Témata
Reklama

Sepětí světa techniky a financí

V této nové finanční rubrice vás budeme pravidelně informovat o aktualitách a trendech z oblasti financování průmyslu, neboť záležitosti technického a finančního charakteru spolu vzájemně souvisí a obě oblasti se při plnění podnikatelských záměrů vzájemně doplňují.

Chceme především ukázat na význam finanční rovnováhy pro existenci a rozvoj činností všech úseků podniku a na společnou odpovědnost vývojových, provozních, investičních a finančních činností za finanční rovnováhu podniku a za naplnění celopodnikových cílů.
Likvidita - základní předpoklad fungování podniku
Reklama
Reklama
Reklama

Zajištění likvidity

Hlavním úkolem podnikového finančního řízení je zajištění likvidity, která představuje rovnováhu mezi disponibilními finančními zdroji a jejich potřebou, respektive mezi příjmy a výdaji, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém časovém horizontu. Likvidita podniku je nutným předpokladem pro existenci a další rozvoj podniku, pro využívání tržních příležitostí, realizaci výrobkových inovací a zvládaní obchodních rizik. Ztráta likvidity ohrožuje podnikovou existenci a jeho rozvoj, zpochybňuje důvěryhodnost podniku a může vést až k likvidaci podniku či k jeho konkurzu.

Rozhodovací procesy pro zajištění likvidity

1. Zajišťování finančních zdrojů (kapitálu)
Zajištění vnějších zdrojů z peněžního a kapitálového trhu přísluší finančnímu úseku podniku (vnější zdroje - toky 1, 2). Vnitřní zdroje jsou generovány běžnou podnikovou činností a pocházejí z prodeje výrobků a služeb (generování vnitřních zdrojů - toky 3 až 6). Část získaných zdrojů slouží k "zásobování" provozních, technických a investičních úseků podniku finančními zdroji, tj. k finančnímu krytí jejich činností (toky 3 a 6), další část slouží k obsluze dluhů (splátky - tok 4), akcionářů (dividendy - tok 4) a státu (daně - tok 5). Část získaných zdrojů, která nenachází okamžité využití, je spravována v podobě rezerv likvidity.
2. Oblast alokace finančních zdrojů
Směr a objem alokace relativně nákladných a omezených finančních zdrojů je určen především prodejní, výrobní, inovační a investiční strategií podniku. Zvolené směry a objemy alokace utváří celkovou výši, strukturu a efektivnost podnikového majetku a výši podnikatelského rizika.

Finanční strategie

Podnik nemusí vždy disponovat objemem finančních zdrojů potřebným k profinancování svých výrobních, tržních a investičních aktivit. Chybějící kapitál pak představuje úzký profil, který se stává určitým limitem pro činnosti pro provozní, vývojové a investiční záměry. Situace, kdy finance představují omezení pro činnosti "nefinančních" úseků podniku, se nemusejí týkat jen absolutního deficitu finančních zdrojů. Podnik nemůže financovat potřebu kapitálu jakýmkoli způsobem. Management podniku musí prosazovat takovou finanční strategii, která neohrozí podnikové záměry a hodnotu podniku nadměrnými finančními riziky a náklady. Při utváření finanční strategie, resp. portfolia finančních zdrojů podniku je proto nutné respektovat v prvé řadě kritérium rizikovosti a nákladovosti. Dalšími důležitými hledisky jsou např. daňové účinky jednotlivých způsobů financování, dopady na rozdělení rozhodovacích pravomocí apod. Utváření finanční strategie tak představuje vícekriteriální rozhodovací problém zahrnující stanovení proporcí mezi objemem vlastního a cizího kapitálu, proporcí uvnitř vlastního a cizího kapitálu a proporcí mezi krátkodobými a dlouhodobými zdroji.

Společná odpovědnost za finanční rovnováhu

Hmotné a finanční vstupy

Likvidita představuje významnou celopodnikovou podmínku existence a rozvoje podniku, k jejímuž naplnění přispívají větší či menší měrou všechny úseky podniku. Rozhodnutí přijatá v úsecích marketingu, výroby, zásobování a předvýrobních etap nemají jen hmotné implikace projevující se v povaze vstupů (materiálu, energie apod.), výrobních procesů (technologií) a výstupů (produktů a služeb), ale mají i implikace peněžní, respektive finanční. Ty lze spatřovat jednak ve vlivu na finanční veličiny, např. zisk, rentabilitu a cash-flow, a jednak ve vlivu na podnikovou likviditu.

Propojenost hmotných a finančních procesů

Skutečnost, že činnosti v úsecích technického rozvoje, marketingu, výroby a zásobování, které jsou svou povahou "nefinanční", mají finanční implikace, ukazuje na propojenost hmotných a finančních procesů a na důležitost chápání finančních konsekvencí hmotných procesů techniky, konstruktéry, technology a manažery "nefinančních" úseků.
Pokud se zaměříme jen na krátkodobé finanční účinky marketingových, výrobních i zásobovacích činností, můžeme v následující tabulce pozorovat, jaké položky rozvahy zmíněné úseky ovlivňují a jakými povinnostmi mohou být v rámci krátkodobého finančního managementu pověřeny.
Z tabulky je zřejmé, že "nefinanční" úseky mají na oblast krátkodobého finančního managementu, respektive na krátkodobou finanční rovnováhu poměrně výrazný vliv. Hlavní slovo v oblasti krátkodobého řízení však přísluší samotnému finančnímu úseku, jemuž je v tomto případě svěřena odpovědnost za výdajové a příjmové operace, krátkodobé investice přebytků likvidity a zajišťování krátkodobých úvěrů a půjček.

Rozdílné priority

Společná odpovědnost "nefinančních" úseků a finančního úseku za likviditu bývá v podnikové praxi často narušována rozdílnými prioritami obou sfér činnosti. Tak např. marketing, který je zpravidla primárně zainteresovaný na prodejích, mnohdy neúměrně liberalizuje platební podmínky za účelem zvýšení prodejů, což má za následek zvýšení pohledávek a zpoždění nebo také ohrožení inkasa. Finanční úsek naopak obvykle vnímá jako prioritu snížení kapitálu vázaného v pohledávkách a zrychlení inkasa.

Společná odpovědnost za finanční cíle

Podnikové cíle

Podobně jako v případě likvidity, tak i v případě plnění celopodnikových finančních cílů lze dosáhnout úspěchu jen dělnou spoluprací "nefinančních" a finančních činností podniku. Každý podnik má určité cíle dané především zvolenou strategií rozvoje. Různý výkonnostní potenciál, odlišné tržní příležitosti a konkurenční prostředí podniků vedou v praxi k využívání různých soustav cílových ukazatelů. Globální podnikové cíle bývají vyjádřeny v podobě syntetických finančních veličin (zisk, cash-flow, rentabilita, ...) či v podobě prodejních veličin (růst prodejů, tržního podílu, ...). Soustava podnikových cílů jde prakticky napříč podnikem, přičemž proniká do všech funkčních oblastí podniku na různých úrovních hierarchie řízení.

Protichůdné zájmy partnerů

Vzhledem k závislosti podniku na postojích subjektů v jeho relevantním okolí (tzv. stakeholders) nelze při vytyčování podnikových cílů opominout mnohdy protichůdné zájmy koaličních partnerů podniku. Zejména to platí v případě vlastníků. Management loajální s vlastníky usiluje o naplnění jejich očekávání a formuluje cíle, které vyjadřují zhodnocení investovaného kapitálu. Z mnohých možností zde uvedeme cíl v podobě růstu hodnoty majetkových podílů vlastníků (tzv. sareholder value). Aniž bychom se zabývali blíže praktickými problémy měření a využívání tohoto cíle v podnikové praxi, využijeme zde tento cíl pro znázornění, jak se hmotné a finanční procesy společně podílejí na plnění globálních finančních cílů.

Oblasti podnikové činnosti

Hodnota majetkových podílů vlastníků je determinována úrovní rozhodovacích procesů ve třech oblastech podnikové činnosti:
1. Finanční oblast ovlivňuje tvorbu hodnot vytvářením optimální struktury kapitálu s ohledem na zachování likvidity a minimalizaci nákladů na kapitál.
2. Investiční oblast se podílí na tvorbě hodnot alokací kapitálu do projektů rozvoje výrobní základny a výrobků, které jednak posilují konkurenční schopnost podniku a jednak slibují míru výnosu převyšující náklady kapitálu determinované strukturou a rizikovostí kapitálu.
3. Provozní oblast ovlivňuje tvorbu hodnot aktivitami v oblasti marketingu, výroby a zásobování.
Je zřejmé, že globální finanční podnikové cíle lze dosáhnout jen společným úsilím všech oblastí podnikové činnosti. Naznačuje to i schematické znázornění tvorby hodnot pro akcionáře:

Propojenost světa techniky a financí existuje

V tržním hospodářství se poměřuje úspěšnost vývojových, výrobních, prodejních a investičních činností penězi. Disponibilita peněžních prostředků vytváří potřebný prostor pro realizaci výrobkových a výrobních inovací a následný tržní úspěch. Úspěšné inovace jsou naopak nutným předpokladem pro podnikovou finanční výkonnost. Propojenost světa techniky a financí existuje a má mnohdy až fatální význam pro úspěšnost či neúspěšnost podnikové činnosti.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 20128
Datum: 06. 02. 2002
Rubrika: Management / Finance
Autor:
Firmy
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Internetový vyhledávač dotací

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Související články
Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit