Témata

Inženýrská akademie ve slavnostním

Na konci listopadu se tradičně koná slavnostní zasedání Inženýrské akademie ČR v Betlémské kapli, jehož součástí je koncert klasické hudby, kterému předchází předávání jmenovacích dekretů nově zvoleným členům akademie, předávání Ceny IA za nejlépe hodnocený příspěvek ve vědeckém titulu MM Science Journal a Ceny IA v kategorii za vynikající technický projekt, dále pak předávání cen Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla pro nejúspěšnější studenty všech fakult univerzity. A letos v rámci ocenění došlo i na jedno překvapení…

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

IA ČR sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín, technického rozvoje, vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Hlavní její činností je expertní činnost, spolupráce na výzkumu a vývoji v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce.

Akademie každým rokem přijímá do svých řad nové členy, vysoce renomované odborníky. Jejich nominace prochází Radou akademie a následně jsou generálním shromážděním voleni. Završení celého procesu je pak v Betlémské kapli, kde slavnostně přebírají jmenovací dekrety. V letošním roce byli přijaty tyto osobnosti: (zleva) Dr. Luděk Vejvara ze ZČU v Plzni, doc. Miroslav Španiel z ČVUT v Praze, doc. Jaromír Moravec z TU Liberec, prof. Jan Kovanda ze ZČU v Plzni, doc. Ladislav Janíček z VUT v Brně a doc. Milan Adámek z UTB Zlín. Dále pak Dr. Radek Holý z ČVUT v Praze a prof. Jan Tywoniak z ČVUT v Praze, kteří se nemohli slavnostního aktu zúčastnit. (Foto: Josef Zima)
České vysoké učení technické v Praze tradičně udílí u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Předání ceny se i letos uskutečnilo v Betlémské kapli a to z rukou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka (druhý zleva) a doc. Antonína Pokorného, předsedy správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla. (Foto: Josef Zima)
V roce 2015 se započala tradice udílení finančně podpořené Ceny IA ČR za nejlepší příspěvek ve vědeckém titulu MM Science z našeho vydavatelství. Za akademický rok 2021/2022 ocenění obdržel příspěvek Dimension Reduction Using the Inverse Stamping autorského kolektivu ze společnosti Mubea Žebrák a univerzity ZČU v Plzni, Fakulty strojní. Cenu předal šéfredaktor titulu a viceprezident IA ČR Ing. Roman Dvořák (uprostřed), společně (po jeho levici) s doc. Miroslavem Španielem, děkanem FS ČVUT v Praze a prof. Milan Růžičkou, předsedou sekce Strojírenství IA ČR a předsedou Správní rady této čestné ceny. Na fotografii ocenení společně s prezidentem IA ČR prof. Petrem Zunou (Foto: Josef Zima)

Dimension Reduction Using the Inverse Stamping

Projekt Speciální multifunkční brusky BUD 100 získal ocenění Inženýrské akademie ČR v kategorii Za vynikající technický projekt za rok 2022. Převzetí se zúčastnili jak zástupci společnosti TOS Čelákovice z holdingu Slováckých strojíren v čele s Jiřím Rosenfeldem, společně se zástupci řešitelských týmů ze strojních fakult ČVUT v Praze a VUT v Brně. Předání ceny byly přítomny i dámy z Nadace Preciosa, která originální trofej navrhla a formou partnerství IA ČR k udělení poskytla. (Foto: Josef Zima)

Drahokam mezi bruskami dobývá svět

Prof. Petr Zuna inicioval v roce 1995 založení Inženýrské akademie ČR a od té doby stojí v jejím čele. V letošním roce již nekandidoval na prezidenta a jeho mandát vyprší ke konci roku 2022. Jako ocenění za jeho práci obdržel prof. Zuna v tento slavnostní večer v Betlemské kapli od ing. Romana Dvořáka Velkou zlatou medaili Nadace prof. Štefana Kassaye na podporu vědy a vzdělávání. Prof. Kassay se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl osobně účastnit.

Nadace oceňuje významné osobnosti za jejich zásadní přínos v podnikání, za inovační počiny, za integraci vědy do praxe, vzdělávání, zvyšování konkurenceschopnosti daného regionu, zkvalitňování kultury žití a osvěty své země ve světě. Nositeli jsou jak prezidenti evropských zemí, tak i významní podnikatelé, manažeři, vědci a osobnosti z univerzitního prostředí. 

Zlatá medaile prof. Štefana Kassaye byla prof. Petru Zunovi udělena za jeho celoživotní přístup k technickému školství a výchově nových odborníků, za kontinuální podporu výzkumu a vývoje a za rozvoj oboru materiálového inženýrství. Tyto tři oblasti – vzdělávání, výzkum & vývoj a uvádění výsledků do praxe byly vždy doprovázeny jeho vysokým morálním kreditem a jeho přátelským přístupem. Za to mu náleží velký respekt a uznání. (Foto: Josef Zima)

Udělená medaile je z 24. karátového zlata a má na lícní straně vyražený portrét profesora Štefana Kassaya s nápisem jeho životního motta Věda a praxe. Na rubu je motiv otevřené knihy symbolizující zdroj vědomostí a poznání doplněný textem Nápady - Zlepšování - Inovace.

Druhá polovina slavnostního večera přátel Inženýrské akademie patřila umění. Nosticovo kvarteto mělo na svém programu Serenádu č. 13 W. A. Mozarta a Kontrabasový kvintet od Antonína Dvořáka. Hluboký umělecký zážitek se nesl celou Betlémskou kaplí. (Foto: Josef Zima)
Slavnostní setkání v Betlémské kapli je již tradičně na začátku adventního období. Hosté se sem vždy rádi vracejí. Věříme, že dá-li Bůh, bude tomu tak i v příštím roce. (Foto: Josef Zima)
Firmy
Související články
Co zaměstnavatelé očekávají od příští vlády?

Svaz průmyslu a dopravy ČR v průběhu prázdninového období představil zástupcům všech politických stran (vyjma sociálním demokratům, kteří o to neprojevili zájem) prioritní oblasti pro podporu ekonomiky a životní úrovně, na které by se měla zaměřit budoucí vláda. Od ní mj. očekává, že připraví zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a dobře využije předsednictví v Radě Evropské unie. 

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

Fórum děkanů strojních fakult

Dnešní téma se týká otázky personálního obsazení vašich akademických a vědeckých pracovišť. Jak se vám daří je naplňovat jednak z řad absolventů – po kterých firmy bezesporu okamžitě sáhnou, protože s nimi již mají vazby z dob studií, ale i z řad odborníků z praxe, kteří po ukončení aktivní činnosti hledají prostor pro uplatnění svých znalostí a jejich předávání dále?
Odpověď jsme bohužel obdrželi pouze od dvou ze všech oslovených děkanů strojních fakult (…).

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se vaší fakultě a jejím výzkumným pracovištím dařilo realizovat smluvní výzkum a spolupráci s praxí během pandemie covid-19 a jak se aktuálně staví průmyslová praxe ke společným projektům pro následující období (jak již běžící projekty, tak i nové výzvy)?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit