Témata
zdroj: Technicpark

Šetřit energii sobě i klientům

Technicpark. Tak se nazývá technologický a výzkumný areál, rozkládající se v pražské Hostivaři, který spravuje společnost stejného jména. Prostory pronajímá jako nebytové pro účely podnikání dalších subjektů. V současné době je areál čerstvě zrekonstruován, přičemž jedním z hlavních kritérií rekonstrukce bylo zajištění co nejnižší energetické náročnosti celého areálu. S financováním toho ekologicky i ekonomicky přínosného projektu společnosti pomohla Národní rozvojová banka.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama


Areál si klade za cíl sdružovat zákazníky z řad firem produkujících vysokou přidanou hodnotu,“ vysvětluje Milan Richter, předseda představenstva Technicparku. „V souladu s touto strategií jsou v současné době v objektech našeho areálu umístěny subjekty, zajišťující výzkumnou činnost, specializovanou výrobu, certifikační akreditované laboratoře a v neposlední řadě přesnou strojní výrobu. Rozpětí oborů realizovaných v rámci objektů areálu Technicpark je poměrně široké. Za všechny bych rád uvedl biologii, farmakologii, chemii a jadernou fyziku. Rozmanitost činností rozhodně vítáme. S ohledem na to nabízíme svým zákazníkům vysokou míru personalizace prostor pro dosažení jejich maximální spokojenosti.

Areál Technicpark byl vybudován v 80. letech minulého století, v té době pod názvem Ústav pro výzkum výroby a využití radioizotopů (ÚVVVR). Tato činnost zde byla provozována do roku 1992, kdy proběhla transformace na akciovou společnost pod značkou Nycom. Ve stejnou dobu se zde datuje i počátek současného využití areálu.

Vedení areálu Technicpark si klade za cíl sdružovat zákazníky z řad firem produkujících vysokou přidanou hodnotu. (zdroj: Technicpark)

Dalším milníkem v historii areálu byl rok 2019, kdy došlo ke změně obchodního názvu společnosti z původního Nycom na Technicpark. Změna obchodní značky byla prvním krokem rozsáhlých změn ve směřování průmyslového areálu. Byly zahájeny generální opravy jednotlivých objektů s cílem modernizovat interiéry a provést úsporná opatření na pláštích objektů i na celém TZB.

Do slibně rozjeté rekonstrukce však zasáhlo v roce 2020 covidové období, které bylo pro Technicpark, stejně jako pro mnoho firem v České republice, velice náročné.

Na jednu stranu nás ovlivňovaly neustále se zvyšující ceny stavebních materiálů a prací, na druhé straně bylo nutné dodržovat režimová opatření, která ztěžovala fyzické práce při realizaci,“ vzpomíná Milan Richter. „V neposlední řadě jsme se potýkali s dílčími absencemi jednotlivých klíčových pracovníků ať už z řad realizačních, nebo přímo kmenových zaměstnanců společnosti Technicpark. Nicméně podařilo se nám celou situaci s vypětím všech sil zvládnout a přijmout taková opatření, aby byl průběh jednotlivých činností ovlivněn v minimální možné míře.

Úpravy s drobnými přestávkami probíhají až do současnosti. V současné době je opraveno přibližně 50 % z celkových 15 000 m2 plochy.

Dnes můžeme konstatovat, že nové směřování naší firmy slaví úspěch v podobě 95% obsazenosti areálu,“ s uspokojením konstatuje Milan Richter.

Technicpark svým klientům nabízí
– 
strategickou polohu s výbornou dopravní dostupností;
–  15 000 m2 pronajímatelných ploch;
–  laboratorní prostory – chemické, biologické, aktivní;
–  ostatní podpůrné prostory (kanceláře, sklady, výroba);
–  profesionální tým zajišťující bezproblémový chod areálu.

Osobní úspěch i úspěch celé společnosti

Přestože společnost spravuje vskutku rozsáhlý areál, daří se jejímu vedení udržet firemní kulturu a mezilidské vztahy takové, jaké najdete v malém podniku.

Za úspěšným vývojem posledních několika let stojí zejména poctivý přístup našich zaměstnanců, kteří bez výjimek spojují osobní úspěch s úspěchem celé společnosti,“ říká Milan Richter. „To nám umožňuje v omezeném počtu lidí vykonávat poměrně rozsáhlé penzum činností spojených nejen s každodenním provozem areálu, ale i se strategií budoucího rozvoje.

Úspěšný rozvoj je však samozřejmě svázán nejen s lidmi, ale také s financemi. Proto když se firma rozhodla pustit do rekonstrukce, jejímž výsledkem je nyní citelné zlepšení prostředí, potřebovala pochopitelně finanční pomoc. Její vedení se tedy obrátilo na NRB.

Spolupráce s Národní rozvojovou bankou umožnila společnosti Technicpark pokračovat v naplnění strategických cílů ohledně snižování energetické náročnosti areálu a zároveň pokračovat v dalším plánovaném rozvoji. (zdroj: Technicpark)

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí areálu jsme se již delší dobu poohlíželi po možných zdrojích financování,“ přibližuje Milan Richter. „Logicky jsme v rámci možných zdrojů zvažovali nějakou formu státní podpory. Vzhledem k tomu, že společnost Technicpark sídlí na území hlavního města Prahy, a je tudíž z většiny vypsaných podpor vyřazena, neočekávali jsme velký úspěch. Nicméně jsme na základě dostupných informací vyhodnotili, že bychom se mohli ucházet o zařazení do programu Energ. V květnu 2021 jsme se rozhodli kontaktovat NRB, nejprve za účelem získání více informací.

V rámci úvodního jednání jsme si jako potenciální budoucí partneři společně vyjasnili, o které konkrétní projekty by mělo jít a konkrétní možnosti spolupráce.

Po důkladném prověření jednotlivých možností jsme dospěli k rozhodnutí o spolufinancování připravované generální opravy střešního a obvodového pláště hlavní administrativní budovy,“ říká Richter.

Reklama

Vysoce profesionální spolupráce

Netrvalo dlouho a spolupráce se skutečně rozjela. Díky ní byl částečně zafinancován projekt generální opravy střešního pláště a zateplení fasády administrativní budovy a jídelny s cílem snížit energetickou náročnost budovy.

Hlavním důvodem byla snaha o snížení nákladů na vytápění objektu vybudovaného v 80. letech minulého století,“ vysvětluje Milan Richter a dodává: „Nicméně nezanedbatelnou roli hrála i snaha o snížení uhlíkové stopy nejen společnosti Technicpark, ale také našich klientů. V neposlední řadě se tímto projektem také vylepšil vizuální dojem jižního pohledu strany areálu. Naší snahou je reflektovat aktuální trendy při ochraně životního prostředí a postupně je zavádět při rozvojových aktivitách v rámci areálu. Ve stejné době proběhla také generální oprava interiéru budovy spojená s instalací centrálního chlazení a vnějších okenních žaluzií, a také systém měření a regulace topení a chlazení.

Spolupráce s NRB podle jeho slov probíhala vysoce profesionálním způsobem. Ten byl nezbytný vzhledem k poměrně rozsáhlé a technicky složité akci.

Nejdůležitějším bodem celé spolupráce bylo nastavení komunikačních procesů týkajících se proplácení faktur vysoutěžených zhotovitelů,“ říká Richter. „Jednotlivé procesy bylo nutno nastavit tak, aby příliš administrativně nezatěžovaly odpovědné pracovníky a zároveň dodávaly potřebnou kvalitu informací o skutečném stavu realizace. Toto se nám podařilo nastavit hned v úvodních fázích projektu. Ve spojení s osobním přístupem jednotlivých pracovníků NRB se nám podařilo vytvořit fungující systém, který byl v průběhu realizace schopen reagovat na veškeré nastalé situace a tyto situace vyřešit efektivním způsobem. V současné době se projekt nachází v závěrečné fázi doplňování dokumentů a ukončování čerpání finančních zdrojů alokovaných na projekt.

Díky spolupráci s NRB byl částečně zafinancován projekt generální opravy střešního pláště a zateplení fasády administrativní budovy a jídelny s cílem snížit energetickou náročnost budovy. (zdroj: Technicpark)

Cíl: Největší vědeckotechnický areál v ČR

Spolupráce s Národní rozvojovou bankou umožnila společnosti Technicpark pokračovat v naplnění strategických cílů ohledně snižování energetické náročnosti areálu a zároveň pokračovat v dalším plánovaném rozvoji.

Bez spolupráce s NRB bychom museli některé z plánovaných akcí rozložit do delších časových úseků, čímž by se výrazně snížil potenciál získání nových klientů,“ má zcela jasno Milan Richter. „Vzhledem k celkovému průběhu a výslednému efektu spolupráce s NRB zvažujeme přípravu dalších projektů, na kterých bychom se chtěli společně podílet.

Vedení Technicparku má i do budoucnosti v plánu pokračovat v naplňování vytyčených strategických cílů. Zejména se jedná o výstavbu nových budov v rámci rozvojového území.

V současnosti považujeme za nejdůležitější, aby došlo ke stabilizaci trhu s energiemi, neboť současná situace na trhu má přímé negativní dopady na finanční stabilitu všech spotřebitelů, a tím i na plánování dalšího rozvoje společnosti. Ze současného vývoje na trhu s energiemi je totiž čím dál více patrné, že budeme nucení akcelerovat rozvoj areálu směrem k energetické nezávislosti za využití nových bezemisních zdrojů,“ zamýšlí se Milan Richter. „V neposlední řadě bude nutné pokračovat v opravách stávajících objektů, tak abychom byli i nadále konkurenceschopní v očích stávajících i nových zákazníků. Naším cílem je stát se v blízké budoucnosti největším vědeckotechnickým areálem v České republice sdružujícím komunitu z různých oborů s maximální přidanou hodnotou.

Program Energ je určený k financování energeticky úsporných projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, a doplňuje tak program Úspory energie, který financuje projekty ve zbývajících regionech ČR. Program Energ nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné financování, a to až do výše 70, resp. 90 % způsobilých výdajů projektu (dle typu projektu a požadované výše úvěru). Úvěr je poskytován ve výši 500 tisíc až 60 milionů korun s dobou splatnosti až 10 let, včetně možnosti odkladu splátek na čtyři roky. Vedle bezúročného financování NRB ještě poskytuje podnikatelům finanční příspěvek na energetický posudek a při dosažení plánované energetické úspory.

Vydání #10
Kód článku: 221040
Datum: 27. 09. 2022
Rubrika: Produktový článek / Finance
Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Související články
Ocelové město a CO2

Co Jules Verne nemohl tušit… Nebo mohl? Zlého profesora nechává umřít na zadušení kysličníkem uhličitým…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 1: Obecný úvod do problematiky

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hraje roli politika a byznysové zájmy a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit