Témata
Reklama

Včera, dnes a zítra – nástrojárny

Průmysl naší země se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem novém seriálu budeme hovořit s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Tentokrát jsme se na to zeptali doc. Ing. Václava Kličky, předsedy představenstva Svazu nástrojáren.

Tento článek je součástí seriálu:
Včera, dnes a zítra...
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

MM: Patří podle vás nástrojárny mezi oblasti, které byly dopadem anticovidových opatření na český průmysl postiženy nejvíce, nebo mezi ty, jichž se krize zatím fatálně nedotkla?

Doc. Klička: Nejistota a zhoršení obchodní situace v oboru výroby nástrojů byly avizovány již v roce 2019 a následná vládní opatření celkové dopady na jednotlivé výrobce dále různým způsobem prohloubila.

V rámci strojírenství jsou nástrojárny specifické v tom, že jsou podle své velikosti a komplexnosti služeb nejen výrobci nástrojů a forem, ale převážně i dodavateli dílů pro sériovou výrobu, případně vlastních výrobků, podsestav nebo i větších celků pro finální výrobce, zejména v automobilovém průmyslu.

Větší nástrojárny mají jak vyšší míru odolnosti po stránce obchodní, tak schopnost vlastními silami na události operativně reagovat. Menší nástrojárny jsou závislé na každém kvalifikovaném zaměstnanci, zvláště bez možnosti úplné zastupitelnosti ve výrobním procesu, a tím pro ně jsou dopady všech vnějších vlivů citelnější. Celkově však lze očekávat, že se nástrojárny s krizovou situací většinou vyrovnají.

MM: Na které další oblasti průmyslu jsou nástrojárny navázány?

Doc. Klička: Je známo, že převládají vazby na automobilový průmysl, který dlouhodobě rostl a současně rostla i poptávka po subdodavatelích. Velké automobilky mají vlastní kapacity nástrojáren, které se specializují jen na strategické druhy produkce. Někteří výrobci nástrojů a forem jsou na tento obor sortimentně navázáni až 90 % svých kapacit. Větším tradičním oborem je také obalová technika a transportní vybavení, přepravky na nápoje, kontejnery a palety. Z celkového ročního objemu výroby nástrojů a forem směřuje polovina produkce do oblasti zpracování plastů a polovina do skupiny zpracování kovů a ostatních materiálů.

Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D.

„Z pohledu EU jsme nejvíce průmyslově orientovanou ekonomikou, a pokud jí chceme zůstat, měla by odpovídat nabídka státní podpory oborům, na jejichž základech stojí,“

MM: V tak specializované oblasti, jako je nástrojařina, bylo ještě donedávna problémem najít kvalifikované pracovníky. Změnila se nějak tato situace?

Doc. Klička: Na trhu práce se dlouhodobě nedaří získávat zájemce o tento obor v potřebném počtu. Prosperující nástrojárny nabízejí například i v současnosti zaměstnání pro obsluhu CNC strojů, a to i zájemcům mimo obor, včetně vyškolení teoreticky i prakticky na vlastních zaškolovacích pracovištích. Deficit kvalifikovaných pracovníků se nástrojárny snaží řešit i robotizací vhodných pracovišť s řídicími systémy umožňujícími provozovat CNC stroj s minimálními zásahy obsluhy, aby operátor mohl mít pod kontrolou více strojů.

Současně je ze strany firem zájem, aby vzdělávání ve strojírenských oborech probíhalo v užší a konkrétnější spolupráci se školami. Kvalifikaci pro uplatnění v jednotlivých profesích – konstruktér, technolog, programátor, operátor CNC strojů i nástrojař je možné nejlépe získat touto synergií. Už J. A. Komenský ve svých pravidlech navrhoval vše převádět do praxe. Některé strojírenské firmy již ztratily trpělivost, a založily vlastní školy, kde mohou uplatnit své specifické záměry.

MM: Jak vidíte budoucnost českých nástrojáren?

Doc. Klička: Za 30 let restrukturalizace českého průmyslu se mnoho nástrojáren propracovalo na velmi vysokou technickou úroveň a zajistilo si na určitou dobu svoji konkurenceschopnost. Současné kompetence výrobců nástrojů je však třeba posunout dále a využít možností, které přinášejí inovativní strojírenské technologie. Globální trendy přinášejí zkracování životních cyklů finálních produktů, což vyžaduje připravenost nástrojáren flexibilně reagovat v čase, cenách a inovacích, případně lokalizovat svoji produkci a servis do zahraničí. Musí se specializovat a dát zákazníkům více než jen výrobu formy, ale službu s cílem udržitelnosti za podmínek, kdy všichni partneři vyhrávají.

MM: Myslíte, že stát dělá pro podporu tohoto oboru, co může či co by měl? A jak to je u nás ve srovnání se zahraničím?

Doc. Klička: Z pohledu EU jsme nejvíce průmyslově orientovanou ekonomikou, a pokud jí chceme v rámci vize Country for the Future zůstat, měla by odpovídat nabídka státní podpory oborům, na jejichž základech stojí. Objemově největší ekonomické efekty přinášejí finální výrobci, ale když se podíváme na hodnotový řetězec, jak a čím přispívá výroba nástrojů a forem, je v podstatě na jeho začátku, tedy často základním kamenem a místem inovací pro finálního výrobce.

V inovačních projektech EU orientovaných na strojírenství a pokročilé technologie se velmi dobře orientují zahraniční nástrojaři, což je jejich konkurenční výhodou. Čeští výrobci nástrojů a forem jsou více závislí na programech, kterých se mohou účastnit v rámci ČR, a záleží, na který obor se právě orientují.

Vzhledem k významné propojenosti nástrojáren na zahraniční obchod je potřeba také zmínit ze strany našeho státu nutnou podporu změny přístupu EU k obraně hospodářských zájmů jejích členů, a prosadit návrhy na ochranu obchodu a mechanismy solidarity.

Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Od ruční pilky k laseru

Laserové zpracování plechů, ohýbání trubek, robotické svařování, CNC obrábění, povrchové úpravy a mnoho dalšího. To je výčet hlavních činností západočeské strojírenské firmy Baumruk & Baumruk. Vyrábějí se zde sériové součásti dle výkresové dokumentace, včetně dodávky přímo k zákazníkovi – ať už pro stavební a výrobní stroje, operační stoly, či třeba drážní vozidla. Nejen na to, jak v době extrémní konkurence lze dosáhnout v oboru úspěchu, jsme se zeptali Ing. Martina Baumruka, jednatele firmy.

Související články
Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Vývoj ve znamení funkce a designu

Slovo design je v posledních letech používáno možná až příliš často, a to jak běžném životě, tak i v odborném prostředí. Někdy bývá ale jako designový označován spíše jen minimalistický vzhled produktu, bez ohledu na jeho funkci a životnost. Jinak je tomu ovšem ve strojním průmyslu, kde design platí jako skutečné propojení estetiky, kvality a funkce. Pravidla hry jsou jasná a současní zákazníci nestojí o kompromisy. Zajímavou úlohu přitom mají především výrobci průmyslových komponent, jejichž produkty se mají stát nerušivou, ale zároveň estetickou a funkční součástí celku.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

3D technologie letem světem

Vývoj 3D technologií dnes již zasahuje téměř do všech oblastí výroby. Uplatnění nachází u kusové výroby, ale dokáže si najít své místo i v sériové a dokonce velkosériové výrobě, kde nemusí jít nutně o samotné výrobky, ale např. o výrobu nástrojů nebo přípravků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit