Témata

Současnost vysokého technického školství. Obor: tváření

09. 10. 2007

Na stránkách MM Průmyslového spektra vám přinášíme další díl seriálu, jehož cílem je prohloubení a navázání nových vzájemných vztahů spolupráce mezi akademickou a výrobní sférou. V průběhu letošního roku vám představujeme jednotlivé profesní katedry a ústavy českých vysokých technických škol. Výběr jejich zaměření vždy koresponduje s nosnými tématy konkrétních vydání MM Průmyslového spektra. Tentokrát jsme se zaměřili na oblast tváření. Naši výzvu k propagaci svých aktivit z celkových šesti oslovených přijaly čtyři dále uvedené katedry a ústavy.

Blanka Kutílková

blanka.kutilkova@mmspektrum.com

Tento článek je součástí seriálu:
Akademie tváření
Díly
František Tatíček

Vedoucí skupiny Tváření na FS ČVUT v Praze

ČVUT Fakulta strojní

Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření

Přístup ústavu k výuce

Ústav zajišťuje výuku ve všech strojírenských technologických oborech, v magisterském i bakalářském studiu. V oboru tváření je základní výuka zajišťována pro všechna zaměření (povinně) v 1., 2. r., v rámci předmětu Základy technologie I a Technologie I. Po 2. r. mají posluchači možnost si zvolit místo Technologické praxe. Dále je zajišťována výuka tváření povinně volitelným předmětem ve 3. r. Technologičnost konstrukcí. Výuka pro zaměření technologie tváření se dále děje předměty Teorie a metodika tváření, Projektování výroby polotovarů, Nástroje pro výrobu polotovarů, Projekt 2 a Speciální technologie tváření. Každý rok vypisuje ústav přibližně 20 témat diplomních prací v oboru tváření. Snahou je nabídnout široké spektrum témat v návaznosti na průmyslovou praxi. Pro zájemce z řad studentů a pracovníků z praxe je vypisováno ročně přibližně 5 témat Ph.D. prací.

Barevné vyjádření vzdálenosti (mm) mezi výliskem po odlehčení a tažnicí při výzkumu odpružení pomocí PAM-STAMP 2G
Provázanost výuky s praxí
 • VZ MSM 6840770007: Výzkum materiálových, technologických, ekonomických a ekologických faktorů ve strojírenské výrobě
 • Grant FRVŠ 544/2000: Počítačem podporované technologické procesy
 • 1578/F1 a MŠMT: Inovace předmětu Technologie I
 • MŠMT: Rozvoj metod a prostředků integrovaného inženýrství CEZ:J04/98:212200008, 1999 až 2004

Profil pedagoga

3 pedagogové, průměrný věk 56 let

 • z nich 2 pedagogové jsou doc., Ing., CSc.
 • 1 pedagog 3letá praxe před nástupem na FS
 • aktivní přednášková a posterová činnost v zahraničí na řadě konferencí
Vlajkové diplomové a dizertační práceDiplomové práceMartin Straka:

Jan Kropáček: Analýza tváření kritického výlisku osobního vozu Fabia. Škoda VW a Mecas Plzeň, 2000

Karel Horský: Optimalizace tvaru a rozměru přístřihu pro tažení víka motoru pomocí SW Autoform. Škoda VW, 2004

Jakub Horák: Numerická simulace tvářecích procesů ve 3D. Czech Precision Forge Plzeň, 2004

Dizertační práceIng. G. Gráf:

Ing. Petr Kábrt: Vliv okrajových podmínek na proces tažení plechů, sledování a předvídání deformací. ČVUT FS, květen 1997

Stěžejní spolupráce s VŠ, VÚ

Spolupráce se Svazem kováren ČR, spolupořádání konferencí, seminářů, poradenská činnost pro kovárny; spolupráce s VÚT Brno

Spolupráce s TU Dresen, Institut der Fertigungstechnik, grant AiF Drawbead Restraining Forces, the Dependence from Geometry and Blankholding Force, 1997

Stěžejní konference, semináře

Seminář v MagnaCarTech České Velenice: Technologické a mechanické vlastnosti materiálů pro lisování, 2003

Seminář v Škoda VW: Školení nástrojařů 2002

Seminář pro Mi-King Kolín: Technologie stříhání, podélného a příčného dělení, 2005

Semináře pro ISQ Praha: Teorie ocelářských procesů, 2003 – 2005

Semináře pro Škoda VW: Lisování a svařování při výrobě automobilů, 2007

Ve spolupráci s Českou společností pro výzkum a zpracování plechů spolupořádání každoročních konferencí.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi z oboru tváření nacházejí v regionu široké uplatnění v řadě výrobních podniků či jejich výzkumu, též působí jako zaměstnanci státních institucí a orgánů. Není problém s jejich umístěním, protože je značný nedostatek technologů v oblasti tváření kovů.

Připravenost pro spolupráci s praxí

Běžně oddělení tváření dělá konzultační činnost v oboru plošného a objemového tváření s možností využití výpočetní techniky, technologických postupů, konstrukce nástrojů. Můžeme organizovat a zajistit školení pro střední a vysokoškolské kádry na přání podnikové sféry. Podílíme se na organizaci dalšího vzdělávání dle přání podniků a na výuce univerzity třetího věku.

Budoucnost oddělení

V současné době je budoucnost oddělení nejasná. Většina potenciálních zájemců o pokračování vzdělávání v oboru tváření v rámci Ph.D. studia studium nedokončí. Vzhledem k současné úrovni stipendia, které nekryje ani základní potřeby, odcházejí doktorandi do průmyslu. Veliká disproporce mezi platy vysokoškolských pedagogů a odborníky z podnikové sféry prakticky neumožňuje získání zkušených odborníků z praxe. V budoucnu bude existence oddělení tváření značně problematická.

Doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

Jan.sanovec@fs.cvut.cz

Statistická data za rok 2006

Počet ing. absolventů v r. 2006 – 7

Počet řešených grantů – 2 granty o finančním objemu 2 285 000 Kč

Technická univerzita v liberci, Fakulta strojní

Katedra strojírenské technologie, zaměření tváření kovů

Přístup katedry k výuce

Katedra strojírenské technologie se kromě jiných zaměření (slévání, svařování, zpracování plastů) zabývá výukou i v zaměření tváření kovů pro studijní programy, kterými jsou magisterský M2301 a N2301 „Strojní inženýrství“, bakalářský B2341 „Strojírenství“ a doktorský studijní program 2303V „Strojírenská technologie“ – vše v prezenční a kombinované formě studia. Výuka je profilovaná do dvou vzájemně provázaných částí, a to na získání teoretických znalostí v úzké návaznosti na praktické ukázky včetně prezentací a použití špičkových zařízení a technologií, resp. předávání zkušeností od odborníků z praxe. Výuka je také samozřejmě podporována speciálním softwarem numerického modelování (PAM-STAMP, PAM-FORM, PAM-CRASH) a softwarem CATIA. V současné době je u většiny předmětů používána digitalizace přenosu poznatků. Specifika přístupu k výuce spočívají v silné spolupráci s praxí (hlavně se Škoda Auto MB) a díky tomu je při výuce možné studentům názorně předvést příklady optimalizace technologických postupů, konstrukce dílů a tvářecích nástrojů atd. na konkrétních příkladech.

Příklad ze simulací PAM – FORM

Provázanost výuky s praxí

Katedra strojírenské technologie v zaměření tváření kovů úzce spolupracuje s firmami zabývajícími se tvářením a studenti absolvují exkurze a odborné praxe ve výrobních podnicích. Témata bakalářských a diplomových prací jsou zadávána přímo z praxe jednotlivými firmami. V současné době běží společný projekt ESF Inovace studijního programu „strojní inženýrství“ v souladu s potřebami českého průmyslu mezi TUL a Škoda Auto. V rámci spolupráce s praxí jsou inovovány předměty a studijní materiály a výsledky z řešených úkolů jsou začleněny do výuky.

Profil pedagoga

Katedra strojírenské technologie je z hlediska personálního obsazení velmi perspektivní katedrou nejenom na TUL, ale zřejmě i v celé ČR. Průměrný věk pracovníků katedry je velmi nízký a tedy výhled do budoucnosti, pokud tito lidé neodejdou do praxe za výrazně vyššími platy, je výhradně optimistický. Pokud se zaměříme pouze na oblast tváření kovů, tak průměrný věk pracovníků je 34 let. Nejčastější akademickou hodností je titul Ph.D. a všichni pracovníci absolvovali rozdílně dlouhou praxi ve výrobních podnicích.

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Zde je velmi obtížné a problematické vybrat „vlajkové“ diplomové práce, neboť těchto prací je velké množství. Za poslední tři roky mezi ně patří např.:

Boček, J.: Vliv rychlosti deformace na velikost mezního přetvoření (2005). Diplomová práce oceněna cenou děkana Fakulty strojní. Diplomová práce řešena ve spolupráci se Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav

Luňáček, M.: Vliv velikosti elementu na velikost rozložení deformace v okolí trhliny při tváření vysokopevnostních plechů (2006). Diplomová práce řešena ve spolupráci se Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav

Sommer, J.: Využití teplotního pole pro analýzu deformace na výlisku z plechu (2007). Diplomová práce řešena ve spolupráci se Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav

Smatana, L.: Hodnocení vlivu vytvrzování na pevnost lepeného spoje (2007). Diplomová práce řešena ve spolupráci se Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav, Sika Schweiz AG (Švýcarsko), Dow Automotive AG (Švýcarsko), Henkel KG (Německo)

Dizertační práce:

Solfronk, P.: Vliv morfologie povrchu plechu na rozvoj deformace při tažení výlisků z plechu (2003). Dizertační práce řešena ve spolupráci se Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav a firmou Mecas ESI, s. r. o., Plzeň

Kolnerová, M.: Vliv technologických podmínek na vznik zadírání pozinkovaných plechů při tažení (2005). Dizertační práce řešena ve spolupráci se Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav

Doubek, P.: Výzkum deformačního chování vysokopevnostních plechů při vyšších rychlostech deformace (2006). Dizertační práce řešena ve spolupráci se Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav, s vývojovým střediskem Česana a firmou Mecas ESI, s. r. o., Plzeň

Stěžejní spolupráce s VŠ, VÚ

V rámci odborné spolupráce mezi fakultami v ČR a SR se řeší různá problematika v oblasti hlubokého tažení a řešení mezních stavů při tváření plechů, plechů s povlaky atd. Spolupracujeme např. s těmito univerzitami: ČVUT Praha, VUT Brno, TU-VŠB Ostrava, UTB Zlín, TU Košice, STU Bratislava, Universität Otto von Guericke Magdeburg Německo, University of Tokyo apod. Např. s TU v Košicích spolupracujeme na projektu hodnocení nových povlaků materiálů nástrojů v oblasti tribologie a jejich testování na tribologickém zařízení. Dále jsme se pokoušeli získat projekt EU v programu „Research Fund for Coal and Steel“na téma „Zlepšení kvality povrchu automobilových pohledových dílů z HDG po lisování“.

Stěžejní konference, semináře

Konferenci týkající se tváření kovů jsme za poslední roky pořádali pouze jednu, a to v září roku 2004 (Mezinárodní vědecké sympozium u příležitosti 25. výročí ustavení katedry tváření a plastů). Celkem se zúčastnilo kolem sta pracovníků z vysokých škol, univerzit a výrobních podniků.

Uplatnění absolventů

O absolventy zaměření tváření kovů je stále obrovský zájem, a to nejenom v celé ČR, ale hlavně v našem regionu, kde je silně rozvinutý automobilový průmysl včetně subdodavatelských firem. Zájem o absolventy katedry strojírenské technologie je rok od roku vyšší v důsledku rozvoje a příchodu výrobních podniků, který nelze pokrýt současným zájmem mladých lidí o studium technických oborů, což platí i v oboru tváření. Uplatnění absolventů v libereckém regionu je stoprocentně bezproblémové a na úřadech práce v regionu neexistuje jediný absolvent z oblasti tváření. Spíše platí, že většina studentů magisterského či bakalářského studia již před dokončením studia ví, v jaké firmě bude pracovat a nebo již pracuje.

Připravenost pro spolupráci s praxí

Katedra strojírenské technologie v zaměření tváření kovů je svým přístrojovým vybavením, které je velmi slušné a moderní, personálním obsazením, které je více než perspektivní a znalostmi připravena každoročně (samozřejmě i do budoucnosti) řešit problémy vědy a výzkumu spojené s praxí (tvářitelnost materiálu, simulace procesů, tribologie, lepení apod.), což dokazuje objem doplňkové činnosti, který se pohybuje kolem 3 mil. Kč za rok. Dlouhodobě spolupracuje v oblasti tváření a doplňkových oborů s řadou firem, jako jsou např. Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav; Pfinder GmbH & Co KG. Bödlingen, Fuchs Dea Schmierstoffe GmbH &,Co KG Mannheim, Wilhelm Dietz GmbH & Co KG Düsseldorf, PPG Industries Lacke GmbH & Co KG Wuppertal, Keller+Gmelin GmbH & Co Eslingen, Quaker Chemical B.V. Bogen Nethelands, Gurit – Essex AG Freinbach, Teroson GmbH Heidelberg, Dow atd.

Budoucnost katedry

V oblasti tváření kovů zaujímá v současné době dominantní místo automobilový průmysl, a proto bude i vědeckovýzkumná činnost katedry stále zaměřena tímto směrem, tedy do aplikace nových výrobních postupů a technologií, nových materiálů, konstrukce forem a nástrojů, monitorizace a optimalizace procesů atd. Pro výzkum a hodnocení nových plechů a maziv bylo na katedře zkonstruováno špičkové zařízení, které je ojedinělé v ČR. Chceme pokračovat ve spolupráci s dodavateli plechů a výrobci maziv na vývoji nových typů olejů a plechů, jenž jsou součástí tribologického systému při tažení výlisků a získané prostředky investovat zpět do přístrojového vybavení. Maximálně se chceme zapojit do grantů a projektů z EU. Personální zajištění tváření kovů je již delší dobu stabilizované s velkou perspektivou do budoucnosti. Kvalifikační struktura se musí výrazně zlepšit z hlediska habilitací pracovníků tváření. V oblasti výuky chceme navýšit počet studentů zaměření, založit a rozvíjet nový obor studia, začlenit požadavky praxe do předmětů a výuky a pokračovat v zadávání prací z praxe.

Doc. Dr. Ing. Petr Lenfeld

petr.lenfeldtul.cz

Statistická data za rok 2006

Počet absolventů magisterského a navazujícího magisterského studia a počet absolventů bakalářského studia v prezenční a kombinované formě studia je na katedře z hlediska FS na TUL stále nejvyšší, což se týká i doktorského studia.

Počet absolventů v roce 2006 pouze v zaměření tváření kovů (absolventi ostatních zaměření nejsou uvedeni) – 8 Ing., 11 Bc., 5 Ph.D.

Řešené projekty v roce 2006, opět pouze v zaměření tváření kovů

 • výzkumný záměr MŠM „Optimalizace vlastností strojů a pracovních procesů“ – dotaci na tváření kovů je z celkové dotace obtížné určit, cca 500 tis. Kč,
 • grantový projekt GAČR „Výzkum vlivu tvářecích parametrů na vznik zadírání povrchu“ – dotace 183 tis. Kč,
 • projekty s praxí v rámci doplňkové činnosti s rozdílnou dotací – cca 3 mil. Kč,
 • projekt ESF Inovace studijního programu „strojní inženýrství“ v souladu s potřebami českého průmyslu mezi TUL a Škoda Auto

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů

Přístup odboru k výuce

Cílem výuky studijního oboru tváření je poskytnout studentům ve všech studijních formách informace z oblasti této výrobní technologie. Základní výuka oboru a dané specializace je zaměřena na plošné a objemové tváření kovů za studena i za tepla, tváření plastů, podává obecné i konkrétní informace o výrobních postupech s výpočty, souvisejícími s konkrétními tvářecími metodami. Speciální výuka oboru je pak zaměřena na netradiční a nekonvenční technologie tváření, materiály a nástroje, matematické modelování a simulaci výrobních toků a procesů, automatizaci a projektování výrobních systémů a další předměty speciálně sestavených studijních plánů. Konkrétní specializaci „Technologie tváření“ si student volí v posledním roce studia – volba je ve vazbě na téma jeho diplomní práce.

Laboratoř měření přetvárných odporů

Provázanost výuky s praxí

Studentům specializace jsou během studia zprostředkovávány kontakty s průmyslovými podniky. Kromě odborných exkurzí do vybraných průmyslových podniků je to především jejich zapojení do řešení důležitých technicko-výrobních problémů realizované formou zadání a konzultací bakalářských a diplomních nebo i doktorských prací. Každoročně se takto uskutečňuje řada exkurzí (Šmeral Brno. KPS Brno, Triangolo Hulín, VIVA Zlín apod.), s významnými podniky regionu je navázána dlouhodobá spolupráce v rámci řešení diplomních prací (Beghelli Brno, ZKL Brno, Šmeral Brno, Žďas, a. s., Žďár n. S. apod.).

Profil pedagoga

Odbor tváření tvoří 15 vědecko-pedagogických a technických pracovníků, z toho jsou dva profesoři, šest docentů, dva doktoři, laboranti, řemeslník a sekretářka. Průměrný věk pedagoga našeho odboru je 55 let. Pedagogické činnosti se zúčastňují také všichni interní doktorandi.

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Namátkou lze vyzdvihnout zvláště diplomní práci Radka Koláře „Kovotlačení kuželového tlustostěnného dílce z nerezové oceli“, vyhodnocenou odbornou komisí České společnosti pro výzkum a zpracování plechu v Praze mezi dalšími obdobnými studentskými pracemi na 1. místě s finančním oceněním v hodnotě 10 000 Kč. V Ceně Nadace Preciosa to byl dále student Stanislav Vavřík s prací „Návrh nové technologie výroby plastového dílce – filtr“, u níž byla oceněna zvláště vynikající úroveň zpracování s využitím moderních počítačových metod, do návrhu na Cenu Jana Hlávky byla zařazena i absolventka Jaroslava Čápová se svou diplomní prací „Návrh technologie výroby polotovarů pro výrobu nůžek“. Z doktorských prací byla Radou Fondu vědy FSI v technologické kategorii vyhodnocena např. doktorandka Ing. Markéta Zimolová, která s vědeckým projektem „Výzkum interakce povlaku cínu, aplikovaného na dvojnásobně redukovaný plech v procesu tažení“ obsadila v soutěži celkově 2. místo.

Stěžejní spolupráce s VŠ, VÚ

Poměrně rozsáhlá je však nejen vědecko-technická, ale i pedagogická spolupráce odborů s dalšími vysokými školami a Univerzitami nejen v České republice (TU-VŠB Ostrava, ČVUT Praha, TU Liberec, ZČU Plzeň), ale velmi úzká je i spolupráce odboru s partnerskými katedrami TU ve Slovenské republice (TU Košice, TU Bratislava, Trnava a Žilina), Polsku (Politechnika Czestochowska), Německu (TU Chemnitz, Magdeburg), Slovinsku (TU Ljubljana), Velké Británii (UT Loughborough, UT Swansea) a na Ukrajině (PI Kijev). V rámci mezinárodních aktivit byla na základě mezivládních dohod v oblasti vědeckovýzkumné činnosti realizována rovněž část spolupráce s Univerzitou Ljubljana a Výzkumným ústavem Beijing Research Institute of Mechanical and Electrical Technology (Čínská lidová republika).

Stěžejní konference, semináře

Odbor Tváření kovů a plastů pořádá každý sudý rok pravidelné mezinárodní konference FORM jako součást doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu BVV v Brně.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů uvedených specializací je velmi široké, a to nejen v podnicích zabývajících se strojírenskou výrobou, ale i v řadě dalších nevýrobních organizací a státní správě. O velkém zájmu o inženýry technology svědčí nejen nabídkami trvale zaplněné nástěnky v prostorách odborů našeho ústavu, ale i zájem zástupců průmyslových podniků na tzv. Dnu firem i přímo při obhajobách diplomních projektů.

Připravenost pro spolupráci s praxí

Na spolupráci studentů s praxí je kladen důraz zejména ve čtvrtém a pátém roce studia tak, jak bylo uvedeno v předchozích bodech – je realizována formou exkurzí, praxí a stáží ve výrobních podnicích se zaměřením na zvolenou specializaci i poskytováním témat závěrečných prací a prezentacemi firem v rámci výuky. Vědecko-pedagogický sbor s praxí spolupracuje nepřetržitě, jak je zřejmé z četných kontaktů a řešených prací uvedených výše.

Budoucnost odboru

Zájem uchazečů o studium strojírenských technologických oborů je rok od roku větší. Také podle stále se zvyšující poptávky výrobních podniků po absolventech technologických oborů se budoucnost odboru Tváření kovů a plastů jeví velmi nadějně. Potenciální potíže však představuje vysoký věkový průměr pedagogického sboru, který není doplňován mladými odborníky s praxí. Je to způsobeno především velkým rozdílem v platech ve školství a v průmyslu. Nástupní platy našich absolventů ve firmách a podnicích jsou vesměs vyšší, než jsou platy padesáti- nebo šedesátiletých docentů. Přesto odbor vyvíjí stálou snahu o získání mladých kvalitních asistentů prostřednictvím výběrových řízení.

Doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc.

danek.l@fme.vutbr.cz

Statistická data za r. 2006

V roce 2006 absolvovalo 13 inženýrů

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

Ústav tváření

Přístup katedry k výuce

Katedra mechanické technologie je tradičně členěna do čtyř ústavů: ústav tváření, ústav svařování, ústav materiálu a povrchových ochran, ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby. Absolventi katedry jsou ve všech studijních programech, bakalářském, magisterském a doktorském, graduováni v oboru Strojírenská technologie. Tváření tvoří zaměření, kterým se studenti v rámci oboru profilují ve svých absolventských pracích. Absolvent zaměření tváření získává prohloubené znalosti základních technologických procesů ve strojírenství, fyzikální metalurgie, mezních stavů materiálů a základů projektování a konstruování výrobních strojů a zařízení. Výuka předmětů tváření probíhá v tradičních formách přednášek a cvičení. Přitom jsou využívány všechny moderní metody prezentací, e-learningu a interaktivního vedení výuky s využitím učebních webových stránek katedry, kde většina pedagogů udržuje jejich aktualizovanou podobu. Blíže viz //www.345.vsb.cz

Provázanost výuky s praxí

Simulace tváření předkovku a výkovku. Analýza variant kování tvarově složitého výkovku z hlediska tvorby vad.

Analýza namáhání tvářecího nástroje podle předložené dokumentace. Odhad životnosti zápustky při dynamickém namáhání.

Zpracování plastometrických dat podle dynamického materiálového modelu. Hodnocení tvařitelnosti pružinové oceli podle dynamického materiálového modelu.

Profil pedagoga

Ústav tváření na poli pedagogickém tvoří tři profesoři a dva docenti s věkovým průměrem 55 let. Své praktické zkušenosti si přinesli z firem a institucí, kde předtím působili: Vítkovice, a. s., Ostrava, Ostroj, a. s., Opava a VÚHŽ, a. s., Dobrá. Pedagogové ústavu se průběžně účastní přednášek v zahraničí: Professur für Umform- und Urformtechnik TU Dresden (Německo), Jiao Tong University of Shanghai (Čína), Department of Mechanical Engineering University of Oulu (Finsko) aj.

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Diplomové práce:

Fuchsík, L.: Návrh technologie výroby polotovaru pouzdra svíčky. (Šroubárny Ždánice, a. s.)

Švrčková, R.: Analýza kovacích operací při výrobě surového monobloku železničního kola. (Bonatrans, a. s., Bohumín)

Bednářík, J.: Návrh technologie objemového tváření součásti jízdního kola za studena. (Velosteel Trading, a. s., Loučná n./Desnou)

Dizertační práce:

Sonnek, P.: Dynamické materiálové modelování a jeho implementace do metody konečných prvků

Tomčík, P.: Vliv střídavého magnetického pole na plastickou deformaci oceli za studena

Povýšil, J.: Hodnocení tvařitelnosti zpevňujících materiálů s využitím Dynamického materiálového modelu

Stěžejní spolupráce s VŠ, VÚ

Experimentální ověřování tvařitelnosti šroubové a pružinové oceli na plastometru Gleeble. Polytechnika Czestochowska, Polsko

Nové trendy ve vývoji nanostrukturních technologií. Polská akademie věd Kraków, Polsko

Tvařitelnost mikrolegovaných ocelí, ověřování nových technologií pro výrobu nanostrukturních materiálů vícenásobným tvářením, protlačování práškových materiálů vysokými rychlostmi. Žilinská univerzita, Slovensko

Stěžejní konference, semináře

Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní, sekce č. 6 – Strojírenská technologie, VŠB – Technická univerzita, Ostrava 2000

Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní, sekce č. 6 – Mechanická technologie, VŠB – Technická univerzita, Ostrava 2005

Uplatnění absolventů

Komplexní rozvoj výrobních technologií v řadě firem a příliv nových investic do regionu vytvářejí plynulou poptávku po absolventech oboru strojírenské technologie a zaměření tváření zvláště. Uplatnění nacházejí zejména absolventi magisterského a doktorského studia, v poslední době se objevuje i poptávka po absolventech bakalářského studia. Uplatnění nacházejí absolventi ve strojírenských provozech, v projekci a konstrukci speciálních strojů a nástrojů, rovněž v přípravě a řízení strojírenské výroby.

Připravenost pro spolupráci s praxí

Katedra mechanické technologie průběžně buduje organicky propojený komplex laboratoří, z nichž Laboratoř inovace technologií a Laboratoř modelování technologických procesů funguje převážně pro projekty ústavu tváření. Svým vybavením umožňuje poskytovat přípravu a analýzu dat v oblasti fyzikálního a matematického modelování tvářecích procesů, včetně predikce struktury a hodnocení tvařitelnosti kovových materiálů, prášků a kompozitů při objemovém a plošném tváření. Ústav tváření nabízí ve zmiňovaných oblastech i kurzy v rámci doškolování pracovníků z praxe na různých úrovních kvalifikace. Podrobnější informace k vybavení laboratoří jsou na webových stránkách Katedry mechanické technologie: //www.345.vsb.cz v sekci Služby.

Budoucnost katedry

Východiskem pro obecnou vizi budoucnosti ústavu tváření v rámci katedry mechanické technologie je představa „technologického návrhu“, podle níž jsou materiál a technologie jeho zpracování navrhovány pro konkrétní účel charakterizovaný provozními parametry navrhované struktury, tzn. kdy jsou specifické i obecné požadavky kladené na navrhovanou strukturu determinovány volbou materiálu, technologií jeho zpracování a úpravou jeho vlastností do finálního stavu před provozem. Současně je spolehlivost struktury vázána na degradaci těchto vlastností pod provozním zatížením. V souladu s metodami technologického designu bude sledována cesta vytvářející databáze materiálů a technologií. Ke stávajícím budou vyvíjeny nové materiály a technologie. Např. materiály nanostrukturní, kompozitní; technologie elektroformování, iontová implantace, stimulace strukturních změn.

Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.

jiri.hruby@vsb.cz

Statistická data za rok 2006

Počet ing. absolventů ústavu/katedry v roce 2006 – 6

Počet Ph.D. absolventů ústavu/katedry v roce 2006 – 1

Počet řešených grantů a jejich finanční objem v r. 2006 – 2 v hodnotě 253 tis. Kč

Experimentální pracoviště pro měření vlivu magnetického pole na tvařitelnost feritických ocelí

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit