Témata
Vydání #4
Duben 2012Téma měsíce

Povrchové úpravy

Technologie spojování a dělení materiálu (za tepla)

Články

Servis

SolidWorks World 2012

V neděli 12. února 2012 panuje v okolí San Diego Convention Center čilý ruch. Podle všudypřítomných log SolidWorks na oblečení, batozích a taškách kolemjdoucích je jasné, že další ročník výroční konference SolidWorks World je tu!

Cena Red Dot

Na posledním ročníku mezinárodního veletrhu kovových obalů Metpack 2011 v Essenu úspěšně představený bodymaker Schuler Icon V-Drive na lisování a tažení aerosolových plechovek získal i prestižní mezinárodní cenu za průmyslový design Red Dot Award v kategorii Průmysl a řemesla.

Achema 2012 také veletrhem strojů, materiálů a těsnění

Největší světová přehlídka chemické techniky, chemických zařízení, biotechnologií a technologií, konaná jednou za tři roky, je i největším veletrhem strojírenství, armatur, čerpadel, potrubí a kompresorů včetně konstrukčních materiálů, těsnění a ovládání.

Pro průmysl obráběcích strojů byl 2011 dobrým rokem

Počátkem března vydalo americké průmyslové vydavatelství GardnerPublications revidovanou statistiku světového trhu obráběcích a tvářecích strojů a výkonů 28 zemí představujících 95 % světového obratu. Povzbudivá agregovaná čísla indikují 35% růsttrhu proti roku 2010 a setřesení dopadů krizového roku 2009.

Univerzita a průmysl: dvě spojité nádoby

Není třeba zdůrazňovat aktivity Vysokého učení technického v Brně na poli spolupráce s výrobní sférou. Současným příkladem mohou být jména jako profesor Pochylý - energetika, profesor Píštěk - letectví, profesor Píška - strojírenská technologie či docent Blecha - výrobní strojea řada dalších, jenž jsou ve svých oborech profesně uznávanými akademiky a výrobní sférou respektovanými odborníky. Celá řada společně řešených projektů a výsledky zavedené do praxe nechť jsou toho důkazem.

Je ekodesign dobrý sluha nebo špatný pán?

Evropská unie se v souladu s plněním Kyotského protokolu z roku 1997 zavázala do roku 2020 redukovat CO2 emise nejméně o 20 %. Byla definována celá řada způsobů, jak toho dosáhnout. Jedním z nich je směrnice EuP Energy-using Product directive přijatá v roce 2005, jenž byla o čtyři roky později modifikována na ErP směrnici (Energy-related Product directive). Při její tvorbě byly přezkoumány technologie s potenciálem energetických úspor a definovány minimální požadavky.

Informační technologie

CAD/CAM software ve výrobě elektropříslušenství

Firma VAPE, spol. s r. o., byla založena v roce 1991 v Těšnovicích. Hlavní náplní práce byl vývoj, výroba a prodej zapalování, alternátorů a regulátorů pro motocykly a jiné zážehové motory.

Česká firma zahájila výrobu 3D tiskáren

Česká společnost Aroja, s. r. o., ve spolupráci s panem Markem Zlochem se v projektu 3Dfactory intenzivně pustila do vývoje a výroby 3D tiskáren určených pro domácí i profesionální využití.

Využití numerické simulace v energetice

Použití virtuálních numerických analýz se v současné době nevyhnulo ani oblasti energetiky. Moderní, velmi sofistikované systémy, lze použít ve velmi široké oblasti jak v oblasti návrhu konstrukce (statické a dynamické analýzy, predikce životnosti, predikce proudění atd.), výroby (numerické analýzy odlévání, kování, svařování, tepelného zpracování atd.), tak během provozu (predikce vzniku a růstu vad, analýzy provozních režimů s predikcí životnosti, analýzy dopadů oprav na životnost atd.).

Odborná příloha

Současný vývoj oboru koroze kovů a povrchových úprav

Světový vývoj v oboru ochrana kovů proti korozi je v řadě případů orientován na zabezpečování při realizaci ochrany kovů proti korozi a také na splnění ekologických požadavků.

Hodnocení tvařitelnosti povlaku žárového zinku

Žárově pozinkované vzorky za tepla válcovaného pásu tloušťky 2 mm s obsahem křemíku od 0,027 do 1,05 % byly laboratorně válcovány za studena (celková poměrná deformace dosáhla 10 až 50 %). Po tomto zpracování byl hodnocen vliv velikosti deformace za studena a obsahu křemíku na tloušťku a charakter vrstvy zinku.

Trendy v ověřování výrobků, materiálů a povrchových úprav

Článek se věnuje problematice urychlených laboratorních korozních zkoušek výrobků, materiálů či povrchových úprav a ochran, se zvláštním zaměřením na vyskytující se trendy v používání nových, zejména kombinovaných, cyklických typů zkoušek.

Filtrace uzavírací lázně automatickým samočisticím filtrem

Mnoho provozů, které využívají uzavírací lázeň, se potýká s otázkou její údržby. V současné době se pro filtraci uzavírací lázně používají především filtrační disky, sáčky a svíčky, které však mají řadu nedostatků. Řešením pro efektivní údržbu při současné úspoře nákladů je využití automatického samočisticího filtru RWF.

Efektivita stříkání práškových barev

Každá ekonomická rozvaha, zejména část nákladová, by měla vycházet ze dvou výchozích pozic, kterými jsou náklady jednorázové a průběžné.

Přesná portálová obráběcí centra

Stroje řady MMC představila společnost Kovosvit MAS již v roce 2010 jako jednu ze svých novinek v produktovém portfoliu obráběcích center.

PVD povlaky na bázi oxidů Al2O3

Společnost SHM vyvíjela povlaky na bázi oxidů Al2O3 v rámci projektu TIP společně s hlavním partnerem a příjemcem podpory, společností Pramet Tools. Projekt s názvem "Inovace řezných nástrojů pro všeobecné strojírenství a těžké hrubování" měl za hlavní cíle vývoj nových nástrojů pro frézování a soustružení a vývoj nových PVD povlaků pro tyto oblasti, včetně povlaků na bázi oxidů.

Životnost a záruka povlaků žárového zinku

Zinek je přírodním materiálem, a jako takový přirozeným způsobem podtrhuje kovový charakter ocelových staveb.

Moderní pracoviště žárového stříkání

První zmínky o možnostech nástřiku roztaveného kovu spadají do 20. let minulého století, kdy na tento princip upozornil doktor Schoop.

Kluzný kompozitní povlak obsahující nanočástice

Pod názvem Fluepox byl ve SVÚM Praha vyvinut před více jak třiceti lety separační kluzný povlak s dobrými dielektrickými vlastnostmi.

Závěsný tryskač ve slévárenském provedení

Stále větší a těžší odlitky si vyžádaly u firmy UWS Rothenseer Guss- und Metallbearbeitungs investici do nového tryskacího systému. Zakázkový podnik se rozhodl pro plně automatický závěsný tryskací systém RHBE 40/30 od firmy Rösler.

Udržitelný rozvoj technologií povrchových úprav

Nežádoucí změny konstrukčních materiálů, reprezentované nejčastěji opotřebením a korozním poškozením, jsou závažným technickým i ekonomickým problémem. Odhady uvádějí, že v průmyslově vyspělých zemích dosahují roční přímé škody způsobené korozí a opotřebením až 5 % HDP (hrubého domácího produktu).

Voskování před chromováním

V dnešní době jsou druhy pokovení v galvanovnách značně zredukovány a ve většině případů jde o výrobu na linkách.

Povrchové úpravy ve Stuttgartu

Stoupající ceny surovin, nedostatek zdrojů a vysoké náklady na energie nutí mnoho podniků v oblasti povrchových úprav zacházet s existujícími zdroji velmi šetrně. Hospodárné využívání existujících zdrojů je úkolem budoucnosti nejen z důvodu dlouhodobější strategie, ale také z důvodu nákladů a konkurenceschopnosti.

Přesné odhrotování dílů

V obrábění není odhrotování rozhodně považováno za nejdůležitější proces. Naopak je bráno jako nutné zlo. Narozdíl od ostatních obráběcích operací, které jsou optimálně nastaveny, snižují odhrotovací operace ekonomické výhody celého procesu tím, že nebyly do procesu od počátku zařazeny. Emag Group nyní díky společnosti Emag ECM GmbH nabízí jako první firma v oboru kompletní řešení - celou obráběcí technologii včetně odhrotování od jednoho dodavatele.

Největší prášková lakovna

Snaha o subdodavatelskou nezávislost spolu s vysokými nároky na kvalitu přiměly společnost vybudovat v roce 2000 vlastní práškovou lakovnu. Tato linka povrchové úpravy byla svého času největší svého druhu v ČR. V roce 2006 byl stávající provoz rozšířen o linku povrchové úpravy Decoral.

Trendy

Balíček pro zajištění shody s normou EN 1090

Od července 2014 musejí být podniky vyrábějící ocelové nosné konstrukce certifikovány. To-mu předchází náročný interní proces se závěrečným auditem, který provádí externí certifikač-ní místo. Až do této doby však platí obě normy, tj. příslušná národní norma nebo evropská EN 1090. To znamená, že zadavatel zakázky může již dnes požadovat dodržení normy EN 1090.

Průmyslové lasery (2) - svařovací lasery

První laboratorní pokusy svařování pomocí laseru se objevily záhy poté, co byly postaveny první prototypy laseru na počátku šedesátých let. Výrazněji se však aplikace laserového svařování začaly uplatňovat po vynálezu Nd:YAG laseru v roce 1964 a s postupným zvyšováním dosahovaných výkonů CO2 laserů, zpočátku v laboratořích a ke konci šedesátých let i v průmyslovém nasazení.

Difúzní svařování

Následující příspěvek vznikl z toho důvodu, aby odborné veřejnosti představil speciální technologii spojování kovových i nekovových materiálů, která v současné době v ČR není příliš rozšířena, přitom však nabízí celou řadu zajímavých aplikací.

Perspektivy vysokofrekvenčního svařování termoplastů

Vysokofrekvenční (VF) svařování, nazývané též dielektrické svařování, RF (Radio Frequency) svařování, nebo také dielektrické zatavení (Dielectric sealing), je jedním z mnoha způsobů průmyslového svařování termoplastů.

Výroba

Dohled nad bezpečností kotlů

Moduly EatoneasySafety pro dohled nad bezpečností kotlů získaly certifikát TÜV; Vestavěný displej a klávesnice navíc umožňují přímé a srozumitelné zobrazení diagnostických hlášení.

Hodnocení rizik ekologické újmy

Počínaje 1. lednem 2012 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Jedná se o dlouho očekávaný prováděcí předpis zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb.

Bezproblémový průběh superfinišování valivých ložisek

Obor valivých ložisek je téměř nekonečný. Radiální kuličková ložiska, radiálně axiální kuličková ložiska, válečková ložiska, kuželíková ložiska, soudečková ložiska - rozmanitost používaných tvarů je velká. V popředí zájmu dnes stojí rostoucí požadavky na jejich energetickou účinnost, výkonnost a spolehlivost.

Žhavé produktové novinky

Dnem 1. dubna 2012 uvádí firma Pramet Tools na trh své produktové novinky, mezi něž patří frézy se zuby ve šroubovici s destičkami ADMX 11, nový frézovací materiál s označením 8215 a rozšíření sortimentní nabídky u soustružnického materiálu 3025. Prověřené utvařeče FF, FM a RM jsou nově k dispozici v kombinaci s pozitivními soustružnickými destičkami.

Jaký byl Metav 2012

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

Akademie tváření: Technologičnost konstrukce při ohýbání

Přinášíme vám další díl naší Akademie, kterou pro vás ve spolupráci s odborníky Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf již třetím rokem připravujeme. V jednotlivých příspěvcích se postupně věnujeme konkrétním technologiím zpracování plechu, jež jsou představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf.
Tento článek volně navazuje na předchozí v rámci akademie tváření, především na již popsanou problematiku ohýbání, odpružení v plošném tváření a technologičnost konstrukce v návrhu výstřižku. Článek popisuje obecná pravidla z hlediska technologičnosti konstrukce pro technologie ohýbání.
Rádi přivítáme vaše připomínky jak ke koncepci seriálu, tak i k samotnému obsahu konkrétních příspěvků.
Za autorský kolektiv Roman Dvořák
roman.dvorak@mmspektrum.com

Speciální nástroje jako cesta k produktivitě

Co se skrývá pod pojmem speciální nástroje?Jedná se o skupinu nástrojů, která není vyráběna sériově, ale podle individuálních potřeb zákazníků pro obrábění konkrétních dílců či tvarů.

Výrobní pobočka v Indii jde příkladem ústředí v USA

Na začátku 90. let dvacátého století byla americká společnost Turbocam Inc., podnikající v oboru přesného strojírenství, vybídnuta indickým zákazníkem, aby využila nové, volnější právní předpisy FDI a otevřela v této zemi svůj výrobní závod. Důvodem byla skutečnost, že indická firma by získala přístup k vysoce kvalitním součástem, které potřebovala, ale už by za ně nemusela platit zahraniční měnou. Turbocam by na oplátku získala zázemí v jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Byla to dlouhodobá investice s určitou mírou rizika, nicméně zákazník společnosti Turbocam přislíbil stálý přísun zakázek pro nový výrobní závod.

Průmyslové čepelky

Společnost Techni Trade dlouhodobě působí na českém i zahraničním trhu jako výrobce a komplexní dodavatel řezných nástrojů, které své uplatnění nacházejí téměř ve všech průmyslových oblastech.

EMO Hannover 2011, část 9 - Brousicí stroje

Půl roku jsme vám pravidelně přinášeli v ucelených profesních pohledech informace o novinkách, které přinesl loňský veletrh obráběcí techniky EMO. Dnes přinášíme závěreční díl. Za necelý rok a půl nás čeká v září 2013 opět setkání na hannoverské výstavišti a bezesporu řada nových zajímavostí.

Kvalitu spalovacích motorů určují dokončovací operace

Důležité parametry spalovacích motorů jsou ovlivňovány zejména velikostí tření součástí, jejich opotřebením a spolehlivostí provozu. Rostoucí nároky na jakost povrchu a stálost roz-měrů součástí musí zaručit volba správné technologie dokončovacího obrábění. Tyto poža-davky splňují technologie honování a superfinišování.

Briketování zvyšuje hodnotu třísek

Přenechat kovové třísky z výroby obchodníkům se šrotem, nebo je zhodnotit a prodávat se ziskem? Obchodní skupina Gleich si na tuto otázku odpověděla zhruba před deseti lety. Od té doby rodinný podnik lisuje své hliníkové třísky do briket, které lze snadno převážet a efektivně tavit. Funguje to tak dobře, že společnost v současnosti využívá šest briketovacích zařízení firmy RUF, která v průměru zpracují 3800 tun třísek ročně.

Příručka pro technology - Jak rozpoznat správné utváření třísek?

Při procesu obrábění kovů je materiál z obrobku odebírán řeznou hranou ve formě třísek. Pokud mají vzniklé třísky nesprávný tvar či jsou odváděny nevhodným způsobem, dojde ke snížení obrobitelnosti. Řízení procesu utváření a odvodu třísky je tedy velmi důležité pro zajištění vysoké obrobitelnosti a efektivity výroby.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit