Témata
zdroj: Technicpark

Šetřit energii sobě i klientům

Technicpark. Tak se nazývá technologický a výzkumný areál, rozkládající se v pražské Hostivaři, který spravuje společnost stejného jména. Prostory pronajímá jako nebytové pro účely podnikání dalších subjektů. V současné době je areál čerstvě zrekonstruován, přičemž jedním z hlavních kritérií rekonstrukce bylo zajištění co nejnižší energetické náročnosti celého areálu. S financováním toho ekologicky i ekonomicky přínosného projektu společnosti pomohla Národní rozvojová banka.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama


Areál si klade za cíl sdružovat zákazníky z řad firem produkujících vysokou přidanou hodnotu,“ vysvětluje Milan Richter, předseda představenstva Technicparku. „V souladu s touto strategií jsou v současné době v objektech našeho areálu umístěny subjekty, zajišťující výzkumnou činnost, specializovanou výrobu, certifikační akreditované laboratoře a v neposlední řadě přesnou strojní výrobu. Rozpětí oborů realizovaných v rámci objektů areálu Technicpark je poměrně široké. Za všechny bych rád uvedl biologii, farmakologii, chemii a jadernou fyziku. Rozmanitost činností rozhodně vítáme. S ohledem na to nabízíme svým zákazníkům vysokou míru personalizace prostor pro dosažení jejich maximální spokojenosti.

Areál Technicpark byl vybudován v 80. letech minulého století, v té době pod názvem Ústav pro výzkum výroby a využití radioizotopů (ÚVVVR). Tato činnost zde byla provozována do roku 1992, kdy proběhla transformace na akciovou společnost pod značkou Nycom. Ve stejnou dobu se zde datuje i počátek současného využití areálu.

Vedení areálu Technicpark si klade za cíl sdružovat zákazníky z řad firem produkujících vysokou přidanou hodnotu. (zdroj: Technicpark)

Dalším milníkem v historii areálu byl rok 2019, kdy došlo ke změně obchodního názvu společnosti z původního Nycom na Technicpark. Změna obchodní značky byla prvním krokem rozsáhlých změn ve směřování průmyslového areálu. Byly zahájeny generální opravy jednotlivých objektů s cílem modernizovat interiéry a provést úsporná opatření na pláštích objektů i na celém TZB.

Do slibně rozjeté rekonstrukce však zasáhlo v roce 2020 covidové období, které bylo pro Technicpark, stejně jako pro mnoho firem v České republice, velice náročné.

Na jednu stranu nás ovlivňovaly neustále se zvyšující ceny stavebních materiálů a prací, na druhé straně bylo nutné dodržovat režimová opatření, která ztěžovala fyzické práce při realizaci,“ vzpomíná Milan Richter. „V neposlední řadě jsme se potýkali s dílčími absencemi jednotlivých klíčových pracovníků ať už z řad realizačních, nebo přímo kmenových zaměstnanců společnosti Technicpark. Nicméně podařilo se nám celou situaci s vypětím všech sil zvládnout a přijmout taková opatření, aby byl průběh jednotlivých činností ovlivněn v minimální možné míře.

Úpravy s drobnými přestávkami probíhají až do současnosti. V současné době je opraveno přibližně 50 % z celkových 15 000 m2 plochy.

Dnes můžeme konstatovat, že nové směřování naší firmy slaví úspěch v podobě 95% obsazenosti areálu,“ s uspokojením konstatuje Milan Richter.

Technicpark svým klientům nabízí
– 
strategickou polohu s výbornou dopravní dostupností;
–  15 000 m2 pronajímatelných ploch;
–  laboratorní prostory – chemické, biologické, aktivní;
–  ostatní podpůrné prostory (kanceláře, sklady, výroba);
–  profesionální tým zajišťující bezproblémový chod areálu.

Osobní úspěch i úspěch celé společnosti

Přestože společnost spravuje vskutku rozsáhlý areál, daří se jejímu vedení udržet firemní kulturu a mezilidské vztahy takové, jaké najdete v malém podniku.

Za úspěšným vývojem posledních několika let stojí zejména poctivý přístup našich zaměstnanců, kteří bez výjimek spojují osobní úspěch s úspěchem celé společnosti,“ říká Milan Richter. „To nám umožňuje v omezeném počtu lidí vykonávat poměrně rozsáhlé penzum činností spojených nejen s každodenním provozem areálu, ale i se strategií budoucího rozvoje.

Úspěšný rozvoj je však samozřejmě svázán nejen s lidmi, ale také s financemi. Proto když se firma rozhodla pustit do rekonstrukce, jejímž výsledkem je nyní citelné zlepšení prostředí, potřebovala pochopitelně finanční pomoc. Její vedení se tedy obrátilo na NRB.

Spolupráce s Národní rozvojovou bankou umožnila společnosti Technicpark pokračovat v naplnění strategických cílů ohledně snižování energetické náročnosti areálu a zároveň pokračovat v dalším plánovaném rozvoji. (zdroj: Technicpark)

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí areálu jsme se již delší dobu poohlíželi po možných zdrojích financování,“ přibližuje Milan Richter. „Logicky jsme v rámci možných zdrojů zvažovali nějakou formu státní podpory. Vzhledem k tomu, že společnost Technicpark sídlí na území hlavního města Prahy, a je tudíž z většiny vypsaných podpor vyřazena, neočekávali jsme velký úspěch. Nicméně jsme na základě dostupných informací vyhodnotili, že bychom se mohli ucházet o zařazení do programu Energ. V květnu 2021 jsme se rozhodli kontaktovat NRB, nejprve za účelem získání více informací.

V rámci úvodního jednání jsme si jako potenciální budoucí partneři společně vyjasnili, o které konkrétní projekty by mělo jít a konkrétní možnosti spolupráce.

Po důkladném prověření jednotlivých možností jsme dospěli k rozhodnutí o spolufinancování připravované generální opravy střešního a obvodového pláště hlavní administrativní budovy,“ říká Richter.

Reklama

Vysoce profesionální spolupráce

Netrvalo dlouho a spolupráce se skutečně rozjela. Díky ní byl částečně zafinancován projekt generální opravy střešního pláště a zateplení fasády administrativní budovy a jídelny s cílem snížit energetickou náročnost budovy.

Hlavním důvodem byla snaha o snížení nákladů na vytápění objektu vybudovaného v 80. letech minulého století,“ vysvětluje Milan Richter a dodává: „Nicméně nezanedbatelnou roli hrála i snaha o snížení uhlíkové stopy nejen společnosti Technicpark, ale také našich klientů. V neposlední řadě se tímto projektem také vylepšil vizuální dojem jižního pohledu strany areálu. Naší snahou je reflektovat aktuální trendy při ochraně životního prostředí a postupně je zavádět při rozvojových aktivitách v rámci areálu. Ve stejné době proběhla také generální oprava interiéru budovy spojená s instalací centrálního chlazení a vnějších okenních žaluzií, a také systém měření a regulace topení a chlazení.

Spolupráce s NRB podle jeho slov probíhala vysoce profesionálním způsobem. Ten byl nezbytný vzhledem k poměrně rozsáhlé a technicky složité akci.

Nejdůležitějším bodem celé spolupráce bylo nastavení komunikačních procesů týkajících se proplácení faktur vysoutěžených zhotovitelů,“ říká Richter. „Jednotlivé procesy bylo nutno nastavit tak, aby příliš administrativně nezatěžovaly odpovědné pracovníky a zároveň dodávaly potřebnou kvalitu informací o skutečném stavu realizace. Toto se nám podařilo nastavit hned v úvodních fázích projektu. Ve spojení s osobním přístupem jednotlivých pracovníků NRB se nám podařilo vytvořit fungující systém, který byl v průběhu realizace schopen reagovat na veškeré nastalé situace a tyto situace vyřešit efektivním způsobem. V současné době se projekt nachází v závěrečné fázi doplňování dokumentů a ukončování čerpání finančních zdrojů alokovaných na projekt.

Díky spolupráci s NRB byl částečně zafinancován projekt generální opravy střešního pláště a zateplení fasády administrativní budovy a jídelny s cílem snížit energetickou náročnost budovy. (zdroj: Technicpark)

Cíl: Největší vědeckotechnický areál v ČR

Spolupráce s Národní rozvojovou bankou umožnila společnosti Technicpark pokračovat v naplnění strategických cílů ohledně snižování energetické náročnosti areálu a zároveň pokračovat v dalším plánovaném rozvoji.

Bez spolupráce s NRB bychom museli některé z plánovaných akcí rozložit do delších časových úseků, čímž by se výrazně snížil potenciál získání nových klientů,“ má zcela jasno Milan Richter. „Vzhledem k celkovému průběhu a výslednému efektu spolupráce s NRB zvažujeme přípravu dalších projektů, na kterých bychom se chtěli společně podílet.

Vedení Technicparku má i do budoucnosti v plánu pokračovat v naplňování vytyčených strategických cílů. Zejména se jedná o výstavbu nových budov v rámci rozvojového území.

V současnosti považujeme za nejdůležitější, aby došlo ke stabilizaci trhu s energiemi, neboť současná situace na trhu má přímé negativní dopady na finanční stabilitu všech spotřebitelů, a tím i na plánování dalšího rozvoje společnosti. Ze současného vývoje na trhu s energiemi je totiž čím dál více patrné, že budeme nucení akcelerovat rozvoj areálu směrem k energetické nezávislosti za využití nových bezemisních zdrojů,“ zamýšlí se Milan Richter. „V neposlední řadě bude nutné pokračovat v opravách stávajících objektů, tak abychom byli i nadále konkurenceschopní v očích stávajících i nových zákazníků. Naším cílem je stát se v blízké budoucnosti největším vědeckotechnickým areálem v České republice sdružujícím komunitu z různých oborů s maximální přidanou hodnotou.

Program Energ je určený k financování energeticky úsporných projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, a doplňuje tak program Úspory energie, který financuje projekty ve zbývajících regionech ČR. Program Energ nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné financování, a to až do výše 70, resp. 90 % způsobilých výdajů projektu (dle typu projektu a požadované výše úvěru). Úvěr je poskytován ve výši 500 tisíc až 60 milionů korun s dobou splatnosti až 10 let, včetně možnosti odkladu splátek na čtyři roky. Vedle bezúročného financování NRB ještě poskytuje podnikatelům finanční příspěvek na energetický posudek a při dosažení plánované energetické úspory.

Vydání #10
Kód článku: 221040
Datum: 27. 09. 2022
Rubrika: Produktový článek / Finance
Související články
Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Fórum výrobních manažerů

Podělte se s našimi čtenáři o něco pozitivního, co vám v tomto roce udělalo velkou radost a pomohlo alespoň na chvíli zapomenout na denní problémy, které současná doba přináší. Co nám všem přejete do roku 2023?

Ve zdravém těle zdravý duch

Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. MBA nám v následujícím rozhovoru řekl, že pokud si odmyslíme genetickou výbavu, kterou nemůžeme ovlivnit, tak v blízké budoucnosti z hlediska zdravotního stavu budou mít "darwinovskou" výhodu určitě ti jedinci, kteří si dokáží zachovat jednotu těla a ducha. Přežijí ti, kteří si svým snažením dokáží udržet racionální smýšlení a správnou péči o tělesnou schránku. První krok je však vždy na naší straně a tak věříme, že výběr diskutovaných témat vám přinese zajímavá poznání a možná i doporučení, která si vezmeme k srdci.

Související články
Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 9. Majitelé středně velkých firem

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka, pátá pak plánování a průchodu zakázky firmou, šestá nákupu a logistice, sedmá ekonomice a osmá se zaměřila na personalistiku. Dnes budeme diskutovat o tématu podnikání ve středně velké firmě.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Deset zastavení s JK: Obnova Slovenska

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 7: Ekonomika a controlling

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka, pátá pak plánování a průchodu zakázky firmou a šestá část nákupu a logistice. Dnes se zaměříme na oblast ekonomiky.

Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit