Témata

Akademie tváření: Stříhání

Tímto příspěvkem začínáme nový seriál věnovaný osvětě technologie tváření. Jednotlivé díly budou vznikat ve spolupráci s odborníky z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf. V každém díle našeho seriálu se budeme věnovat konkrétní technologii/technologiím zpracování plechu, jež bude/budou představena/představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf.
Chceme se věnovat následujícím tématům: Technologie děrování, niblování a tváření; Technologie kombinovaného zpracování; Technologie ohýbání a ohraňování; Technologie opracování laserem (plech); Automatizace výroby; Management nástrojů; CAD/CAM v technologiích tváření; Laserová technika (svařování, navařování).
Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které nabízejí stroje značky Trumpf, jež bezesporu představuje světovou špičku v oboru, a proto se na ni i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila.
Rádi přivítáme vaše připomínky jak ke koncepci seriálu, tak i k samotnému obsahu konkrétních příspěvků.
Za autorský kolektiv
Roman Dvořák
roman.dvorak@mmspektrum.com
……………………………………………………………………………………….
K nejčastěji používaným technologiím tváření a zároveň bezodpadového dělení materiálu patří stříhání. Jde o proces, při němž dochází k oddělování částic materiálu nástroji podél křivky střihu, kterou tvoří obvod výstřižku, střižníku či střižnice.

Tento článek je součástí seriálu:
Akademie tváření
Díly
František Tatíček

Vedoucí skupiny Tváření na FS ČVUT v Praze

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Technologie stříhání se dělí dle různých hledisek. Stříhání můžeme dělit na technologie objemového stříhání (stříhání např. tyčí a trubek) a stříhání plošného (stříhání především plechů). Dle teploty procesu lze technologii stříhání dále členit na stříhání za tepla a za studena. Dle použité konstrukce střižníku a střižnice lze proces stříhání kategorizovat na stříhání rovnoběžnými, skloněnými, kotoučovými noži a další. Přehled názvosloví a základních střižných operací je uveden např. v normě ČSN 22 6001, která klasifikuje střižné operace na prosté stříhání, vystřihování, děrování, prostřihování, prosekávání, ostřihování, přistřihování, vysekávání či přesné stříhání.

Průběh stříhání materiálu ve střižných nástrojích lze rozdělit do 3 základních fází. Stříhání začíná dosednutím střižného nástroje na stříhaný materiál. V první fázi (obr. 1a) dochází k pružné deformaci stříhaného materiálu. Napětí ve tvářeném kovu je přitom menší než napětí na mezi úměrnosti. Hloubka vniku střižníku do stříhaného materiálu závisí zejména na mechanických vlastnostech materiálu a bývá 5-8 % jeho tloušťky. Stříhaný materiál je namáhán silou působící v ploše mezi obvodem střižníku a střižnice. V důsledku toho dochází v rovinách kolmých ke střižným plochám ke vzniku silových dvojic, jež stříhaný materiál deformují ohybem. Tato deformace zaobluje stříhaný materiál na straně střižníku i střižnice. Ve druhé fázi (obr. 1b) je napětí větší než mez kluzu stříhaného materiálu a dochází k jeho trvalé deformaci. Hloubka vniku střižníku do stříhaného materiálu v této fázi je závislá na jeho mechanických vlastnostech a bývá 10-25 % tloušťky plechu. Ve třetí fázi je materiál namáhán nad mez pevnosti ve střihu. Nejdříve vzniknou u hran střižníku a střižnice mikrotrhliny a následně makroskopické trhliny, jejichž tvorba je podporována napjatostí ve stříhaných vláknech zpracovávaného materiálu. Vzniklé trhlinky se rychle prodlužují, až dojde k oddělení materiálu. Rychlost vzniku a postupu trhlinek je závislá na mechanických vlastnostech stříhaného materiálu a průběh střihu na velikosti střižné vůle, která má výrazný vliv na kvalitu výstřižku. Proces oddělení křehkého a tvrdého materiálu je téměř okamžitý. U měkkých a houževnatých materiálů dochází ke vzniku nástřihu (a iniciaci trhlinek) pomaleji.

Obr. 1. Fáze průběhu stříhání

Střižná vůle (v)

Jedná se o rozdíl rozměrů pracovních částí střižníku a střižnice. Jednostranný rozdíl (v/2) vytváří střižnou mezeru (z). Na správné velikosti střižné mezery závisí kvalita a jakost střihu, životnost nástroje, spotřeba energie apod. Střižná mezera musí být naprosto stejná a rovnoměrná na všech místech střižné křivky střihu. Při nestejném rozložení střižné vůle (proměnné střižné mezery) po obvodě vznikají povrchové vady, ostřiny a střižná plocha je nekvalitní.

Velikost střižné vůle se určuje na úkor střižníku nebo střižnice vzhledem k požadovanému rozměru finálního výstřižku. V případě potřeby děrování přesného otvoru se volí střižná mezera zvětšením rozměru střižnice na úkor střižnice (obr. 1b). Při stříhání přesného vnějšího obvodu se volí střižná vůle na úkor střižníku (obr. 1a).

Velikost střižné vůle je závislá především na druhu a tloušťce stříhaného materiálu. Optimální střižná vůle je taková, při níž dosáhneme požadované jakosti střižné plochy při nejmenší střižné síle. Obvykle se velikost střižné vůle pohybuje v rozmezí 3-20 % tloušťky stříhaného materiálu. Při jednostranném stříhání v nástrojích bez přidržování stříhaného materiálu se doporučuje velikost střižné mezery do 1-3 %.

Při normální vůli se nástřihy od obou střižných prvků setkají a vytvoří ve střižné ploše jednu plochu bez otřepu neboli trhliny iniciované střižníkem i střižnicí se setkají v témže místě (viz obr. 3b). Při malé nebo velké vůli se trhliny míjejí a utvoří nerovný povrch v ploše střihu, což vede ke zhoršení kvality střižné plochy (obr. 3a, 3c)

Velké střižné vůle způsobují ohyb stříhané součásti, malé pak způsobují vznik přestřižených nebo ohlazených prstenců. Například při přesném stříhání se velikost střižné vůle volí menší než pro stříhání. Velikost střižné vůle (mezery) lze pro různé materiály nalézt v normách. ČSN 22 6015 stanoví velikost střižné mezery pro materiál tloušťky s do 3 mm vztah (1), pro tloušťky s nad 3 mm platí (2).

 

Střižná vůle s (%)

do 2,5 mm

2,5-6 mm

ocel měkká

5

7-8

ocel středně tvrdá

6

6-8

ocel tvrdá

7-9

7-10

hliník

4-7

5-9

dural

7-8

7-10

měď měkká

4-5

5-6

měď polotvrdá a tvrdá

6-7

6-7

mosaz měkká

4-5

4-6

mosaz polotvrdá a tvrdá

5-6

5-7

papír, lepenka

2-3

3

fíbr, textil

2-4

-

Tab. 1. Velikost střižné vůle v závislosti na tloušťce stříhaného materiálu

Grafické vyjádření velikosti střižné vůle v závislosti na tloušťce stříhaného materiálu
kde:

m

- střižná mezera (mm)

v

- střižná vůle (mm)

c

- součinitel závislý na stupni střihu (0,005-0,025) (-)

s

- tloušťka stříhaného plechu (mm)

k

- střižný odpor (MPa)

Střižná síla a práce

Pro správný návrh technologického procesu stříhání je nutná znalost stříhacích sil vzniklých působením střižných dvojic. Střižná síla ovlivňuje návrh nástrojů a volbu stroje. Velikost střižné síly je dána v každém okamžiku součinem střižného odporu a střižné síly. Při reálných střižných podmínkách nedochází k čistému smyku, ale namáhání jsou kombinovaná. Z tohoto důvodu se síla uvažuje o 20- 50 % větší, právě z důvodu přídavných namáhání.

Při stříhání houževnatých materiálů dochází v průběhu vnikání střižníku do materiálu ke zpevňování a tudíž k růstu střižného odporu a střižné síly. Růst nastává po překročení meze kluzu a pokračuje do dosažení meze pevnosti stříhaného materiálu. Křehké materiály se zpravidla poruší při nepatrném vniknutí střižníku do materiálu.

 

Obr. 4. Závislost průběhu střižné síly na poloze střižníku

Střižná síla se mnohdy snižuje zvláštní úpravou střižných hran, zpravidla jejich zešikmením pod určitým úhlem. Úprava střižníku se provádí také z technologického hlediska, v případě stříhání dlouhých tvarových střihů. V těchto případech by byla střižná síla velká a docházelo by ke značným rázům, rychlejšímu otupení nástrojů a také ke zvlnění materiálu. Tvarovou úpravou nástroje lze snížit střižnou sílu o 30-40 %.

Silové stavy výrazně ovlivňuje střižná mezera, která způsobuje ohybový moment vzniklý silami na střižníku a střižnici. Tento ohybový moment způsobuje vznik jednotlivých pásem na výrobku a také ohyb v okrajových partiích výstřižku.

Z obr. 4 je patrný průběh síly v závislosti na dráze střižníku. Plocha vytčená pod silovou křivkou udává velikost střižné práce. Výpočet střižné práce udává vztah 2:

 

(2)

   

A

- střižná práce [J]

k

- součinitel hloubky vtlačení (0,4-0,7)

t

- tloušťka materiálu [m]

Fs

- střižná síla [N]

Součinitel hloubky vtlačení se určuje na základě znalosti tloušťky materiálu a pevnostní charakteristice stříhaného materiálu pro normální střižnou vůli. Při malých vůlích se součinitel hloubky vtlačení zvyšuje. V praktických výpočtech je nutné uvažovat přípustné tolerance pevnosti i tloušťky materiálu, proto se většinou střižná práce zvětšuje o 10-20 % nominální hodnoty.

Přesnost a jakost povrchu výstřižků a vystřihovaných otvorů při stříhání

Přesnost součásti vyrobených stříháním záleží na řadě činitelů, jako je např. přesnost zhotovení střižníku a střižnice, druh a stav nástroje, vlastnosti stříhaného materiálu, takt stroje a ustavení polotovaru v nástroji.

Výrobní tolerance IT vystřihovaného výrobku

8-9

10

11

12

13

14

15

Výrobní tolerance IT střižníku a  střižnice

5-6

6-7

7-8

8-9

10

11

12

Tab. 2. Závislost přesnosti vystřihovaného výrobku na přesnosti nástroje

Stříhání dává nerovný, mírně zkosený a drsný povrch střihu. Významně jakost povrchu střihu ovlivňuje konstrukce a stav střihadla (pro tloušťky do 1 mm se doporučuje drsnost Ra v rozmezí 0,8-0,4, pro materiály o větších tloušťkách Ra v rozmezí 3,2-1,6), velikost a rovnoměrnost střižné vůle, mechanické vlastnosti stříhaného materiálu (rostoucí tvrdost zhoršuje jakost povrchu střižné plochy), počet zdvihů stroje (např. u materiálů s tloušťkou do 1 mm se dosahuje u rychloběžných strojů - 400 zdvihů za min.). Dále pak jakost povrchu střihu ovlivňuje velikost střižné vůle, tloušťka a přesnost stříhaného materiálu.

Při stříhání součástí z materiálu o tloušťce do 4 mm o rozměrech menších než cca 200 mm se dosahuje přesnosti zaručující průměrné ekonomické podmínky v rozmezí základní tolerance IT 12 až IT 14. V nástrojích se zvýšenou přesností, s vodicími stojánky, se zařízením k přidržení polotovaru při stříhání je možné dosáhnout přesnosti IT 9 až IT 11. Ve speciálních nástrojích pro přesné stříhání lze dosáhnout přesnosti IT 6 až IT8.

Technologičnost konstrukce

Základním předpokladem dokonalého technologického postupu a maximální hospodárnosti výroby je správná volba technologičnosti konstrukce výstřižků. Tvar výstřižku by měl být účelný, estetický, výrobně jednoduchý s minimální spotřebou materiálu, resp. s minimálním odpadem. Technologičnost konstrukce musí brát na zřetel faktory, které výrazně vstupují do procesu stříhání. Zejména tedy nedokonalost procesu stříhání (usmýknutí střižné plochy, jakost povrchu apod.), mechanické vlastnosti stříhaného materiálu, tloušťku stříhaného materiálu a její přesnost tolerance, mechanicko-fyzikální vlastnosti funkčních ploch nástroje, výrobní možnosti použitých strojů a nástrojů.

S ohledem na vstupující náklady do technologického postupu je nutné prioritně se zabývat spotřebou materiálu, resp. odpadním množstvím při stříhání. Materiál tvoří ve většině případů 80-90 % z celkových nákladů. Z tohoto důvodu je nutné věnovat se optimalizacím nástřihového plánu. Cílem optimalizace nástřihového plánu je uspořádání, popř. změna konstrukce výstřižku vedoucí k minimalizaci odpadu.

Základní zásady technologičnosti konstrukce výstřižků:

 • Navrhovat optimálně nástřihové plány. Využití materiálu by mělo být minimálně 70 %.
 • Vhodně volit rozměrové tolerance. Výstřižky menších rozměrů než 150 mm se vyrábějí v toleranci IT 12 IT 14, u přesných střihadel s  vodicími sloupky v toleranci IT 9 IT 11.
 • Nepředepisovat rovinnost výstřižků, která se vlivem ohybového momentu těžko dodržuje. V případě úzkých kroužků (podložky apod.) předepisovat hodnotu jen nezbytně nutnou.
 • Nepředepisovat kolmost střižné plochy, které běžným stříháním nelze dosáhnout. V případě konstrukčního požadavku na kolmost je nutné zvolit technologii přesného vystřihování.
 • Vhodně volit jakost povrchu střižné plochy. Ustřižená část mívá drsnost Ra = 3,2÷6,3. Přesným stříháním a děrováním lze dosáhnout Ra = 0,2÷0,8.
 • Dávat přednost kruhovým otvorům před nekruhovými, případně tvarovými. Plynulé přechody oblouků do přímkové části výstřižků zdražují nástroj a  vyžadují uzavřený střih s bočními a podélnými přepážkami. Nicméně kruhové otvory a tvary jsou méně výhodné z hlediska spotřeby materiálu.
 • Vhodně volit vzdálenosti mezi otvory, otvory a vnějším obrysem.
 • Dbát na možnosti stříhání minimálních otvorů.

Ing. František Tatíček, Ing. Tomáš Pilvousek

Fakulta strojní, ČVUT v Praze

...............................................................................................................................................

Děrování s přidanou hodnotou

Svět děrování, tváření a kombinovaného zpracování představuje v pojetí společnosti Trumpf přibližně polovinu počtu vyráběných strojů pro dělení materiálů. Celé portfolio zahrnuje různé úrovně CNC hydraulických děrovacích a tvářecích lisů, které si zákazník, obdobně jako při výběru automobilu, specifikuje v návaznosti na technologické potřeby a požadovaný výkon.

Díky otevřené a zároveň robustní konstrukci C rámu poskytují děrovací i kombinované stroje firmy Trumpf výborný přístup ke zpracovávanému materiálu a umožňují kontrolu procesu zpracování.

Stroje TruPunch série 1000, 3000 nebo 5000 pokrývají s jistotou veškeré požadavky. V případě, že díl vyžaduje z technologického, ale i ekonomického hlediska aplikace děrovacího a/nebo tvářecího nástroje, a zároveň se na dílu vyskytují obrysy, které jsou předurčeny pro zpracování laserem, kombinovaný stroj TruMatic série 3000, 6000 nebo 7000 nabízí volbu použití. Výše uvedené stroje dokážou opracovat veškeré plechy od 0,3 do 8 mm, a to od minimálních přístřihů až po nadrozměrné formáty (např. i více než 4 000 x 1 500mm)

Rozhodujícím faktorem od jednoduchého seřizování a programování strojů přes produktivní a úsporné zpracování zakázek od kusových až po velkosériové je jednoduchost a flexibilita jeho nástrojového systému.

Nástroje - alfa a omega

Díky jednoduchému seřizování a programování strojů je možné produktivně a úsporně zpracovávat zakázky od kusových až po velkosériové. Rozhodujícím faktorem je jednoduchost a flexibilita nástrojového systému, který se dále vyznačuje nízkými pořizovacími náklady a možností seřizovat nástroje paralelně s chodem stroje. Sestavení kompletního nástroje je otázkou několika desítek vteřin a nastrojení vlastního stroje jeho maximální kapacitou nástrojů musí zvládnout obsluha v řádu několika málo minut. Díky jednoduché konstrukci nástrojového systému se ceny nástrojů pohybují na výrazně nižší úrovní než u konkurenčních revolverových systémů. Obdobná situace platí i o životnosti nástrojů. Hydraulické upnutí nástroje v kombinaci s hydrostatickým vedením beranu garantuje nejpřesnější souosé seřízení razníku oproti matrici. Zdvih beranu, resp. pohyb razníku je aktivně řízen, nedochází tedy ke zbytečnému opotřebení nástrojů. Dalším parametrem zajišťujícím dlouhou životnost nástrojů je automatické přímé mazání. Jeho intervaly a intenzitu může ovlivnit nejen programátor, ale i obsluha přímo v průběhu zpracování.

Technologie děrování zajišťuje produkty či komponenty vysoké kvality zpracování při nízké nákladovosti výroby.

Další možnosti

Tyto vlastnosti podtržené plynulou 360° rotací všech nástrojů definují bezkonkurenčně nízké výrobní náklady obrobků. Rotace dále snižuje nutnou potřebu jednotlivých tvarových nástrojů a optimálním složením dílců na plech zvyšuje jeho využití, tedy minimalizuje odpad. Nástroje se jednoduše přizpůsobí úhlové poloze dílu na plechu. V případě potřeby lze efektivitu stroje podpořit i automatizačními komponenty, které umožní nejen zvýšení produktivity stroje, ale i zařazení děrovací a/nebo kombinované technologie do výrobních celků. Pokud designéři a konstruktéři znají aktuální technologické možnosti, dokážou vyvinout nové, lepší, užitnější výrobky a zároveň zjednodušit výrobní proces nebo jej výrazně zefektivnit. Tváření je toho nejvhodnějším příkladem. Díky centrovacím prolisům, zpevňovacím signám nebo odsazením, vodicím můstkům, závitům, MultiBend ohybům apod. dokážou nejen redukovat tloušťku použitého materiálu nebo zjednodušit montáž či svařovací přípravek, ale i vytvořit lákavý design výrobku.

Vysekávací list TruPunch série 5000

Přímá kontrola během provozu

Děrovací i kombinované stroje firmy Trumpf poskytují díky otevřené a zároveň robustní konstrukci C rámu stroje výborný přístup ke zpracovávanému materiálu a umožňují bezkonkurenční možnost kontroly procesu zpracování. Tyto možnosti přinášejí výhody především při přípravě a najíždění nové výroby. Změna parametru se okamžitě projeví a obsluha může výsledek okamžitě zkontrolovat. Proti zpříčení materiálu je stroj jištěn standardními ochrannými prvky, které na proces zpracování neustále dohlížejí. Pokud by i přesto došlo např. k nepropadnutí dílu, stroj se zastaví, upozorní obsluhu a díky výbornému přístupu k aktivní části stroje umožní bezproblémové odebrání dílů.

Kombinovaný stroj TruMatic nabízí vedle děrování i zpracování laserem

Všestranné využití

Každý den se setkáváme s produkty či komponenty, které jsou vyrobeny uvedenou technologií, a to zvláště z důvodu vysoké kvality zpracování při nízké nákladovosti výroby. Typickými představiteli jsou regálové a chladicí systémy v obchodech, vytápění, kamna, kotle a rozvaděče všeho druhu, vzduchotechnické a architektonické prvky, bílá technika, plechový nábytek a mnoho dalších.

§§§

Na závěr je třeba zmínit fakt, že velkou část koncové ceny výrobků ovlivňuje konstrukce. Díky desítkám let zkušeností s výrobou nejen děrovacích a kombinovaných strojů, ale i nástrojů firma Trumpf poskytuje dostatečné know-how pro efektivní výrobu zákaznických produktů a vždy se snaží hledat efektivní řešení výroby. Svým zákazníkům nabízí nepřeberné množství služeb, jako např. poradenství v otázkách nástrojů, školení programovacích softwarů a obsluh strojů, seminářů zaměřených na konstrukci konkrétních dílů a mnoho dalších.

Luděk Finda

Roman Haltuf

Trumpf Zákaznické a aplikační centrum

frantisek.taticek@fs.cvut.cz

Roman.Haltuf@cz.TRUMPF.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit