

V každém inovačním projektu před uvedením produktu nebo služby na trh sumarizujeme tyto informace:

1. Kde je cílový trh a jaké jsou jeho parametry?
2. Je analýza cílového trhu dostatečná a jsou jeho parametry v souladu se strategií (velikost, marže, vývoj trhu, pozice na trhu)?
3. Kdo jsou zákazníci a uživatelé?
4. Jsou zákazníci a uživatelé definováni dostatečně?
5. Jaké jsou jejich procesy a jaké mají nedostatky, jaké jsou neuspokojené požadavky?
6. Byly definovány procesy zákazníka dostatečně?
7. Jaká je naše hodnotová křivka ve srovnání s konkurencí?
8. Definuje hodnotová křivka konkurenční výhodu, modrý oceán?
9. Které jsou klíčové funkce výrobku a jaké mají nedostatky?
10. Jaká je nová hodnotová nabídka pro zákazníka?
11. Jsou definovány nové funkce produktu jednoznačně a dostatečně?
12. Jaké je zadání pro vývoj, obchod, nákup, výrobu a další procesy?
13. Obsahuje zadání všechny potřebné specifikace pro vývoj, výrobu a prodej produktu (hardware, software, finance, obchod, zdroje, termíny)?

1. Z analýzy zákazníků a jejich procesů sestavte jejich klíčové preference hodnot
2. Definujte jejich váhu a pořadí
3. Definujte klíčové konkurenty
4. Vykonejte porovnání podle každého hodnotového prvku
5. Definujte, kde máte konkurenční výhody, nevýhody a shodu
6. Navrhněte novou, odlišnou hodnotovou nabídku

Hodnotová křivka a její konstrukceHodnotová křivka (někdy se nazývá i profilová mapa nebo totální benchmarking) ukazuje preference zákazníků seřazené podle jejich priorit zleva doprava na ose X. Na ose Y je stupeň jejich plnění. Cílem je najít odlišení od konkurence nebo vytvořit nový trh.
Ladění byznys modelu před uvedením výsledku inovačního projektu na trh

Po zodpovězení výše definovaných otázek a definování byznys modelu nás čeká nejtěžší část inovace – akce, realizace, učení se. Není důležité, co říkáme, ale co skutečně děláme, důležitější než plány je jejich realizace a výsledky.

Prototyp a testování u zákazníků

Čím dříve uděláte prototyp řešení a získáte zpětnou vazbu zákazníků, tím lépe. Je velice důležité udělat krok od analýz, popisů a konceptů na papíře k fyzickému řešení. Udělejte vzorek vašeho produktu, který se dá ohmatat a jehož hlavní funkce nebo ovládání lze vyzkoušet u zákazníků.

Několik tipů pro testování prototypu:

1. Realizace projektu do hmoty – udělejte maketu nového obalu, vzorek s maskami počítačového programu, prototyp produktu.
2. Pokud je to možné, udělejte to jednoduše a levně – využijte zbytky materiálů, kooperace nebo levné second hand technologie, spolupracujte s prototypovými dílnami, designéry nebo se studenty.
3. Pokud je to možné, odzkoušejte prototypy na experimentálních nebo simulačních modelech spolu se zákazníkem.
4. Testujte vzorky a prototypy s vybranými zákazníky přímo v jejich procesech tak, jak se běžně používají. Pečlivě sbírejte a vyhodnocujte všechny detaily, nedostatky, reakce zákazníků, fungování v procesu.
5. Opravujte, korigujte, optimalizujte a znovu zkoušejte.
6. Odzkoušejte nový byznys s vybraným zákazníkem, který se může stát partnerem pro tento projekt nebo byznys. Dříve než investujete do nového byznysu, musíte mít zasvěcené názory a zpětné vazby klíčových potenciálních klientů.
7. Odzkoušejte nový byznys tak, že vyrobíte testovací sérii s pomocí low cost technologie, náhradní technologie nebo v kooperaci.
8. Jestli budete dělat zkoušky prototypů častěji, investujte do prototypové dílny a vhodné technologie – např. 3D tiskárny, rapid prototyping apod.
9. Po ukončení zkoušek pozvěte zákazníky na workshop, sumarizujte zkušenosti a návrhy na vylepšení řešení.
10. Nevzdávejte to – inovace nejsou o štěstí, ale o trpělivosti.

Několik tipů pro byznys v malém:

1. Vytvořte tým pro nový byznys, definujte jejich kompetence, cíle, rozpočet a čas.
2. Začněte nový byznys v malém rozsahu.
3. Začněte nový byznys se zákazníky, kteří mají největší motivaci ke koupi.
4. Otestujte si postupně všechny prvky nového podnikatelského modelu – reakce zákazníků na hodnotovou nabídku, komunikační a distribuční kanály, procesy, zdroje a partnerskou síť.
5. Otestujte si citlivost zákazníků na cenu a klíčové hodnoty, které jste vytvořili v inovačním projektu.
6. Sbírejte všechny podněty pro zlepšení, propracujte každý detail, najdete-li v řešení chyby, vraťte se zpět a přepracujte všechno znovu.

Po ukončení testů a byznysu v malém sumarizujeme následující otázky.

Poučení se z průběhu projektu:

1. Jak byl naplánován průběh projektu, jednotlivé etapy a výsledky?
2. Jak to ve skutečnosti probíhalo a jaké byly výsledky?
3. Jak vznikly odchylky od plánu, kde byly jejich příčiny?
4. Jaké je z toho poučení?
5. Co musíme při novém projektu udělat lépe?

Vyhodnocení inovačního projektu před uvedením na trh:

1. Je ziskovost a návratnost projektu dostatečná?
2. Jsou požadované investice reálné?
3. Má vývoj dostatečné kapacity a znalosti na splnění zadání?
4. Je čas vývojového projektu a uvedení na trh správný?
5. Jsou provedeny všechny návrhy na změny v interních a externích procesech?
6. Byla provedena analýza a eliminace rizika produktu a klíčových procesů FMEA?
7. Byla zvládnuta příprava sériové výroby a standardizace procesů?
8. Jsou všechny procesy stabilní?
9. Je dosahováno požadovaných standardů kvality?
10. Jsou připraveny všechny marketingové, reklamní a obchodní aktivity?
11. Je připravena distribuce?
12. Je připraven servis a služby zákazníkům?

Celá inovační organizace a kultura se musí orientovat na lidi a zákazníka, inovace je služba, přidávání užitku a ubírání škodlivých funkcí. Inovace je zlepšování světa kolem nás a práce pro budoucnost.

Prof. Ján Košturiak, Ing. Jan Mašek, MgA. Martin Tvarůžek, Ing. Tomáš Michálek, MSc.

kostur@ipaslovakia.sk

Zde si můžete stáhnout inovační slovníček.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit