Témata
Zdroj: Prakab

Sto let výroby kabelů v Hostivaři

Navštívili jsme výrobní závod společnosti Prakab Pražská kabelovna v pražské Hostivaři. Firma vyrábí kabely už sto let nepřetržitě v témže areálu. Navzdory tak dlouhé tradici, nebo možná právě díky ní, jde o moderní továrnu, která se drží na špičce technologického vývoje ve svém oboru. S výrobním programem firmy a s metodami jejího řízení nás seznámil jednatel Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Společnost dnes zaměstnává okolo 350 lidí a s roční produkcí více než 50 000 tun nejrůznějších kabelů dosahuje obratu přesahujícího tři miliardy korun. Přibližně tři čtvrtiny její výroby jsou určeny na export. Výrobky této firmy tvoří hlavní část elektrické sítě a jsou důležitou součástí výbavy mnoha budov a dopravních staveb.

Prakab je součástí holdingové společnosti SKB Industrieholding, jež tvoří organizační vazbu mezi provozovateli skupiny společností a přebírá centrální řízení a řídící funkce. Firma Prakab je však v mnoha ohledech samostatná a právě možnost rychle se samostatně rozhodovat (například při operativním nakupování surovin při současné turbulentní situaci na světových trzích) je velkou výhodou oproti firmám pevně začleněným do velkých nadnárodních korporací, jejichž rozhodování je svazováno zdlouhavými schvalovacími procesy.

Areál kabelovny Prakab v Hostivaři je již sto let na stejném místě. (Zdroj: Prakab)

Staré stroje a moderní technologie

Při prohlídce závodu nás překvapilo, že ve výrobních linkách pracuje řada strojů, které už toho na první pohled hodně pamatují. A není divu, vždyť princip výroby kabelů se po dlouhá léta nezměnil. Co se změnilo, jsou plášťové a izolační materiály a také elektronika, která celý proces výroby řídí a sleduje.

Reklama
Reklama

Čtyři pilíře výroby

Firma v současné době staví svoje podnikání na čtyřech základních kamenech. Prvním z nich je výroba silových kabelů na rozvod elektrické energie pro energetické společnosti, druhým pilířem výrobního programu jsou železniční kabely, sloužící pro přenos elektrické energie nebo pro rozvod signálu pro zabezpečovací zařízení. Tyto kabely se často vyrábějí v provedení vyhovujícím vysokým nárokům na mechanické namáhání a jsou odolné proti vlivům vnějších elektromagnetických polí. Třetí významnou oblastí je vývoj a výroba požárněbezpečnostních kabelů a čtvrtým kamenem je vývojová a zkušební laboratoř, jejíž služby společnost nabízí dalším subjektům.

Stoletá historie

Historie firmy Prakab se začala psát po rozpadu rakousko-uherské monarchie, k němuž došlo na konci první světové války. V roce 1919 založil rakouský podnik Schwechater Kabelwerke (SKW) pobočku v Praze-Vysočanech, aby získal přímé zastoupení ve svých důležitých odbytištích. Jedním z podílníků pražské pobočky SKW byl i významný český elektrotechnik a podnikatel Dr. Emil Kolben, který po přestěhování podniku do Hostivaře v roce 1921 převzal většinový podíl a založil firmu Pražská kabelovna pod ochrannou známkou Prakab. Podnik začal vyrábět kabely v roce 1922 a v témže areálu je vyrábí dodnes. Závod se v průběhu let stále rozrůstal a spolu s rozvojem elektrotechnického průmyslu byl rozšiřován i jeho výrobní program.

Firma byla násilně vyvlastněna po německé okupaci v roce 1939 a poté v roce 1946 zestátněna. Později byla začleněna do národního podniku Kablo Bratislava a následně (už jako Kablo Hostivař) do podniku Kablo Kladno. Až v roce 1991 se název společnosti opět změnil na Prakab a o rok později byl majoritní balík akcií firmy prodán rakouské kabelovně SKW. Touto změnou se kruh uzavřel a byly obnoveny původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Od devadesátých let se výrobní prostory i výrobní program opakovaně rozšiřují, zatím poslední samostatnou velkou investicí byla výstavba nové výrobní části na míchání PVC směsí s kapacitou převyšující 15 000 tun za rok, dokončená v roce 2015.

Plánování a řízení výroby a vizualizace

Společnost Prakab má ve výrobním programu přibližně 1 200 různých typů kabelů a pro každý z nich existuje přesný technologický postup, jenž je naprogramován v centrálním řídicím systému. Navíc tentýž výrobek lze mnohdy vyrobit několika různými postupy (například v závislosti na tom, která výrobní linka nebo který stroj se použije). Plánovací systém zahrnuje všechny varianty výrobních postupů, a navíc je propojen s evidencí skladových zásob materiálu a s plánováním pracovních směn zaměstnanců. Systém zároveň umožňuje optimalizovat spotřebu materiálu.

Každá cívka je opatřena aktivním čipem, který bezdrátově komunikuje s řídicím systémem firmy. (Foto: Eva Zajícová)

Každá linka pro výrobu kabelů je složena z řady strojů, jejichž operace na sebe přesně navazují, přičemž výsledek musí být stále stejný. Výroba jednoho kusu kabelu, který je zpravidla několik kilometrů dlouhý, může trvat i několik dní. Během této doby nesmí dojít k přerušení činnosti žádného z článků řetězce a zároveň je třeba průběžně kontrolovat množství parametrů tak, aby výsledný kabel v žádném místě neztratil požadované vlastnosti. Ačkoli jednotlivé operace jsou technicky poměrně jednoduché, celý výrobní proces je nutno pečlivě plánovat a kontrolovat, aby nějakou chybou nedošlo ke znehodnocení spousty drahého materiálu. Proto jsou každý stroj a každá fáze výroby kontrolovány řadou digitálních čidel a měřičů, jejichž hodnoty jsou v reálném čase přenášeny do centrálního systému, který vše sleduje a zaznamenává. Obsluha stroje i vedení firmy tak mají průběžný přesný přehled o tom, co který stroj vyrábí, za jakých podmínek a jaký je jeho výkon ve srovnání s výkonem plánovaným. Veškerá tato data jsou archivována pro případ možných reklamací v budoucnu.

Reklama

Náročná logistika

Aby bylo možné plánovat výrobu s využitím různých polotovarů, musí být v systému přehled o tom, jaké množství toho kterého materiálu je kde uloženo. Většinou jde o různé dráty a kabely navinuté na cívkách. Proto je každá cívka opatřena aktivní jednotkou, která bezdrátově komunikuje s řídicím systémem a průběžně hlásí svoji aktuální polohu v rámci areálu a také údaje o tom, kolik kterého materiálu je na cívce navinuto. Výrobní haly jsou rozděleny na sektory a jsou v nich rozmístěny přijímače těchto signálů.

Dalším problémem, který pomáhají řešit moderní technologie, je evidence hotových kabelů navinutých na bubnech, jež jsou uloženy na velké ploše areálu firmy. Vyhledávání konkrétních bubnů při výdeji zboží zákazníkům v minulosti zabíralo příliš mnoho času. Tyto ztráty se podařilo minimalizovat prostřednictvím QR kódů umístěných na bubnech a kamer, jimiž jsou vybaveny vysokozdvižné vozíky. Řešení spočívá v tom, že každý buben je identifikován QR kódem odkazujícím na záznam v systému, kde jsou uloženy informace o tom, kdy a na které místo v areálu byl buben naposledy uložen a jaká délka konkrétního kabelu je na něm navinuta. Vysokozdvižné vozíky jsou vybaveny navigací GPS a kamerou schopnou přečíst QR kód toho bubnu, s nímž vozík manipuluje. Při kompletaci zakázky pak řidič vozíku načte čárové kódy jednotlivých položek z nákladového listu a navigace mu na mapě areálu ukáže aktuální polohu příslušných bubnů. Po jakékoli manipulaci s bubnem pak vozík automaticky odešle do systému informaci o nové poloze bubnu.

Výrobní haly, postavené v roce 1921 pod vedením Emila Kolbena, jsou stále využívány. (Zdroj: Prakab)

Zákaznický portál

Inovace se v Prakabu nevyhýbají ani řízení prodeje a vztahů se zákazníky. Firma zavádí internetový zákaznický portál, jehož prostřednictvím mohou registrovaní zákazníci objednávat zboží jako v e-shopu a následně online sledovat průběh vyřizování své objednávky. Pro výrobce jde zároveň o kanál, který mu umožňuje efektivně nabízet k prodeji veškerý sortiment, a to včetně zbytkových délek kabelů, jež se klasickou cestou prodávají poměrně obtížně. Aktuálně se také chystá rozšíření tohoto portálu o cizojazyčné verze pro zahraniční zákazníky.

Vývojová a zkušební laboratoř

Zatímco základní, vodivé materiály – hliník a měď – jsou v podstatě stále stejné a pro výrobu kabelů je třeba zajistit zejména čistotu těchto kovů, izolační hmoty procházejí neustálým vývojem. Složení plášťových a izolačních hmot je předmětem výzkumu, který hledá takové materiály, jež zajistí odolnost kabelů při požáru, a to podle požadovaných hořlavostních tříd. Například kabely, které zajišťují napájení a ovládání bezpečnostních prvků ve veřejných budovách nebo třeba v metru, musejí i v případě požáru po určitou dobu zachovat svoje funkční vlastnosti a zároveň nesmějí zhoršovat prostředí uvolňováním škodlivých látek. Jedním z nejúspěšnějších produktů jsou nehořlavé silikonové hmoty, vývoj však směřuje také k využití nanomateriálů.

Zkušební laboratoř je vybavena na hořlavostní zkoušky kabelů. (Zdroj: Prakab)

Před deseti lety společnost Prakab vybudovala speciální moderně vybavenou laboratoř vývoje směsí, zaměřenou především na vývoj izolačních a plášťových bezhalogenových, oheň retardujících směsí (HFFR) na bázi polyolefinu a měkčeného PVC.

Zkušební laboratoř je vybavena zejména na hořlavostní zkoušky materiálů a získala řadu národních i zahraničních certifikátů různých úrovní.

Univerzální kabely nejen pro Národní muzeum

Vývojářům firmy Prakab se podařilo vyřešit problém, který často trápí projektanty pozemních staveb. Jde o to, že nehořlavé pláště a izolační hmoty používané při výrobě kabelů určených do interiéru jsou nasákavé a neodolají zvýšené vlhkosti a vadí jim také sluneční záření. Naopak kabely odolné proti povětrnostním vlivům nejsou nehořlavé. To činí potíže v situacích, kdy kabelové vedení prochází různými prostředími.

V Prakabu vyvinuli univerzální izolační hmotu, která jednak vyhovuje požadavkům na odolnost proti požáru, jež jsou kladeny na kabely umístěné uvnitř budov, a jednak odolává působení vody a zároveň UV záření, což jsou zase potřebné vlastnosti kabelů pro instalaci v exteriéru. Kabely s touto patentovanou hmotou nyní firma exkluzivně vyrábí pod obchodním označením Prafla Plus a poprvé byly použity při nedávné rekonstrukci podzemních prostor historické budovy Národního muzea v Praze.

Recyklační linka získává ze zbytků a z odpadu cenné suroviny a významně redukuje množství odpadu. (Foto: autor)

Hybridní kabely

Dalším trendem současnosti a blízké budoucnosti jsou takzvané hybridní kabely. Takové kabely kromě standardních vodičů a dalších potřebných vrstev (plášť, izolace, stínění či pancéřování) zahrnují také trubičku, do níž může majitel kabelu dodatečně umístit několik desítek optických vláken. Získá tak možnost využít jeden kabel nejen pro rozvod elektrické energie, ale zároveň pro datové služby – pro vysokorychlostní internet, kabelovou televizi apod. Distributor elektrické energie může datové kabely využít pro vlastní potřeby (například ke vzdálenému odečítání stavů měřidel) a může jejich přenosovou kapacitu také pronajímat poskytovatelům dalších služeb.

Chytrá kabeláž

Předmětem intenzivního vývoje v současné době jsou chytré kabely. Tyto kabely jsou osazeny zabudovanými čidly, jež po celé délce kabelu snímají teplotu a další veličiny (otřesy, zvuky, přerušení apod.) a naměřené údaje průběžně předávají svému majiteli. Tyto senzory primárně slouží k ochraně kabelů před odcizením a k minimalizaci nákladů na opravy při poškození (jestliže dojde k přerušení kabelu, dostane majitel okamžitě informaci, kdy a na kterém místě k přerušení došlo). Díky možnosti měřit teplotu lze zároveň získat aktuální údaje o výkonu, který je kabelem přenášen. Okamžitých informací o změnách přenášeného výkonu lze využít k ochraně kabelové sítě před přetížením jednotlivých segmentů a například také k odhalení černých odběrů energie ze sítě.

Právě vývoj chytrých kabelů je jednou z oblastí výzkumu, v nichž firma spolupracuje s vysokými školami. Tuto spolupráci, při níž se vzájemně doplňují praktické zkušenosti z výroby a akademický přístup k bádání ve školních laboratořích, firma hodnotí jako úspěšnou a oboustranně výhodnou.

Recyklace – vlastní měděný důl

Při výrobě kabelů zákonitě vzniká velké množství odpadu. Různé odřezky kabelů obsahují značné množství cenných surovin, především čisté mědi. Aby se těmito materiály neplýtvalo, byla v jedné z hal vybudována recyklační linka, jejíž provoz přispívá k ochraně životního prostředí a zároveň má pozitivní ekonomický efekt.

Související články
Nasazení řídicího systému v teplárně Náchod

Koncem května tohoto roku dokončila společnost ZAT v teplárně Náchod výměnu vstupně výstupních modulů v demi-stanici. Implementovaly se zde moduly B&R s převedením řízení pod nový řídicí systém SandRA, které tak navázalo na implementaci nového řídicího systému z podzimu loňského roku.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Elektroměry mohou šetřit peníze

Na první pohled může titulek působit jako nepovedený reklamní slogan - jak asi elektroměr může šetřit? Již při bližším prozkoumání se však sdělení ukáže více než výstižné. První a nejzákladnější pravdou je, že "bez měření není kontroly".

Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Řídicí systémy nejen pro energetiku

Česká společnost ZAT, a. s., je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, letos slaví 50 let od svého založení.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit