Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inovace 2015, Téma 1. Proč inovovat?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inovace 2015, Téma 1. Proč inovovat?

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Přísloví Kdo chvíli stál, již stojí opodál zde platí více než kde jinde. Proto je důležité věnovat inovacím neustálou pozornost. Jsme si vědomi, že čtenáři MM Průmyslového spektra jsou proinovativní, někteří inovace s úspěchem realizují, jiní jsou ke změně připraveni a další o ni teprve uvažují. Celému tomuto spektru je věnován nový seriál, ve kterém provedeme fiktivní firmu celým procesem inovace až po úspěšné umístění jejího produktu na trh. Odbornými partnery seriálu jsou společnosti IPA Slovakia, 3M Česko, Martin Tvarůžek Design a DDD Printing.

Odborní garanti seriálu Inovace 2015


IPA Slovakia patří k vedoucím společnostem střední Evropy v oblasti poradenství, vzdělávání, projektování a výzkumu pro průmysl. Svoji pozornost zaměřuje na oblast průmyslového inženýrství, strategických inovací, restrukturalizací, zvyšování výkonnosti a rozvoje podnikové kultury.


3M je přední globální technologická společnost zabývající se vývojem inovativních výrobků a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Investuje rozsáhlé finance do výzkumu a vývoje a tím podporuje neustálý proud inovací.


Designérské studio Martina Tvarůžka spolupracuje s firmami v rámci inovace portfolia výrobků s cílem ovlivnění celé řady parametrů obsažených v termínu nová estetická hodnota. Výsledkem jsou sériově vyráběné produkty dodávané na globální trh.


Lektorská a konzultační činností Tomáše Michálka je v oblasti 3D tisku a 3D skenování. Poskytují poradenství při výběru vhodné 3D technologie a strojů pro aditivní výrobu. Výrobním společnostem při zavedení této technologie umožní značně urychlit inovace a přitom šetřit náklady.

Nový seriál na stránkách MM Průmyslového spektra

Témata podle vydání (otištěná/připravovaná):

MM 1,2: Proč inovovat?
MM 3: Inovační potenciál firmy
MM 4: Jak financovat inovace a měřit jejich přínosy?
MM 5: Aspekty zavedení inovačního procesu ve firmě
MM 6: Inovace v sítích, budování inovačního ekosystému
MM 7,8: Vliv průmyslového designu na inovaci
MM 9: Role technologie 3D tisku v inovačním procesu, prototypová část.
MM 10: Jak a kdy uvádět inovační návrhy na trh?
MM 11: Podmínky úspěšné inovace
MM 12: Jak neusnout na vavřínech, inovační kultura

Vážení čtenáři. Zapojte se s autory příspěvků do diskuse, těší na vás. Sdělte své zkušenosti se zaváděním inovací ve vašich firmách. Je vám k dispozici e-mail inovace@mmspektrum.com.

Téma 1. Proč inovovat?

Americký zakladatel moderního managementu Peter F. Drucker tvrdí, že každá organizace, nejen výrobní podnik, musí mít jednu základní schopnost, a tou je inovovat. Profesor Milan Zelený říká: „Hledej si vlastní cestu – jen tak obohatíš svět, jen tak rozšíříš jeho (a tak i své) možnosti. Každé kopírování, opisování a napodobení cest druhých náš svět ochuzuje, zestejňuje, zužuje náš potenciál, vytváří monokulturu. Hledej svoji cestu. Pak už nebude cesta, ale jen tvé šlépěje. Buď sám sebou.“ Seth Godin mluví o fialové krávě, Steve Jobs se držel hesla „think different“ a firma Toyota se řídí heslem „nic není nemožné“. Dělat věci jinak je zábavné.

Mnohé firmy i lidé se při rozvoji své výkonnosti zabývají otázkami, co a jak mají dělat. Důležitá otázka je však proč. Můžete mít nejvýkonnější firmu na světě, která vyrábí psací stroje nebo telefonní ústředny, ale když každý píše na počítači a telefonuje pomocí mobilního telefonu, nemá taková firma žádný smysl. Můžete být výkonný člověk, který dokáže za den udělat mnoho věcí a vydělat mnoho peněz, ale na sklonku života třeba přijdete na to, že jste rychle lezli po žebříku, který byl opřený o nesprávnou zeď. Výjimečnost znamená pochopit světové trendy a najít vlastní cestu. Nejde o slepý benchmarking a napodobování nejlepších praktik, ale o hledání něčeho jedinečného, v čem můžeme být nejlepší na světě. Ano, mluvíme o kreativitě, inovacích a schopnosti experimentovat a hledat nová řešení. Je to cesta hledání, riskování a pokusů – všechno třeba nevyjde hned napoprvé a něco možná nevyjde vůbec. Důležitá je i vytrvalost, trpělivost a opravování chyb a omylů na cestě k výjimečným řešením.

 


Obr. 1. Jak využíváte svůj čas?

Udělejte si malý test vlastní výkonnosti podle obr. 1. Co vám vyšlo? Všechno v pořádku?

Tak ještě tři doplňující otázky:
1. Uvádíte v těchto dnech na trh inovaci, která má potenciál 50% růstu tržeb do tří let?
2. Máte připravené inovační projekty, které do čtyř let přinesou růst tržeb o 50 %?
3. Máte připravené inovační projekty, které do pěti let přinesou růst tržeb o 50 %?
Třikrát ne? Máte problém! Nad důsledky se zamyslete sami.

Simon Dewulf (Creax), říká, že inovace vytvářejí lepší, jednodušší, hezčí, levnější, bezpečnější funkce. Jeho definice je: Hodnota = užitečná funkce – (škodlivá funkce + rozhraní + náklady). Tony Ulwick (Strategyn) definuje inovaci jako proces doručení řešení, které uspokojí nesplněné potřeby zákazníka.

Jsou dvě základní hodnoty, které vznikají ve vztahu zákazníka a podniku:
1. Hodnota pro zákazníka – chce dostat „co nejvíce za co nejméně peněz“.
2. Hodnota pro podnik – chce vydělávat, vytvářet zisk – v současnosti i v budoucnosti.


Obr. 2. Rozpor mezi hodnotou pro zákazníka a hodnotou pro podnik. Pro zvětšení klikněte na obrázek

V podnikání se tedy dostává do konfliktu hodnota pro zákazníka, který chce dostat „co nejvíce za co nejlepší cenu“, a hodnota pro podnik, který chce vydělat. Rostoucí konkurence snižuje skutečnou cenu a firma musí snižovat náklady. To je však možné jen do určité hranice. Dlouhodobé řešení spočívá nejen ve snižování nákladů, ale hlavně v inovacích, které umožňují zvýšit maximální cenu tím, že vytvoříme nový trh nebo přijdeme na trh s originálním řešením, které doposud neexistovalo.

Produkty, procesy firmy i celé podnikatelské systémy se rozvíjejí v S křivkách, podobně jako probíhá lidský život. Inovace vytváří novou S křivku a zlepšování se orientuje na stávající S křivku a její fáze (obr. 3). Na konci S křivky se výrobky nebo procesy odlišují jenom cenou a stávají se tak komoditou. Je to takzvaný červený oceán, kde mnoho konkurentů bojuje o velice malé marže a pouhé prožití. Naproti tomu inovace vytvářejí modré oceány – nové trhy, nové zákazníky a výrobky s novými hodnotami. Modrý oceán je charakterizován vysokými maržemi a slabou konkurencí, protože ostatní hráči ještě nemají požadované znalosti, know-how, technologie atd. V posledních deseti letech jsou S křivky strmější než v minulosti a opožděná reakce na nové, převratné technologie může mít destruktivní následky na celou firmu (viz příklady firem Kodak nebo Nokia).

Výsledek = potenciál – strach

Tento vzorec bychom mohli pro oblast inovací ještě rozšířit:
inovace (výsledek u zákazníka, nejen nápad, patent, projekt nebo produkt) =
potenciál objevení a využití příležitosti – strach z rizika, nedostatek odvahy a neschopnost rychlé akce

 
Obr. 3. S křivka a její fáze. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Celý svět je plný problémů, věcí, které správně nefungují, a lidí, jejichž potřeby nejsou uspokojeny. Svět je plný příležitostí, jak být užitečný.

Odkud máte informace o svých zákaznících? Sledujete je na internetu, posíláte jim dotazníky, sledujete statistiky z reklamací a servisu, navštěvujete je a nasloucháte jim? „Práce zákazníka, ne zákazník, je základním předmětem analýzy marketéra, který chce navrhnout produkt, jejž si zákazník koupí,“ řekl Clayton M. Christensen. Ano, zákazník někdy neumí přesně definovat své požadavky na náš výrobek nebo službu. Žije ve svém světě a používá svůj vlastní jazyk.

Co s tím? Poznejte jeho svět, naučte se jeho jazyk a odhalte jeho nenaplněné potřeby a sny. Pokud neznáte detaily toho, co zákazník dělá, navštivte ho. Pozorujte a analyzujte jeho práci a procesy. Prezentujte mu výsledky svého pozorování a zeptejte se ho na detaily, které jste nepostřehli nebo jimiž si nejste jistí. Pokud zákazník používá váš výrobek na výrobu nebo služby pro další zákazníky, analyzujte zákazníky svého zákazníka. Analyzujte sociální, technické a evoluční trendy ve vašem odvětví.

Hlavními zdroji inspirace pro inovace jsou: zákazník, jeho problémy, sny, tužby, cíle, konkurence, řešení z jiných oborů, výsledky výzkumu a vývoj, nové objevy, analogie z přírody (bionika), design, emoce, evoluční a technické trendy, sociální trendy a životní styl, nové trendy.

Podívejte se kolem sebe a najdete stovky úspěšných podnikatelů, kteří svou firmu vybudovali na nových trendech. A možná objevíte další trendy, které právě vznikají. Nedejte se znepokojit myšlenkou, že to ještě nikdo nedělá. Když to budou dělat všichni, už to nebude žádná nová příležitost, ale podnikání s komoditami.
Podívejme se nyní na hodnotu z pohledu zákazníka a hledejte v obr. 4 hodnoty, které by mohly oslovit vaše zákazníky, a označte si svoje příležitosti.


 
Obr. 4. Hodnoty produktu pro zákazníka. Pro zvětšení klikněte na tabulku.

 
Obr. 5. Příklad hodnoty pro zákazníka v procesu.
Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Závěr

Proč tedy inovovat? Je to jednoduché – aby naše firma mohla žít dlouhý a kvalitní život. A co firmy, které inovace nedělají nebo o nich jenom mluví? Nic. Jejich přežití není povinné.

Prof. Ján Košturiak, Ing. Jan Mašek, MgA. Martin Tvarůžek, Ing. Tomáš Michálek, MSc.

kostur@ipaslovakia.sk
 

Zde si můžete stáhnout inovační slovníček.

Další články

Inovace
Management a řízení
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: