Témata
Reklama

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (1. část)

Propojení technologie a ekonomiky se stává stále významnějším faktorem. Vývoj v technologii obrábění kovů lze ekonomicky popsat v případě, kdy je proces obrábění definován jako jeden stálý proces. Při vývoji a uplatnění technologií obrábění kovů je velmi důležité srovnání různých možných variant postupů. Některé aplikace například vyžadují použití nových nástrojů nebo zlepšení obrobitelnosti materiálu obrobku, např. změnou strategie či postupu obrábění.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka pro technology
Díly

Výkonnost výroby

Výkonnost řezného procesu má rozhodující vliv na celkové náklady. Hlavními faktory ovlivňujícími náklady jsou míra zmetkovitosti a výskyt prostojů. Naproti tomu je však často nadhodnocen vliv času nástroje v řezu na náklady. Moderní výrobní filozofie klade větší důraz na spolehlivost řezného procesu než na dosažení maximální rychlosti výroby. Modely pro výrobní náklady lze rozdělit do dvou hlavních skupin: mikro- a makromodely. Mikromodely se zabývají řezným procesem z úzkého pohledu optimalizací řezných podmínek, které přímo ovlivňují náklady na obrábění. Makroekonomické modely naopak uvažují o výrobních nákladech z širší perspektivy. U těchto modelů je celkový čas potřebný k výrobě daného obrobku rozhodujícím faktorem.

Výkonnost výroby lze popsat z hlediska tří základních parametrů: zmetkovitost, prostoje a rychlost výroby. První dvě z nich můžeme vyjádřit jako úroveň kvality a kontinuity výroby. Zvýšení výrobní rychlosti může vyžadovat technická zlepšení či zvýšení odbornosti pracovníků, kteří zamezí výrobním poruchám (zmetkovitosti a prostojům). Je nutné najít rovnováhu mezi rychlostí výroby a nároky na výrobní zařízení a personál a prostoji výroby. Zvýšení rychlosti výroby by mohlo vést ke zvýšení nákladů v důsledku poruch, které způsobují prostoje a problémy s kvalitou znamenající vyšší podíl zmetkovitosti.

Vzájemné ovlivnění nákladů, zmetkovitosti, prostojů a rychlosti výroby

Tyto tři zmíněné parametry lze z hlediska efektivity výroby charakterizovat následovně:
- kvalita – úroveň požadované jakosti, a to především rozměrová přesnost, povrchové vlastnosti, které má obrobek mít, jeho případné další požadované vlastnosti a pravděpodobně i jeho funkčnost a výkon;
- výrobní čas – obrobky musejí být připraveny k dodání k zákazníkovi v plánovaném termínu;
- náklady – náklady na zhotovení obrobku se musejí pohybovat v rámci stanovených výrobních či nominálních nákladů.

Výsledky jakékoliv výroby lze charakterizovat různými parametry. Termín efektivita výroby zde popisuje celkový vliv různých parametrů na výsledek. Parametry výsledků mohou být vyjádřeny v absolutních číselných hodnotách a lze je rozdělit do následujících skupin:

- kvalitativní parametry týkající se rozměrových požadavků, požadavků na kvalitu povrchu či jakýchkoliv jiných požadavků, ať už se týkají funkčnosti nebo výkonu;
- parametry prostojů – hodnotí prostoje způsobené během procesu;
- parametry výkonnosti výroby vyjádřené počtem vyrobených obrobků či objemem odebraného materiálu během daného časového období.


Tabulka charakteristik výroby. Pro zvětšení klikněte na tabulku

Nové pojetí obrobitelnosti

Tradiční koncepce obrobitelnosti byla postupně doplněna o další různá kritéria z environmentální oblasti. V souladu s tím se kromě již tradičně používaných parametrů začaly uplatňovat i různé parametry environmentální a recyklační, jejichž cílem je poskytnout náhled na výsledky výroby určitého obrobku v širším pojetí:

- environmentální a recyklační parametry – faktory jako jsou nástroje, zařízení a látky použité na zpracování, energetické nároky, odpad, který je nutný zlikvidovat a možnost recyklace zbytků;
- zvláštní skupinou environmentálních parametrů jsou bezpečnostní kritéria. Provoz ve výrobě musí být z hlediska ochrany zaměstnanců co nejbezpečnější.

Reklama
Reklama
Reklama

Výkonnost výroby

Ztráty v kvalitě mohou být popsány jako poměr zmetkovitosti a konkrétních případů ztráty kvality. Na obrobek je kladeno mnoho kvalitativních a někdy také funkčních požadavků, které musejí být splněny. Ty jsou časté zejména v případech, kdy mají být obrobky navzájem sestaveny. Tehdy nestačí pouze odladit jeden samotný dílec, ale obrobky musejí být sestaveny správně tak, aby vyhovovaly požadavkům na řádnou funkčnost.

Prostoje mohou být způsobeny externími či interními příčinami a vedou k přerušení výroby. Rozlišujeme prostoje plánované a neplánované. Plánované prostoje, jako například z důvodu údržby, mají obvykle méně závažné následky než prostoje neplánované, způsobené například poruchou stroje. Příklady vnějších příčin pro vznik prostojů jsou výpadky proudu či opožděné dodávky subdodavatelů. Rozsah, v jakém se tato přerušení výroby ve výrobním procesu vyskytují, lze definovat jako poměr prostojů. Prostoje v procesech obrábění kovů mohou být způsobeny různými faktory, například z důvodu selhání nástroje či problémy spojenými s utvářením a odvodem třísky.

Parametry výkonnosti výroby lze vyjádřit buď přímo množstvím (počtem obrobků či operací určitého typu dokončených v daném časovém období) anebo časem, který daná operace potřebuje pro dokončení. Změny ve výkonnosti lze vyjádřit jako její snížení či zvýšení nebo také z hlediska faktorů vývoje procesu. Výsledky vývoje procesu jsou závislé na času cyklu a nominálním času seřízení. Termín „nominální“ znamená, že je stanoven referenční čas; ať již předem nebo za dané situace. Pokud se nominální čas změní, což se během výroby stává často, změní se i poměry či hodnoty výkonnosti výroby. Srovnávání v různých časových bodech výrobního procesu je tudíž obtížné, není-li základ pro porovnávání výkonnosti zcela jasně stanoven. Rozdíly v procesech obrábění kovů jsou často způsobeny rozdílností obrobitelnosti materiálu obrobku. Výrazné snížení obrobitelnosti vede ke snížení rychlosti obrábění (a odpovídajících řezných podmínek).

Pro různé výrobní metody lze určit řadu různých skupin faktorů. Faktory v těchto skupinách mohou ovlivnit, ať už jednotlivě či ve vzájemné kombinaci, efektivitu výroby a výsledné parametry výrobního procesu. U procesů obrábění kovů nebývá vůbec neobvyklé, že podstatný vliv na výrobu má i 50 až 70 faktorů tohoto druhu.

Systematizace mnoha různých faktorů je nezbytná pro vytvoření přístupu, který ovlivní výsledky výroby tím co možná nejúčinnějším a nejoptimálnějším způsobem. Hlavní skupiny faktorů jsou následující (jsou uvedeny i jejich podskupiny):

A. Nástroje a nástrojové systémy. Geometrické faktory (makro- a mikrogeometrie). Faktory související s kvalitou povrchu (vlastnosti povrchu, povlakování apod.). Materiálové vlastnosti (tvrdost, houževnatost atd.).
B. Obrobky a materiály obrobku. Geometrické faktory (tuhost, tepelná kapacita atd.). Faktory související s povrchem obrobku (topografie, chemické složení, struktura, tvrdost atd.). Materiálové a strukturní faktory (obrobitelnost).
C. Proces a řezné podmínky. Faktory související se zařízením (tuhost, tlumení atd.). Faktory procesních dat (řezné podmínky). Přídavné látky (maziva atd.). Procesní faktory (posloupnost provozu, výměny nástrojů atd.).
D. Personální a organizační. Standardní provozní postupy, manažerská rozhodnutí, opatření v případě selhání procesu atd. Systém práce, zodpovědnost, příležitosti pro osobní iniciativu atd.
E. Údržba a servis. Faktory související s nástroji. Faktory procesu a zařízení. Plánované a havarijní opravy a údržba.
F. Zvláštní faktory. Každý způsob obrábění má svá jedinečná specifika, jakým je například vznik nárůstků na břitu či vznik trhlin na nástroji nebo povrchu obrobku.
G. Další zařízení. Zařízení pro manipulaci s materiálem, upínací nástroje, dopravníkové pásy atd.

Skupiny faktorů A ažD spolu s G přímo souvisejí s výrobním systémem, zatímco skupiny E a F se týkají důsledků a potřeb, které během výroby mohou nastat. Faktory skupiny D, které lze také definovat jako lidské faktory, jsou mnohem důležitější, než by se zpočátku mohlo zdát. Je to velmi významné zejména u společností, které intenzivně využívají znalosti a soustřeďují se na neustálý vývoj odborné způsobilosti svých zaměstnanců. Úspěch takových společností do značné míry závisí na dvou faktorech, z nichž oba jsou spojeny s faktory skupiny D, a to na průměrných odborných znalostech zaměstnanců a přítomnosti osob s nejvyšší úrovní odbornosti. Kombinací parametrů výsledků s uvedenými skupinami faktorů získáme Production Performance Matrix (PPM –matice výkonnosti výroby).

Souvztažnost mezi konkrétními výsledkovými parametry a danou skupinou faktorů může být kvantitativní nebo kvalitativní. Základní oblasti využití PPM jsou následující:

- sledování rozběhnuté výroby s cílem zjištění kritických bodů výrobního procesu, které je potřeba odladit, a posouzení, jakým způsobem lze dosáhnout nejlepšího zdokonalení procesu;
- získání správného náhledu na fungování zaběhlého výrobního systému a jeho následné využití jako pomocného vodítka při vývoji nových výrobních systémů;
- pomoc při hodnocení jednotlivých opatření pro dosažení zlepšení výrobního systému, jako je například výběr typů nástrojů, metod obrábění a materiálu obrobku a specifikací, které mají být v procesu dodrženy;
- poskytnutí základů pro zdokumentování a zhodnocení zkušeností získaných při zkoumání výrobního procesu a odborné způsobilosti pracovníků na něm se podílejících.

Každá z metod obrábění má svoje specifika. Ta jsou uvedena ve skupině faktorů F. Zvláštní chování obráběcího procesu může být zapříčiněno několika faktory, zejména ze skupin A až D. Chování, jakým je například tvorba nárůstků na břitu, vylamování ostří a výskyt nekontrolovaného utváření třísky, má negativní vliv na výrobní proces i na získané výsledky.

Seco Tools AB

Patrick De Vos

Dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140545
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Seriál
Související články
Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit