Témata
Reklama

Faktoring – alternativní forma financování

Rychlé získání peněžních zdrojů bez prohlubování zadluženosti podniku, omezení úvěrového rizika, ulehčení administrativy spojené s řízením pohledávek a další výhody přináší alternativní způsob financování – faktoring.

Peníze a jejich oběh jsou pro život podniku stejně tak potřebné a životodárné jako krev a její oběh pro lidské tělo. Z množiny způsobů, jak podnik získává peníze pro svůj provoz a rozvoj, je nejvýznamnější získávání peněžních prostředků prodejem výrobků. Příjmy z prodeje jsou pro většinu podniků významné nejen svým objemem, ale i svou kontinuitou danou permanentním průběhem zásobovacího, výrobního a prodejního cyklu.
Reklama
Reklama
Reklama

Prodeje jako základní zdroj příjmů

Peněžní prostředky získané z prodeje výrobků jsou znovu z větší části investovány do výroby s cílem vyrobit a prodat vyrobenou produkci a následně realizovat odpovídající příjmy. Konverze příjmů z realizovaných prodejů výrobků na výdaje spojené s jejich výrobou a prodejem představuje průběžný proces oběhu peněžních prostředků (tzv. cyklus cash-flow). Snahou každého podnikového managementu je usilovat o hladký a co nejrychlejší oběh peněžních prostředků podnikem, aby umrtvení peněžních prostředků v zásobách materiálu, nedokončené a dokončené výrobě a v pohledávkách bylo co nejnižší.
Vyšší objemy zásob a pohledávek mohou sice činit život podniku pohodlnějším, nicméně představují dosti drahý a mnohdy zcela zbytečný luxus. Zvláště v situaci vysokých nákladů na kapitál a nízkých zisků podniků je třeba pečlivě vážit a analyzovat pozitivní a negativní účinky spojené s určitou úrovní zásob a pohledávek.

Rizika a efekty pohledávek

Prodej výrobků a služeb je konečnou etapou v celém řetězci činností podílejících se na procesu tvorby hodnot. Úspěšnost prodeje je podmiňována výrobně technickými a nákladovými parametry výrobků, intenzitou konkurence a marketingovým úsilím podniku. Nezanedbatelný vliv na úspěšnost prodeje mají i platební podmínky, které specifikují obchodní kontrakt z hlediska výšky, termínu, způsobu a zabezpečení platby.
Velmi silně působí na úspěšnost prodeje především délka úvěrování odběratelů. Chce-li být podnik konkurenceschopný a prodejně úspěšný, musí chtě nechtě svým odběratelům poskytnout takový odklad platby (obchodní úvěr), který bude přinejmenším konzistentní se zvyklostmi dané sféry odbytu. Zejména z oblasti zahraničního obchodu jsou známy případy, kdy svou funkčností a kvalitou konkurenceschopné výrobky neobstály v soutěži s jinými výrobky právě proto, že podnik nebyl z řady interních a externích příčin schopen poskytnout konkurenceschopný odklad platby. V každém případě je však nutné při úvěrování obchodních partnerů postupovat obezřetně. Prodeje jsou až do okamžiku inkasa fakturovaných částek stále jen nedokončené, vázané v pohledávkách. Samotná existence pohledávek nepředstavuje žádný konečný efekt, ten nastává až příjmy docílenými inkasem pohledávek. Tento triviální fakt je mnohdy podnikovou praxí podceňován. V popředí zájmu podniků stojí především otázky výroby a využívání kapacit, přičemž otázky "zajištění" inkasa pohledávek jakoby stály v pozadí.
Liberalizace úvěrové politiky může pozitivně ovlivňovat poptávku, a tím i prodeje a zisk. Vede však ke zvýšenému objemu pohledávek a zpravidla ke snížení jejich kvality, což přináší zvýšené náklady na kapitál a rizika ztrát z nevyinkasovaných pohledávek. Nalezení optima úvěrové politiky nelze exaktně stanovit. V každém případě by se však podniky měly pokusit alespoň v případě relevantních obchodních kontraktů bilancovat účinky zvolené uvěrové politiky na zisk a rizika.

Faktoring - zdroj příjmů

Faktoring představuje alternativní způsob financování provozních výdajů podniku umožňující řešení či eliminaci některých z výše zmíněných problémů. Především zbavuje podniky zátěže pohledávek a jejich inkasa, zrychluje cash-flow a snižuje úvěrové riziko.
Základem faktoringu je proplácení (odkup) pohledávek z prodeje výrobků faktoringovou společností. Transakce se uskutečňuje převodem (postoupením, cesí) pohledávek z původního věřitele (dodavatele) na faktoringovou společnost. Děje se tak zpravidla pouhým převodem faktur opatřených cesní formulí z původního věřitele na faktoringovou společnost. Faktoringová společnost jako nový majitel pohledávek a práv z nich vyplývajících poskytuje původnímu věřiteli zálohu, pečuje o inkaso pohledávek a v některých případech přebírá i úvěrové riziko.
Výše poskytovaných záloh se pohybuje obvykle mezi 60 - 80 % fakturované částky. Proplacení záloh probíhá rychle většinou 2 až 3 dny potom, co faktoringová společnost obdrží veškeré potřebné doklady. Po zaplacení faktury odběratelem na účet faktoringové společnosti dostává dodavatel od faktoringové společnosti doplatek snížený o úroky, poplatky a provize.

Faktoringové společnosti v ČR

V České republice většinou nepřebírají faktoringové společnosti úvěrové riziko a ponechávají riziko vyplývající z platební neschopnosti odběratele na původním věřiteli (majiteli pohledávky). Na rozdíl od tohoto tzv. nepravého faktoringu převládá ve vyspělých tržních ekonomikách pravý faktoring, kdy dochází k odkupu pohledávek bez zpětného postihu jejich původního majitele, respektive věřitele. Příčinou rozdílného přístupu je vyšší pravděpodobnost vstupu do problémových pohledávek a nižší právní ochrana věřitelů v tuzemsku.

Vývojové tendence

Objem faktoringových transakcí ve světě má trvale rostoucí trend. V roce 2000 byl celosvětový nárůst obratu faktoringových společností téměř 20 %. Největší trh faktoringových operací představuje Evropa, která se podílí na celosvětovém obratu faktoringu 64 %.
Největší sdružení faktoringových společností ve světě FCI (Factor Chain International) sdružující 150 velkých faktoringových společností z 50 zemí zaznamenalo v roce 2000 obrat 580 mld. eur s meziročním přírůstkem 27 %.
V ČR zaznamenal faktoring dynamický rozvoj v druhé polovině 90. let. V současnosti se v tuzemsku pohybují odkupy pohledávek v řádu desítek miliard. Pět největších faktoringových společností zaznamenalo v roce 2001 obrat téměř 40 mld. Kč, což představuje přibližně pětadvacetiprocentní nárůst oproti roku 2000.
K ještě pronikavějšímu rozšíření faktoringu brání stále přetrvávající nedostatečná legislativa, asymetrie mezi postavením věřitele a dlužníka a menší dostupnost informací o firmách, která znesnadňuje hodnocení bonity odběratelů. Významnou úlohu v rozvoji faktoringu u nás, zejména v oblasti utváření legislativy a etických norem chování plní Asociace faktoringových společností (AFS), jejímiž zakládajícími členy byly významné faktoringové společnosti Transfinance, O. B. Heller, ČS Factoring, Factoring KB a Union Invest Capital

Náklady faktoringu

Náklady na peněžní prostředky, které podnik získává prostřednictvím faktoringu, jsou relativně vyšší než náklady na bankovní úvěry, vyšší nákladovost je nicméně vyvážena získanými efekty. Obecně se náklady faktoringu skládají ze tří částí:
 • z poplatku za vedení evidence, administrativu, vymáháním a inkasem pohledávek. Výše poplatků se pohybuje mezi 0,5 - 1,5 % z celkové hodnoty postoupených pohledávek;
 • z provize za postoupená rizika odvozené z bonity dodavatelů a odběratelů a stupně rizika jejich platební neschopnosti. Výše provize se pohybuje od 0,4 - 5% hodnoty postoupených pohledávek;
 • z úroků, jejichž výše se odvozuje od ceny bankovních úvěrů.
 • Výhody faktoringu

  Dynamický rozvoj faktoringu a jeho stále se zvyšující obliba u podniků nejrůznějších průmyslových odvětví vyplývá z potenciálu výhod a efektů, které nabízí. Následujících několik bodů je stručnou rekapitulací hlavních výhod:
 • rychlé získání peněžních zdrojů na základě promptního inkasa pohledávek;
 • omezení úvěrového rizika na základě vyšší schopnosti faktoringové společnosti ocenit bonitu odběratele, popřípadě úplná eliminace úvěrového rizika, pokud se jedná o pravý faktoring;
 • usnadnění predikce příjmů z prodeje výrobků, neboť není třeba se zabývat mnohdy nevyzpytatelným platebním chováním odběratelů;
 • získání peněžních zdrojů, aniž by se prohlubovala zadluženost podniku;
 • flexibilní získávání peněžních zdrojů ve vazbě na schopnost podniku vyrábět, prodávat a generovat pohledávky;
 • ulehčení administrativy spojené s řízením pohledávek;
 • možnost nabídnout odběratelům dodavatelské úvěry s delší splatností, aniž by to mělo negativní dopad na inkaso příjmů z pohledávek.
 • Firmy si nesporně stále více uvědomují výhody faktoringu jako alternativního způsobu financování. K zájmu o faktoring rozhodně přispívá restriktivní úvěrová politika našich bank a nedostatečná tvorba vlastních zdrojů financování našich podniků. Potřeba rychlého inkasa pohledávek je patrná zvláště u menších a středních podniků, které mají relativně obtížnější přístup k bankovním úvěrům u začínajících firem (start up company), které si doposud nevytvořily stabilní vztah k bankám.
  Reklama
  Vydání #3
  Kód článku: 20339
  Datum: 13. 03. 2002
  Rubrika: Management / Finance
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

  Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

  Internetový vyhledávač dotací

  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

  Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

  Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

  Související články
  Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

  Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

  Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

  Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

  Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

  Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

  Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

  Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

  Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

  Jiný pohled na věc?

  Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

  Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

  Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

  Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

  Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

  Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

  Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

  Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

  Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

  Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

  V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit