Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

6. Rozlišuj zdroje podle vlivu na náklady a vázaný kapitál

Nejmarkantnější inovace PPROI obsahuje jeho část „Financial“. Informace o vázaném kapitálu a ROI v procesech dle produktů před PPROI neexistovaly, a mimo PPROI stále neexistují, a kalkulace nákladů produktů jsou dramaticky zkreslovány „režiemi“. Podnik nelze řídit v zájmu maximalizace ROI. Řízení (kontroling) metodami manažerského účetnictví („nepřítele podniku č. 1“) generuje nedohledné finanční ztráty, vede podnik na scestí, někdy (jak jsme byli svědky) až k bankrotu. V PPROI náklady i vázaný kapitál generují konkrétní zdroje.


Vztahy jednotlivých druhů zdrojů k nákladům a vázanému kapitá
lu
(Zdroj: PPROI)

Do fixního kapitálu, zpravidla tvořícího převážnou část celkového vázaného kapitálu, se nepromítají lidé v podniku, nakupované služby a materiály. Tyto zdroje ale naopak generují rozhodující část nákladů.

Poměr vázaného kapitálu k nákladům, charakterizující dobu obratu kapitálu, se proto při změně struktury zdrojů mění. Možné důsledky ilustruje tabulka. Alternativa A má nižší náklady, vyšší ziskovost, ale vyžaduje vyšší vázaný kapitál a má delší dobu obratu kapitálu; hodnota ROI je v ní nižší než v alternativě B. Platí to pro procesy pro určitý produkt i pro různé produkty.

Pro vázaný kapitál je určující kalendářní čas. Zjištěný integrál fixního kapitálu v konkrétním výrobním zařízení v určité fázi procesu proto PPROI automaticky navyšuje integrálem v úměrném čase nevyužití zařízení. To platí i pro vázaný kapitál v příslušné částí provozní haly. Oběžný kapitál je obsažen v zásobách materiálů, nedokončených a hotových produktů, a měřen je určitým integrálem pod funkcí nákladů za dobu existence jednotlivých položek v zásobách.


Grafické zobrazení integrálu fixního kapitálu ve výrobním zařízení v čase procesu, navýšeného integrálem v úměrném čase nevyužití zařízení.
(Zdroj: PPROI)
 

Stroje, zařízení a části budov v přímých procesech pro produkty generují i přímé náklady. Odpisy položek jsou fixními náklady a jejich zjištěné hodnoty v procesech PPROI navyšuje analogicky jako fixní kapitál. Stroje v aktivních časech generují i variabilní náklady na různé druhy energií, technických plynů, kapalin a jiných hmot, spotřebních nástrojů a údržby. Struktura těchto nákladů i jejich výše za časovou jednotku se u různých typů strojů liší. PPROI počítá a eviduje přímé fixní i variabilní náklady generované stroji ve skupině „přímé strojní“, náklady generované částmi provozních hal ve skupině „přímé prostorové“. Každá složka těchto nákladů je svébytná, nezávislá na ostatních. Jejich nahrazování režijními přirážkami k přímým mzdám je nesmysl. Logiku postrádá a skutečné náklady velmi zkresluje i přirážková kalkulace zásobovacích, odbytových a správních „režií“.

7. ROI použij jako kritérium ve všech typech strategického rozhodování

Protisměrná hodnocení alternativ produktů, procesů a zdrojů podle vázaného kapitálu a nákladů jsou častá ve všech typech strategického rozhodování. Kritériem hodnocení alternativ proto musí být ROI.

Mechanizace, automatizace, robotizace

Roste fixní kapitál i strojní náklady. Klesnout by měly ostatní náklady, příp. i oběžný kapitál.

Rozsah procesů pro produkt

Realizovat díl pro produkt či jinou činnost v podniku, nebo je nakupovat? Nákup snižuje vázaný kapitál, ale zpravidla rostou náklady produktů, neboť obsahují zisk dodavatele předmětu či činnosti, který při jejich realizaci v podniku v nákladech obsažen není.

Pracoviště v linkách

Štíhlá výroba vyžaduje seskupení pracovišť do linek. V různorodé výrobě s rozdílnými posloupnostmi operací vedou linky s mnoha pracovišti k nízkému časovému využití strojů i výrobních prostorů a generují vysoký fixní kapitál; ten může negovat nižší náklady a oběžný kapitál.

Vlastnictví a pronájem

Vlastněné objekty se promítají ve vázaném kapitálu, objekty v pronájmu jen v nákladech podniku. Náklady pronájmu zahrnují zisk vlastníka a jsou zpravidla vyšší než náklady generované objekty, vlastněnými příslušným podnikem.

Tvorba cen

Standardně se požaduje určitá minimální hodnota poměru zisku k nákladům. Výnos by ale měl být úměrný vázanému kapitálu, a relevantní je proto matematický vztah s požadovanou minimální hodnotou ROI.

Cena = náklady + vázaný kapitál * ROImin

Portfolio produktů

ROI hodnotí různé produkty v jiném pořadí než ziskovost, a to ze všech předchozích důvodů.

8. Trvale usiluj o zlepšování elementárních faktorů ROI

Pro kontinuální zlepšování poskytuje PPROI unikátní podporu evidencí elementárních parametrů produktů, procesů a zdrojů jako předmětu zlepšování, šířením zlepšení navržených pro specifickou situaci a promítáním zlepšení do podnikové hodnoty ROI.

Kontinuální zlepšování je zpravidla zaměřeno na snižování vadnosti a zkracování času procesů. Důležité je i zlepšování vlastností zdrojů z jiných hledisek, např. snížení spotřeby elektřiny určitého zařízení za jednu minutu plného výkonu. To PPROI automaticky promítne ve snížení spotřeby elektřiny pro všechny díly zpracovávané tímto zařízením, ve zvýšení hodnoty ROI příslušných finálů a ROI podniku. PPROI přitom kombinuje a zpracovává informace evidované jako parametry zdrojů, mikrofází operací a ceny.

Zlepšování je těsně spjato se standardy. Existující standardy jsou předmětem zlepšování, přijatá zlepšení se stávají novými standardy. PPROI podchycuje i úspory zdrojů v nepřímých teritoriích. Srovnáním hodnoty ROI podniku po zlepšení s hodnotou před zlepšením se kvantifikuje finanční přínos zlepšení.

9. V reálném čase řiď procesy pružnými normami a vyrovnanými plány

Třístupňový popis fází procesů v PPROI

Zásadní inovace obsahuje i část PPROI „Physical“. V ERP jsou elementární procesní informace definovány pro operace na dílech kusovníku. O dění v rámci operací nejsou informace. Časové normy jsou zpravidla určovány zjišťováním skutečnosti pro každou operaci a díl. Závisí na subjektivních a náhodných faktorech v konkrétních zjišťováních a pro srovnatelné díly bývají rozporné; nejvíc je kritizují operátoři odměňovaní dle plnění norem. PPROI zavedením mikrofází (MF) operací zásadně prohlubuje, rozšiřuje, konkretizuje a zpřesňuje informace o výrobních procesech. Parametry MF integruje v normy operací ve vazbě (OVV) nutné ve štíhlé výrobě. Izolované operace jsou zvláštními případy OVV; normy pro tradiční a štíhlou výrobu jsou v jednom souboru.


Fáze procesu v PPROI
(Zdroj: PPROI)

Vymezení, parametry a význam mikrofází

Objekty mikrofází jsou vyráběné díly a vstupní materiál. Evidovanými zdroji jsou operátoři, stroje a jiná zařízení, příp. i jejich části, přičemž aspoň jeden ze zdrojů je aktivní. Zdroje jsou buď samostatné (operátoři, automaty, roboty), nebo v kombinacích. V rámci MF jsou neměnné.

Třídy MF tvoří stejné MF pro různé objekty. V rámci tříd se časy MF pro konkrétní objekty mohou určovat matematickými funkcemi, závislými na parametrech objektů, příp. i zdrojů. Funkce šetří práci spojenou se zjišťováním časů pro jednotlivé díly v rámci třídy a čelí náhodnosti časů v jednotlivých pozorováních. Modely respektují specifika podniku, stanovují je a do PPROI zapisují uživatelé; systém je přitom naviguje. Význam zavedení a třídění MF je mnohostranný. Funkce je možné použít jen pro MF různých dílů se stejnými zdroji (nikoli pro operace), jen z parametrů mikrofází lze správně určit normy OVV. Parametry MF pro aktivní zařízení jsou vstupy kalkulací přímých nákladů generovaných stroji a dalším zařízením.

Aplikace MF je užitečná i v normování přeměn výrobních dávek, údržby, logistických a administrativních procesů.

Variantní normy operací ve vazbě

Normativními časy OVV jsou takty a průběžné doby. Takt je definován jako průměrný čas mezi dvěma výstupy dílu z OVV. Průběžná doba je dobou dílu v rámci OVV; může být mnohonásobkem taktu a nutná v tvorbě plánu výroby. Jsou-li časové nároky OVV na operátory vyšší než časové nároky kteréhokoli zařízení, generuje PPROI variantní takty a průběžné doby pro přípustné počty operátorů. Varianty podporují pružnost reakce výroby na poptávku a usnadňují tvorbu vyrovnaných výrobních plánů. Variantní normy pro OVV lze do PPROI i přímo nastavit, což je třeba při zavádění nových dílů.

Úlohy plánu výroby, problémy plánu MRP a reakcí na jeho slabiny

Hlavním úkolem operativního řízení podniku je stanovit co – operace pro díly a jejich množství, kde – pracoviště, resp. linky, a kdy – v minutách reálného času, se má realizovat. V ERP to určuje plán MRP. Plánovači si ale hromadně stěžují na jeho nerealizovatelnost, to a charakterizuje následující citace: „Přestože znám práci v prostředí ERP, včet¬ně systému SAP, nikdy jsem z nich nedostala reál¬ný plán výroby. Nezbývalo než se spoléhat na vlastní excelový soubor a letité zkuše¬nosti. Vidím v tom riziko lidských chyb.“ MRP je nerealizovatelný především kvůli kolísání jeho nároků na operátory mezi směnami i v rámci směn. Rozpor mezi nároky plánu na operátory a možným stavem operátorů je fyzikálním rozporem. Výrobní plánovači a provozní manažeři jsou nuceni zadávat operátorům jiné úkoly než v MRP, výroba celkově ztrácí jakoukoli koordinaci, dodávky materiálů míjejí aktuální potřeby, vznikají velké ztráty.

Plánování v excelu ale postrádá i vazby a horizont MRP. Problém je neřešitelný nadstavbami nad MRP, neboť jsou limitovány vlastnostmi základny. Plány TOC jsou definovány jen pro jedno nebo několik pracovišť v procesech. I všechny tyto plány generují velké ztráty. Hlavní úkol operativního řízení podniku může efektivně zajistit jen výrobní plán nové koncepce.

Vlastnosti výrobních plánů PPROI

Výrobní plány PPROI jsou vyrovnané v nárocích na operátory – sladěné s plány počtu operátorů podle výrobních teritorií, v nichž operátoři působí, a nepřetěžují kapacity pracovišť. Mezi teritorii jsou časově synchronizované a mají i další potřebné vlastnosti: překračují hranice výroby v ERP, liší se v systémech „Výroba na mezisklady“, „Dávka pro dávku“ a „Výroba na objednávku“, jsou generovány z obchodních zakázek, v případě více stejných linek (pracovišť) identifikují a plánují individuální linky.

 
Integrální nároky plánu výroby na operátory; MRP vs. PPROI
(Zdroj: PPROI)

Příkladem je měsíční plán montáže mnoha desítek finálních produktů na 20 částečně zastupitelných linkách celkově obsazených stovkami pracovníků. Ze souhrnných objednávek finálních produktů PPROI určuje jejich proměnlivé ekonomické dávky, rozmisťuje je na jednotlivé linky, přičemž střídá různé finální výrobky v zájmu rovnoměrných požadavků na výrobu dílů podsestav a zajišťuje vyrovnané využití aktivních linek v průběhu měsíce. Při tom pracuje s takty a prioritami linek pro díly, evidovanými v PPROI. Plánovači aktivují linky pro portfolio finální produkce v konkrétním měsíci, nastavují omezení a spouštějí výpočty. Před aplikací PPROI se tento plán vytvářel velmi pracně, subjektivně a s mnoha slabinami, ručními zápisy do excelu.

Základní a prováděcí plán

Základní výrobní plány PPROI (i MRP) vznikají často s dlouhodobým předstihem před plánovaným dokončením finálů. Důvodem jsou dlouhé průběžné doby výroby i dodávek materiálů. Už tyto plány by měly mít atributy realizovatelnosti. V aktuální den je ale zpravidla realizovat nelze, kvůli jejich neplnění v předchozích dnech a dalším „abnormalitám“. PPROI proto vytváří vyrovnané a synchronizované plány pro kratší období, odchylující se od základního plánu a v aktuální den vydávané do výroby jako prováděcí. Odchylky prováděcích plánů od základních jsou přitom minimalizovány. PPROI obsahuje nástroje pro rychlé úpravy prováděcích plánů uživateli.

Prof. Milan Matějka

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: