Témata
Reklama

"Venture" kapitál - akcelerátor inovací

Inovování výrobních procesů a produktů je předpokladem konkurenceschopnosti. Vzhledem k rizikovosti inovačních projektů je jejich financování úvěry u menších teprve se vyvíjejících podniků dosti problematické. Jednou z možností financování inovací je "venture" kapitál.

Inovace výrobků a výrobních procesů jsou významným předpokladem konkurenceschopnosti podniků i celé ekonomiky. Intenzita a úspěšnost inovací je výslednicí nejen profesionality a iniciativy designérů, vývojářů, konstruktérů a technologů, ale i způsobů řízení inovací, úrovně komunikace, systému motivací, podnikatelské kultury, flexibility organizace a inovačního klimatu v daném podniku. Tyto předpoklady úspěšnosti inovací splňují spíše podniky menší velikosti. Mají jednodušší organizaci a komunikaci, dovedou se rychleji rozhodovat a vytvářejí větší prostor pro iniciativu a kreativitu pracovníků. Při uskutečňování svých inovačních záměrů však trpí menší a zejména pak nově založené podniky fatálním nedostatkem kapitálu.
Reklama
Reklama
Reklama

Potřeba vhodných finančních zdrojů

Vzhledem k rizikovosti inovačních projektů je jejich financování úvěry u menších, teprve se vyvíjejících podniků dosti problematické. Banky jsou relativně konzervativní, obávají se nového a neověřeného a vyžadují zajištění, které nelze zpravidla poskytnout. Stejně jako úvěry bývají v těchto případech nedostupné finanční zdroje získávané prostřednictvím emise obligací a akcií. Rovněž omezené možnosti existují při získávání finančních zdrojů z obratu, respektive z prodeje výrobků. Jistou možnost získání kapitálu pro inovace a rozvoj menších firem nabízí vstup strategického partnera či tichého společníka. Další možností je "venture" kapitál.
Poslání rizikového kapitálu
Pod pojmem "venture" kapitál se běžně chápe rizikový kapitál určený na financování inovací a rozvoje podniků, které skýtají možnost vysokých výnosů za vysokého rizika. Hlavními sférami zájmu rizikového kapitálu jsou:
 • předstartovní financování (seed financing) - jedná se o financování zaměřené na podporu výzkumu a vývoje ještě před vznikem podniku a reálného produktu. Financování je cíleno např. k podpoře tvorby a vývoje výrobkových koncepcí, marketingových analýz, patentové ochrany, právní pomoci apod.;
 • startovní financování (start-up financing) - jde o financování investic, výrobních a marketingových činností potřebných pro úspěšné zavedení výroby nových výrobků a jejich prodej. Může se jednat např. o financování nákupu či pronájmu výrobních zařízení, provozních nákladů, propagace výrobku apod.;
 • financování rozvoje (development and expansion financing) - financování rozvoje a expanze podniků slibující ziskové příležitosti. Financování je využíváno např. k růstu výrobních kapacit, posílení provozního kapitálu, získávání nových trhů apod.
 • Rizikový kapitál představuje zvláštní formu financování vlastním kapitálem, která se liší od jiných forem financování vlastním kapitálem především tím, že je spojena s intenzivní manažerskou a podnikatelskou podporou. Rizikový kapitál vstupuje přímo do základního jmění cílových podniků, stává se spoluvlastníkem, společně s vlastníky cílového podniku sdílí riziko ztrát investovaného kapitálu a usiluje o maximální zvýšení hodnoty podniku.

  Transakce rizikového kapitálu

  Rizikový kapitál, který je získáván od investorů různého typu (např. penzijní fondy, banky, pojišťovací a soukromé obchodní společnosti), je poskytován cílovým podnikům prostřednictvím fondů rizikového kapitálu. Správa fondů je zajišťována specializovanými manažerskými společnostmi. Tyto společnosti na základě svých dlouholetých zkušeností s rizikovými investicemi a se zakládáním a řízením soukromých společností investují kapitál fondů do cílových podniků s cílem maximálně jej zhodnotit. Výnosy z investovaného kapitálu se dělí mezi investory a manažery fondů.

  Využívání rizikového kapitálu

  Rizikový kapitál je bezesporu jednou z efektivních forem podpory inovací. Z jisté americké studie vyplývá, že jeden dolar rizikového kapitálu přináší až třikrát více inovací než jeden dolar vydaný na financování výzkumu a vývoje tradiční cestou. Inovační a růstový potenciál rizikového kapitálu vyplývá i z raketového startu mnoha dnes velkých a úspěšných podniků, jako jsou např. Digital Equipment Corporation, Apple, Intel, Microsoft, u jejichž zrodu stál právě rizikový kapitál.

  Stav v ČR

  Rozvoj rizikového kapitálu v ČR nedosahuje prozatím takového významu, aby bylo možné považovat jej za hybnou sílu inovací a růstu nových firem. Společnosti působící v oblasti rizikového kapitálu v tuzemsku disponují fondy v celkové výši 46 miliard Kč, avšak jejich využití v několika desítkách realizovaných investic nepřesahuje 4 miliardy Kč. K širšímu uplatnění rizikového kapitálu v ČR napomáhá cílenou propagací a osvětovou činností sdružení fondů rizikového kapitálu působících v ČR - CVCA (Czech Venture Capital Association).

  Sdružení EVCA

  Rozvoj investic rizikového kapitálu v evropském regionu podporuje sdružení EVCA (European Venture Capital Association) čítající více než 900 členů. Dynamika a rozsah investic soukromého kapitálu za společnosti sdružené v EVCA jsou patrné z uváděných grafů. Hodnoty v grafech se týkají investic soukromého kapitálu (PEI - Private Equity Investments), které kromě rizikového kapitálu obsahují i investice určené na nákupy majetkových podílů (buyouts).

  Management fondů rizikového kapitálu

  Úkolem manažerských společností je vyhledávání a analýza investičních příležitostí, podpora podnikatelských záměrů a rozvoje cílových podniků. Od manažerských společností se očekává především podnikatelská angažovanost a pomoc při řešení otázek souvisejících s řízením, organizací, marketingem a ekonomikou cílových podniků.
  Spolu s podnikatelskými a manažerskými zkušenostmi přinášejí manažerské společnosti i široké kontakty k celosvětové síti společností rizikového kapitálu, podnikům využívajícím rizikový kapitál, výzkumným a vývojovým centrům, vysokým školám, poradenským firmám, bankám, hospodářským komorám apod.
  Důležitým úkolem manažerských společností je průběžná kontrola procesu zhodnocování investovaného kapitálu. Zajištění kontroly probíhá jednak ve formě příležitostných návštěv, jednak delegováním zástupců manažerských společností do představenstva či dozorčí rady cílového podniku.

  Předpoklady pro získání rizikového kapitálu

  Výběr projektů a podnikatelských záměrů vhodných pro financování rizikovým kapitálem je prováděn manažerskými společnostmi. Rozhodující slovo při schvalování investic si však ponechávají investoři, respektive jejich zástupci v investičním výboru. Mezi základní kritéria výběru patří:
 • zkušený, cílevědomý a spolehlivý management cílových podniků. Vyhledávají se týmy s jasnou vizí a růstovou strategií a se smyslem pro partnerskou spolupráci;
 • pevná vlastnická struktura cílových podniků a vyvážený způsob financování a rozdělování zisků;
 • tržně, technicky a personálně zabezpečená výrobková koncepce cílového podniku;
 • nadprůměrná míra zhodnocení investovaného kapitálu, která se u rizikového kapitálu pohybuje obvykle od 20 % výše.
 • Způsob realizace výnosů

  Rizikový kapitál je alternativou dlouhodobého financování. Výnosy investorů se nerealizují podobně jako je tomu u jiných forem financování průběžně ve formě úroků či dividend, nýbrž prodejem majetkových podílů. Výnosy z investic jsou rozdělovány mezi investory a manažerský tým podle dohodnutého klíče (obvyklý poměr bývá 80 % investoři a 20 % manažerský tým). V některých případech se prosazují i vyšší podíly pro manažerské týmy (50 % i více), aby se dosáhlo co nejvyšší motivace manažerů na zhodnocení investovaného kapitálu.
  Podle typu financovaného projektu ukončují fondy rizikového kapitálu svůj kapitálový vstup do cílového podniku plánovitě po 2 - 10 letech. Čím rychleji se zhodnocuje cílový podnik, tím rychlejší může být výstup investora. Ukončení účastí na majetku cílových podniků může rizikový kapitál realizovat několika způsoby:
 • prodejem majetkových podílů (akcií) managementu a zakladatelům podniku (realizace předkupních opcí);
 • prostřednictvím tzv. primární nabídky, kdy se akcie uvedou na burzu s cílem umožnit jejich prodej;
 • prodejem akcií strategickému partnerovi, investičním společnostem či vzájemným fondům;
 • prodejem akcií fúzující společnosti.
 • Vyšší využívání rizikového kapitálu v budoucnosti bude záviset především na dynamice hospodářského vývoje, existenci atraktivních investičních příležitostí a legislativní a daňové podpoře. Zkušenosti ze světa ukazují, jak pozitivně byl rozvoj rizikového kapitálu ovlivněn liberalizací možností investování institucionálních investorů a daňovým zvýhodněním investic přinášejících kapitálový výnos. Velmi významně může být rozvoj rizikového kapitálu stimulován i zvýšením informovanosti podnikové sféry o úloze, možnostech a fungování rizikového kapitálu.
  Reklama
  Vydání #7,8
  Kód článku: 20733
  Datum: 16. 07. 2002
  Rubrika: Management / Finance
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

  Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

  Internetový vyhledávač dotací

  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

  Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

  Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

  Související články
  Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

  Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

  Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

  Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

  Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

  Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

  Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

  Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

  Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

  Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

  Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

  Jiný pohled na věc?

  Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

  Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

  Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

  Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

  Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

  Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

  Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

  Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

  V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit